Népszabadság, 2009. június (67. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-13 / 137. szám

www.nol.hu NÉPSZABADSÁG • 2009. JÚNIUS 13., SZOMBAT Hétvége • ll Bächer Iván Zsóka ül a Hollán utcai kis lakásban, és mesél. Tizenegy éves volt, mikor - 1944 áprili­sában - el kellett hagynia a megszokott Podmaniczky utcai otthont. A szövőmun­kás és borbély papa a zsidótörvények fo­lyományaként már rég csak alkalmi mun­kákból - beretválásból - élt és tartotta el a családot. A nyilas puccs után újra menni kellett. Előbb a Vörösmarty utcában húzták meg magukat, majd áthurcolkodtak a Pozsonyi út 33/A szám alatti svájci védett házba, ahol a mama unokatestvére lakott férjével, dr. Faragó Ferenccel. A gyerekek miatt kell elmondani: 1944 nyarától Újlipótváros déli részén - másutt is, de zömmel itt - bérházak tucatjai kerül­tek a háborúban semleges országok védnök­sége alá, és ezekbe a házakba ezen országok, de mindenekelőtt Svédország által kibocsá­tott védlevelekkel ellátott zsidó és lezsidó­­zott magyar polgárok ezrei, tízezrei laktak, illetve költöztek be. Ők formailag ki lettek vonva a magyar álladalom fennhatósága alól. 1944 legvégére körülbelül hetvenezer ember zsúfolódott itt össze. Közülük január 4-én húszezret átköltöztettek a védettebb­nek gondolt erzsébetvárosi gettóba, ahol a többség megérte a pár nappal később bekö­vetkezett felszabadulást, de a maradottak közül is több tízezren életben maradtak. De sokan nem. A nyilas - árpádsávos - bandák be-betörtek a védett házakba, ra­boltak, öltek, pontosan ma sem tudható, hány ezer pesti polgárt lőttek a Dunába. Wallenberg, a svéd követség titkára min­dent megtett, csendőr- és rendőrőrsöt ál­líttatott fel Újlipótvárosban, ide telepített svéd adminisztrációt és kórházat, maga pe­dig szinte állandó mozgásban volt, szemé­lyes fellépésével is ezrek és ezrek életét mentve meg. Faragó a Tátra utca 6. szám alatt műkö­dő svéd követségi kirendeltségen dolgo­zott. Ez a hatalmas épület valóságos em­bermentő központ volt, innen koordinál­ták Wallenberg és munkatársai a nemzet­közi gettó életét, innen vezényelték az élel­miszerosztást, az egészségügyi ellátást és a nyilasok által folytonosan veszélyeztetett polgárok mentését, ami sajnos nem mindig volt lehető. Katona József utca 21. Egy hónap telt el így a Katona József utca 21.-ben, zsúfol­tan, félve, de han­gos szó nélkül. November 19-én a pár házzal odébb lakó rokonaikat látogató Zsókát és szüleit nyilas razzia gyűjtötte be. Miután kellő létszámú további áldozatot csatoltak hozzájuk, gya­logmenetben elhajtották őket a Bécsi úti téglagyárba. Itt, illetve az út túloldalán lévő gyári sporttelepen pár napot töltöttek, majd - nem tudni miért - kettéválasztották őket: a svájci menlevéllel rendelkezők vis­­­szatérhettek Újlipótvárosba, a többiek az erzsébetvárosi zárt gettóba kerültek. Zsóka szülei a svájciakhoz álltak és roppant sze­rencséjükre, nem kérték a menlevelüket, mert ők nem bírtak ilyennel. Szerencse, lé­lekjelenlét kellett a túléléshez akkor. Gyalog tértek vissza, a már félig felrob­bantott, fagerendázattal kipótolt Margit hí­don át. Egy pár napos Csáky utcai átmenet után a rokonok segedelmével a Katona Jó­zsef utca 21.-ben, egy szintén svéd védett­ség alatt lévő hatalmas sarokházban leltek - hitték - menedékre. Apa, anya, a Zsóka lány egy lakásban lakott még vagy kéttucatnyi rokonnal, baráttal, szomszéddal, idegennel. Az idős Richter házaspár is itt húzta meg magát. Az akkor hetvenkét éves, magas, jó kiállású Richter bácsi igazi úrként viselke­dett, csöndesen, higgadtan beszélt felesé­gével, soha nem kért, nem jelentkezett, nem panaszkodott. Egy hónap telt el így a Katona József ut­ca 21.-ben, zsúfoltan, félve, de hangos szó nélkül, egymást segítve, emberin. Szüksé­get nem szenvedtek, a svédeknél dolgozó Faragó mindig tudott élelmet szerezni. Le­ment a karácsony is, csak a második emele­ten lakó Bretschneider Vilmos cipőgyáros felesége nem bírta a megpróbáltatásokat, és kivetette magát az ablakon. Teste éppen a család Csáky utca 13.-ban lévő gyára és boltja­­ volt gyára, boltja­­ elé hullott. Aztán december 30-án délelőtt 11 óra kö­rül nyolc nyilas rohanta meg a házat. Az összes, mintegy százhetven lakót az udvar­ra terelték, az aggokat és a csecsemőket is. Faragó dél körül tért haza a Tátra utcából, s látván az utcán sorakoztatott lakókat, köz­tük feleségét és hat hónapos gyerekét, lop­va elkísérte a menetet. Mikor konstatálta, hogy az Andrássy út 60. felé, a nyilas házba tartanak, kétségbeesve rohant Wallenber­get riasztani vissza. A „Hűség Házában” a Katona utcaiakat még egyszer kifosztották, alsóruhára vet­kőztették, még a cipőket is elvették. Tizen­egy fiatal nőt „takarításra” rendeltek, ők so­ha többé nem kerültek elő. Közben megjelent a házban Wallenberg és óriási patáliát csapott, de a nyilasok megnyugtatták, hogy csak igazoltatásról van szó, s a svéd védelem alatt állókat vis­­­szakísérik majd a Katona utcába, amint az éppen tomboló légitámadás véget ér. Wal­lenberg sajnos hibázott, adott a nyilas szó­ra, és távozott. Másnap hajnalban a mezterlábas csopor­tot - előre rendelve a férfiakat, hátra a nő­ket - felsorakoztatták az udvaron. Több nőt előbb, köztük a féléves gyermekkel lévő Faragónét is, a lehető legdurvább testi mo­tozásnak vetették alá. A csoportot a Vilmos császár úton, a Kálmán utcán át a Duna felé terelték, a Zrínyi utcánál kettéválasztották. Richter bácsi átölelte feleségét, és beállt a sorba. Tíz perccel később már átlőtt fejjel úszott társaival együtt a Dunában. A Dunát nézte egyébként ablakából hosszú éveken át esténként, hétvégeken, a Ferenc József - ma Belgrád - rakpart 26.-ban lévén szép la­kása, amelyet akkorra persze már rég elra­boltak tőle, a kőbányai gyárral együtt. Sorstársai közül páran még a sortűz előtt a vízbe ugrottak, és megmenekültek. Valahogy vissza tudott rohanni a csoport másik feléhez Brettschneider is, aki tán me­nekülni próbált fiával. Egy Csöpi nevű kis nyilas előbb a fiút lőtte le, majd az apát, aki nyüszítve könyörgött, hogy végezzen most már vele is. A második csoport tagjai, Wallenberg újbóli közbelépésének köszönhetően meg­menekültek, egy titokzatos fegyveresekkel megrakott teherautó érkezett, és a nyilasok nem merték bevégezni az öldöklést. A megmaradt Katona József utcaiak részben svájci védett házakba, részben az erzsébet­városi gettóba kerültek. Zsóka most itt ül a Hollánban, és mesél. Faragóék Amerikában éltek, élnek. Az Andrássy úton megkínzott unokanővér ma kilencvennégy évesen New Yorkban, ölé­ben mentett, most hatvanas fia pedig Bos­tonban. Richter néni a felszabadulás után Svájc­ba költözött. Férjének, Richter bácsinak, Richter Ge­deonnak, minden idők egyik legnagyobb magyar vegyészének, zseniális gyógyszer­gyárosának, egyebek közt a Kalmopyrin feltalálójának emlékét szülőfalujában, Ecséden egy róla elnevezett iskola őrzi. No meg Kőbányán egy hatalmas gyógyszer­­gyár, amelyet ő alapított 1907-ben, s amely - az Egyesült Izzó mellett - Magyarország legnagyszerűbb ipari üzeme lett. (Érdekes, hogy mindkét világhírű magyar cégnek a saját kutatólaboratórium és kutatógárda volt a fundamentuma, magyarul a magyar agy.) Mindkét gyár ma is létezik, prosperál, a különbség csak annyi köztük, hogy a Richter - szemben az Izzóval - még ma is magyar. Fotó: Teknős Miklós egymást segítve, emberin. Csodák ideje Kemény István: Kedves ismeretlen Takács Ferenc Első, tipologizáló, s éppen ezért közhelye­sen keveset mondó közelítésben valamifé­le nemzedéki regénynek látszik Kemény István könyve. Arról az évjáratról szól, amelynek ifjúsága és kora felnőttsége a nyolcvanas évekre esett, s amelynek tagjai már nyolcvankilenc után kerestek, s talál­tak (vagy nem találtak) maguknak többé­­kevésbé biztos és végleges helyet abban a bizonyos Életben. Ami, még mindig tipo­logizáló, ám talán egy árnyalattal kevésbé közhelyes érvényű közelítésben, valamifé­le fejlődési vagy nevelődési regénynek is mutatja a Kedves ismeretlent. Pozitív vagy negatív variánsnak a régi képletre: a kör­nyezettel való kölcsönhatásban kiformáló­dó (vagy deformálódó) Én története ez, a harmonikus kiteljesedés (vagy a lehangoló kiüresedés, az átlaglétbe való beleszürkü­­lés) krónikája. Valamiféle nemzedéki regény, valamifé­le fejlődési-nevelődési regény: a könyv egy­részt készségesen elhelyezkedik ezekben a kategóriákban, a főhős, Krizsán Tamás ifjú­kora, a családi környezet és a családtörté­net, a történettel egybeszálazódó más élet­vonalak, Olbach professzoré (a háború előttről itt maradt, félretett, majd rehabili­tált zsenié), vagy Pataié (a cinizmus nem kevésbé zseniális apostoláé, aki papként kezdte, marxista filozófusként és főiskolai tanárként folytatta, majd könyvtárosként fejezte be pályafutását) mind becsülettel el­végzik azt a munkát, amelyet regénytípus és regénykategória ró ki rájuk. Azaz nemze­déki tapasztalat rögzül, s bőven talál rea­lisztikus, gyakran igen atmoszferikus kör­nyezetrajzot is a regényben az olvasó, mint ahogy hihető és a maga köznapi tapasztala­ta révén igazolódó pszichológiát is, a könyv fejlődési-nevelődési vetületében. Ám jó lesz vigyázni. A Kedves ismeret­len ugyanavval a paradox mozdulattal le is rázza magáról ezeket a kategóriákat és ki­bújik a tipológia ketrecéből. A nemzedéki reprezentáns és a fejlődési-nevelődési tör­ténet alanya, Krizsán Tamás egyben elbe­szélője is a történetnek, a maga szükség­képpen korlátozott szemszögéből, tehát ennyiben realisztikusan - ám, meglepeté­sünkre, mindent tudó és mindenható El­beszélő is egyúttal, történetének korlátlan ura és birtokosa. Azaz - amint ez az időről időre ismétlődő, nyílt szerzői közbeszólá­sokból kiviláglik - Regényíró is, aki így fej­­lődés-regénybeli önmaga fölébe emelke­dik, s a realista krónikát, egyben önmaga létét a fantázia, sőt a fantasztikum jegyé­ben megalkotott művé lényegíti át. „A regény fikció”, jelenti ki „K. I.” a könyv mottójában, s ez a kedves ismeret­lenre nézve kétszeresen is igaz: a realiszti­kus fikciót, a hétköznapok valószínűségi várakozásaival összevethető regényvilá­got itt át- meg átjárják a varázslatos való­színűtlenségek, a regény ideje a csodák ideje is. Olyan publikus valószínűtlensé­geké, mint Csernobil és 1989, de az olyan irodalmi csodáké is, mint például a vízzel, közelebbről a Dunával kapcsolatos jelkép­lánc, Rákosiék titokzatos folyamelterelési terve, a Nyéken (Krizsánék és Olbachék lakhelyén) megépülendő víztározó, a fo­lyamág a présház alatti kőzet mélyén, a föld alatti vizek hidrodinamikája (ez egy szakkönyv, mely szerepet kap a regény­ben), és legfőképp a sejtelmes Duna-dé­­mon, a folyó időnkénti spirituális kiáradá­sa, amely elönti és egybeoldja Kelet-Kö­­zép-Európa nyolcvan millió lakóját. Azaz valamiféle­­ újabb „valamiféle” - csodaregényt írt Kemény István, kissé a szó Szerb Antali értelmében; gazdag és sokágú csodaregényt, egyszerre emelke­detten költőit és földközelien prózait. Ezek külön-külön feltétlen, bár együttesen nem teljesen felhőtlen erényei a regény­nek: a költői sűrítés (a csodák) és a re­gényírói terjengősség (a hétköznapok) akarva-akaratlan egymás ellen dolgozik benne, s ennek gyakran mindkettő kárát látja. A hatásos jelképek érvénye még­meggyengül, a pontos tények hitele el-el­­bizonytalanodik. Magvető, 467 oldal, 3490 forint Újabb „valamiféle”­­ csodaregényt írt Kemény István gaz­dag és sokágú cso­daregényt, egyszer­re emelkedetten költőit és földköze­lien prózait. Kettőből semmi Nora Roberts: Szent bűnök Halmai Tamás 30 év alatt 133 regény: nagyszerű teljesít­mény. Számszakilag. Ez a tempó ugyanis szükségszerűen iktatja ki a minőséget - amire az amerikai írónő jelen munkája a szomorú tanúság. A Szent bűnök nem könnyed, nem is könnyű olvasmány: súly­talan és tét nélküli. A történet igen egyszerű, ráadásul minden eleme ismerős lehet valahonnan: Nora Roberts a műfaj (krimibe ágyazott szerelmi történet) kliséit variálja tartalmi és nyelvi eredetiség nélkül. Sérült elméjű, vallási fanatikus sorozatgyilkos szedi ál­dozatait Washingtonban. A nyomozó és a rendőrség munkáját segítő pszichiáternő között csakhamar meghitt viszony alakul ki. Világképük, társadalmi helyzetük, mentalitásuk merőben különböző - a re­gény talán egyetlen erénye ez az ideoló­giai üzenet: az egymás elfogadására tett erőfeszítés fontossága. S rokonszenvez­hetünk még a bűnt elítélő, de a bűnöst megérteni próbáló igyekezettel is - ám ezzel vége. A regény más vonatkozások­ban - azaz éppen regényként - nem mű­ködik. A dialógusok többé-kevésbé gördülé­kenyek: a szereplők a helyzetnek és sze­mélyiségüknek megfelelően nyilatkoznak meg. A probléma a személyiségükkel van - és mindazzal, amit az elbeszélői szólam előad. Nemcsak a jellemábrázolás felszí­nes és művi: a nyomozás módszertanáról, a vallás kérdéseiről és a pszichiátria vála­szairól is modorosan túlírt stílus, közhe­lyekben gazdag beszédmodor értekezik. „Világoszöld szeme sohasem siklott el a lényeges dolgok fölött” - olvassuk Benről (11.), és mosolygunk a mondat ürességén. „Az egyik legfontosabb dolog­nak tartotta az életében, hogy megőrizze a belső békéjét” - szól Tess jellemrajza (15.), s itt már ásítozunk is. Van, hogy egy öntudatos közhelyre („Hiszek az igazság­ban, Tess. Az igazság pedig sokkal több a szavaknál és papíroknál.”) lélektani kép­telenség válaszol („Tess egy pillanatig emésztette a szavait.” - 49.). „Akinek ma­gasak az elvárásai, az könnyen csalódik” (58.) - a mindentudó elbeszélői magatar­tás efféle poros bölcsességekig ér föl. S olykor felébred bennünk a gyanú, hogy a sznobizmus, amely a hősnő bocsánatos tulajdonsága, a divatos márkákat elősze­retettel soroló regényírói gondolkodást is áthatja: „Az este hátralévő részét ágy­ban fogja tölteni Kurt Vonneguttal, ka­millateával és Beethovennel. Ez a kombi­náció bárki figyelmét elterelné a problé­máiról.” (219.) Békési József magyar szövege alapve­tően korrekt, néhány apróság előtt azon­ban értetlenül állunk. Egy hangsúlyozot­tan művelt s előkelő származására ké­nyes értelmiségi nő például aligha hasz­nálná a „megiszok”, „alszok” (74.) igeala­kokat. A sajtónak sem „kiszivárogni” (87., 95., 97.), hanem kiszivárogtatni szoktak ügybuzgó ismeretlenek. A „lett légyen” (110.) hibás használata vagy a „fel tud­tam-e volna” (368.) nyelvhelyességi baki­ja sem figyelmes fordítói és szerkesztői munkára vall. Az összkép lehangoló: a Szent bűnök egyszerre két esélyt szalaszt el. Lehetne izgalmas krimi - ehelyett unalmas, kiszá­mítható, végül kurtán-furcsán föloldott bűntörténetet kapunk. S a szerelmi szál­ban is benne rejlik egy hiteles párkapcso­lati dráma lehetősége - de a giccs seké­­lyes lélektanánál Nora Roberts bestselle­re képtelen továbbjutni. Gold Book, 400 oldal, 1999 forint 30 év alatt 133 re­gény. Ez a tempó szükségszerűen ik­ tatja ki a minőséget - amire az amerikai írónő jelen munká­ja a szomorú ta­núság.

Next