Munkás-Heti-Krónika, 1874 (2. évfolyam, 1–52. sz.)

1874-01-04 / 1. szám

1 szám. (I. jegy) •A-d­xxiinis­tráczió és kiadóiut iratai : R&kos-árok-utcza 9., ajtószám 24. & hová minden reklám ;s e­z­­­ó­k intézendők.­­ Előfizetési ár : Negyedévre 60 kr. Megjelenik minden Vasárnap magyar és német kiadásban. Buda-Pest, január 4-én 1874. Szerkesztőségi iroda : R&kos-árok-t­tcza 9. sz. Kéziratok vissza nem küldetnek. H­IRDETMÉNYEK: legolcsóbban számi­­tatnak és az adm­inistráczióban Izákossárok-tttcza í. ajtó­ *14. sz. a. elfogadtatnak. HVG. gl.fc/z. Eignes szám­ára sor II. évifolyam. Munkás-Heti m­ársadalmi és gazdászati né­vi fi­a) A magyarországi munkások közlönye t * Ezen számmal új előfizetést nyitunk „Munkás-Heti-Krónika" és „ Arbeiter-Wochen-Chronik" czimű lapjainkra. Azon meggyőződésben, hogy t. ez. olvasóink lapjaink eddigi irányával egyetértenek, törekvésünk oda lesz irányozva, hogy ezen új előfizetési negyedben is a munkás nép érdekei megvédessenek, és az elnyomó társulat brutális cselekvései ostoroztassanak. • Hogy azonban ehez sikerrel foghassunk, szükséges, hogy t. cz. olgat­óink további támogatására számot tarthassunk, mert mit használ­nak bátor vezérek, ha az előfizetők nagy serege nem áll mögöttük ? Hogyan érjünk ezért, ha a bourgeois lapok egész serege mögöttünk áll, mely tíz vagy húszszorosan bennünket legyőz? Mai tollh­arczunk csupán csatározásra szorítkozhatik, mely soha fényes eredményre nem vezet. Határozó csatákat kell tehát vívnunk, hogy elleneink elnémuljanak. Ehez azonban egy seregre és lőszerre, azaz, az előfizetők egész seregére van szükségünk, és ha az van, akkor lősze­rünk is van, azaz pénz. Nézzétek meg a vagyonosok közlönyét p. o. a Pester Lloydot, mely 12—15000 példányt nyomat naponta. Ti csodálkoztok és estek két­ségbe, hogy mi azt el nem érhetjük. De miért nem ? Hisz számra nézve sokkal nagyobb a munkások mennyisége, s azután miért ne szereznétek azon lapnak, mely érdekeiteket képviseli nagy számmal előfizetőket ? Az előfizetési ár aránylag oly csekély, hogy nyomorúság volna, ha azt nem tehetnétek, Ikisz csak saját érdektek forog szóban. Hetenként 5 kr. ! Nem pirulnátok el aziránt, hogy a munkás nép már annyira eltompult volna. Azon lap, mely csak a munkás végett alapíttatott, olvasók számára nézve a bourgeois lapokkal mérkőzhetnék. Előre tehát bajtársak. Az idő ugyan rosz,­­ de a krajczár 200 héten át egyetlen fegyverünk fenntartására a „Munkás-Heti-Krónikai" gazdászati hadjáratban kell, hogy minden valódi munkás áldozzon. A k­i­a­d­ó t­u­l­a­j­d­o­noso­k. Budapest, 1373 deczember 30-án. Még e vészteljes év utolsó vonaglásai­ban indítatva érze magát a belügyminiszter, a szo­kott módon atyai gondoskodása szerint a mun­kás népre kegyelme bőségét árasztani. Azt hiszed talán kedves olvasó, hogy a kormány atyai feladata szerint, a szükség eny­hítésére szolgáló intézkedéseket tett, és méltó elismerésben a jótékony egyleteket felszólította, hogy indítványát terjesszék be ez iránt, vagy ta­lán tetemes összeggel járt a kormány ily egy­lethez, hogy ez ném­ikép az ínség enyhítésére közre­működjék, miszerint csak valóban a se­gítségre szorulók abban részesüljenek. Semmi sem mind erről. Vagy talán kedve­zőleg intézte el a kormány, az annak idejében az ált. munkás beteg- és segélyző-egylet által, a felépítendő munkás koroda tárgyában hozzá felterjesztett emlékiratot. Semmi sem mind erről. Hanem gróf Szapáry belügyminiszter úr, egy leiratot küldött Budapest város hatóságá­hoz, (a­mint­ azt már utolsó számunkban emlí­tettük), melyben annak meghagyja, hogy az ált. munkás beteg- és rokkant­segélyző-egylet választmánya által­ elkövetett áthágássá az alap­szabályoknak, minél előbbi hozassanak rendbe, és annak megtörténtéről tegyen a város ható­sága hozzá minél elébb jelentést. Jobb tájéko­zással idézi­k az emlitett miniszteri rendeletet. Másolat Magy. kir. belü­gyminister. 1536 sz. évi Pest szab. kir. város közönségének. Az „a­lt­a­l­á­n­o­s m­u­n­k­á­s- bete­g- és rokkant-segélyző - p­é­n­z­t­á­r-e­g­y­l­e­t” vagyoni állapota megvizsgálása iránt fen­forgó ügyben a f. é. május 9-én 509/eln. sz. a. kelt főpolgármesteri jelentéssel felterjesztett ügyira­tok közt lévő 483 eln. sz.­a. t. főügyészi véle­mény szerint azon 1 500 látnyi összeg, melyet nevezett egylet „magyarországi munkáspárt­nak" gyorslá­­­tó vásárlására kölcsönadott, az ott tüzetesen kifejtett indokokból elegendően biztosítottnak nem tekinthető, de különben is az ilyetén kölcsönzések az alapszabályokkal össze nem egyeztethetők. Hozzá jön még azon a körülmény, miszerint a magyarországi munkás­párt, melynek ezen kölcsön engedélyeztetett, jo­gilag nem is létezik, s így ezen kölcsön, egy törvényszerűen nem létező jogi személynek en­gedélyeztetvén, az — már csak e­zen indokból is — biztosítottnak egyáltalán nem tekinthető. Minthogy ilyképen a felforgó eset, a ne­vezett egylet vagyonának hűtlen kezelését ké­pezi a város közönségének az érintett főpolgár jelentéssel felterjesztett összes ügyiratokat a sa­ját hatáskörében további szabályszerű eljárás végett oly felhívással küldöm meg, hogy az eredményről annak idején hozzám jelentést tegyen. B­u­d­a­p­e­s­t­e­n , 1873. évi május hó 14-én. Gróf Szapáry s. k. A városi hatóság megfelelt már részben a rendeletnek, mely rendeletnek, olvasóink előtt, lapunk utolsó számából már ismeretes. Szüksé­gesnek tartjuk azonban, minthogy e teirat az ügyek állásának teljes nem tudását tünteti fel, mi egy­részt azon körülményből kiviláglik, hogy a miniszteri rendelet f. é. május 7-től dátálódzik, míg ellenben, a város­hatósági ren­delet deczember 16-áról keltezett, s mellékesei, megjegyezve a kézbesítési eljárás és oly sza­­bálytalan volt, a­mint ez csak lehetséges, (mi­vel a többször említett ügydarab mintegy 10 napig a szatócs czéh­ irodájában bevert­, és csak véletlenül deczember 16-án rendeltetése helyé­re jutott) hogy erről tüzetesebben szóljunk. Előfizetési ára: helybeli és vidéki előfizetőinknek kézbesítésével együtt negyedévre 00 kr. havi előfizetések csupán helyben 20 krjával szelvények által történhetnek. Legbiztosabb és legczélszerűebb előfizetés, a bel- és külföldi postahivataloknál, a­hová is minden reklamác­iók intézendők, s ily eset­ben csupán a posta által tör­tént felszólamlások fogadtatnak el. A Munkás -N­­eti-K­ró­nika szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest, Rákosárok-utcza 9 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék