Népszabadság, 2008. február (66. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-09 / 34. szám

Halálos rablás Tarnabodon Fertőzött a magyar internet A magánfelhasználó a leggyengébb láncszem Magyarország az adatbiz­tonság terén rendre a nem­zetközi rangsorok egyik sereghajtójának bizonyul. Az elektronikus adatokat a vállalati szektor már töb­bé-kevésbé hatékonyan vé­di, az adatbiztonságban a magánfelhasználók jelentik a leggyengébb láncszemet. Hargitai Miklós Tavaly a világban a teljes e-mail-forgalom 61 százaléka spam (kéretlen reklám vagy kártékony tartalom) volt. Ma­gyarországon ez az érték elér­te a 82 százalékot, amivel (Spanyolországgal holtver­senyben) a második helyet „si­került” megszerezni a negatív rangsorban. Az adat egyértel­műen az adatbiztonság terén mutatkozó hiányosságokra utal, ám ezek valójában nem az egész országra, hanem in­kább egyes felhasználói cso­portokra vonatkoznak. Az egyik legnagyobb informatikai biztonsági cég, a Symantec te­rületi igazgatója, Teasdale Haroldszerint a magánszemé­lyek körében a leggyengébb a védelem, a nagyvállalati szek­tor – ahol a kockázat és a vé­dendő érték is a legnagyobb – sokkal hatékonyabban védi magát. Okkal: az adatbiztonsá­got fenyegető támadókat már nem a „hírnév”, hanem egyre inkább az elérhető haszon, il­letve az okozható kár motivál­ja, és ebből a szempontból a nagyvállalatok, illetve eseten­ként az állami intézmények je­lentik a legígéretesebb vadász­területet. A netbűnözés immár ko­rántsem az unatkozó informa­tikus hallgatók passziója, ha­nem professzionális elkövetők igen jól jövedelmező főfoglal­kozása. A legkelendőbb áru nem közvetlenül a pénz (ezt a bankok és a pénzügyi cégek az interneten is viszonylag meg­bízhatóan őrzik), hanem a könnyen pénzzé tehető adat és személyes információ. A Symantec felmérései szerint a világháló feketezónájában nagyban kereskednek például hitelkártya- és bankszámlaada­tokkal (ez teszi ki a teljes ille­gális forgalom több mint 40 százalékát), de az internetes játékok előfizetői adatai is ke­resett termékeknek számíta­nak. Az illegális adatfolyam „alvilági” (bűnözők által üze­meltetett vagy kártékony prog­ramokkal távmunkára kény­szerített) szervereken keresz­tül áramlik. Ezek közül – annak ellenére, hogy maga az „üzlet­ág” teljességgel internacionális – igen sok Magyarországon üzemel: a Symantec felmérése alapján ezen a területen a tize­dik legfertőzöttebb országnak számítunk a világon. Ennek egyik oka, hogy a rosszindula­tú programok ismertsége ide­haza még a vállalati rendszer­gazdák körében is meglehető­sen alacsony. Teasdale Harold szerint az adatbiztonság ala­csony szintjét emellett főleg az információhiány, a felhaszná­lók képzetlensége okozza. Még mindig nem számít általános­nak például az a szabály, hogy fontos információkat tartalma­zó gépen nem célszerű isme­retlen (vagy rossz hírű) feladó­tól érkező csatolmányokat megnyitni. A netbűnözők újabban fő­ként a „megbízható környeze­teket” igyekeznek kihasználni: először egy gyakran látogatott pénzügyi, közösségi vagy munkaerő-toborzó oldalt tá­madnak meg, majd ezt hasz­nálják a számítógépeket meg­fertőző rosszindulatú progra­mok továbbítására. Ilyenkor az áldozat „házhoz jön”, semmit sem kell tenni a becserkészé­séért. Az első számú célpontot a közösségi hálózatok (iwiw, MyVIP stb.) jelentik, mert itt rengeteg bizalmas információ­hoz lehet közvetlenül hozzá­férni. Mivel a hazai inter­netezők nagy része még min­dig a munkahelyéről intézi a netes ügyeket (az e-bankolást és a kapcsolatok karbantartá­sát is), ez a vállalati számítógé­pekre nézve is komoly veszélyt jelent. Sebészeti eszköz a JEDI-kés A világ legjobb 75 techno­lógiája közé válogatták be egyedüli magyarként a for­radalmian új sebészeti esz­közt, a JEDI-kést a World’s Best Technology (WBT) fórumon. Amerika és a világ legneve­sebb egyetemei, laboratóriu­mai és kutatóhelyei neveznek az évente megrendezésre ke­rülő World’s Best Technology (WBT) versenyre. A világ leg­nagyobb technológiai megmé­rettetésén a felfedezésre váró technológiákat több mint száz befektető értékeli. A tapaszta­latok azt mutatják, hogy akik a legjobb 75 közé bekerülnek, azok rövid időn belül találnak maguknak üzleti partnert. Az intelligens sebészeti eszközt, a JEDI-kést a hazai találmányok felkutatásával és nemzetközi piaci hasznosításával foglalko­zó ValDeal Innovációs Zrt. jut­tatta el a nemzetközi megmé­rettetésre. Az intelligens JEDI-kés operáció közben folyamatosan információt nyújt a vizsgált szövet kémiai jellegzetességé­ről, illetve arról, hogy tartal­maz-e rákos sejteket vagy sem. Dr. Takáts Zoltántalálmánya lényegesen felgyorsítja a bio­lógiai sejtszövet analízisét, csökkenti a ráksebészeti vizs­gálat időtartamát, ugyanakkor megnöveli annak pontosságát. Azaz képessé teszi az orvost arra, hogy gyorsabban és job­ban döntsön a gyógyszer kivá­lasztásáról és adagolásáról. Az eszköz fő alkalmazási területe a rák- és érsebészet, illetve a bőrgyógyászati és a plasztikai sebészet. Takács doktor két éve tért haza az USA-ból, je­lenleg a Semmelweis Egyete­men oktat és kutat. Az Egye­sült Államokban a JEDI-kés alapkutatási szakaszban volt, az elmúlt másfél évben lett belőle alkalmazott kutatási termék. A WBT-megmérettetésre 2008 márciusában kerül sor, addig amerikai befektetők és szakemberek csapata segít a stratégia kialakításában és ké­szíti fel a feltalálókat arra, ho­gyan „adják el magukat" és ta­lálmányukat a potenciális be­fektetőknek. Takáts Zoltán másfél évvel ezelőtt jelentke­zett a ValDealnél rendkívül merész, de tudományosan alá­támasztott tervével, amelynek megvalósításához szakmai és befektetői partnereket kere­sett. A közös munka ígéretes voltát bizonyítja, hogy azóta a Harvard Medical School stra­tégiai együttműködést javasolt a JEDI-lézerkés tesztelésére és a piaci hasznosításában való részvételre. (Ö. Z.) ●Elhunyt Péter Gizi színmű­vész. A Pécsi Nemzeti Színház örökös tagját, egykori ünne­pelt szubrett-komikáját 79. életévében, csütörtökön érte a halál – tudatta a teátrum köz­leményben az MTI-vel pénte­ken. A Szendrő József-díjjal, Gobbi Hilda-életműdíjjal és Siófok Kálmán Imre-díjával jutalmazott művészt, aki min­den színházi műfajban mara­dandót alkotott, a Pécsi Nem­zeti Színház saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.(MTI) ●Gázpisztollyal lövöldözött egy férfi Újpesten. Garázdaság miatt eljárást indított a rend­őrség egy férfi ellen, aki több lövést adott le gázpisztolyából egy közlekedési vitában Új­pesten. Erről Bartha László,a BRFK sajtóügyeletese tájékoz­tatta pénteken az MTI-t.El­mondta: egyelőre vizsgálják, hogy a férfi célzottan vagy a levegőbe lőtt, de akivel vitába keveredett, az a szemét fájlal­ja. Hozzátette: a lövöldöző ön­ként jelentkezett a rendőrsé­gen. (MTI) ●Másfél millióval zsarolta barát­ját a tinilány. Őrizetbe vették a rendőrök azt a lányt, aki más­fél millió forinttal zsarolta meg a barátját Nyíregyházán. A 19 éves lány azzal fenyegette meg a fiatalembert, hogy ha nem fi­zet neki másfél millió forintot, feljelentést tesz ellene a rend­őrségen, testi sértés miatt. A megfenyegetett barát úgy tett, mintha belemenne az egyez­ségbe, ám értesítette a történ­tekről a rendőröket is. A nyo­mozók ezért a pénzátadásra megbeszélt helyszínen várták a fiatal lányt, akit az átadáskor el is fogtak. Mint kiderült, a lány korábban hosszabb ideig külföldön élt, s a hatóság úgy ítélte meg, hogy tartani lehet az elszökésétől; épp ezért őt a kapitányságon őrizetbe vették. (HavariaPress) ●Elhunyt a Máltai Lovagrend nagymestere. Hetvennyolc éves korában, Rómában elhunyt Andrew Willoughby Ninian Bertiefráter (szerzetestest­vér), a Máltai Lovagrend nagymestere – jelentették be pénteken az olasz fővárosban. Az angol nagymester csaknem húsz éven át állt a többek kö­zött egészségügyi és jószolgá­lati tevékenységet végző Ma­gyarországon szeretetszolgála­tot működtető – lovagrend élén. (MTI) ●Pénzhamisításért tört be. Pénzhamisításért tört be egy férfi egy házba az Egyesült Ál­lamokban: a bent lévő számí­tógéppel akart hamis dolláro­kat produkálni. Balszerencsé­jére egy járókelő gyanúsnak találta a betörő parkoló autó­ját – amely a ház mögött állt éjjel egykor –, és értesítette a rendőrséget. A férfit a rend­őrök a házban fogták el, és le­foglalták a számítógépet bizo­nyítékul arra, hogy miben mesterkedett. (MTI) ●Heves havazások, lavinák India északi részén. Heves havazások nyomán tizenkét ember életét vesztette, több mint negyven pedig a hó foglyává vált lavi­nák által betemetett házában India északi részén. Már ne­gyedik napja szakadatlanul hull a hó a Dzsammu és Kas­mír állam fővárosától, Szrina­gartól száz kilométernyire, délre fekvő Kasmír-völgyben. Sok falu el van zárva a külvi­lágtól, s nélkülözi az áramot is a Himalájában fekvő területen. Folynak a mentés munkálatai. Légi járatok egyelőre nem in­dulnak Szrinagarból a mosto­ha időjárás miatt. (MTI) ●Cukorgyári robbanás az Egye­sült Államokban. Robbanás tör­tént egy cukorgyárban helyi idő szerint csütörtök este az amerikai Georgia szövetségi államban; a detonációban so­kan megsérültek, halálos áldo­zatról egyelőre nem tudni. Többen – egyes hírek szerint öten, más források szerint ki­lencen – eltűntek. Rendőrségi tájékoztatás szerint 38 embert szállítottak kórházba – közülük többeket nagyon súlyos égési sérülésekkel, válságos állapot­ban –, sokakat pedig, akik ki­sebb sérüléseket szenvedtek – a helyszínen láttak el. A deto­náció Savannah város közelé­ben, a texasi központú Impe­rial Sugar vállalat Port Went­worth-i gyárában történt egy­előre ismeretlen okból. (MTI) ●Horgony szakított el egy inter­netes kábelt. Egy, a tenger fe­nekén heverő horgony szakí­totta el a nemzetközi inter­netes kábelt a Perzsa (Arab)­öbölben, ami drámai szolgál­tatáskimaradást okozott a Kö­zel-Keleten és Ázsia egyes ré­szein – közölte a vezetéket működtető társaság pénteken. A FLAG Telecom társaság ja­vítóhajója megtalálta az elsza­kadt kábel egyik végét is 56 ki­lométerre Dubajtól északra, Omán és az Emirátusok kö­zött. A szerelők egy öt tonna súlyú, leszakadt horgonyt emeltek ki a tengerből, és azt mondják, hogy az okozta a hi­bát. A szakadás időpontjában rossz idő volt a térségben. Az­óta az időjárás javult, és vasár­napra ígérik a hiba kijavítását. HÍREK –Bevallom, Tibi, kezdek aggódni. Sehol egy megnyugtató tarvágás vagy szemétkupac Magánerős börtön Befejezés előtt áll az új, nyolcszáz személy befogadására alkal­mas, szombathelyi börtön, amelyet magánerő bevonásá­val építettek, és várhatón márciusban adnak át. Az új, országos hatókörű intézet börtönként és fegyházként üzemel, de száz előzetes letartóz­tatásban lévő gyanúsított fogva tartására is alkalmas lesz. Fotó: MTI – Czika László Vadvilág NÉPSZABADSÁG • 2008. FEBRUÁR 9., SZOMBAT Mozaik •17 WWW.NOL.HU Dr. Takáts Zoltán, a feltaláló 1. Lengyelország 86% 2. Spanyolország 82% 3. Magyarország 82% 4. Oroszország 81% 5. Olaszország 75% Az EMEA-térség (Európa, a Közel-Kelet és Afrika) levélszemét-forgalma (az összes e-mailen belül) Tudósítónktól Három fiatalkorú fiú támadta meg és bántalmazta tarnabodi családi házában a 67 éves B. Lászlót,akit az egri kórházba szállítottak, s tegnap belehalt sérüléseibe. A bűncselekmény szerda es­te történt. A Hevesi Rendőrka­pitányság nyomozóinak látókö­rébe három, 15–17 év közötti fia­talkorú gyanúsított került: őket őrizetbe vették, majd meghall­gatásuk után kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Egy­előre rablással és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsít­ják őket, ám ez a minősítés az orvos szakértő véleménye után súlyosbodhat – tudtuk meg Sol­tész Bálinttól,a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószó­vivőjétől. A befogadó faluként ismert­té vált Tarnabod polgármeste­re, Pető Zoltánérdeklődésünkre elmondta: nem a fedél nélküli családoknak otthont és munka­helyet nyújtó befogadó prog­ramban érkeztek a gyanúsítot­tak a községbe. F. Dánielés K. Zsoltegy szabolcsi településről költözött be szüleivel és testvé­reivel, harmadik társuk pedig a fővárosból látogatott rokonai­hoz. Nála a rendőrök más nevé­re szóló iratokat találtak, így még nem fejeződött be az azo­nosítása. A polgármester a bűn­cselekmény kapcsán nem érti, miért a nagyon szegényes kö­rülmények között élő, megélhe­tési gondokkal küzdő férfit sze­melték ki áldozatként, hiszen ott nem volt esélyük nagyobb érték megszerzésére. Pető Zol­tán kijelentette: Tarnabodon nagy a felháborodás az eset miatt. Az itt élők felvetik: szük­ség van a hét tarnasági faluban a korábban megszüntetett rendőrőrs újbóli megnyitására. A faluban egyébként polgárőr­ség sem működik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék