Népszava, 1912. november (40. évfolyam, 259–284. sz.)

1912-11-03 / 261. szám

18 aimiiMUMimtmnMini (O [SZÍNHÁZAK ] O) • « \ / ' » ''••••••••••»•••••BBaaingiiiiMHMMMainut* Vasárnap, november 3. Este rendes helyárakkal: Éva.­j Nemzeti Színház. Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Birl blró. Vígjáték 8 mvonásban, kste rendes helyárakkal: Sappho. Szinmü 5 felvonásban. Irta Daudet Alfonz. Fordította Áb­rányi Emil. Kezdete fél 8 órakor. Sluam­ : Hétfő: Stuart Mária. Kedd: Sappho. Szerda: Az erősebb. Csü­tört Sl. : Sappho. S'én­tele Sarkantyú. S­zombat: Sarkantyú. Vasárnap. Délután: Az ember tragédiája. — Este: Sarkantyú. Király Színház. Délután 3 órakor, mérsékelt hely árakkal: Leányvásár. Operett 8 fölvonásban. írták: Bródy Miksa és Martos Ferenc. Zenéjét szerzette: Jacobi Victor. Operett 3 fölvonásban. írták: Wiitner és Bodansky. Fordí­totta: Gábor Andor. Zenéjét szerzette: Lehár Ferenc, kezdete fél 8 órakor. Műsor: Egész héten­­ Eva. Vasárnapi Délután: Limo­nádé ezredes. — Este: Éva, Budapesti Színház. Délután fél 1 órakor, mérsékelt helyárakkal: Az aranyember. Eredeti dráma 6 fölvonásban, 1 előjátékkal, 7 képben, lm Jókai Mór. liste rendes helyárakkal : Az ortMZ császári bal­let vendégjátéka. Kezdete fél 8 órakor. Műsor egész héten: Az orosz császári ballet vendégjátéka. Vasárnap: Délután és este: Az orosz császári ballet ve­dégjátéka. Mindenki tudja, hogy a glicerin, vazelin, kremzelesz, tejkrém és más olcsó szerek ártal­masak és mégis használják, mert olcsók. Ma már ez fölösleges, mert 50 fillér egy Diana-krém, Diana-szappan, Diana-púder. ALTVATER GESSLER BUDAPEST (Táncpalota.) Szerecsent. 35. Telefon 120-77. Kezdete 10­­ órakor találifo ubbi a legkellemesebb családi szórakozás. E­urajwu tánc- és énekszámok! Attrakciók! 1 óra után eredeti párisi táncmulatlásf ' American bar. Kitű­nő konyha. Reggelig cigány zene. Jegyek a ét 3 koronáért válthatók ette 8 ór­ától a pénztárnál JORICIN kiválóan kellemes szű­. Legenyhébb és legbiztosabb HASHAJTÓSZER OLCSÓ! Kis üveg 60 fillér. Nagy üvest 1 kor. Mindenütt kapható! Hat koronán fölül franko krldik a készítők: Bosch Ernő és Sidmossy Gyula, gyógyszerészek, Budapest, VIII., Rákóczi­ út 25 szám. TÖRLEY FERENCZY-KABARÉ VI., GYÁR.UTCA 21. TELEFON 73-27. Ma él mindennap az óriási sikerű műsor: A boy, tréfa. Lakásrendezés, torzkép. A pap a csatába megy, ope­­tt. Az ügyész úr, törvényszéki jelenet. Az éhes nők, bohózat. Varjas Antal ur szólóműsora cigány­kisérettel. C­s­erei Irma, Földes Dezső szólóműsorral. •ANTINIKOTIN­CIGARETTAHÜVELY Papek József ber­indös és finom bőráru gyártó. Cs. és kir. udvari szállító Budapest, VIII., Kostáczi­ út 11. Telefon 65-39. Kizárólag jobb minőségű­ áruk! Árjegyzék bérmentve. [BDGSMBZfelől b­elyb­beküldött arckép, lát­kép vagy rajz után 10 koronáért. Fény­képnagyításokat és nyomtatványo­kat készitü­nk a legszebb kivitelben. MAGYAR FÉMYNYOMDAI R.-T. BUDAFEST, VIII., Or­ utca 6. Telelő­­ 67—59.­­ coo MZ MMYM. Társadalmi regény két részben» Ma GORKIJ MHX1M. 84 És hirtelen megragadta az anyát vállánál fogva, magához vonta és elcsodálkozva kér­dezte:­­ — Igazán szégyenli magát? Az anya mosolyogva felelt: — Csak tegnap jöttem önökhöz és már is úgy viselkedem, mintha otthon lennék, mint­ha kegyedet már régóta ismertem volna . . . Mindenféle megjegyzéseket is engedek meg magamnak. — Úgy is legyen! — kiáltotta Zsófia. Újra cigarettára gyújtott és barátságosan nézegette az anyát, szürke szemeit arcán jár­tatva. — Ön segíteni akarja a menekülésben? * . • De hogy fog megélni, mint menekült? — Az semmi! — válaszolta Zsófia és még egy csészével öntött magának. — Mint a többi menekültek . . . Éppen mostan akadtam egyre és elkisértem ... az is nagyon fontos emberünk volt . . . Munkás volt, Délorosz­országból jött, öt évre száműzték és negyed­fél hónapig volt csak száműzetésben . . . Ezért vagyok én is olyan kövér. Az anya gondolkodva rázta fejét és halkan mondotta: — Nem, ez a­ május elseje egészen kihozott a sodromból! Olyan kegyetlenül érzem ma­gamat, mintha most két úton haladnék . . . Majd úgy jön elő nekem, mintha mindent megértenék, majd ismét, mintha ködben bo­lyonganék. Most például itt van kegyed . . . Finom úri nő . . . ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozik, mint Pável . . . Ismeri őt, be­csüli őt . . . ezt köszönöm önnek . . . — Nos, tulajdonképpen nekünk kellene ön­nek köszönni őt — nevetett Zsófia. — Mi részem van nekem abban? Én nem tanítottam erre!... Tehát azt mondom — folytatta tovább makacsul az anya — majd minden egyszerűnek tűnik föl előttem, majd még ezt az egyszerűt sem vagyok képes föl­fogni. Majd ismét nyugodt a lelkem, azután megint aggódom, miért vagyok oly nyugodt? Egész életemben csak aggódtam... most azonban, amikor igazán volna rá okom... csöppet sem. Honnét van ez? Nem tudom megérteni! Zsófia gondolkodva válaszolt:­­— Idővel mindent meg fog érteni... Nos, nekem végre is le kell vetnem ezt az úrias tempót — A cigaretta végét letette a tálcára, meg­csóválta fejét, aranyhaja tömött fonatokban hátracsúszott és kiment. Az anya utána tekintett, sóhajtott, majd körülnézett anélkül, hogy valamire gondolt volna és lassan, félig álmodozva, magára nyugalmat erőszakolva, elrakta az edényt. III. Négy óra tájban megjelent Nikolás. Meg­ebédelték és evés közben nevetve beszélte el Zsófia, mint talált a száműzetésből megszö­kött emberekre és hogy rejtette el őket, mint féltek azok a kémektől és hogy minden eme­terben ilyent láttak és minő komikusan vi­selkedtek ... Hangjában volt valami, ami az anyát olyan hencegő munkásra emlékez­tette, aki valami nehéz munkát végzett el és önmagával megelégedett. Könnyű, széles, acélszürke ruha volt rajta, amely meleg hullámokban vonult végig tes­tén. Puha volt és nem suhogott. Ebben a ru­hában magasabb termetűnek látszott, szemei sötétebbek voltak és mozdulatai nyugod­tabbak. — Zsófia —­ kezdte el Nikolás ebéd után —« még egy munkára kell most fölkészülnöd... Tudod, újságot akarunk kiadni a parasztok számára... A legutóbbi letartóztatások óta megszakadt az összeköttetésünk az ottani embereinkkel.. Csak Pelagea Nilovna tudja megmondani nekünk, hol találjuk az em­bert, aki az újságot terjeszteni fogja. Menj te vele... de hamarosan ám!... — Jól van! — mondotta Zsófia és szippan­tott egyet cigarettájából. Megyünk, Pelagea Nilovna? — Miért ne?...­­— Messzire van?...­­— Nyolcvan versztnyire... — Jól van!... De most egy keveset ját­­­szani akarok. Ugyan Pelagea Nilovna, nem zavarom ezzel? — Ne is kérdezzen engem, tegyen úgy, mintha én nem is volnék itt! — mondotta az anya és leült a bőrdivány sarkába. (Folytatás következik.) NÉPSZAVA 1912 november 3. . 36 K és följ . Téliöltöny . . Téli kabát. . . Gazdasági kabát Reggeli kabát . Inálóköntös . . ROTHBERGER JAKAB cs. és kir. udv. szállitó Budapest, IV., Váczi-utcza 6. Kérjen árjegyzéket ingyen és bérmentve. 38 K il II 32 K 1! II 28 K II 11 14 K II 11 HOTEL HUNNIA SZÁLLODA Budapest, VIII., Rákóczi-út IS. Teljesen modern elsőrangú családi szálló. Kitűunő éttermek. Tisztelettel Egerváry Géza igazgató. WEKERLE NAGY MOZGOSZINHÁZ:: KISPEST vÁ­l*I?­ és a lljwsolti. Szerdán, november hó 6-án: A pénzhamisító bandita. Kezdete este 6 órakor. 25.000 KORONÁT fizetünk bárkinek ki bizonyítani tudná, hogy a Sunlight Szappan hamisított vagy bárminő ártalmas anyagot tar­talmaz. Kísérelje meg a Sunlight-mosómódszert, beszappanozni, göngyölíteni, egy ideig pihen­tetni, hogy a szappanozás hathatós legyen, azután kimosni és szárítani. Lever & Co., G.m.b.H., Wien III. t, 14 e­v I • Budapest legújabb látványossága, az I !„AMERIKAI BUFFET"­­ I VII., Király-utca 67, Hársfa-utca sarok. J J A berlini „Aschinger" mintájára. Színházi vacsorák. J • Hideg és meleg ételek. Kittunő italok. Olcsó. Előkelő. • NAGY ENDRE CABARETJE Mr* Kezdete 9V­~ órakor. — (MODERN SZÍNPAD) — Telefon 9 11—(4. , A dió. (Feltöri Tisza. Megeszi: Lukács.) A crnagorcos. Beszélgetés a háborúról. — A Zabring. — Piccadilly. — A Zapaes. stb. stb. Föllépnek: Medgyaszay, Kökény, Mózon Gyula, Boros, Köváry, J­adrik, Huszár, Boldizsár stb. stb. Jegyek előre válthatók egész napon át a városi jegyirodákban és délután 4 órától a kabaré pénztáránál. A vese és hólyag rendes működését a lithiumdús M­IL a használata biztosítja. Főraktár Brázay Kálmán cégnél, Baross­ utca 43.

Next