Népszava jubilemi naptára, 1947 (Budapest, 1946)

Pollákné Stern Szeréna: Családvédelem, gyermekvédelem

Új világot építünk és ennek az új világnak egyik legfontosabb feladata, hogy a gyermekek mellé álljon és őket védje, hiszen a gyermekek ennek a rettenetes, mögöttünk lévő vérzivatarnak leg­ártatlanabb áldozatai. Új világot építünk a régi rossz helyébe és ennek az új világnak nagyon sok mulasztást kell pótolni. A múltban legtöbbet a család és ezen keresztül a gyermek ellen vétettek, természetes tehát, hogy ezeket a mulasztásokat kell elsősorban jóvátenni. Gyermekvéde­lem elképzelhetetlen családvédelem nélkül, hiszen a családvédelem a gyermekért van; feladata, hogy anyagilag, erkölcsileg támogassa a családot. Ennek a feladatnak azonban a megelőzésen kell fel­épülnie és nem akkor kell ötletszerűen segíteni, midőn a család már széthullott. Az állam életének minden egyes területén köz­­igazgatási, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi vonatko­zásban a család jogi és erkölcsi védelmétől kezdve a bérkérdésig biztosítani kell, hogy a család a maga erejéből teremthesse meg mindazt, amire az emberi élethez szüksége van. Ne alamizsnát adjunk, hanem lehetőséget a szebb, emberibb élethez, amelyről a múltban olyan sokat beszéltek és amelynek beteljesülését éppen a szónoklók akadályozták meg hosszú időre embertelen törvények sorozatával, minden emberiességet megcsúfoló intézkedések végre­hajtásával és végre a szörnyűséges háború pusztításaival. És itt mindjárt arra a kérdésre is választ kapunk, mi rombolja szét a családot? Egyetlen rövid szóval válaszolhatunk: a fasizmus. De válaszolhatunk arra a kérdésre is, mi védelmezi a családot? Itt is nagyon röviden, egyetlen szóval felelhetünk: a Demokrácia. Tekint­sünk azok felé az országok felé, melyekben demokratikus kormány­zat van és megállapíthatjuk, hogy az államhatalom minden eszköz­zel a család és azon keresztül a gyermek mellett áll. Adókedvezmények nyújtása a többgyermekes családoknak, olcsóbérű lakásokban való elhelyezés, családi pótlék, ingyenes is­koláztatás, tankönyvvel, taneszközökkel való ellátás, többgyerme­kes anyák nyaraltatása, gyermekek olcsó cipő-, ruhaellátása, mind­­mind olyan kedvezmények, amelyek az igazi családvédelmet szol­gálják. A család-, illetve a gyermekvédelemnek erre az útjára térünk rá most mi is. A szociális gondoskodásnak az állam egész életét írta: Pollákné Stern Szeréna

Next