Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-17 / 343. szám

•H 1914 december 17. HEPSZAVA és veszteséget jelentenek a törökök. i Konstantinápoly, december 16. — Hi­vatalos.) A vani vilajet keleti határán több napon át folyt harcok a mi javunkra feje­ződtek I»'. Az ellenségnek Serail melletti makacsul védett-pozíciója csapataink egy átkaroló mozdulata folytán jutott birto­kunkba. Az ellenség Kotur irányában visz­s/avonult, miközben lovasságunk üldözi. Csapataink bevonultak Serailba. Egy angol cirkáló Jaffa és ííazza között eredménytelenül bombázta egyik kisebb partvédő erődünket. Beirut közelében az „Askold" orosz cirkáló két kisebb hajónkat elsülyesztette. A „Mesudie" régi kaszarnya­hajó elsülyedése a lefolytatott vizsgálat eredménye szerint vagy uszó aknába ütkö­zésre vagy pedig egy a hajó ellen irányí­tott torpedólövésre, vezetendő vissza. (Kotur ázsiai Törökországban, a perzsa ha­tár közelében fekszik.) ¥ * * A „Nowoje Wremja" és a „Times" sujtő Síritihája hatíseregeiKrol (Berlin, december 16.) A „Nordd. Alig. Ztg." jelenti Bukarestből: A „Nowoje Wremja" haditudósitója Oroszlengyelország­ból azt jelenti, hogy az orosz offenzíva telje­sen meghiúsult. Az orosz csapatok rendkívül kritikus helyzetben vannak, ami Hinden­burg tábornok rettenetes erejű előretörésé­nek következménye. Az orosz csapatok élel­mezése csaknem elháríthatatlan nehézsé­gekbe ütközik, mert a német csapatok ke­letről és nyugatról fenyegetik őket. E hely­zetből az oroszokat csak kétségbeesett, hal­latlan kemény erőfeszítés vagy pedig teljes visszavonulás mentheti ki, ami azonban igen nagy áldozatokat fog követelni. E cikk, ame­lyet előzetes cenzúra nélkül nyomattak ki, Pétervárott a kétségbeesett hangulatot csak fokozta. A „Nowoje Wremjá"-t a kormányzó rendeletére rendőrileg lefoglalták. (London, december 16.) A „Times" katonai munkatársa irja: A háború csak a szövet­ségesek végleges győzelmével fejeződhetik be, mort 250 millió embernek egyenlő föl­tételek mellett meg kell vernie 115 milliói. Az angolok legfőbb hibája a hiányos elő­készület volt. E tekintetben a háború után vizsgálatot kell hulitani. Ha egyes emberek megkapják azt, amit megérdémelnek, ugy föl fogják őket akasztani. Ha a háború összes céljait el akarjuk érni, ugy az több esztendőbe kerülhet. Ebben a minden eddi­ginél nagyobb háborúban négy hónappal annak kitörése után Angliából csak minden ötödik férfi ment a harcvonalba. Amig ezt az arányt meg nem változtathatjuk, nem tudjuk a háborút oly erőteljesen vinni, mint ahogy kellene. Franciaország nem vitt annyi katonát a harcvonalba, mint amennyi­vel tényleg rendelkezik és ezt a körülményt a fölszerelési cikkek hiányára vezeti vissza. Az oroszok a hiányos összeköttetések foly­tán ismét hátrányban vannak. TELEFON SZAMAINK: Népszava-könyvkereskedés Párttitkárság Népszava szerkesztősége Népszava szerkesztősége Népszava kiadóhivatala Népszava-expedíció (hajnali fél 3 órától 6 óráig) Népszava kiadóhivatal» Szakszervezeti Tanács Világosság-nyomda .Világosság-nyomda József 3—27. József 3—2S. József 3-2$. József 3-3». József 3-31. József 3—JH. József 3-32. .lórsef 9-45. József 9-6«. József 1©-16. * * * — A főváros közgyűlése. A főváros törvény­hatósági bizottsága szerdán közgyűlést tartott. A közgyűlésen Bárczy István elnökölt. A jövő évi költségvetésre vonatkozólag az elnök egy bejelentést és indítványt teil. A háború foly­tán ugyanis olyan kivételes helyzet állott elő, amely lehetetlenné tette, hogy a tanács a költ­ségvetést idejében előterjessze és a törvényes határidőben letárgyal tassa. A költségvetést csak a jövő év elején fogják tárgyalhatni. A polgár­mester kérte, hogy a bejelentést vegyék tudo­másul és fölhatalmazást kért arra, liogy a ta­nács a főváros háztartását az uj költségvetés megállapításáig az 1914. évi költségvetés keretei között vezethesse. A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette. A napirend egyik pontja a gázmüvek 1915. évi költségvetésének megállapítása volt. Ehhez a tárgyhoz elsőnek Polgár Károly szólott hozzá, aki a költségvetést elfogadta, de azt találja, hogy a termelési költségeknél 450.000 koronányi redukciót mutatnak ki, amit egyrészt a termelt anyagmennyiség kisebbedésével, másrészt a modern berendezés és gazdaságos kezelés által elért, termelési költség egy fél fillért kitevő csök­kenésével értek el. Viszont különösnek találja, hogy éppen ezzel a. megtakarítással szemben ugyanannyi annuitástöbblet áll és igy c réven semmi fölösleg nem mutatkozik. Végül kifogá­solta a közvilágítás redukcióját, amelynek ér­telme nincsen, mert hiszen alig jelent valame­lyes megtakarítást, ellenben leverőleg hat a kö­zönségre. Több fölszólaló a költségvetést elfo­gadta és magáévá tette Polgárnak a közvilágí­tás visszaállítására vonatkozó indítványát. A Csavargőzös Társaság partbérleti ügyében a ta­nácsnak azt a javaslatát, hogy a bérletet egy évre hosszabbítsák meg 10.000 korona bér fize­tése ellenében, a közgyűlés Nigrinyi György dr. és Iíaránsíky Gyula dr. felszólalása után elfo­gadta. — Székesfehérvárott drágították a lisztet. Székesfehérvárról jelentik: Dr. Kerekes Lajos helyettes polgármester értekezletre hívott meg több kereskedőt és bizottsági ta­gok, hogy a liszt árának fölemeléséről tár­gyaljanak, mivel a kereskedők azt hangoz­tatták és bizonyították, hogy nekik a, lisztet a fővárosi malmoktól kell beszerezniük fő­városi áron, nem árusíthatják alacsonyabb székesfehérvári árakon, mert akkor ráfizet­nek. Az értekezlet tagjai abban állapodtak meg, hogy a budapesti beszerzési árak fölött kilogramonként kisvételnél (egy métermá­zsán alul) négy fillérrel, nagyban való vé­telnél (egy mázsán fölül) kél fillérrel adhat­ják drágábban. Az értekezlet határozatát a helyettes polgármester Kiterjeszti a keres­kedelmi miniszterhez. — Fölrobbant a gránát. Varsóból jelen­tik: Egy lutomirski ember a csaiatéren föl nem robbant gránátot szedet t föl és hazavitte. Otthon ki akarta feszegetni, a, gránát ekkor fölrobban.t. Összerombolta a házat, három embert megölt és harmincat megsebesített, sokat közöttük súlyosan. — A villamos szerdán is közlekedett. A Thököly-uton a 65-ös jelzésű villamoskocsi elütötte Szécsei Erzsébet 41 éves napszámos­nő,t. Életveszedelmes sérülésekkel a Rókus­kórházba vitték. — Varga Miklós 10 éves ta­nuló a Margit-hidon leugrott a villamosról, az oszlophoz ütődött és a pótkocsi kerekei alá esett, amelyek a bal hibát levágták. A Rókus-kórházba vi.ttók. — A Pillangó- ós Róna-utca sarkán a cinkotai helyiérdekű vil­lamos egy 12—14 éves fiút halálra gázolt. Állitólag Fehér Andrásnak hívják. Holttes­tét a törvényszéki orvostani intézetbe szállí­tói iák. — A német kereskedelem Konstantinápoly­ban. A török fővárosba igen sok német vállal­kozó, bánkár és iparos érkezeit, akik már most dolgoznak azon, hogy a. franciák, bel­gák és angolok helyét elfoglalják. A berlini nagy bankok megbízottakat küldöttek Kon­stantinápolyba. Ilyenformán a török főváros egyáltalában nem érzi az angol és a francia kereskedelmi és ipari összeköttetés hiányát. — Üzenet az orosz hadifogságból. A Kárpá­tok aljáról S. városkából írja egy katona : Egy földúlt kastély szobáinak egyikébén a falon ce­ruzával írott sorokat találtunk. Azok, akik előttünk itt tartózkodtak, a levelezésnek ezt a módját eszelték ki, hogy közöljék hozzátarto­zóikkal, mi történt velük. Az orosz fogságba került katonáink a falra írták hozzátartozóik nevét és kérték azokat, akik meglátják, tudas­sák a címzettekkel. A falon a következő Kiírá­sok voltak : Fedor Istvánné, Levelek, Szabolcsmegye. Ké­rem értesíteni, hogy fogoly vagyok. 1014. nov< 26. Fedor István. Kun Dezső, Kolozsvár. Kun Jenő címre, Rozs­utca 7. értesíteni, hogy fogoly vagyok. Kudor István, Bánffyhunyad 207. házszám, értesítsék özvegy Ivudor Fercncnét, mert fo­goly vagyok. Ki e sorokat olvassa, legyen szíves értesíteni családomat, hogy hadifogoly lettem, az alábbi c-inire. Moláován Antalné, Kolozsvár, Kis-ulca 30. Dózsa György szakaszvezető itt hált mint fo­goly. Banya. Az orosz fogságba került magyar katonák tehát igen ügyes módját ejtették annak, hogy hozzátartozóik aránylag rövid időn belül meg­tudják a sorsukat. — Pétervárott befagyott a vízvezeték. Frankfurtból jelentik: Pétervár viz nélkül áll, A vízvezeték befagyott, a gyárak kényte­lenek voltak az üzemet beszüntetni, a kávé­házakat, vendéglőket, a nyilvános fürdőket becsukták, a pályaudvarokat sötétség borítja. — Herman Ottót elütötte egy kocsi. Kedden délután a Muzeum-körút és Kossuth Lajos­utca sarkán egy teherkocsi elütötte Herman Ottót, a kiváló tudóst és eszméletlen állapot­ban vitték a mentők a Bókus-kórházba, ahol az éjszakát nyugtalanul töltötte. Szerdán meg­röntgenezték és megállapították, hogy a bal lábszárán úgynevezett zárt-törést szenvedett. A törött lábat gipszbe tették és az orvosok remélik, hogy a beteg rövidesen elhagyhatja a kórházat. — Elcsapták a kétszersültszállitókat. Amióta a háborús idő a hadsereg számára való szállítást virágzó iparrá emelte — mint az „Esti Újság" irja — alig van tiszta kakaó­por forgalomban. A hamisítást egyik kato­nai kórház vezetősége derítette ki és c nyo­mon állapították meg a fönti nagyarányú visszaélést. Hozzáértő helyről figyelmeztetik a közönséget, hogy maga is könnyű szerrel, megállapíthatja a hamisítást, ha a kész ka­kaót néhány percig benn hagyja a csészében. A hamisított kakaónál ugyanis hamar ke­serű, sötétszinü lepény ülepszik le a csésze aljára, mig a hamisítatlan kakaónál ilyen üledék nincsen. Ugyancsak a katonai ható­ság derítette ki a hadseregnek szállított két­szersülttel való visszaélését is. Több szerző­déses fővárosi sütőmester dohos lisztből olyan rossz, ehetetlen, veszedelmes kétszer­sültet szállított, hogy például a közraktárak­ban két vagonrakományt meg kelleti semmi­síteni, mert penészedni, savanyodni kezdett. A katonaság radikálisan nyúlt a kérdéshez, a szerződéseket azonnal fölbontotta és nj vál­lalkozót hízott meg, hogy kincstári pénzen kétszersült üzemre rendezkedjék be. — A kémkedéssel vádolt telepesek. Marokkó­ban több német telepest halálra itélt a bíróság kémkedés miatt, holott csak az volt a bűnük, liogy németek. A véritélet egész Németország­ban nagy fölháborodást keltett, a berlini „Lo­kalanzeigcr" jelentése szerint a német kor­mány a három marokkói német telepes ellen hozott jogellenes ítélet teljes Kifüggesztését követeli. A kormány a legerősebb megtorlástól még akkor sem i'og elállani, ha a halálos íté­letet két évi börtönbüntetésre változtatják. — Tizenkét napja alszik egy sebesült. Mar­burgból táviratozzák: Az itteni kórházban egy Galíciában megsebesült katonát ápolnak, aki már tizenkét napja alszik. Az orvosok minden fáradozása sikertelen maradt, hogy fölébresz­szék. Az alvó katona ebben az állapotában ke­resztülment egy tüdőgyulladáson is. A külö­nös betegség orvosi körökben nagy érdeklő­dést kelt.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék