Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-25 / 71. szám

12 munkálataival. Ezt az eredm­­ényes munkát akarja néhány lelkiismeretlen vonalmester önző célokból személyes ellenagitációjával kés­leltetni, meghiúsítani. A szervező bizottság figyelmezteti különösen a vidéki elvtársakat hog­y semminemű ilyen provokál­iónak föl ne üljenek és csak a vsv- és fémmankkövetség­től kibocsátott fölhívásokat, artesitrecket ve­gyenek figyelembe a A biztosítási tisztviselők országos szövetségé­nek küldött-közgyűlése. Vasárnap tartotta a biztosítási tisztviselők szövetsége küldött-köz­gyűlés­ét Bíró Jenő elvtárs elnöki megnyitójá­ban kifejtette, hogy a közgyűlés történelmi időkben ü­lt össze. Az utóbbi napokban esemé­nyek történtek, amelyek következményeikben óriási kihatással vannak nemcsak az egyesre, hanem a termelés egész rendjére, a dolgozó emberek egész jövőjére. A dolgozó emberek nem hajlandóik többé a tőke igáját tűrni, hanem kezükbe veszik sorsuk intézését. Vázolja­, hogy nehéz időknek nézünk elébe, de a prof­tárnád­nak emelt fővel kell az események elé nézni egy szebb, jobb és boldogabb jövő reményében. A biztosítási tisztviselők szívük egész melegé­vel üdvözlik az új proletárdiktatúrát. Nagy Géza elvtárs (Kaposvár) az ország minden ré­széből egybejött vidéki küldöttek nevében üd­vözli a proletariátus diadalát és a szovjet­ kor­mányt A vidéki biztosítási tisztviselők a vörös lobogót készek a vérükkel is megvédeni. Faragó Aladár elvtárs a biztosítási üzletszerzők, Csató Lajos elvtárs a kárbecslők nevében üdvözli a proletár köztársaságot A vezetőséc jelentését Fekete Mór elvtárs terjesztette elő. Vázolja a szövetség helyzetét a letűnt korszakban és rá­mutat a jövő feladataira Király Albert elvtárs a Szakszervezeti Tanács üdvözletét tolmácsolja és nagy hatást keltve, fejtegeti azt a fontos szerepet, amelyet úgy gazdasági, mint politikai téren a szakszervezeteknek a szocialista társa­dalomban be kell tölteni. A vitában elhangzott többi fölszólaláso­k mind azt igazolták, hogy a biztosítási tisztviselők a tanácsköztársaságnak kötelességtudó harcos katonái akarnak lenni. A közgyűlés a tisztújítás megejtésével ért véget. A festőmunkások szövetsége köanontja he­lyiségét VII. Damjanieh­ utca 12 alá helyezte át A magyarországi szocialista gazdatisztek és gazdák szakszervezete hivatalos helyiségét a földmivelésügyi minisztérium I. emelet 68 alá helyezte át Minden postai küldemény vagy pénzesutalvány e címre adandó föl. A sopron megyei tanítók nagygyűlése. E hó 22-én, pénteken délelőtt tartotta meg Sopron­megye tanítósága nagygyűlését Sopronban. A szociális berendezkedésre leírhatatlan lelkese­déssel esküdött föl a társadalom legelhagyatot­tabb páriája, a tanítóság. Kunfi elvtárs nép­biztos és Somogyi elvtárs a politikai események miatt nem mehettek, helyettük Hajtai Ferenc dr. ék Kalmár Tibor dr. mentek Sopronba. A tanítók szakszervezetének kiküldöttei Gux Jó­zsef, Kovács Imre, Molnár Ferenc és Varsányi Endre tanítóelvtársak voltak . Mintegy nyolc­száz tanító sereglett össze a vármegyéből és a színháznak minden tá­gra megtelt A vármegye tanítósága Thirring Samu soproni tanítót vá­lasztotta meg elnöknek. Thirring Samu a mult keserűségeit ecsetelte röviden. Utána Thurner Mihály dr., Sopron város kormánybiztosa üdvö­zölte az egybegyűlt tanítóságot. Dr. Hajtai Fe­renc főigazgató elvtárs Kunfi Zsigmond elvtárs közoktatásügyi népbiztos üdvözletét tolmácsolta. Kalmár Tibor dr. elvtárs hosszú és meggyőző beszédben ismertette a politikai helyzetet Dr. Hajtai Ferenc az iskola új szel­leméről szólott. Az iskola nem volt más, mint az osztályuralom eszköze, biztos szerv azoknak a keveseknek a kezében, akik a hatalmat bír­táik. Szólott ezután az osztatlan iskoláról, a tan­tervről, amely rabszolgává tette a tanítót hogy továbbra is rabszolgákat neveljen. Majd a tan­felü­gyelői gondnokság és­­iskolaszéki intézmé­nyekről mondott, lesújtó kritikát. A tanítóság, eskütétele után Bodnár Alajos csornai tanító terjesztette be a vármegye tanítóságának hatá­rozatát és követelték az iskola azonnal való államosítását, az iskolaszékek eltörlését és a vallásoktatásnak kiküszöbölését az iskolából. A gyűlés végeztével a tanítóság egységesen be­lépett a tanítók szakszervezetébe. Színészek szervezkedése. A sz­erződés nélküli színészek e hó 23-án, vasárnap az országos színészegyesület tanácstermében értekezletet tarto­ttak, amelyen megalakítottak a magyar színészek szabadszervezetét A szervezet öttagú direktóriumot választott. Jelentkezni lehet Rákóczi­ út 72, félemelet 33. szám alatt (Exced­sior-szálló). Mindazok az asztalos elvtársak, akik a vörös hadseregbe jelentkeztek, e hó 25-én, kedden délután fél 2 órakor jelentkezzenek az asztalo­sok szakosztályában. A budapesti arcképfestők (retusőrök) március hó 26-án, szerdám délután 3 órakor a volt Keres­kedelmi Utazók Egyesületében (Gyár­ utca 4) szakmai gyűlést tartanak, amelyre meghívják a szakmai vállalkozókat és utazókat A vám- és ércantók szervező bizottsága e hó 28-án, szer­dán dél­után 5 órakor a szokott halyott ülést­ tart. A vac­­én ércöntők bizalmi férfi testülete e hó 27-én, csü­törtökön este 6 órakor a Vasmunkásotthon (Thököly­ út 56) földszinti helyiségében ülést tart. A műszerészek szervező bizottsága e hó 26-án, szerdán délután & órakor « szokott kelyen rendkívüli ölést­ért. A Ganz-Siocolgyk­ Ssssiczaijének munkafal • hó 36-án, szerdán délután i órakor Kálvária tér 1», HI. «melót, ér­tekezletet tartasak.­­ Can« - m­órií«félyben rtraasíció munkái»t­e hó ~5-én, ked­den reggel a J­unkástanács Urajében je­lentkezzenek. A szállodai, kávéhisz, vendéglő alkatai amtilde­onaAtcoa szövetségének hadban megrokkant tagjai, valamint hadi­özvegyei és árváinak képviselői e hó­zb­an, szerdán dél­után fél 4 órakor jelenjenek meg a térparancsnoksági tiszti kaszinó úgzvtermében tartandó rokkant nagygyű­lésen. Az építésvezetők azíiosztályának bizalmi testülete min­den hét, keddjén este 8 órakor, a vezetősége csütörtökön este 8 órakor tartja üléseit. Az alkalmazott körtérnek és kertmunkának vezetősége e hó 25-én, este fél 6 órakor (Dohány-utca ».II) ü­lést tart. As­zt­­oral és postakezd­ő d­etviselők erycerintének napi­díjas szakosztálya e hó­fén, kedden délután 8 órakor a Gólyavárban országos tagértekezletet tart. A budapesti asztalozok és érdekelt szakmák vezetőségei és szervező bizottságai e hó 35-én, kedden eete 1 órakor együttes ü­lést tartanak. A Budapest­ Eryet­ett Vár«»! VUlniapavaantaS tiszt­viselőinek, műszakiak és forgalmiak Bssablxami testülete e hó 26-án, szerdáin délelőtt fél 9 órakor, délután 1 órakor az összes műszaki munkások a régi képviselőházban tag­gyűlést tartanak. Igazolványát mindenki vigye magával. Az újpesti famunkássok vezetősége • hó 25-én, kedden este 7 órakor a Munkásotthonban Illést tart. A budapesti lineaigyártók vezetőség*» • hó »-án, kedden este fél 7 órakor üllést tart a Kálvária­ tér 19. ITL emeletén. Az Alkalmazott Mérnöírók Országos Szövetsége helyisé­geit a tőzsdeépület I. emeletére IV, Nádor­ utca 25) he­lyezte át. Az A. M. O Sz. m&rciBM szakvetárya tervezői csoport­jának végrehajtó bizottsága e hó 15-án,­­Bordán délután 5 órakor ülést tart. A famunkások rákospalotai csoportja e hó 25-én, kedden este 6 órakor a Munkásotthonban (Bocskay-utca 118) tag­értekezletet tart. A fémnyom­ok «zervezi bizottsága s hé­t­ én, Vaddon este 6 órakor a szokott helyen ülést tart. Az A. M. O. Sz. vezetősége e hó 9-én, kedden délu­tán fél 6 órakor a Tőzsdepalotában ülést tart. Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Benőmunkánál e hó 26-án, szerdán délelőtt 18 órakor a gyárban értekezletet tartanak. A Ganz-Danubina hajógyár­ba fsőként ide­­nte a hó 26-án, szerdán reggel jelenjenek meg munkára. A villamosvilágítási és fővárosi üzemmunkások­ befizető­helye és tanácskozóhelyiségei a Dorottya-utca­­ alatt (volt Hungária klub) vannak. A fegyvergyár( mechanikai osztályhoz tartoz.A lakatosok e hó 26-án, szerdán délután 5 órakor Erzsébetfalván, a Csillag-utcai Otthonban értekezletet tartanak. Tagsági könyvét és­­V.ps.Tai'a-nyugtáját mindenki elhozza. A fegyvergyári Edelkrant-csoport e hó 26-án, szerdán délután 2 órakor Erzsébetfalván, a Csillag-utcai Otthonban értekezletet tart. Mindenki vigye magával szakegyleti könyvét és a N&pszava-nynlt&Stt. A fesztvergyári kB^rus-csoport e dé­t­ án. Szerdán dél­után 4 órakor Erzsébetfalván, a Csillag­ utcai Otthonban értekezletet tart. A házfeiügyelek összes csoportvezetőségi tagjai kedden este 11 órakor értekezletet tartanak a központi helyiségben (Vörösmarty­ u­tca 77. II.) A vasutasszövetség központi vezetőségének helyiség­rekviráló bizottsága e hó 25-én, kedden délután 4 órakor ülést tart. A vasutasszövetsé­g kinevezett kategóriák illetésrende­zését tárgyaló bizottsága s hó 25-én, kedden délelőtt 1 órakor a Máv­ igazgatóságának tanácstermében ülést tart. A vasutas s növetség málheiymank és-szakosztály vezeti leé de e hó 25-én, délután 4 órakor a szövetégben ülést tart. A budapesti szíjgyártó az dt csoport e hó 9-én, kedden este 6 órakor éseztes értekezletet tart. A tanítók szakszervezetének tanítói aIBH nakcastálya e hó 26-án, szerdán délután 4 órakor a Bölcsész-egy­etem (Marcoin-kurat 6—5) XI. számú tantermében taggyűlést tart . A K. A. O. Sz.-hoz tartozó bizalmi személyek jelenjenek meg a­ szövetségben e hó 25-én, kedden a röpiratok átvétele végett. A K. A. O. Sz. f0szer­­én élelmiaxorüzletek bizalomiférfiai e hó 25-én, kedden reggel 8 órakor jelenjenek meg a K. A. O. Sz.-ban (VI. Andrássy­ út 67). NÉPSZAVA 1919 márc­us 25. TESTEDZÉS * * * Csríjáfcjfíjfiájrdzs. A vasárnapi lab­darugómérkőzésA. Hatalmas ttrafígek látogatták a vasárnap lezajlott labdarugó küzdelmeket, amelyek csaknem kivétel nélkül a várakozalmak megfelelő eredményekkel végződtek. Az első osztályú erőpróbák során a Magyar Testgyakorlók Köre. Ismét pompás játé­kot produkálva győzött 6:0 (2:0) arányban a Budapesti Torna Club ellen. A Vasmunkások és a III. kerületi TVE küzdelme mindkét fél óvatos játéka miatt eldöntetlenül és goal nélkül végződött. Különösebb erőkifejtés nélkül győ­zött az Üllői­ úti sporttelepen a Ferencvárosi Torna Club 1:0 11:00 arányban a „S3" Foot­ball Club ellen, amely a védelemben bizonyult erősnek. II /a. osztály: NSC—ETC 0:0. Testvériség—VII. kerületi Sp. C 1:1 (1:0). Előre TK­Főv. T. Kör 2:2 (2:1). Il/b. osztály: ISC-Zugló 2:1 (0:0). Ill/b. osztály: Ajax-Cipőfelnőrészkészítők Sp. C. 4:1 (1:1). Globus—Főv. TE 3:1 (1:0). A keddi raérkiv­étese. Keddre tervelte első tavaesi me­zetk­özi mérkőzését a Ferencvárosi Torna Club. A mérkő­zés szinhelye Bécs lett volna, ahol az FTC a WAC csapa­tával készült szembeállani. A mérkőzés azonban a válto­zatlan utazási nehézségek miatt elmarad. A keddi pro­gramon egyetlen első osztályú bajnoki mérkőzés szerepel. A Magyar Testgyakorlók Köre a Máv­-gépgyári Sport Körrel mérkőzik a Hungária-körúti sporttelepen, ahol e játék előtt a 131 BAC és a Vasmunkások, míg a bevezető játékban az ELAC és M­­TC csapatai találkoznak. Milefissa: Az FTC mezii futóversenye. A Ferencvárosi Torna­ Club vasárnap délelőtt rendezte mezei futóversenyét 6 és 5 kilométeres távolságokra. A junior­ versenyben a MAC csapata győzött 30 ponttal a Munkás TE előtt, amelynek atlétái 35 pontot értek el. Harmadik az ETC lett 50 pont­tal. A versenyt egyénileg Németh­y Jenő nyerte 22 p. 17 mp. alatt. Az 5 kilométeres verseny csapatgyőztese az FTC lett 20 ponttal, ugyancsak a Munkás TE előtt, amely 61 pontszámot ért el. Egyéni győztes Buday Elemér (MAC) volt 19 p. 08 mp. alatt. Az MTK ifjúsági versenye. A Magyar Testgyakorlók Köre kedden délelőtt 10 órako­r gödöllői országúton 3 kilométeres távolságra ifjúsági futóversenyt rendez. Tziviszti­ao A Természetbarátok vezetősége felhívja a csoportok figyelmét, hogy e bő 26-án szerdán este 6 órakor a régi képvise­lőházban (Főherceg Sándor­ utca) turistagyűlés­jen. Briniti vasárnap az arwébetfalvai ríLUm**»» Siegl Ferencné arany jegygyűrűi« a F. K. T. lall XI. li Jel­ikivitL Megtalálói kárt, küldje: Ernébetfalra, Török F 1 G-k­a­ntea 2 alá. Elveszett Bzv. Faullit Istvánné tárcája, okmányokkal. Kéri a megtalálót Juttassa eimére: V. Tisxa­atoo 14, L la Elvesett szombaton este a Oyaral Pál­ utca IS. uám­ előtt *rrr beteg elvtársnő pénztárcája » koronával. Kéri a megtalálót, juttassa a Néps­ava szerkesztőségét. Elveszett az asztalosok szakosztályában Kovalik Pál pénztárcája. A megtaláló küldje legalább as iratokat a szakosztály titkárságának. Elveszett 8etoterica tópusi Vaaae Zaetmapttra, amelybe­­ több fontos okmánya volt. Kéri a raortalást, küldje be a Népszava kial­óhivatalába. "egyleti hivel A Munkások Byenneklarát Esryes«ieto U. e®.s portítóan ax e bó »-ra. keddre hirdetett gyermekkarcart elmarad. * , „Technikum- Ipar további­ év^ibe^ anLo­y Ernös Nándor CS Gerö Jenő mérnök elvtársak vezetése alatt áll új csoport kezdődik. Hallgatók korlátolt számban jelent­kezhetnek hétközjnap délután 4—írig és vasárnap délelőt­t 9-11-ia. Vinográdt­ ntea 82. nuan alatt. Levélbeli kérésre prospektust bárkinek dijmentman küld a vautóság MULATSÁGOK TUA f?^ ^L »apkááek toakeaztálya (Cwmgerv-ut'.a : » • W »-éu, kedd«, délután fél S órakor kedély« tánr ZfZö^rluftXl«?0^ M JUAn'Írírul.ta ^ei­rletéU­ (Izabella ut­ca tánc kedden déluten 5 órától aáróráig ömz Az ,.El«r»" mankásrB kedvelt táraazá* • hé 25-én. ke.­ den délután fél 4 órakor kabaré. zsu S­ZÄÄTlStf­­. SZERKESZTŐI ÜZENETEK ÉpitoiBBakások. Békén. Aa ilyen flekóra kár pazarolni Fa* fi.még másként­­ guadolWni. -Haranté*iási pártszervezet. Hely«..üke miatt nem kezíil­hetjük. - Egy szocialista doktor. Az ügyet tessék a V. A O. Bz.-nal fölpanaszolni, nyom­dafestéket nem pa-'li­."V.A" Ka]ja- 00611 megállái r. sarat, elvtárs! Annak a társaságnak befölleszett — V. J. Krnssentmiklós. Arra is sor kerül a maga idején. — Gyöngyösi elvtáraaz A proletáruralom elintézi Novoszád úr problémáját. — Határrendőr. Sopron. Nem­ írjuk meg: az ilyen üzelmeknek úgyis főzegnett. — W. B. Azt­­a rendeletet Jónak tartják, mart tudják az értelmét. -D. L Nagyon kevés a helyink. — Z. A Moet már el fog hallgatni az a „bodroskösi baka". - MM. Lajos, Cegléd. Senkinek se használónk vele, ha megírjuk. — T. La . Aszód. Most már rendj­en leszünk. _ H. Peren«. („Hogyan lettem én szocialistát") Nem sorozhattuk a közölhetők közé. — L. Viktor. („Gyermekek nyórakoztatása.") Sajnos, helyhiány miatt nem közölhetjük az életrevaló kis cikket: a tervezettel tessék talán a Munkások Gyermekbarát Egye­sületéhez (VIII. Köztemető-út, lá/b) fordulni. — Sz. L. Békés­ utca. A tárca-rovatban nem használhatunk; érték­ként sem tudtunk volna helyet szorítani neki; sajn­áljuk, kéziratok visszaküldésére vagy megőrzésére nem' vállal­kozhatunk. — E. Sándor. Az első magyar szociáldemokratás pártlap a „Munkás Heti­­ Krónika" volt. ITO-ban indult meg; a Népszava 1876-ban indult meg, lISO-ban egye­­sült a Krónikával és ekkor fölvette annak­ az évfolyam­számát. — J., Szeged. A Vároai Alkalmazottak Szövetségi­hez, (VIII. Csokonai­ utca 6) tessék fordulni. — A. János. Egyelőre még nem lehet Amerikával levelezői. S. Imre. Hirdetést nagyon keveset kiálttak, ilyen hirdetést egy­­általán nem. — Jogs szigorló. Nem tudják. Tessék kicsvetet­lenül a belügyminisztériumhoz fordulni. — H. Tivadar. B—E. A levelére irtunk üizenetet, de Hu­nar»ról-napra ki maradt, most már, úgy­«, tárgytalanná vált. — O. Béla. Bpest. 1. A március 15-iki ünnepélyt senki sem tervezte közös ünnepélynek. 2. Hazugság az, hogy a BBOCiáldemo­krata párt a tanítókat kirendelte az ünnepségre. 3. A Munkástanács képviseli az ország dolgozó népét, e­­­k vannak többségéber ebben az országban, joga van arra, hoi­y a kormányzás dolgaiba beleszóljon. 4. Amit e pont alatt ír, az is hazugság. 1. A mai hadsereget, a régit is, a munkásság sorai''él szervezték. A munkásnak pedig, még akkor is, ha katona joga van ahhoz, hogy szocialista legyen. 6. Agitáció nélkü­l nem lehetnek meg a pártok. Levelének többi része egyazon tárgytalan. — Egy régi előfizető. Átmeneti Intézkedésből ne vonjon le végleges" következtetést. — Több elvtárs. Nem lehet igaz! szocifiista az, aki most ki akar bújni az áldozathozatal alól. .­­S. Elemér, Felsőgalla. J. A levelet továbbítottuk a képző­mű­vészeti kormánybiztosnak. t. Nem lehet. — P. Mihályné, Jász-utca. A Kerületi Munkásbiztositó Pénztár panasz­irodája VIII. Köztemető-ut 19/b földszint SD alatt van. -R. L., Eresz Cikke lapunk szűk terjedelme miatt nem közöl­he­tő, egyébként is azok az új eszmék, amelyeket ön cikkében fölsorol, már a megvalósulás stádiumába jutot­tak. — K. Emi. Szolnok, ügyes cikkét, sajnos, térhiány miatt nem lezdíbotju­k. A bürokrácia megtisztítása külön­ben nem sokáig késik már. — Dr M. Gyula. Az előbbi üzenet önnek is szól. _ Dr. BL József. A szocialista párt­ a termelőeszközök köztulajdonba jutásáért küzd.­­ M M. A névman perositási kérvényt a tanácsh­oz adja be. A kér­vényre­­ koronás bélyeget kell ragasztani. Más melléklet nem kell, mint a születési anyakönyvi kivonat. Az eljárás díjtalan. — Ca. M. A rendelet csak a maffánalkalmzot­takra vonatkozik. — F. J. Ssol­ok: Nem kap ruhasegélyz. ét SZÍNHÁZAK. Kedd. Olt március I. OPERAHÁZ. Este 5 órakor: Carmen. NEMZETI SZÍNHÁZ. Délután VW órakor: Bagatelle. -Este M­ L órakor: Császár és komédiás. •VIGSZITÍHÁZ. Délután VK órakor: Szenvedői. - Este 6 órakor: A tolvaj. HADACH-SZINHÁZ. Délután éa hata 1 órakor. Holnap reggel. MAGYAR SZNHÁZ. Délután 10 órakor: A Tündérlaki­tányok. — Este 6 órakor: Szókimondó asszonyság. KIHALT SZÍNHÁZ. Délután 11 órakor: Pillangó főhad­nagy. — Este­­ órakor: Gróf Ronaldó. VÁROSI SZÍNHÁZ. Délután 11 órakor. Holmann mesét - Este 6 órakor: LZU hái-4nő. CSEPELI GYÁRI SZÍNHÁZ. Este: Gróf Ittaadó. Kihordókat fölveszünk A Népszava erzsébetfalvai kezelője: Klein Adolf, Arany János­ utca 12, Erzsébetfalva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék