Munkás-Heti-Krónika, 1874 (2. évfolyam, 1–52. sz.)

1874-01-04 / 1. szám

1 szám. (i. jegy) HWG. yl.fc/z. Eignes szám ára sKr II. évifolyam. Munkás-Heti m ársadalmi és aazdászati né in fi T) A magyarországi munkások közlönye •A-clxxiiniB-tráczió és kiadóiiiiratai : R&kos-árok-utcza 9., ajtószám 24. & hová minden reklám ;i e z i ó k intézendök. S Előfizetési ár : Negyedévre 60 kr. Megjelenik minden Vasárnap magyar es német kiadásban. Buda-Pest. január 4-én 1874. Szerkesztőségi iroda ; R&koe-árok-titcza 9. sz. Kéziratok vissza nem küldetnek. HIBDETMÉNYEK: legolcsóbban számi itatnak és az adniinistráczióban Itákossárokítttcza í> ajtó' *>4. sz. a. elfogadtatnak. t * Ezen számmal nj előfizetést nyitunk „Munkás-Heti-Krónika" és „ Arbeiter-Wochen-Chronik" ezimü lapjainkra. Azon meggyőződésben, hogy t. ez. olvasóink lapjaink eddigi irányával egyetértenek, törekvésünk oda lesz irányozva, hogy ezen uj előfizetési negyedben is a munkás nép érdekei megvédessenek, és az elnyomó társulat brutális cselekvései ostoroztassanak. • Hogy azonban ebez sikerrel foghassunk, szükséges, hogy t. cz. olyat óink további támogatására számot tarthassunk, mert mit használ­nak bátor vezérek, ha az előfizetők nagy serege nem áll mögöttük ? Hogyan érjünk czélt, ha a bourgeois lapok egész serege mögöttünk áll, mely tiz vagy húszszorosán bennünket legyőz? Mai tollliarczunk csupán csatározásra szorítkozhatik, mely soha fényes eredményre nem vezet. Határozó csatákat kell tehát vívnunk, hogy elleneink elnémuljanak. Ebez azonban egy seregre és lőszerre, azaz, az előfizetők egész seregére vau szükségünk, és ha az van, akkor lősze­rünk is van, azaz pénz. Nézzétek meg a vagyonosok közlönyét p. o. a Pester Lloydot, mely 12—15000 példányt nyomat naponta. Ti csodálkoztok és estek két­ségbe, hogy mi azt el nem érhetjük. De miért nem ? Hisz számra nézve sokkal nagyobb a munkások mennyisége, s azután miért ne szereznétek azon lapnak, mely érdekeiteket képviseli nagy számmal előfizetőket ? Az előfizetési ár aránylag oly csekély, hogy nyomorúság volna, ha azt nem tehetnétek. llisz csak saját érdektek forog szóban. Hetenként 5 kr. ! Nem pirulnátok el aziránt, hogy a munkás nép már annyira eltompult volna. Azon lap, mely csak a munkás végett alapíttatott, olvasók számára nézve a bourgeois lapokkal mérkőzhetnék. Előre tehát bajtársak. Az idő ugyan rosz, — de 5 krajézár 200 héten át egyetlen fegyverünk fenntartására a „Munkás-Heti-Krónikai" gazdászati hadjáratban kell, hogy minden valódi munkás áldozzon. A k i a d ó t u 1 a j d o noso k. Előfizetési ára: helybeli és vidéki előfizetőinknek kézbesítésével együtt negyedévre 00 kr. havi előfizetések csupán helyben 20 krjával szelvények által történhetnek. Legbiztosabb és legczélszerüebb előfizetés, a bel- és külföldi postahivataloknál, a hová is minden reklamáeziók intézendök, s ily eset­ben csupán a posta által tör ;ént felszólamlások fogadtatnak el. A Munkás -II eti-K rá nika szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest, Rákosárok-utcza 9 sz. Budapest, 1373 deczember 30-án. Még e vészteljes év utolsó vonaglásai bau inditatva érzé magát a belügyminiszter, u szo­kott módon atyai gondoskodása szerint a mun­kás népre kegyelme bőségét árasztani. Azt hiszed talán kedves olvasó, hogy a kormány atyai leiadata szerint, a szükség eny­hítésére szolgáló intézkedéseket tett, és méltó elismerésben a jótékony egyleteket felszólította, hogy indítványát terjesszék be ez iránt, vagy ta­lán tetemes összeggel járt a kormány ily egy­lethez, hogy ez néniikép az ínség enyhítésére közre működjék, miszerint csak valóban a se­gitségre szorulók abban részesüljenek. Semmisem mind erről. Vagy talán kedve­zőleg intezte el a kormány, az annak idejében az ált. munkás beteg- és segélyző-egylet által, a felépítendő munkás koróda tárgyában hozzá felterjesztett emlékiratot. Semmisem mind erről. Hanem gróf Szapáry belügyminiszter ur, egy leiratot küldött Budapest város hatóságá­hoz, (a mint- azt már utolsó számunkban emli tettük), melyben annak meghagyja, hogy az ált. munkás beteg- és rokkaut-segélyző-egylet választmánya által-elkövetett áthágássá az alap­szabályoknak, minél előbfi hozassanak vendbe, és annak megtörténtéről tegyen a város ható­sága hozzá minél elébb jelentést. Jobb tájéko­zássul idéziik az emiitett miniszteri rendeletet. Másolat Magy. kir. beliigyminisíer. 1536 sz. ein Pest szab. kir. város közönségének. Az „á 11 a 1 á n o s m u n k á s- hete g- és rokkaut-segélyző - p é n z t á r-e g y 1 e t* vagyoni állapota megvizsgálása iránt fen forgó ügyben a f. é. május 9-én 509/eln. sz. a. kelt főpolgármesteri jelentéssel felterjesztett ügyira­tok közt lévő 483 ein. sz.'a. t. főügyészi véle­mény szerint azon 1 500 íVtnyi összeg, melyet nevezett egylet „magyarországi munkáspárt­nak" gyorssá j tó vásárlására kölcsönadott, az ott tüzetesen kifejtett indokokból elegendően biztosítottnak nem tekinthető, de különben is az ilyetén kölcsönzések az alapszabályokkal össze nem egyeztethetők. Hozzá jön még azon • körülmény, miszerint a magyarországi munkás­párt, melynek ezen kölcsön engedélyeztetett, jo­gilag nem is létezik, s igy ezen kölcsön, egy törvényszerűen nem létező jogi személynek en­gedélyeztetvén, az — már csak « zen indokból is — biztosítottnak egyáltalán nem tekinthető. Minthogy ilyképen a feuforgó eset, a ne­vezett egylet vagyonának hűtlen kezelését ké­pezi a város közönségének az érintett tőpolgm. jelentéssel felterjesztett összes ügyiratokat * sa­ját hatáskörébem további szabályszerű eljárás végett oly felhívással küldöm meg, hogy az eredményről annak idején hozzám jelentést tegyen. B u d a p e s t e n , 1873. évi május hó 14-én. Gróf Szapáry s. k. A városi hatóság megfelelt már részben a rendeletnek, mely rendeletnek, olvasóink előtt, lapunk utolsó számából már ismeretes. Szüksé­gesnek tartjuk azonban, minthogy e leirat az ügyek állásának teljes nem tudását tünteti fel, mi egy részt azon körülményből kiviláglik, hogy a miniszteri rendelet f. é. május 7-ről dátalódzik, míg ellenben, a város hatósági ren­delet deczember lG-áról keltezett, s mellékesei, megjegyezve a kézbesítési eljárás és oly sza ­bálytalan volt, a mint ez csak lehetséges, (mi­vel a többször említett ügydarab mintegy 10 napig a szatócs czéh-irodájában bevert-, fi csak véletlenül deczember 16-áu rendeltetése helyé­re jutott) hogy erről tüzetesebben szóljunk.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék