Népszava, 1914. szeptember (42. évfolyam, 212–241. sz.)

1914-09-17 / 228. szám

-1914 szeptember 17. NÉPSZAVA 23. gy. e., 3. száz., sb. —­ Jaksó István gyal., 38. gy. e., 2. száz., Dusnok, 1888, sb. — Jancai Antal gyal., 87. gy. e, 15. száz., Weigelsberg, sb. — Jancar János póttart., 87. gy. e., 16. száz., sb. — Janck­ Ferenc gyal., 87. gy. e., 15. száz., Gairach, sb. —­­Tanck­ Ferenc tiz., 87. gy. e., 1. száz., sb. — Jankó József gyal., 04. gy. e., 1. száz., Eichicht, sb. — Jankó Ferenc szakaszvez., 32. gy. e., 14. száz., sb. — Jankó János gyal., 44. gy. e., 15. száz., sb. — Jankovics Gyula póttart., 23. gy. e., 3. száz., sb. — Janoch u­ezse tsz., 94. gy. e., 7. száz., U.-Polann, 1891, sb. — Jánosi Mihály usz., 38. gy. e., 2. száz., sb. —­­Tanovsky Antal póttart., 94. gy. c. 2. száz., Neuesdorf, 1884, sb. — Jantschko Adolf gya), 94. gy. e., 13. száz., sb. — Jares János póttart., 94. gy. e. 14. száz., Karlovic, 1888, sb. — Jebany Rezső póttart., 94. gy. c., 8. száz., Kukán, 1884, sb. — Jelinek Károly tiz., 94. gy. e., 4. száz.,Olmütz, 1804, sb. — Jelli József tisztiszolga, 32. gy. e., 3. száz., Zsám­­bék, 1890, sb. — Jenny Ferenc gyal., 37. gy. e., 14. száz., Nagyvárad, 1890, sb. — Jentsch József tiz., 94. gy. e., 8. száz., Gr.­Wosswalitz, 1881, sb. — Jentsch József­ tüz., 9. táb. tüzére., 3. száz., Gr.­Wosswalitz, 1892, mb. — Jerábek Károly gyal., 3. gy. e., 1. száz., sb. — Jerko József őrv., 23. gy. e. 1. gpog., Baja, 1891. sb. — Jerner György gyal., 49. gy. e., 9. száz., Feisstritz, sb. — Jira József gyal., 94. gy. e., 1­7. száz., Borek, 1891, sb. — Jiros Alajos gyal., 94. gy. e., 7. száz., Modric, 1892. sb. — Joba Antal gyal., 24. Lgy. e., 10. száz., sb. — Jomrich József gyal., 94. gy. e, 4. száz., Barnsdorf, 1892, sb. — Jonák József tű­zm., 2. Ldwr. táb. ágyús e. 1. száz., sb. — Jonaszk Lázár tíz., 24. gy. e„ mh. — Jován Péter gyal., 64. gy. e., sb. — Juhász Sándor gyal., 38. gv. e„ 15. száz., Kecskemét, 1888, mh. — Juhász Dániel gyal., 38. gv. e„ 8. száz., 1887, sb. — Juhász József uiz., 32. gv. e., 13.­­száz., sb. — Juhász Mátyás gyal., 23. gy. e. 10. száz., Mélykut, 1881, sb. — Juhász Vince gyal., 46. gy. e. 12. száz., mh. — Jung József gyal., 94. gy. e. 4. száz., Langenbruck, 1882, sb. — Jungblut Fülöp gyal., 32. gy. e. 13. száz., sb. — Jung­gabel Tamás tizedes, 23. gy. e. 8. száz., Gádor, 1889, sb. — Jurek Lipót póttart., 84. gy. e. 15. száz., Wien, 1886, mh. — Juric-Paradic Iván gyal., 4. boszn.-herc. gy. e., sb. — Ju­ris István gyal., 72. gy. e. 7. száz., sb. — Just Antal gyal., 94.­­gy. e. 6. száz., Badl. 1882, sb. - Juttner Sándor tize­des, 32. gy. a. 6. száz., sb. (A lajstromot folytatjuk.) TÖRVÉNYSZÉK w * * '(§) Az Ereklyemuzeum kiállítása. 'Gróf Kreith Béla ereklyemuzeuma tárgyaiból 1912 január havában kiállítást akart­­ ren­dezni. A rendezés költségei fejében átadott Ripper Ignác nevű­ vállalkozónak 3000 koro­nát, hogy ebből az összegből fedezze a kiál­lítás helyiségének bérösszegét. Ripper át­vette a 3000 koronát, de azután mit sem tett. Kreithot 1912 július 31-én elmebetegség miatt beszállították a kórházba. Felesége ezután mint gondnoka, büntető feljelentést tett Ripper ellen a 3000 koron­a elsikkasztása miatt. A tárgyaláson Ripper azt adta elő, hogy ő gróf Kreith Béla részére, aki ereklye­gyűjteményét egy amerikai pénzcsoportnak akarta 267.000 d­olláért eladni, 15.000 korona váltókölcsönt szerzett. Ebből a pénzből adott neki gróf Kreith Béla 3000 koronát. A vál­tót ő is aláirta mint kibocsátó és forgató­s a bank, amikor a váltóra törlesztés nem tör­tént, gróf Kreith Bélával együtt őt is be­pörölte s nála is végrehajtást vezetett. Igy tehát ő mint váltókötelezett adós, a közösen fölvett 15.000 koronából kapott 3000 koronát nem sikkaszthatta el. A vádlott a­ig-­­­dekezését megcáfolta gróf Kreith Béláné, aki azt vallotta, hogy a vádlott a 3000 koronát­­ határozott rendeltetéssel a kiállítás rende­zése céljából kapta kézhez. A bíróság Rippert az enyhítő körülmények figyelembevételével négy hónapi fogházra ítélte. (§) Sorozás a fogházból. Mészáros István egy ismeretlenül maradt barátjával együtt a rákosi vasúti állomás egyik szobájában álkulcs segít­ségével behatolt és az ott lévő perselyből ennek feltörése után 77 koronát ellopott. Mészáros már ez év június havában behívót kapott a hadkiegészítő parancsnokságtól, hogy jelenjen­­ meg a sorozáson. Mészáros azonban nem jelent meg a sorozáson, hanem egyik barátját küldte el oda maga helyett, akit aztán a sorozó bizott­ság alkalmatlannak talált A bíróság nem ho­zott ítéletet, hanem elrendelte, hogy a vádlot­tat átadják a hadkiegészítő parancsnokságnak utóbbi sorozásra. A másik vádlott Csiszár Géza gyári munkás volt, aki ez év június 23-án Kósik Lajos kárára követett el lopást. Őt is átadják a katonai ha­tóságnak sorozásra. (1) Megölte a gyermekét, mert nem tudta eltartani. Minden szolgálatadója hű és meg­bízható cselédleánynak ismerte Geiringer Te­rézt. A szorgalmas, dolgos leány szerelmi vi­szonyt folytatott egy Németh Gyula nevű egyénnel és egy leánygyermeke született Ab­ból a keresetből, amelyet mint cseléd kapott, nem tudta magát és gyermekét eltartani, a férfi sem tudta segíteni, ezért öngyilkosságra szánta el magát. Magához vette gyermekét s fölsietett a Lónyay­ utca 41. számú ház első emeletére, ahonnan a gyermeket fejjel lefelé ledobta az udvarra, azután pedig maga is utána ugrott. A kis gyermek azonnal, meghalt, ő azonban az emelet korlátjába akadt föl ru­hájánál fogva s igy semmi baja sem történt. A tárgyaláson a szerencsétlen cselédleány be­ismerte bűnösségét. Az esküdtbíróság hét hó­napi börtönre ítélte,, de ebből kitöltött négy hónapot a vizsgálati fogsággal. (§) Nem jó dicsekedni. Kakuk Béla lakatos­segéd vándorútjában megismerkedett S Szomo­lán Péterrel, aztán együtt folytatták az útját Bécs felé és ott együtt is béreltek lakást. Ván­dorlás közben Szomolán eldicsekedett, hogy neki 81 korona készpénze és­ 150 korona­ értékű amerikai hajójegye van kabátjába bevarrva. Kakuk Béla egy­ éjjel, aholkor lakótársa aludt, fölvágta a kabátbélést és a pénzzel és a hajó­jeggyel megszökött Szomolán följelentésére a rendőrség itt Budapesten letartóztatta és meg­találta nála a hajójegyet A lopott pénzt már elköltötte. A büntető törvényszék tíz hónapi börtönre ítélte. REGÉNY .*: :*: * SZILAJ PÉTERÉK TÁRSADALMI RAJZ 65 IRTA FARKAS ANTAL Rohant a rendőrségre, h­ogy a gyártele­pekre adjanak őrséget. A rendőrségen moso­­lyogtak, amikor elsietett: — Nini, hát most jó a rendőri beavatko­zás? Most miért nem szalad a főispán ko­májához, hogy baj van. A rendőrök nagy ímmel-ámmal kimentek a gyártelepekre. Nem volt ott egy lélek sem. A mérnökök, a hivatalnokok a kantinban alsóztak. . . Müller az automobilon rohant Pestre. Munkásokat keresett, de nem kapott Már akkor ott volt a mocsárháti sztrájk kire. Telegrafált a külföldre. Megelőzték. Sztrájk­bontókat szedett össze, küldött le, de a vas­úton posztoló sztrájkőrök szépen vissza­utaztatták őket. Ő éjjel-nappal dolgozott, hogy munkásokat kapjon, pénzt adott előle­geket osztott, útiköltségeket fizetett és akár­melyik nap kérdezte a mocsárháti telepfőnö­köt, a telefonválasz mindig az volt: — Itt még egy fia munkás sincs. Tüzeljü­k-e még a kazánokat? — Há­t persze! Holnap tán minden rendben lesz. Már négy nap óta hallgattak a gépek és négy nap óta sötétben feküdt, sötétben aludt Mocsárház. Ez a sötétség olyan volt, mintha a Müller úr hatalmának a fényét ölné meg. Ez a sötétség olyan volt, mintha a milliók csillogását borítaná be fekete lepellel. Ez a sötétség olyan volt, mintha gyászos szegélye volna annak a halotti jelentésnek, amely a Müller-cég mocsárházi uralkodásá-­ nak a csöndes kimúlását adja tudtul. * 1A Kaszinóban Barka tanár úr megigazí­totta a szemüvegét. — Higyyétek meg, ennek múlhatatlanul be kellett következnie. A tőkének és a munká­nak e nagyszabású összekerülésénél okvet­lenül beállanak olyan kisebb-nagyobb súrló­dások, amelyek erőpróbákra vezetnek. Most folyik az erőpróba. *— Nos, és a munkások isszák meg a levét. A Müller-cég a milliók zsákja mellett kiböj­töli az üres tarisznyájú embereket — Nem úgy van. Azok majd találnak munkahelyeket, de hol vesz Müller úr új munkásokat, ha egyszer bojkott alá helyezik a gyárát. — Hát nem lehet őket ideragasztani?.Mire való a katonaság, a csendőrség? Hiszen Mül­ler úr ezekkel is rendelkezik, ha egyszer az érdeke úgy kivánja. — Katonai parancsra nem lehet gépek mellett dolgoztatni. A gép kutya portéka. Ha akarom, akkor is elromlik, ha egy egész tá­bornoki kar áll körülöttem. !—­ Hát akkor mi lesz? !— Ha a munkásoknak van kitartásuk, nem engednek és akkor Müller úrnak kell beadni a derekát. — És ha még nem adja ! — Akkor bolond, mert a mocsárházi válla­latokba épített milliói megrozsdásodnak. Ez igy van, barátom. Barka tanár úr megtörölte a Szemüvegét és a Kaszinó úgy szerette volna megmondani a munkásoknak, hogy ne engedjetek, sztráj­koljatok, alázzátok meg azt a hatalmával zsarnokoskodó embert, aki minket megalá­zott. . . Még hetedik nap is hallgattak a gépek és sötét volt a város. Mü­ller úr a sztrájkolók iránt érdeklődött, hogy meddig bírják még? — Hónapokig. A publikum egy része ro­konszenvezik a mozgalmukkal és szivesen támogatja őket. r—­ Mit csinál a rendőrség? ' *— Szorgalmasan látogatja a sztrájkolók gyűléseit. Maga is éljen ez, ha arra kerül a sor. r— Zavargások vannak? Eszük ágában sincs. A jövő héten mű­kedvelő előadást csinálnak a sztrájkalap javára. Azt mondják, h­ogy ott lesz a város színe-java. — Kérem, intézkedjenek, h­ogy ezeket be­tiltsák. — Bajos lesz, mert nem a mi embereink csinálják, hanem a kőművesek, akik nem sztrájkolnak, csak amerikáznak. (Vége következik.) " » MINDEN CÍMVÁLTOZÁS alkalmával szüksé­ges az előbbi lakcím pontos megadása. Vi­dékre utazó olvasóinknak is csak azon eset­ben küldhetünk lapot, ha fővárosi lakcímün­ket közlik velünk. A kiadóhivatal. 11 TESTEDZÉS jfe JlL ... * Ba­dai Bugás, Jótékony serlegmérkőzéset az Üllői-úti pá­lyán. Vasárnap, e hó 20-án kezdődnek meg az „Auguszta vasserlegéért" való küzdelmek az Üllői-úti pályán, amelynek első fordulójában a MAC a TTE-vel, az FTC pedig a 33 FC-bal kerülnek össze. Mindkét mérkőzés a vasárnap mutatott formák alapján érdekfeszítő küzdel­met ígér. Mind a négy csapatot ambicionálni fogja a győzelmet jelentő pontok megszerzése, mert a serleg helyezési sorrendje éppúgy, mint a bajnokságnál, pontok és gólarány szerint fog eldőlni. A mérkőzések már 2 órakor kez­dődnek és a jövedelem egy része az Auguszta gyorssegélyalap javára fog szolgálni. A vasárnapi mérkőzések közel 800 koronát juttattak a háborús jótékony célokra. Ebből az összegből az Üllői-úti pálya három mérkő­zése 450 koronát, a Hungária-uti pálya két mérkőzése 350 koronát juttatott. Tekintetbe véve azt a körülményt, hogy az elmúlt vasár­nap volt a labdarúgók első vasárnapja, kilá­tás van arra, hogy a további mérkőzések je­lentékeny összegekkel szolgálják majd a há­ború jótékony alapjait. Egyesületi fairek. A Természetbarátok Turistaegyesülete fölh­ívja hadba nem vonult vezetőségi tagjait, hogy e hó 18-án, pénteken este fél 8 órakor tartandó vezetőségi ülésen okvetlenül jelenjenek meg (Bérkocsis­ utca 1, félemelet). NYÍLTTÉR Ebben a rovatban közöltekért nem vállal semmiféle fele­lősséget sem a szerkesztőség sem a kiadóhivatal. TT Mindenféle iskolakönyvek­­ kaphatók a Népszava-könyvkeres­kedésben,Budapest VIII.­­ÚT Erzsébet­ körút 35. szám.

Next