Népszabadság, 2013. július (71. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-16 / 164. szám

16 Népszabadság | 2013. július 16., kedd Kultúra Nem vagy Norma ZENE Fáy Miklós Bellini: Norma Decca, 2013 A nyolcvanas évek végén készült egy dokumentumfi­lm Karajan Salzburg­ban címmel, hogyan próbál, hány szálat tart a kezében, miben töri a fe­jét az élő legenda. Látjuk, hogy leg­inkább a fi­atalításon, éppen rendelt egy Porschét, amely három másod­perc alatt gyorsul százra, és azt re­méli, hogy ez majd frissen tartja a gondolatait, bár el lehet képzelni en­nél olcsóbb és biztonságosabb meg­oldást is. Hallgat fi­atal énekeseket, bemutatnak neki kettőt, egy koreai szopránt és egy olasz mezzót. Kara­jant láthatóan a koreai kislány ér­dekli jobban, többet énekelteti, kér­dezi, mire készül. Éj királynője? Ki lesz a karmester? Na, mutassa. A meghallgatás végén tör ki csak a lányból a feszültség, elsírja magát, a vén karmester meg vigasztalja, ne sírjon. Magának örülnie kell. Huszonöt év telt el azóta, mind­két énekes elég nagy sztár lett, bár a mezzó futott be fényesebb pályát, az ő nevét ismeri mindenki: Cecilia Bartoli. De Sumi­ro is újra meg újra előkerült, sokat énekelt, most pedig újra találkoztak. Nem állítom, hogy akkor nem volt meg bennük a lehe­tőség, hogy Normát fognak énekelni, de nincs ember, aki megmondta vol­na, hogy mi lesz majd a szereposztás. Bartoli énekli majd Normát és Sumi Jo Adalgisát. Két jelentős énekesi pálya futott össze, de a kettő közül természete­sen Bartolié a különösebb. Ő az, aki a kézenfekvő szerepeket nagyon ha­mar mind elénekelte, Rossini és Mo­zart után új kalandokat kellett ke­resnie. Verdi felé nem indulhatott, mert ahhoz kevés lett volna a hang­ja ereje, elindult hát vissza az időben, vagy ahogy a kevéssé rokonszenve­zők mondták, megkereste a hangjá­hoz, ehhez a szoprán és mezzo közöt­ti átmenethez illő repertoárt. Innen­től kezdve pedig a közönség igazán kegyetlen: egy ideig azt mondták, hogy semmilyen kockázatot nem vállal, rákényszeríti a hangja szerel­meseire, hogy ezeket a cirádás áriá­kat hallgassák, és megbarátkozzanak olyan komponistákkal, mint Porpo­ra, Salieri vagy Steffani. Ha a másik irányba ment, és alapműveket vett műsorára, akkor meg azért szidják, mert önkényesen bánik a remekmű­vekkel, mindenféle változatokra meg a régi, alacsonyabb hangolásokra hi­vatkozva lejjebb énekli a nagy ko­loratúrszerepeket. Egyszer az a baj, hogy kerüli a versenyt és az összeha­sonlítást, egyszer meg az, hogy be­lemegy, Callas és Gruberova felség­területein kalózkodik, de megbán­ja még. Lehet, hogy megbánja. A Norma most tényleg koppanás a falnál, ed­dig, és ne tovább. Nem mintha rosz­szul énekelne, nem mintha értelmet­len volna a lemez. Ezt rögtön tudja az ember a nyitánynál, a régi hangsze­rek tényleg más akusztikus környe­zetet teremtenek az operának, hol a nagybőgő zümmög olyan különö­sen és hosszan, ahogy soha nem szo­kott, hol a fafuvola hangja lágyítja a hangzásképet. Jobban értem­ Belli­nit, ezek szerint a Norma nem vala­mi táncos lábemelgetések és kellék­páncélok közé helyezett szerelmi tra­gédia, hanem egységesebb világ. De nem Cecilia Bartoli világa. Akármit ad is hozzá a szerephez, több az, amit nem ad meg belőle, a hanggal kifejezett indulatok szélső­sége hiányzik. Nem is áll jól az or­gánumának a szerep fekvése, alap­járaton nem a legszebb színnel szól a hangja és sokszor bugyborékolós az éneklése, mintha víz alól jönné­nek a díszítések. Nem árt ilyenkor az önvizsgálat, vajon nem csak va­lami szent hagyományt követünk-e hallgatóként, nem arról van-e szó, hogy Bellini eredeti szándékai he­lyett az azóta kialakult Norma-értel­mezésektől nem tudunk elszakadni, és mennyire érdekes, hogy most Ró­mából indul a reformáció, a visszaté­rés a Bellini-bibliához. Az eredmény azonban nem meggyőző, a nagy ze­netörténészi háttér ellenére sem sza­badul az ember a gondolattól: mind­ez csak arra kellett, hogy legyen re­pertoárja az énekesnőnek, felléphes­sen olyan operában is, amelyet is­mernek az emberek. A nagy tisztá­zás helyett a szálak tovább kuszá­lódnak, most már végképp nem tud­juk, mi is a Norma, kinek íródott, ki­nek kellene énekelnie. Ilyenkor ma­rad a gyakorlati józanság: annak, aki jó benne. Ez nem Cecilia Bartoli világa FOTÓ: REUTERS � HERWIG PRAMMER Szárnyalt az Ikarus KÉPMENTŐ Nézem a képeket, és azon töprengek, vajon járnak-e még a főváros utcáin a fotón épp összeszerelés közben lát­ható buszok. Feltehetően nem. Mert akármennyire is időjárás-, út- és so­főrállóak voltak az Ikarus városi bu­szai, harmincnál több évet aligha bírtak ki. Az Ikarus magyar mítosz. Lehetne élcelődni a névadó hősön, aki az apja, Daidalosz által fabrikált szárnyakkal a Napba repült, majd a tengerbe zuhant. A magyar Ikarus ugyanis hosszasan emelkedett, útja rögös volt inkább, mint szárnyaló, és bukása sem hasonlítható az egykori görög héroszéhoz. A kép születése idején, 1978-ban az Ikarus buszokkal rengeteg he­lyen lehetett találkozni. Nem állí­tom, hogy teljesen uralták volna a rubelelszámolású térség valamennyi fővárosát, de mindenütt felbukkan­tak. És az igazság az, hogy ők voltak a legjobbak. A helyi gyártmányok, akár a Karosa, akár a likinói szov­jet Liaz-gyár termékei voltak, abban az időben nyomába sem értek a ma­gyar busznak. De nem volt az Ikarus monopolista, legfeljebb a hajdani NDK-ban, ahonnan aztán reexpor­tálták, mondhatni repatriálták a bu­szokat, amikor betörtek a helyükre a használt Mercedes, MAN és egyéb városi járművek. Közismert, hogy a buszgyártást a magyarok a szocialista munkameg­osztás (KGST) jegyében kapták, és akkor lendült fel igazán a termelés Mátyásföld mellett a székesfehérvá­ri egykori hadiüzemben is, amikor eldőlt, személyautók pedig nem ké­szülhetnek minálunk. Amikor a ké­pünk készült, Székesfehérváron már több buszt gyártottak. Ezt is Finta László vezetésével tervezték, és az in­terneten fellelhető adatok szerint a világ legtávolibb pontjaira is eljutott: Izlandtól Madagaszkárig, még kü­lönböző baráti afrikai országok, a tö­rökök és a görögök is kaptak belőle. A képen látható buszok a cseh­szlovák AVIA-val kooperációban ké­szült, 6,5 méteres kisbuszok voltak, amelyek húsz-egynéhány utast szál­líthattak. A T. M. szignójú kolléga (azt feltételezem, hogy Tamás Mi­hály, a gazdasági rovat egyik akko­ri vezető munkatársa­ megírta, hogy eredetileg csak 400 darabra szerződ­tek, de ezt még megtoldották továb­bi kétszázzal. A termelési tudósítás beszámolt a korszerűsítésről, jele­sül, hogy nagyobb teljesítményű mo­torokat kapnak a győri Rábától. Ak­kor már ezek az eredetileg a MAN ál­tal tervezett motorok is elég elavult­nak számítottak a nemzetközi ver­senyben. A tudósító büszkén jegyez­te meg, hogy ekkor az Ikarus gyár­totta a legtöbb csuklós buszt a vilá­gon, s hogy az USA-ba is ment tőlük próbajármű, bemutatóra. Eredeti­leg 12 650 busz gyártása szerepelt az éves tervben, ezt munkaverseny-fel­ajánlással megtoldották még 150 da­rabbal. Szóval csupa siker. Arról per­sze nem szólt a fáma, hogy miköz­ben a nagy keleti megrendelők állan­dóan korszerűsítést követeltek a bi­zony öregecske konstrukción, az új típusok magasabb árát nem akarták megfi­zetni. Erről jut eszembe, hogy a nyolc­vanas évek Lengyelországában még buszválság is volt. Edward Gierek, a hetvenes évekbeli pártfőtitkár úgy döntött, országa elég nagy ah­hoz, hogy modernebb buszt válasz­szon. Megvették a francia Berliet vá­rosi busz licencét, és elkezdték gyár­tani Wroclawban, a Jelcz autógyár­ban. Nem jött be: busz ugyan kor­szerű volt, alacsony padlós, a motor sem volt rossz, gyakran elromlott. A Berliet nem lengyel közutakra, nem lengyel buszsofőrökre tervezte a jár­művet. Így aztán már a szükségálla­pot (1981. december 13.) után, ami­kor gyakorlatilag leálltak a nyuga­ti gépalkatrész- és anyagszállítások, úgy határoztak, a Jelez Ikarus bu­szokat fog összeszerelni, méghozzá csuklós városi óriásokat. Akkor jár­tam a gyárban, amikor ott már a ma­gyar márkát szerelték össze. Az Ika­rusnak, mint sok más magyar nagy­vállalatnak külön szervizhálózata is volt Lengyelországban akkoriban. Ma már persze ott sem járnak ma­gyar buszok. Miklós Gábor Tervtúlteljesítés Székesfehérváron FOTÓ: NÉPSZABADSÁG�ARCHÍV � BALOGH P. LÁSZLÓ E KORÁBBI CIKKEK www.nol.hu/kultura Az írás és a kép a nol.hu Kultúra rova­tában vasárnaponként megjelenő Kép­mentő sorozat egy darabja. A szerzők a Népszabadság gazdag fotóarchívumá­ból válogatnak. Egy nagy dózis Chet Baker FÜLES Csider István Zoltán Chet Baker: I’ll Remember You Universal Import, 2013 Chet Baker-kiadványt ajánlani – kö­rülbelül annyi értelme van ennek, mint Erdélybe pálinkát, esetleg si­vatagba homokot vinni magunkkal. Sót szórni a tengerbe? Vagyis hát mégsem. Talán akad, aki, ha ismerősen cseng is számá­ra e név, nincs különösebben ott­hon a múlt század egyik legnagyobb dzsessztrombitásának-énekesének és szárnyaskürtösének életművé­ben, ekképpen tehát mégsem okvet­lenül felesleges fi­gyelmébe ajánlani az I’ll Rememeber You című, nem kevesebb mint ötlemezes antoló­giát. Nem próbálkoznánk olyan rek­lámszöveggel, hogy ha ezt az óriási válogatást beszerzi az olvasó, ak­kor kicsit nagyobb eséllyel csajo­zik majd be valami dzsesszklubban, holott persze tudunk esetről, ami­kor. Legyen elég annyi, hogy ez a 78 track legalábbis helyre ízelítőt nyújt a roppant oeuvre-ből – és már ez sem kis dolog. Személyisége és életmódja nagy vihart kavart anno – gondoljunk csak bőven pertraktált drogproblé­máira, művészetének fontosságát azonban alig vonta kétségbe valaki. Aki mégis, annak a nevére meg már rég nem emlékszik a dzsessztörténet. Baker viszont ma is él, igaz, 1988 óta már csak lemezeken, fi­lmekben és vi­deókban élvezhetjük mindenféle játékát. Az I’ll Remember You min­denesetre Chet Baker fénykorára fó­kuszál, az ötvenes évekre főleg, ami­kor nem utolsósorban az ő hatásá­ra is teret nyert a kontrapunktikus játék. Ott volt, ugye, a Gerry Mulli­gan Quartet, a második nagyon fon­tos zenekar Baker életében. (Az el­ső talán Vido Musso bandája volt.) Mulligan baritonszaxofon-játéka és Chet Baker trombitajátéka itt nem a „hagyományos” módon, szóról szó­ra követte le egymást, inkább kiegé­szítésről volt szó az esetükben, il­letve módfelett hatásos ellenpon­tozásról. A Mulligan-kvartett az­tán jobblétre szenderült – Baker éle­te viszont felpörgött. Ebben az évti­zedben nyúlt először heroinhoz is, egyébként megannyi zenésztársához hason­lóan, s keveredett mindenféle, többnyire a kábítószer-használattal összefüggő botrányba. Zenei műkö­désére is kétségtelen hatással voltak a kábítószerek – ez a hatás nyilván egyszerre volt jótékony és tragikus. Mindenesetre akit közelebbről is ér­dekel Baker kettős megítélése, bát­ran keressen rá Bruce Weber Let’s Get Lost című, 1988-ban készült do­kumentumfi­lmjére, amely tényleg rendben van, s ezt nem csak abból lehet tudni, hogy Oscarra is jelölték doku kategóriában. Egysze­rűen hi­telesnek látszik. Az I’ll Remember You egy leírás szerint elsőként foglalja össze a leg­jobb Blue Note-os meg mondjuk a Verve-nél abszolvált felvételeket – de aki nem ekkora dzsessz bubus, vagy­is nem keni-vágja a korszakokat, ki­adókat, nem ismeri az összes közre­működőt, sőt még a sztenderdekkel sincs maradéktalanul tisztában (akárcsak a recenzens), na, az is bő­ven megtalálja a számítását ezzel az ötlemezes, egyébként keretes szer­kezettel operáló kiadvánnyal, a My Funny Valentine-nal kezdünk, és az­zal is végzünk jó sok óra múlva. Köz­ben aztán van minden, az I Can’t Get Startedtól a Grey Decemberen, a Goodbye-on, a There Is No Gre­ater Love-on, a The Route-on vagy mondjuk a Winter Wonderlanden át számos koncertfelvételig. Élő ver­zióban hallhatjuk például a What’s New-t, a Five Brotherst, a Lullaby of the Leavest, a Yesterdayst vagy a The Way You Look Tonightot. Jó az anyag.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék