Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-23 / 355. szám

1914 december 20. NÉPSZAVA 5 azt vallottam, hogy nem ismeri a magyar né­pet az, aki a magyar nép gyermekétől ezt a nemes emberi tulajdont el akarja vitatni. Tis most, vájjon ennek a nemzetnek minden fia, ennek az országnak minden polgára nem niu­tatja-e az áldozatkész jótékonyságnak folyto­nos fényes példáiban, hogy a háborúnak eb­ben az irányban is megvan a buzditó, föl­emelő hatása, hogy a jótékonyság, a szeretet jóltevő nemtőjo áldásosabban működik most, mint a béke mindennapi foglalkozásai között! — Hitványság, silányság, a nemzethez és a mai időkhöz nem méltó lelki sivárság minden, ami csorbitja azt. Vészhirek károgá­sában tetszelgő jólériesültség, a Ielkiüresség, amely nem képes mások lelkének teljességét, becsét megérteni, amely annál jobban érzi magát, mentül nagyobb nihilizmussal be­szélhet mások felől, amely annál különbnek, annál okosabbnak, annál csalhatatlanabb­nak képzeli magát, minél jobban leszólja egyeseknek és az egész nemzetnek erőfeszí­téseit ez a mindmegannyi, a mai időkhöz és a magyar nemzethez nem méltó kórtünet, parazitája a nemzet lelki életének, amelyet ártalmatlanná kell tennünk, ártalmatlanná azzal, hogy éreztessük vele saját eljárásának hitványságát, éreztessük vele ugy, hogy no merjen a maga valódi színében mutatkozni a nyilvánosság előtt. (Ugy van!) — A küzdelem folyik: nehéz, kemény, el­szánt, de dicsőséges ós reményre följogosító küzdelem. Olyan háborúban vagyunk, amely­ben nem könnyű a győzelem. Óriási erővel állunk szemben; el kellett készülnünk reá, hogy nehéz megpróbáltatások is fognak érni bennünket, de ebben a küzdelemben kezünk­ben van a siker. Ingyen karácsonyi számot hOldiink hórháiban ápolt elvtársaknak, Ha pontos cimOket axonnal megküldik a hiadéhivatslnal«! A Népszava esti kiadása pénteken este nem jelenik meg. Szombaton és vasárnap este azonban a rendes időben jelenik meg. A Népszava reggeli kiadása csak szómba« ton reggel nem jeleuik meg. * * Á kiadóhivatal pénteken zárva marad, szombaton pedig délig lesz nyitva. HÍREK. * * * —. A lövészárok szociáldemokrata apos­tola. Biirkli Károly svájci elvtársunk volt az, aki közel két évtized előtt, 18d6-ban, a wínterthuri szociáldemokrata kongresszuson előadás! tartott a svájci hadsereg demokra­tizálásáról ós a lövészároktaktikát ajánlotta. Ezt az úgynevezett „vakondtaktikát" a mo­dern, pontosan célzó és gyorstüzelő fegyve­rek következményének mondotta, amelyek parancsolóan követelnek erős, valamilyen páncélszerü vagy paizsszerü védelmet, ame­lyet azonban csak a földben találhatunk és ehhez utászszerszámokra és képzett katonai mérnökségre van szükségünk. Bürkli ugy .ta­lálta, hogy a hadgyakorlatok a legteljesebb ellentétben állnak ezzel a szükséges háborús taktikával és ezt a nézetét katonai tapaszta­lataival bizonyította. Elmondta, hogy ami­kor csapatának instruktora, miután napokon keresztül, forró inapon, fáradtsággal, vala­mint nagy izzadással és káromkodással be­fejezték nehéz manőverüket, kijelentette: — Na, most végre elég jól ismeritek az át­kozott gyakorlatozás!, amint ez a reglamába van, mert — a háborúban ez természetesen sohasem fordul elő. A mostani háboru igazolja régen meghalt Bürkli elvtársunknak a lövészároktaktika szükségességéről való fölfogását, És ezt min-. dig speciálisan a svájciaknak ajánlotta, akik sohasem gondoltak hódításokra és sohasem is fognak gondolni. Most pedig ezt az uj tak­tikát a nagy ka.tonai államok követik, ami azonban, ugy látszik, végtelen háborút je­lent, ami viszont súlyos hátrányokkal jár az abban résztvevőkre. A legjobb taktika mégis csuk « népek béke­taktikája! — A pesti \illa mos. A Teréz-kürut és Aradi-utca sarkán a 268-as számú Városi vil­lamosvasúti kocsi összeütközött Boros Tamás üzleti kocsijával, amelyen Udvari József 30 éves boltiszolga ült. Udvari leesett és olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a men­tők a Bókus-kórházba vitték. — Jelentettük, hogy a Népszinház-ntca és József-körűt- sar­kán a 332-es számú Városi villamosvasúti kocsi hétfőn halálra gázolt egy öregasszonyt. Kilétét özvegy Hemmer József né, született Lobi Erzsébet 73 éves szegényházi ápolt sze­mélyében állapították meg. — A magyarországi kolera. Magyarország te­rületéről, a „Bud. Tud." jelentése szerint, S-ától lí-éig terjedő hétről 81 koleramegbetegedést (18 halálozással) jelentettek be, még pedig vá­rosokban: Budapesten 4 (1), Miskolcon a kato­nai megfigyelőállomáson 19; vármegyékben: Beregmegvébeu Munkácson íj (1), Szolyván 8 (1), Borsodmegyében Sályon 1 (1), Mezőkeresz­tesen 1 (1), Hevesmegyében Egeiben 2, Hu­nyadmegyében Déván 1 (1), Jásznagykun­szoliiokmegyében Szolnokon 1, Liptómegyében 2, Máramarosmegyében Huszton 2 (1), Nógrád­megyében Losoncon a katonai megfigyelőállo­máson 1. Sznbolcsmcgyében Nyíregyházán a katonai megfigyelőállomáson 2 (1), Turócmegyé­ben Turócremetén 5 (3), Ungmegyében Ung­váron a katonai betegfigyelőállomáson 24 (4). A fölsorolt 81 megbetegedés (18 halálozás) kö­zül 4 (1) a déli (Budapesten), 66 (9), az északi harctérről érkező katona, még pedig Miskolcon 19, Munkácson a katonai megfigyelőállomáson 5 (1), Szolyván 8 (1), Egerben 2, Déván 11 (11), Szolnokon 1, Huszton 3 (1), Losoncon 1, Nyír­egyházán 2 (1), Ungváron 24 (4); 11 (2) eset pe­dig helybeli lakosok között fordult elő, még pe­dig Sályon 1 (1), Mezőkeresztesen 1 (1), Munká­cson 1, Rózsahegyen 1 (.1), Liptóteplán 2 (ezek közül 1 katonai egyén), Turócremetén 5 (5). A december 1-ctöl 7-éig jelentett koleramegbete­gedések közül fmlálozással végződött 4, még peclig Budapesten 1, Nyitraivánkán 1, Hernád­főn 1, Hatvanban 1. — Hazamennek .az internáltak. Bernből je­lentik: A szomszédos államokból a külügy­minisztériumhoz érkezett értesítés szerint a német, osztrák, magyar és francia polgári in­ternáltak hazaszállítása befejezettnek te­kinthető. összesen körülbelül 11,000 személyt, többnyire asszonyt és gyermeket, szállítottak Svájcon át hazájukba. A hazaszállítást intéző bizottság e hó 24-én beszünteti működését. Csak a berni iroda fog még függő ügyeket el­intézni és ez az iroda fogja az elszámolást is megejteni. — Lengyelvér. (Nedbal Oszkár operettje. A Király Színház bemutatója.) Azt hisszük, a Király Színház Nedbal operettjében megtalálta a háborús szezon slágerét. Örülünk neki, mert a „Lengyelvér" igen rokonszenves zenéjü, kel­lemes és mulatságos darab és a szinház jó elő­adásban mutatja be. A színészek élén Petrás Sári vezet, akinek meleg, őszinte sikere volt é.s igen jók Király, Kátkai, Tisza Karola, Latabár és Boross. A rendezést Stoll Károly végezte kitűnően és a zenei részt Békéssy karmester precízül tanította be. A közönség a szereplő­ket minden fölvonás után számtalanszor hívta a lámpák elé. — A zab hivatalos ára. A hivatalos lap szerdai száma közli gróf Tisza Istvánnak a kormány nevében kiadott rendeletét a zabért követelhető legmagasabb ár megállapításá­ról. A minisztérium a zab legmagasabb árát métermázsánként huszonnégy koronában ál­lapította meg. Ezt a legmagasabb árat, amely magában foglalja a rakodóállomáshoz való szállítás költségét is, zsák nélkül, az átvétel helyén és készpénzfizetés mellett történt el­adás esetére kell érteni. A legmagasabb ár december hó 25-én lép hatályba. Kicsinyben való eladásnál as ár arányosan magasabb lehet. — A „szerkesztő ur" üzletet csinált. A rend­őrségen följelentést tett Groszmann Samu kő­bányai magánzó és előadta, hogy a „Kőbányai Kaszinó-kávéház"-ban megismerkedett Farkas István nevű 28 éves állítólagos szerkesztővel, aki Kőbányán a Hölgy-utea 22. szám alatt „Kőbányai Hírek" cimii, időszakonként megje­lenő lapot szerkesztett. Farkas hosszas rábeszé­léssel kapacitálta Groszmann Samut, hogy tár­suljon vele az üzlethez, mert ő bizonyosan meg­kapja a. X. kerületi hadikórház élelmezését. Föl is mutatott Grqszmann előtt egy elöljáróság! írást, pecséttel és Szepesi elöljáró aláírásával. Groszmann belement az üzletbe, átadott az állí­tólagos szerkesztőnek 1200 koronát, aki másnap hivatalos előljárósági nyugtával bizonyitotta, hogy a pénzt lefizette, az elöljáróságon. Azután még apróbb összegeket csalt ki Groszmann tó! és mikor ez végre megunta a. folytonosan pénzt kéregető szerkesztőt, érdeklődött iránta az elöl­járóságon. Itt kiderült, hogy Farkas István szerkesztőt nem ismerik" és a nyugtát hamisí­tották. Farkas akkor eltűnt. A detektívek ered­ménytelenül nyomoztak. Kedden délelőtt a fő­kapitányságon önként jelentkezett, ahol beval­lotta, hogy az előljárósági nyugtát hamisította, az elöljáróság pecsétjét pedig bátyjának fiókjá­ból lopta, aki előljárósági tisztviselő. Letartóz­tatták. — Tízezer orosz sebesült Reniben. Ilonihöl Galacba érkezett utasok előadása szerint, amint a „Magy. Tud." Bukarestből jelenti, december 16-án több mint 10 ezer sebesülte! hoztak Oroszországból, akiket ott és a kör­nyékén helyeztek el. — Vaszary Kolos Magyarország volt bibor­nok-hcrccgprimása, mint a „Hircsarnok" je­lenti, balatonfüredi villájában, ahol most- tar­tózkodik, súlyosan megbetegedett. A nagybe­teg bibornok most 83 éves. —- Egy kanadai hajó katasztrófája. Mon­trealból táviratozzák az „Aftenposten"-nek Krisztiániába, hogy a kanadai kormány egyik hajója az Atlanti-oceánon elpusztult. Hir szerint a hajó egész legénysége odave­szett. Azt hiszik, hogy a hajó Írország északi partja mentén aknára jutott. — Belgium kára. Brüsszelből jelentik: An­gliában kiszámították, hogy mily nagy az a kár, amelyet eddig Belgium a. háboru folya­mán szenvedett. Az angol számítás ezt a kárt hat milliárd frankra becsüli. Kétségtelen, hogy a kár becslése ez idő szerint még hozzá­vetőlegesen is lehetetlen és igy az angolok által megadott szám teljesen illuzórius. Né­met becslés szerint, amely bizonyára sokkal alaposabb lehet, a kár ötszáz és ezer millió között lehet, amihez még körülbelül ötszáz millió hadisarc számítandó. — Nem kell az élet. I. Gusztáv 22 éves műsze­rész Budán a. Ferenc József-Ilid közelében mellbelőtte magát. A Rókus-kórházba vitték. Tettének oka ismeretlen. — Ki tud róla? Breincr Ignác. 25. gyalogezred 17. század. Értesítést kér Willheim Józsefné, Budapest. VII, Nyár-utca 28, II. em. 8. ajtó. — Nagy János, született Pacséron 1891-ben. h 86. gyalogezred 7. századában volt. Aki tud róla valamit, az értesítse nővérét. Nagy Katalint, Budapest, Lipót-körut 5, II. em. 4. ajtó. — Napirend. Naptár: szerda, december 23. (Görög-orosz: december 10.) A imp kél reggel ' óra perckor, nyugszik délután 4 óra in perekor. A hold kél délelőtt; 11 óra perckor, nyugszik éjjel ll óra 38 perckor. — A mlclszterek nem fogadnak - Harctéri sebesültek látogatása a XVI. helyőrségi kórházban d. u. íél 2—4-ig; a XVII. helyőrségi kórházban délután 1—3-ig; a Vöröskereszt fölügyelett: alatt levő kórházakban délután 2—4-ig; a Duna-balparti kórhá­zakban kizárólag a sebesültek hozzátartozói számára dél­ntán 1—3-ig. — Muzeumok. Petöfl-hnz (Bajza-utca 21): nyitva 10—5-ig. Belépődíj nincsen. Nemzeti Mnzeum régi­ségtára 0—l-ig. Mezőgazdasági Muzeum 1(1—l-ig, Széchenyi-Muzeum 10—12-is. Tanszer Muzeum 10—12-ig. Társadalmi Muzeum (Mária Valéria-utca 12) 10—12-ig, M. k ir. Kereske­delmi Mnzeum: külkereskedelmi hírszolgálat, és közszálli­tási osztály 0—2-ig. vám- é< tarifaosztály 3—6-ig, nyilvános szakkönyvtár 5—2-ig. —. Könyvtárak. Akadémiai Könyv­tár 3—7-ig. Rgyetemi Könyvtár 0— 2-ig és 3—9-ig, Városi Nyilvános könyvtár (Gróf Károlyi-utca SÍ 10—S-ig, Nemzeti Muzeuni Könyvtára 9—5-ig, Statisztikai Könyvtár 10— 1-ig­— Képtárak. A Nemzeti Szalon téli tárlata, nyitva 9—t-V­Belépődíj 1 korona. Állandó kiállítás a Könyves Kálmán művészeti szalonjában (Nagymező-utca 37—39), nyitva egész nap. Belépődíj nincsen. A Szépművészeti Muzeum végi képtúra. nyitva 10—2-ig. Az Országos Magyar Iparművé­szeli Társulat jótékonycél:i karácsonyi vásárja ez Ipar művészeti Múzeumban, nyitva 9—Mg és 3—7-ig. Belépődíj nincsen. Képzőművészeti Társulat jótékonyeéln karácsonyi vásárja a Fészek müvészklubban iKertész-utca 3fi), nyit- i délután 3-töl este 8-ig. Belépődíj 40 fillér. Ebben a rovatban közöltekért nem vállal semmiféle ftlt* lfifisít'et sem a szerkesztíség sem a kiadóhivatal. • • MEGJELENT és minden do'nánytőzsdében {»»gBPokapható a 4fill.-es M0DIAN0-SPECIALITÉ jjsf^SSF ssivarkapapir. A Clubspecialité hüvely *ra most ....... 58 fillér, A C-lnbspe?S*]lté papir ára most 10 ÍIHók,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék