Népszava, 1914. november (42. évfolyam, 273–310. sz.)

1914-11-15 / 287. szám

I9Í4 november 15. NÉPSZAVA 11 — Még egy elnök Mexikóban. Washing­tonból jelentik a „Magyar Távirati Irodá­nak, hogy Guferez Agnaskalientesben meg­tartott gyűlésen letette az esküt, mint Mexikó ideiglenes elnöke. A gyűlés ezután Caranzát lázadónak nyilvánította. — Amnesztia lesz Olaszországban. Ró­mából jelentik, hogy a néppárt elhatározta: gyűléseket tart majd és követeli a kor­mánytól az amnesztiát azoknak a vasuta­soknak, a posta- és táviróhivatalnokoknak, akiket a legutóbbi sztrájk miatt elitéltek. A kormány tudatta a pártvezérekkel, hogy a királyné küszöbön álló lebetegedóse al­kalmával nagy amnesztia lesz és ezért kéri a pártokat, hogy kerüljék az erre vonat­kozó politikai agitációt .. A mulatság vége. KézdivásárhelyrÖl jelentik, hogy megrenditő szerencsétlenség történt pénteken Márk Károly nyugalmazott miniszteri tanácsos házában. Márk, amióta nyugalomba vonult, Kézdivásárhelyen lakik. Az unokahugának dr. Sándor Artúr kézdi­vásárhelyi ügyvéd udvarolt, akit mulatós embernek ismernek városszerte. Márk csak aszal a föltétellel igérte oda unbkahuga ke­zét, ha az ügyvéd fölhagy könnyelmű élet­módjával. A péntekre virradó éjszakát me­gint átdorbézolta az ügyvéd és hajnaltájban, mámoros fejjel ment a miniszteri tanácsos lakására. Bocsánatot akart kérni a leánytól, hogy újra megszegte szavát Az ittas ügy­véd betörte az udvar felőli ajtót, tüiro Márk arra gondolva, hogy valaki rablótámadást akar elkövetni, revolverrel a kezében kinyi­totta az ajtót. Az ügyvéd a következő pilla­natban betörte Márk hálószobájának ajtaját is, mire a miniszteri tanácsos elsütötte re­volverét. A golyó a sötétben eltalálta Sándor Artúrt, aki holtan rogyott össze. Amikor Márk fölgyújtotta a villanyt, rémülten is­merte föl a lelőtt emberben Sándor Artúrt. _ — A kolera. A belügyminiszterhez pénte­ken érkezett jelentések szerint Fajkürtön CBars), Gyomán (Bókós), Esztergomban, Fü­leken (Nógrád), Galgócon (Nyitra) és Nyit­rán, Lófalun (Sáros), Cécskán (Torontál), Ungváron, Takceánybán (Zémplón) és Kas. :íán 1—1, Nagybecskcreken (Torontál), Tisza­hetényben (Ügocsa), Olmányfalván (Zólyom) 2—2, Nagyváradon 3 koleraesetet állapítot­tak meg. A fölsorolt husz eset közül három a katonai, a többi a polgári népesség körében fordult elő. A katonai betegmegfigyelő állo­mások közül Debrecenben 1, Budapesten és Kassán 3—3 kolerabeteg katonát helyez­tek el. — Tüzet. A Készvényserfőzde anyagraktárá­ban pénteken esto tüz támadt; mielőtt azonban nagyobb veszedelem támadhatott volaa, a gyári tűzoltók eloltották. — A Berzenczei-utca JÖ. Szám alatt Kavalesik József munkás lakásán tüz támadt abból, hogy a gyermekei vigyázat­lanul bántak az égő gyertyával. A tüzet maguk a lakók oltották eL " — A Franklin-Társulat nyomdai szakszemély­zete által volt vezető Igazgatójuk, örményesi Hirsch Lipót nevére — ötvenéves nyomdász­ságának jubileuma alkalmából — örök időre létesített 4200 koronás alapitvány kamatait Lipót-napján az intézetbeli rokkant nyomdá­szok között szétosztották. i- Gázmcrgezés. A Pacsirta-utca egyik házá­ban gázesörepedés történt. A lakók közül Krucker Teréz napszámosnő ée József nevü fivére, továbbá egy másféléves gyermek meg­betegedtek. A mentők eszméletre téritették és a lakásukon hagyták őket. — Szepesi Anna hu­szonhárom éves háztartási munkásnő az éjjel a Kossuth Lajos-utca 4-ik számú házban a szobájában öngyilkos szándékkal nyitva hagyta a gázcsapot. Reggelre eszméletlen állapotban találták meg. A Rókus-kórházba vitték. _ A »Zsebatlasz az 1915. évre" (szerkesztették Kogutowicz Károly dr. és Bátky Zsigmond dr.) most jelent meg a Magyar Földrajzi Intézet kiadásában. A háborús viszonyokhoz alkalmaz­kodva (a naptár és a csillagászati részen kivül) hat aktuális háborús térkép is mellékelve van, de különösen a háborúra való tekintettel olyau ismertető leírásokat tartalmaz, amelyek az olvasó közönség földrajzi tudását kiegészítik és tájékoztatják azokról a nemzetek életét moz­gató hatalmas erőkről, amik ezt a világfölfor­duláxt eredményezték. Az atlasz ára 2.40 korona. Kapható a Mipszavo-könyvkereskedésbeu (VII, Erzsébet-körut 35) és a kiadó Magyar Földrajzi Intézet rt.-nál (Budapest, V, Rudolf-tér). — A miskolci községi kenyérgyár sikere. Miskolcon is a városi kenyérgyárat tudva­levően a pékmesterek az az eljárása terem­tette meg, hogy máx-máx horribilis össze­gekért is rossz és élvezhetetlen kenyeret árusítottak. A községi kenyérgyár egy csa­pásra segített a bajokon. A csütörtökön tar­tott városi közgyűlésen a tanács beszámolt a kenyérgyár eddigi sikereiről. A jelentés szerint a községi üzem már eddig is véget vetett a kenyéruzsorának. A kenyérgyár az első napokon 30 mázsa kenyeret termelt és a kenyereket a közönség szinte elkapkodta. A kenyérgyár nem nyerészkedésre szolgál és igy a pékek árainál jelentékenyen olcsóbban árusítja a sokkal jobb kenyeret. A termelés ma már fokozatosan emelkedik s rövidesen eléri a napi 50 mázsát. A városi tanács 10.000 koronát kért ujabb befektetésre, amit a közgyűlés egyhangúan megadott — A hadbavonult miskolci városi alkalma­zottak fizetése. Miskolc város törvényhatósági bizottsága csütörtökön tartott ülésén határozott a hadbavonult tisztviselők és szolgák fizetései ügyében. A tanács javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy azok a tisztviselők, akik legénységi állományban vannak, kapják a teljes fizetésüket, akik családosak is, a fizetésen fölül a szokott családi pótlékot A tiszti állo­mányban levő tisztviselők pedig, amennyiben mint tisztek kevesebb fizetést élveznek, meg­kapják a tiszti és a tisztviselői fizetés között való különbözetet és ezenfölül a fizetésük egy­harmadát A rendőrök és a szolgák az állam­segélyen fölül olyan Összeget kapnak, ami megfelel a teljes fizetésüknek. Így Miskolcon a háborúba vonult tisztviselők és szolgák be­vonulásuk tartamára megkapják a teljes fize­tésüket. Egy szocialista őrnagy. 'Amsterdami tudósítónk irja: Az október 4-én megjelent párisi rHumanitc közli, hogy Gérard kapi­tányt őrnaggyá nevezték ki, miután csapatai­val két hónapon állt tűzben a legnehezebb viszonyok között, veszteséget alig szenve­dett, csak maga kapott három sebet. A fran­cia szocialisták között Gérard nem ismeret­len. „Commandant Rossel" álnév alatt éve­ken keresztül katonai munkatársa volt a rHumanité-nak és arról is ismeretes, hogy tanácsadója és munkatársa volt Jaurésnak „Az uj hadsereg" cimü könyvének a meg­írásában, amelynek szakszerű részében cso­dálatos pontossággal állapította meg a mos­tani háború alakulását a nyugaton. — Sebesültek szállítása. Zágrábból jelen­tik, hogy pénteken 550 sebesültet vittek oda a deli harctérről. A sebesült katonák leg­többje a legutóbbi napok csatáiban lett harc­képtelen, de vannak köztük régebben meg­sebesültek is. — Ki tud róla7 Boros József, aki közkatona az 1. honvédgyalogezred 13. ínenetezredo 1. zászlóalja 3. századának 3. szakaszában tiz hét ota nem ad hirt magáról; utoljára szeptember 4-én kaptak tőle értesítést. Aki tudna róla valamit, szíveskedjék értesíteni a feleségét (Boros Józsefné, VIII., Mária-utca 11, ajtó 4). — Munkáseló'adás az Urániában. Novem­ber 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor szinre kerlil „A világháború krónikája". Jegyek 40 fillérért kaphatók a Népszava kiadóhivata­lában, VIII, Conti-utca 4. — A hatodik néciK'iü tUberintoiel Iiui.i .erscuy p. utó­kén, november 20-án lesz a Népoperába.! Kcrnor -. <•. -.otóeo alatt. Az Erzeobot-nap alkalmából előadják MihaloVlch „GyátZzenépét Erzsébet' királyné halálára" és Strausa Richárd „Halál éa mog<Iicböülé&" cimü szimfóniái költe­ményét. Az fgéizet Beethoven „Egmonf-nyitinya \ítéli be. A második részben előadják a hires túrok indulót é.-s a kozkedveltségü G-moll szimfóniáját. Jegyek kaphatók a rendes fcelyárakoa a Jíspopara jctyiiodáibaa. Napirend. Naptár: vasárnap, november iü-éu. (üöreg­oroez: november í.) A nap kél reggel V óra •< porckor, nyugszik délután 4 óra 24 perckor. A hold kel éjjel 4 óra 4 perckor, iiyugmk délután 2 óra 41 perckor. - A harc­téri sebesültei. látogatása XVI. holyőrstgi korijaiban deistán 1-töl fél 4-ie; a XVII. helyőrség! kórházban délután 1—J-ig; a Vőröekereezt fölugyoletc alatt lóvö kórhazakban délután 2—4-ig; a Dunabalparti korházakban csakis a sebe­sültek hozzátartozol »záraira délután 1—3-ig. — Muzeumok: Nemzeti Muzeum összes tárai 9—12-ig. i'ctőíl-líaz (Bajza­utca 21). Nyitva 10—2-ig. BolépSdij, kedd kivételével, 40 illlér, Aquincumi Muzeum 3—12-ig es U—T-ig. Ernst Jluzenm (Nagymező-utca S) i—í-ig. Mezőgazdasági Muzeunj 10—l-ig. Társadalmi Miuenrn (Mária Valéria-utea 12) 9—12-ig. Gyermektanulmányi Muzeum (Mária Terézia-tér S) 9—12-lg. — KOnyvtárak: Városi Nyilvános Könyvtár (Gróf Károlyi-utca íj 10—2-ig. Peougogiai Könyvtár 9-12-ip. - Képtárak: Ulandú ősil kiállítás a Könyves Kálmán művészeti szalonjában (Nagymező-utca 37—SS). Nyílta !)—l-ig. Belépődíj nine.,. A Siépmüvészoü lluzoam modern magyar kértára és a grit Pálffr gTÍljtcméuy nyitva 10-2 ig. — Kigyulladt hajó. Rómából jelentik, hogy a „Citta di Savona" nevü olasz gőzös, amely Massauából 500 gyarmati katonát és 308 utast vitt, 160 mérföldre Cataniától a nyílt tengeren kigyulladt. A szikratávíró­val segítséget kért, mire egy olasz torpedó­naszád és két gőzös elindult Cataniából, de eddig még nem adott hirt, hogy az égő ha­jót megmentette volna. — Az Id6. A Skandináv-félszigeten az idő viharos és csa­padékos jellegű. Németországban is általános volt, a csa­padék. mis Ausztriában és Olaszországban az idú széra­r.abb lett. Az idő Magyarország északnyugati felébon job bára daruit és száraz volt. délkeleti felében pedig, ahol kevés csapadók is esett, borult maradt. A hőmérséklet, iovább sülyedt és csaknom mindenütt voltak gyön'fe éjjeli l'agyok. A masumum ÍJ O fok volt l'iumáben, a minimum —í C fok Tátrafüreden. Szombati déli hőmérséklet Buda­pesten plus a.S Cclsins fok. — Jóslat: Változékony idö várható, némi bőemelkedéssel ós sok holyütt csapadékkal. OT^rv^v—1 • '•«•—• KÖZGAZDASÁGI SZEMLE A pénzpiac. — A iicnJunKtura. — A kül­kereskedelmi forgalom rohamos csök­kenése. — A semEeges államok helyzete. A gabonaSSastíe. — általános hatésági árszabás Méretetorsságban. A pénzpiac helyzete a hét folyamán ke­vés változást mutat A magánforgalom részérc a világszerte — Németország és Anglia kivételével — fönnálló moratórium folytán csak kevés pénz szükséges. Az adós­tágfizetés jóformán teljesen szünetel: uj alapítás nem történik ; magánvállalatok és városok kölcsönt nem vesznek föl. Ilyen­formán a magánemberek, főleg a földbirto-; kosok és hadseregszállitóknál fölhalmozódó pénztömegek a bankokba kerülnek és az állam hitelszükségleteinek kielégítésére rendelkezésre állanak. Igy van ez minden hadviselő országban; mindenütt a hatal­mas hadikölcsönök fölvétele foglalkoztatja Eddig ugy hírlett, hogy 4 százalékos ka­matláb mellett Most azonban azt olvassuk, hogy az uj hadikölcsön kamatlába csak 3.5 százalék lesz, egy fél százalékkal maga­sabb, mint a rendes angol államkölcsön, amelynek kamatlába 3 százalék. Az orosz kormány másfél milliárd koronát vett föl 5 százalékra ; a kölcsönt, hir szerint, tete­mesen túljegyezték. Az osztrák kormány­meghatározatlan összeget vesz föl 5Vb szá­zalék mellett A magyar hadikŐlcsönre az előzetes jegyzések szép eredménnyel folynak. A ki­tűnő kamatozás és nagyarányú agitáció megmozgatja mind azt a sok tőkét, amely, eddig takarékpénztári betétek, alapítvá­nyok, stb. alakjában hevertek- Hogy meny­nyire fog rúgni a jegyzett összeg, azt most természetesen még nem lehet tudni. Való­színűnek tartjuk, hogy egy milliárd koro­nánál nagyobb lesz. A Hadi Hitelbank is megkezdte már a működését Budapesten, a közönség nagy érdeklődése mellett. Egyelőre még csak kevés kölcsönt folyósított. A vidéki fiókok fölállítása most van folyamatban. * A konjunktúra alakulása a hét folyamán nagyobb változást nem tüntet föl. A had­seregszállítók teljes erővel dolgoznak és nagy profitra tesznek szert Jó a szénbá­nyák üzletmenete is, mert a porosz szén be­hozatala nagyon megcsökkent és a bányák megkisebbedett munkáslétszáma mellett termelt szénmennyiség igy jó áron, gyor­san el kel, noha számos iparvállalat szüne­telése folytán a szénsziikséglet sokkal ki­sebb, mint más években. A textilgyárak szinte kizárólag a hadsereg számára dol­goznak ; a nyersanyag nagyon szűkében van ; u gyapotbehozatalt Anglia erőszakos­kodása nehezíti meg. Gyapjút egyáltalán nem lehet behozni, mert az egyetlen jelen­tős kiviteli állam Ausztrália ; len- és ken­derben it; hiány van, mert ezt főleg Orosz­országból hozzák Európa többi részébe. Az idegen államok konjunktúrájáról most alig lehet biztos értesülést kapni. A' hadban álló államok természetesen hadá­szati okokból igyekeznek gazdasági helyze-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék