Népszabadság, 2014. május (72. évfolyam, 102-127. szám)

2014-05-07 / 106. szám

6 Népszabadság | 2014. május 7., szerda Magyarország Magyar Tudományos Akadémia Az intézmény huszadik vezetője jobban megosztaná a munkát Lovász László az új elnök Ötvös Zoltán „A Magyar Tudományos Akadémia elsősorban a magyar tudósok teljesít­ményével érdemelte ki a közmegbe­csülést, azzal, hogy olyan közösséget alkot, amelyben a tudomány előtérbe kerül az egyéb elgondolásokkal szem­ben, ahol a különböző területekről ér­kező tudósok képesek együttműköd­ni a magyar tudomány előbbre jutá­sa érdekében” – hangoztatta bemu­tatkozó tájékoztatóján Lovász László matematikus, akit tegnap választot­tak meg az MTA 20. elnökének. Lo­vász László nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a tudós testület tagjai őt szavazták meg elnöknek. Hang­súlyozta, minden erejével azon lesz, hogy eleget tegyen ennek a komoly megbízatásnak. Egyértelművé tette, hogy fontos kezdeményezésnek tart­ja a fi­atal kutatókat hazacsábító és itt­hon tartó Lendület programot, mint ahogy az akadémiai intézethálózat át­alakításával is egyetért. De nem min­denben követi elődje, Pálinkás Jó­zsef példáját. „Jobban szétteríteném a munkát, szélesebb körben, többe­ket vonnék be” – jelezte, hogy a sokak szerint túlzott elnöki jogkörökkel fel­hatalmazott elnöki posztból nem kö­vetkezik, hogy más vélemény nem je­lenhet meg. Lovász László megválasz­tásával tehát véget ért Pálinkás József hatéves elnöksége. A tegnapi szavazáson Lovász Lászlót a voksok 61, 8 százalékával vá­lasztották elnökké a zárt ülésen. Az el­nöki posztért Lovász László mellett a miniszterelnökkel szoros kapcsolatot tartó Maróth Miklós klasszika-fi­loló­gus és Németh Tamás agrokémikus, az MTA eddigi főtitkára indult. Az MTA főtitkárává a voksok 60,1 százalékával a korábban a hajdani Országos Műsza­ki Fejlesztési Bizottságot, majd a Ma­gyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsá­gát is vezető Török Ádám közgazdászt, főtitkárhelyettesévé pedig a szavaza­tok 56,3 százalékával Barnabás Beáta Mária növénybiológust választották meg. A megbízatás három évre szól és egyszer ismételhető. A leköszönő elnök szerint 2013 a növekedés éve volt a Magyar Tudomá­nyos Akadémia életében. Az elnyert többletforrások segítségével az MTA az egyensúlyi tartalékok 2013-as ál­talános elvonása ellenére is meg tud­ta tartani a 2012-es 20 százalékos for­rásbővülését. A Természettudományi Kutatóközpont megvalósítására ko­rábban elnyert visszatérítendő támo­gatást a kormány vissza nem térítendő támogatássá alakította, továbbá 8 mil­liárd forintot biztosított az új Bölcsé­szet- és Társadalomtudományok Ku­tatóháza felépítéséhez. A beruházásra fordítható forrásból 2 milliárd forint a 2013. évi költségvetést növelte. Tavaly fejezték be Közép-Európa legnagyobb infokommunikációs beruházását, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpon­tot. A világ leggyorsabb kutatási célú adathálózati központjának megépíté­se 8,5 milliárdba került. „A szerkeze­tében megújított akadémiai intézethá­lózat működését megszilárdítottuk, az infrastruktúra fejlesztésére rendelke­zésre álló és fejezeti kezelésű források elosztásában a kiválóság, a fenntartha­tóság és a versenyképesség elvét tartva szem előtt” – mondta záró összefogla­lójában Pálinkás József. Az 1948-ban született Lovász László a fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium 1962-ben indult első matematika ta­gozatos osztályban tanult. Sorra nyer­te az országos középiskolai tanulmá­nyi versenyeket, a matematikai diák­olimpiákról aranyéremmel tért haza. A nagyközönség a Ki miben tudós? ve­télkedő megnyerése után ismerte meg az ifjú matematikust. Lovász László osztálytársát, Vesztergombi Katalint vette később feleségül. 1964-ben, még középiskolásként kezdte vizsgálni a gráfokkal való mű­veleteket – évtizedek óta a tudomány­terület legjobbjai között emlegetik. Mindössze negyedéves volt az ELTE-n, amikor megvédte kandidátusi disszer­tációját. Az a különös helyzet állt elő, hogy Lovász László 22 évesen a mate­matikatudományok kandidátusa lett, de diplomát egy évvel később kapott. Ilyen előzmények fényé­ben nem lehet csodálkozni, hogy 31 évesen már aka­démikus volt. A diploma megszerzése után egy évre az Egyesült Államokba mehetett. Az egy év letelte után ma­rasztalták, de ő haza akart jönni. Két évet töltött az ELTE-n, majd Szege­den hét éven keresztül vezette a geo­metria tanszéket. Oktatott Princeton­ban, majd a Yale Egyetemen, később a Microsoft Kutatóintézetében dolgo­zott. 2007 és 2010 között a Nemzet­közi Matematikai Unió elnöke volt. 2006-ban, Amerikából hazatérve át­vette az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem Matematikai Intézetének ve­zetését. 1999-ben neki ítélték a ma­tematikusok Nobel-díjának tekintett Wolf-díjat, 2001-ben Corvin-lánccal, 2007-ben Bolyai János alkotói díj­jal tüntették ki. 2008-ban Széchenyi­nagydíjat kapott, 2010-ben elnyerte a japán Nobel-díjként is emlegetett Kiotó-díjat. Lovász László (a kép bal szélén) fogadja a gratulációkat FOTÓ: FÖLDI IMRE Budapest A Citadella után a híres-hírhedt józsefvárosi kínai piacon is felgyorsítják a rendrakást Végrehajtás, bezárás, kiürítés Boda András Magasabb sebességi fokozatba kap­csolt a fővárosban az állami apparátus rendrakó gépezete. Hétfő óta „zárva van” a Citadella, mert végrehajtást in­dítottak az ott – a kormányzat szerint jogszerűtlenül – működő idegenfor­galmi és vendéglátó-ipari cégek ellen. Kedden újabb szimbolikus jelentőségű ügyben gyorsultak fel az események: a MÁV bejelentette, hogy rendőrségi se­gítséggel bezárják, kiürítik a híres-hír­hedt józsefvárosi kínai piacot. A vasúttársaság azt írta közlemé­nyében: a Pesti Központi Kerületi Bí­róság, a MÁV végrehajtási eljárási kezdeményezésére elrendelte, hogy – szükség esetén rendőri segítséggel – ürítsék ki a Négy Tigris piac teljes te­rületét. A MÁV kitért arra is: a vég­rehajtás „májusi-júniusi időpontban” várható, az illetékes hatóság viszont már most visszavonta jogerős döntésé­ben a Komondor Kft. által működte­tett Négy Tigris piac üzemeltetési en­gedélyét, és rendelkezett a piac bezá­ratásáról. Mindez azt jelenti: az ala­csony árai miatt rendkívül népszerű, ám a gyakorta kétes minőségű porté­kák, a szabályokat kevéssé tisztelő ke­reskedők és a „balkáni” körülmények miatt sokat bírált piac napjai meg van­nak számlálva. A MÁV területén működő piac be­zárása nem előzmény nélküli: a vasút­társaság már tavaly felmondta az üze­meltető Komondor Kft. bérleti szerző­dését, ám a cég – mint arról többször írtunk – annak ellenére sem adta át a területet, hogy rendőrök közreműkö­désével próbálták távozásra bírni. Mindeközben a Citadellán már le is zárult a rendrakás első fázisa. A mű­emléket példátlan módon hétfőn le­zárta a turisták elől rendőrség, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) indítványára végrehajtást ren­deltek el az ott működő tucatnyi vállal­kozás ellen. A drasztikus lépést majd másfél éves jogvita előzte meg. Az Em­beri Erőforrások Minisztériuma sze­rint a műemlék hasznosítása nem fe­lel meg a világörökségről szóló törvény rendelkezéseinek. Az MNV pedig úgy tartja, hogy az érintett cégek jelentős része soha nem rendelkezett bérleti szerződéssel, és nem fi­zetett bérleti dí­jat. Mindezek miatt kezdődött hétfőn végrehajtás, ami során lefoglalták az üzlethelyiségeket. Arra a kérdésre, hogy miért kellett ezért a teljes területet, a sétányt, a kilá­tókat is lezárni a turisták elől, nem vá­laszolt az MNV. Azt a korábbi hírünket viszont megerősítették, hogy akár a jö­vő hét végéig is érvényben lehet a lá­togatási tilalom. A műemléket tegnap már nem rendőrök, hanem biztonsági őrök őrizték, a területet több száz mé­ter hosszú szalaggal kerítették körbe. Az érintett vállalkozások igazságta­lannak és törvénytelennek tartják az állami apparátus eljárását. A vállalko­zók közül többen jogi lépéseket fontol­gatnak, és azt, hogy feljelentést tesz­nek. A helyzet bonyolultságát jól jelzi az, hogy Benkó Dénes, aki 31 éve mű­ködtet szuvenírboltot a Citadellánál la­punknak azt mondta: – Megállapítot­ták, hogy van érvényes szerződésem, fi­zettem bérleti díjat, így elméletileg dolgozhatnék tovább. Csakhogy a Ci­tadella le van zárva, a területre még én is csak külön engedély beszerzése után léphetnék be. Ilyen engedélyt azonban eddig nem kaptam. Persze felesleges is lenne felmenni, mert turisták híján ér­telmetlen lenne kinyitni a boltot. HIRDETÉS Nemzeti Sport vb-csomag Negyedéves Nemzeti Sport előfizetés (6 napos) Kedvezmény: 30% 1 db VB témájú Nemzeti Sport Magazin Kedvezmény: 30% 1 db júniusi Sport and Life magazin Kedvezmény: 40% Előfizetési határidő: 05. 23. Előfizetési időszak: június, július, augusztus. Érdeklődni: 06-40/200-548 telefonszámon, vagy elofizetes@ringier.hu e-mail címen. ailc­ímen Eredeti csomagár: 14 785 Ft Új csomagár: 10 250 Ft Kedvezmény: 4 535 Ft BRAZÍLIA2014­­ 1 / 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék