Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-20 / 68. szám

162 A tanítók sintán tarvsm­aink ««ervert fifautUAI,» pántokon délután 4 órakor a pedagógiai «»naiváriumbav­­lést tart. A konfekció- és g­yermekmhaiszletekben alkalmazott kereskedelmi alkalmazottak­­ hó 20-án, csütörtökön dél­után 5 órakor a szövetség helyiségében taggyűlést tar­tanak. A K. A. O. Sz. drok­ulsta szakcsoportjának uzalmi ai e hó 20-án, csütörtökön délután 7 órakor a szövetség helyi­ségében értekezletet tartanak. Az A. M. O. St. felhívja mindazon gépészmérnök tag­jait, akik a gépészmérnöki szakoktatás reform­ja iránt érdeklődnek, hogy az e tárgyban tartandó ankéton e hó 21-én, pénteken délután 6 óra­kor jelenjenek meg. Az A. M. O. Sz.. gépészmérnöki szakosztálya e hó 30-án, csütörtökön délután fél 6 órakor ü­lést tart. Tárgysorozat: Szakosztályi vezetőség választása. Nyári elvtárs­ folytató­lagos előadása az elektromos vasutak méretezéséről. A községi műiszerfizem fil­mes munkásai és munkásnőj­e hó 20-án, csütörtökön délután 5 órakor a Csokonai­ utca 6 alatt üzemértekezletet tartanak Az újposti ácsmunkáik vezetősége és szervező bízott­tásza csütörtökön délután fé­l órakor ülést tart. A vasutak kinevezett személyzetének Hzet Asraidézését tárgyaló bizottsága csütörtökön délelőtt 10 órakor ülést tart a szövetségben Az élelmezési munkások szövetségének központi vete­­sége e hó 21-én, p pénteken délután 5 órakor ülést tart. Pályázat A Magyarországi Tanítók Szakszervezete fize­téssel bíró titkári állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak polgári, elemi iskolai tanító-elvtársak, akik szakszervezeti munkára alkalmasak. Jelentkezni lehet naponkint dél­után 3-tól 7 óráig a Csokonai­ utca 6 alatti helyiségben. * fc # TuMsziliba. Természetbarátok ujnesti csoportja vasárnap a kfivet­ki'.zn túrákat rendezi- I. Klotildtelep, Pilisszántó, Pille, Rollmann-kuny­hó, Dömös, II. Klotild­telep, Tressiforrás, Mexico, Dömös. Indulás az I.-nél szombaton este fél 7-kor, a II.-nál vasárnap reggel 6 órakor, az újpesti kisállo­m­ásról. A Mán­kás Testedző Egyesület e hó 38-án, vasárnap, a következő túrákat rendezi : I. A fotó­­ osztály. Pomáz, Oszoly. Találkozás vasárnap reggel 16 órakor a Pálffy­ter­en. II. Visegrád, Apádinti - völgy, Pilisszentlászló, Izbeg, Szentendre. Találkozás vasárnap reggel­­,16 órakor a nyugati pályaudvarnál. A Term­és­zetbarátok Turistaegyesül«te budapesti est). portja (VIII. Bérkocsi­s­ utca 1) e hó 50-iki, csütörtökön este 1­7 órakor vetített képekkel kísért előadást tart. Az előadás tárgya: Vasutak a magas hegységben. Id-én, pénteken este 7 órakor túravezető bizottsági ülés. Ezt megelőzően 16 órakor a turisztikai tanfolyam negyedik előadása tartatik meg. 13-án, vasárnap, egésznapos és fél­napos kirándulással egybekötött tavaszébredése­ ünnepélyt rendel a­tsöpört a budai hegyekbe. A Természetbarátok Ti­lataegyesMete erzsé­yetfalvas csoportja e hó 23-án, vasárnap, a következő túrát ren­dezi: Szentendre, Dömörkapu, Kikáron, Dobogókő (meg­­hálás), Sztarelina, Szőkeforrási-völgye. Prédikál­ószék, Vise­grád. Bys­loguis 8 óra, költség 6 K. Találkozás szomba­ton délután 5 órakor a Pálffy-téri helyiérdekű állomáson. Csokis Jó gyaloglóknak. Tarna* A Kerenevitzi! Torna - Club e hő 28-án, vasárnap dél­előtt 10 órakor rendezi az Üllői­ úti vámnál az 5 km.-es ifjúsági junior mesei ötös c.sajtotversenyét és 7 km.-es szenior junior ötös csapatversenyét. Ifjúsági csapatok közül indulnak: MTB, MAC, MTK, FTC. Szenior csapatok közül: MTK, MAC, MTK, ESO, KAOE, FTC. Egyesületi Mvek* Yro a törvényképezők figyelmébe! A Természetbarátok 's Hiriszta e­gyesülete fotoosztálya m­árcius végén kezdi meg fotótanfolyamát. Jelentkezni lehet minden hétfőn és csü­törtökön este az egyesületi helyiségben (VIII, Bérkocsis­utca 1, félemelet). A Természetbarátok Turistvegyea Oset­­erzsébetfalva! csoportjának ezúton mondok köszönetet, azért, hogy a betegségem ötödik hónapjában részemre 409 koronát gyűjtött. — Nagy György. EGYLETI HÍREK A kereskedelmi ügynökök és utazók országos szakszer­vezetében (Gyár­ utca 4 sz.) e hó 20-án, csütörtökön este 7 órakor dr. Vincze Sándor elvtárs előadást tart. Szociális egészségügyi előadások : hó 20-án, csütörtökön, a rákosszentmihályi községházán este fél 1 órakor, az 1. tábori tüzérezred részére (Vilmos-laktanya) délelőtt 50 órakor; a 32-es nemzeti gyalogezred részére délelőtt 10 órakor; végül az óbudai hajógyárban délután fél 6-kor. Az újpesti Munkásotthon műkertvelt gy­rdájának vezető­sége csütörtökön este 7 órakor ülést tart­ .I­ajprobléma, nemzet­ kérdés és miod­­itizmus" címen a műegyetem Gólyavárában e hó 29-án, csütörtökön este­­, órakor Migray József elvtárs a közalkalmazottak ré­szére előadást tart. A Munkások Gyermekbarát Egyesülete rákospalotai 32. csoportja e hó 20-án, csütörtökön este 7 órakor a Munkás­otthonban (Bocskay utca 118) tartja, rendes évi közgyűlé­sét a megjelentek számára való tekintet nélkül. Napirend: 1. Jelentések és a vezetőség beszámolója. 2. Pénztári és ellenőri jelentés. 3. Új vezetőség megválasztása. A budapesti asztalosok és rokonszakmák vigalmi bizott­sága s hó 20-án, csütörtökön este 7 órakor ülést tart. A főváros oktatószemélyzetének e hó 30-án, csütörtökön délelőtt is órr­kor dr. Lindler Jenő elvtárs tart előadást a régi képviselőházban. Tárgya- Fizikai és szellemi munka. A HIV. gépgyár munkásainak Irodalmi és önművelődési köre zeneszakosztálya e hó 21 én, pénteken délután fél 5 órakor alakuló közgyűlést, tart a B. 2. fölött levő zene­teremben. Tárgy: A tisztikar megválasztása. ^VWwwWWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWMW SZERKESZTŐI ÜZENETEK Arad, II. 1. Nem tudjuk, szolgálati úton­ tessék érdek­lődni. 2. A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, V. Géza­ utca 2. -- E. Lajos, Zalaudvarnok. Annál a hatóság­nál tessék érdeklődni, amelyik a fegyverét elvitette. — 55. Andor, Budapest. Sajnos, nem tudjuk kivenni a leve­léből, mire nézve kér tanácsot. — T. Gyula, géplakatos. A lakásához legközelebb eső középiskola igazgatójánál érdeklődjék. - P. Sándor, Kispest. Tessék a csepeli Mun­kástanácshoz fordulni. — E. Zoltán, Szigetvári-u. Ha a pótkeret nem küldi az érempótdíjat, tessék a hadügymi­nisztériumhoz fordulni. — B. Lajos, Diósgyőr-Vasgyár. Ilyen könyv vagy füzet nincs. A Pallas-lexikonban elol­vashatja. A lexikon valamelyik miskolci szervezet vagy NÉPSZAVA 1919 március 16. szerkaszWsftg könyvtárában bizonyosan megvan. Ilyen adatok közlésére, sajnos, mi nem tudunk időt szakítani. — BinfCyhnnyad Ar üggyet Budapesten elintézni nem lehet. A leutazásnak egyelőre nincs célja, várni kell m'g a'nor­mális viszonyok vissza esnek. — N. I., Ar.'n­.at fi. A ház felügyelőt csak a háztulajdonba bocsáthatja el, nem pe­dig a lakók. - N. G., Kispest. Ma.frányatyskbe nem avat­kozhat­unk bele adja át ügyvédnek a dolgot. — Mármaros­sziget. Adjon be egy kérvényt a törvényszékbe, és a­'ji elő benne, hogy a tárgyaláson való megjelennésben hibá­ján kivü­l aka-tál­ozva volt. Sz. P., Pestújhely. Annál a csapatnál, ahol szolgált, jelentkezzék -íjra fölü­lvizszí­lat­.­a. _ Sz. A„ Strospa­ r.V. 1. A zéróóra 9 óra, vidéken is. 2. A kereskedellm­i alkalmazottakra vonatkozó rendelet 1918 november 24-án lépett életbe é­s ugyancsak vonatko­zik vi.-lékre is — V. I., Horvátbáros. A közélelmezési mi­niszternél tegyen panaszt.. —­­ I. A rokkantnyugdíjon kivü­l rendes segélyt nem kan, csal. Idei­g­lenes évi segélyt. Összesen 50 körömit kan havonként. — '/I. Isidor. Mindez esetre az árvaszékhez kell fordi'lu). — ?.. G. Menjen e! a ,,Badanc­.ti Köz­öny" kiadóhivatalába: Rákóczi-''* S-L ott megkapja az illető törvényt tartalmazó lappéldányt. — K. I. Eric'Jélyért az' igazságügyminiszterhez kell folya­modni. — H. R. Pléstyer Mer­kc'.'elt vrb­a nézni előbb, hogy mit ir alá Különben a piai viszonyok között akár­melyik miskolci pénzintézetnél kap amor­tizác­ós kölés"ut, mert a bankok ei-ilnek­, bossy pénzüket elhelyezhetik. — A. I. 1. A Másbért e.«aV a Lellá'hivn'nl erTd­élyével cnvill­pti a ház tulajdonos !«?y is legföljebb esek 10 száza­lékkal él. az ron koronán fö­üli bert fizető lakásoknál. 2. A kincstár ellen semmiféle igény nem támasztható. 3. A kölcsön ügy­ében a kereskelelmi­­,s iparkamara útjén forduljon a kereskedelmi miniszterbe'- — Mtefeök­t elS-fizető. Igénye nem jogns, mert önként * lépett ki. — I. L., Batanest. Nine» '.örvény amely a munkáltató­t arra kötelezné, hoi­y a szolga bérét emelje­­ T. P. Debrecn A hadügyminiszterhez adjon be kérvényt. — D. Q. fiai azokat köteles a mrpVAltató visszavenni. ak'k 1914 Ju nius JS-ig szolgálatában állattok. Ont tc'-it' nem. — Hadi­özvegy. Frryd­öre nem jár' töbt­ annál az összegnél, arait kap Az .izvegyi nyrtr-MJat atnnb­an rfiv'-Vsen föle-noMk.— C». BGA gyá­r mrr volt kete'e­ vo't pipnké«ait bevo­nulásuk tartama alatt segélyben részesíteni. — S. N­.. J». A polgrá­rme«terbrs adja bi a kén­ényt. születés' bizonyit­ványt cootokon hozzá ! . A hadügyminiszterhez a'­Jon 'ba kérvényt — S*. B -né. Keresse fe l K ég­y óra között » párttitkáro'« jogi tanácsadóját Erzs'­bet-Vörut 41 alatt. — F. J­, Sajékaia. A leszerelési illeték jár. — Felelő­s szerkesztő­: WELTNER JAKAB Kiadó: SALY ENDK­E A magyarországi szociáldemokrata párt tulajdona. Nyomtál a Világossig könyvnyomda rt fcörfirrégépem­ Budapest Conti­uten 4. (Felelős Igazgató POS­LAK SIMON) szpwfíMZMK. Csüütörtök, 1519 rrárcius tt OPEHAN­.47 Este Vi« órakor* Pillangó kisasszony. NEMZETI SZTNBA.Z Este 5 órakor: Császár és komédiás VÍGSZÍNHÁZ. Délután MS órakor: Fejtörő. Boldizsár.­­ Este 6 órakor: I/l)!om MAGYAR SZÍNHÁZ. Este 8 órakor: «zól­lmpodó asszony­fá« KIH­A­LT SZÍNH­ÁZ Este 6 órakor: Gróf Rinaldó. VÁROSI SZÍNHÁZ Este 6 órakor: Lili bárónő. CSEPELI GÖADI SÍNNHÁZ. Este: Náni. A' * Rilb­en a rovatb­an fcflKtltte&ért nem táBal semmiffle fsíe­'ősséget sem a nerkentOsée sem a tradehivatal fölvess a IK^ssssva rátCsaaa«"r»Sat­aceae8SJe S*at»4 Fersras­teA^a­spaSma» Sfláv­­telep 13 kik kozmetikai cikkek csomagolásában jártasak fölvételnek. Rescuisp rt Budapest, Fehérvári­út 27. szám asz­esztkom­&eeai Benzines önoyujió &é '« nagyban, viszonteladók részére. Prima im­ola kivitel, ga­rantált jó minőség. Bernann Fülöp dohányzócikkek gyára tVi­ryin­, V. Ana/ T­rax-3tri 31. sziji. Katössigims miximiilt h­ilisi' tt Trafxer és WStfösr 'Ärlii Budapest. VII. ker., Wesselényi - utca II. sz­.m­. plvtársak 5 százsiók engedményt élveznek a maximális árból. ' H » » s a a se­lci ivasiu-tolob­os hatóság:'! áron kaphatók Heller Jakab Hemzeti Ruhaház Budapest, Rákóczi-ut 13 Rákóczi-ut 7 fér­m­líjaüzletektten —— ^ ^^ KEVEJ FOGY, HÁl j­J Törösimím HASZNÁL. NAGYSÁG SZERINTI gsérYelt millió koronán felöli C«ésa:péTí:s­i»yereEwhé­tyt sorsolnak ki! Legnagyobb nyeremény eseti: MI' B Részletezve: R eoo.ooc, 400.090, soo.soc. tOO.OOO, 30.000 és sok egyéb nyeremény, összesen 33»©©® nyersmény. L«gMlscbl» njfefE JTjért»f a©o Ssorons». A magy. állam­i osztálysorsjáté­k 4 hétig tartó (i­ Sk osztály« főhúzásaira szíveskedjék vételsorsjegyét gyors elhatározással nálunk megrendelni. Húzás már mhfitua hé 26-art kezdődik és április 23-ig tart. VI. ossssEéSjfM '»^felscs-sjagyak­i V, ví ieiscrsiiigy K 20.40 'A véloisorsjRp K 40.40 V, K 80.00 V, . Kifli.­ (a hivatalosan megállapitott, ké­­tségtöbbl­ettel együtt) Kérjük az összeget postautalványon előre megkül­deni. Sorsjegyeket utánvét mellett is küldünk. Ml rl. Bcssiaísesi', SsfflPwStla tér 3/a. Javítások, kellékek bármely rend. S szerű­ek, írószerek. Upafd­ BéLa VII­ ^»'ttA^ 5& w S­ZIVARKÁHO VELY A LEGJOBB il ATIO-GYÁR BUDAPEST WwwirMwwfrnnBara »wiOTaw VII Ékszert • i • i •inrrrarTV­irT—rrvrr •TinM^r''inrnrJTiriiunrnr olcsón vehet, magas áron eladhat, b­rilliánsot h­agyatékokat, ezüstöt Fischer Testvérek-S&B7r£ AraRVbBVBlfas­k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék