Népszava, 1919. június (47. évfolyam, 130–153. sz.)

1919-06-14 / 140. szám

susfapas­ jaai­M ra, «wnttSaf. Világ proletárja! egyesöff­etek! III. szint a XL­VIT. árfolyam AZ ELŐFIZETÉS AKAi t?7 cm ...... R"— I«. I tél 4*» AS— kor. I en titra ...... 7H» kor. EGYES SZÁM ARA SO FILLÉR ISZBa1RLIStP(VMSyilSTÄ IMXlfSH ftBTSR-ORSZÁG1 PASTJÁffKK REGGELI HIVATALOS L8WA Megjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKESZTŐSÉG: Tffl. CONTI-UTCA I. SZ. (Telefon: Jó­ssef 3—29 és József 3—30.) KIADÓHIVATAL: Vm. CONTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: József ^31, József 3-32 és József 56-74.) k A tanácsok­ első országos kongresszusa. A Tanácsköztársaság eddig dogozott, most tanácskozni fog, hogy utána ismét a szaka­datlan munka következzék. Amihez a taná­csok országos kongresszusa, a mai megnyitó után, vasárnap hozzáfog, ass is munka lesz, a munkának negatív része, amelynek a po­zitív kivibozel kel a Tanácsköztársaság eleven erejévé válnia. A felelősségérzetnek nagy a súlyával, amellyel az imént befeje­ződött pártgyűlés végezte el a munkáját, kell megkezdenie most a magáét a tanácsok gyűlésének. És a kritikának azzal a bátor­ságával, tartalmasságával és útmutatásá­val, amely a pártgyűlés vitáját olyan ter­mékennyé tette, tegye vizsgálatának és íté­letének tárgyává a taná­csgyűlés azt a mun­kát, amelyet eddig a tanácsszervezet legalsó fóruma a legfelsőbbig elvégzett. Itt is, mint a pártgyűlésen, a bírálat ne legyen kí­méletes; tegyen szóvá mindent, ami kárté­kony, mutasson rá minden, hibára, ami még jóvátehető, legyen keserű, vagy legyen édes, de egyellen egy célja legyen: a proletariá­tus érdeke. Csak a bajoknak leplezetlen föltárása adja meg a kongresszusnak azt a képességet, hogy tisztán lásson, a dolgokat jól megértve és értékes, alkotó munkát vé­gezzen. A" tanácsok' első kongresszusa "egy minden tekintetben egységes, a diktatúra eszközei mellett kitartó és további feladatait bátran vállaló munkásosztály törvényhozó és köz­igazgató szerveinek képviseletében ül össze. Nem a társadalom fölé nőtt, törvényen kí­vüli és kiváltságos oligarchikus testület nyilvánul meg benne, amely meghozza a törvényeket és másra bízza a végrehajtást. Olyan férfiak összessége a kongresszus, akik hosszabb vagy rövidebb idő óta az osztály­­harc élén jártak, ismerniök kell az osztály szükségleteit és nem csupán törvényhozók, hanem egy személyben végrehajtók is. És eléggé szerencsések a körülmények is, ame­lyek között a tanácsok képviselete első íz­ben összeül. A pártgyűlés két napos tanács­kozása tisztázott helyzetet teremtett Az elvi és taktikai dolgokban való árnyalati eltéréseket, amelyeket csak túlzott fontos­kodás láthatott mélyreható differenciáknak, a pártgyűlés kimerítő vitában elintézte. A Tanácsköztársaságban a kormányzó osztály és kormányzó párt, egy és ugyanaz. S ahogy az osztály egységesen, a párt is egységesen jelenik meg a tanácsok kongresszusán. Semmi ok tehát arra , és könnyelmű idő­pazarlás volna hogy bárki is a már el­intézett kérdésekhez visszatérjen és eszel figyelmet, e­rőt és időt vonjon el olyan kér­désektől, amelyek­ tisztázást és rendezést követelve, tucatjával állan­ak a kongresz­szus előtt. Rengeteg figyelmet, saareticetet, hozzáértést és erőt kell fordítani a tanácsszervezet teljes kiépítésére, esetleg teljes átreformálására, ha az ország törvényhozását igazságszolgál­tatását, közigazgatását egész alkotmányos életműködését jelentő és megnyilatkoztató szerkezet a proletariátus javára másként megindítható nem volna. A Mirák föltárásá­ban és az orvoslás módjának megmutatásá­ban leginkább ezeknél a kérdéseknél kell al­kalmazni a kritika kérlelhetetlenségét Ha­ ez most meg neon történik, az új alkotmányos szerkezet működése vagy csak döcögve tud tovább menni, vagy egészen megáll Bátran kell fölsorolni azokat az okokat, amelyek a hatalmat kezelő proletariátus fölébe egy ve­szedelmes új bürokráciát úgy hordtak össze, mint az árvízi hullámok a szemetet Ebben a kérdésben igazán nem lehet kímélet, mert ha bármiféle tekintetek folytán a kongresz­szus gyöngének vagy engedékenynek mutat­kozik , géppuskával nem, hanem csak egy új forradalommal tudja majd lerázni magá­ról a proletariátus ezt a sötét és súlyos ter­het Ezt bizonyára érzi mindenki, éreznie és tudnia kell mindenkinek és ezért hisszük mi, hogy ebben a kérdésben jó 09 eredményes munkát fog végezni a kongresszus. A termelés újjászervezésének és pilla­natnyilag való biztosításának­­ kérdésében szintén nagy feladatok várnak a kongresz­szusra. Ezekben a kérdésekben, noha nem volt napirendi pontjuk, már a pártgyűlésem is többen állást foglaltak. "A­ pártgyikosan történt ezek a geltytaetil kilengések és a ter­melés mai állapotáról megrajzolt képek azt mutatják, hogy most m­ár tarthatatlan és ve­szedelmekkel fenyegető állapotokat kell meg­javítani. Az illetékes népbiztosságnak bizo­nyára lesznek megfelelő javaslatai és remél­hető, hogy a tanácskongresszr­a azon a téren is eredményes munkát fog végezni. Amint­hogy minden kérdésben, ami most rende­zésre vagy egészben való megoldásra vár, be­fejezett munkát kell fölmutatnia a kongresz­szusnak. Legyen az a földmívelés, az oktatás, a hadseregszervezés vagy az általános admi­nisztráció ügye, az igazságszolgáltatás vagy, a forgalom újjászervezésének a kérdése, le­gyenek ezek beszámolók vagy tervek a to­­­vábbépítésre, egész munkára van szükség, hogy a társadalomépítést meg ne zavarják az újrakezdések kényszerűségei. Idestova háromhónapos a proletariátus diktatúrája. Történtek hibák, de szereztünk tapasztalatokat történtek mulasztások, de van akaratunk a jóvátételükre. ét bennünk is megvan a forradalmaknak az az erénye, hogy önmagunkat állandóan kritizálva, ha­ladnak a dolgok teljessége felé. A tanácsok első­ kongresszusán ennek a jó tulajdonság­nak a legteljesebb mértékben érvényesülnie kell. A világ proletariátusa idefigyel, a ma­gyarországi proletariátus pedig teljes és eredményes munkát követel tőle. A pártgyülés megalkotta az új pártprogramot. * * & gsáyS stewe: Ss&c?alisSa»Kom­md­ats3a Munkások KagyeswssíSsgá Pártja. Vita a pártszervezet szalsáSgrafréS. — MegválasztotSsk &s u£ párt­vezetSséget A pártgyülés pénteken befejezte tanácsko­zásait A pénteki folytatólagos ülésrm­ foly­tattak a pártprogramról szóló vitát Magára a pártprogramra vonatkozóan nem volt né­zeteltérés a szónokok között A vita inkább a diktatúra kezelésének módja és a párt el­nevezése körül forgott Nincs nézeteltérés arra vonatkozóan, hogy a­ fcapitaliz­mus rom­jaiból az imperialista háború, a tőkés ter­melő rend tökéletes csődje és fölbomlása után csak a proletariátus diktatúrája épít­heti meg a szocializmust mint a kommuniz­mus első stációját A diktatúra kezelésének módjára vonatkozóan voltak különböző föl­fogások és a pártgyűlés bizonyára tisztító­lag hat ebben az irányban, hogy ez a kérdés világosan álljon a proletariátus előtt.­­ A pártgyűlés élt azzal a jogával, teljesí­tette azt a kötelességét, hogy a proletariá­tuson belül kritizáljon. A bírálat lámpása rámutatott a forradalom elkerülhetettlen té­vedéseire, hibáira, rámutatott azokra a je­lenségekre, amelyek visszatetszést keltettek a proletariátuson belül és nem kétséges, hogy ez a szükséges, jótékony kritika irány­adó lesz a kormányzás számára úgy sze­mélyi, mint tárgyi tekintetbe­n. A pártgyű­lés megadja a lehetőségét annak, hogy a bírálat a jövőben intézményesen érvényesül­hessen. A hibák, zökkenők, tévedések elke­rülhetetlenek és­­ objektíve mozi­lhatjuk a magyarországi proletariátus forradalma" összehasonlítva a világtörténelem bármely, forradalmával, aránylag a legsimább lefo­lyású volt A forradalmi lelkiismeret éber­ségét a proletariátus elvi, elméleti és er­kölcsi igényeinek magas nívóját bizonyítja, hogy elvi, személyi és tárgyi tekintetben olyan messzemenően élt a kritika jogával., Ez szükséges volt hasznos volt és eredmé­nyei nem maradhatnak el Magét az új pártprogramot legközelebb is­mertetjük majd. Ma tisztázódott ii párt elnevezésének kér­dése is. Kun elvtárs záróbeszédében bejelen­tette, hogy a három indítványozó megegye­zett abban, hogy a Szocialsta-Kommunista Munkások Magyarországi Pártja elnevezést terjesztik a pártgyűlés elé. Ehhez a párt­gyűlés hozzá is járult . A pártszervezeti szabályzat tervezetét tár­gyalták ezután. Sok hasznos, értékes szem­pontot vetettek föl az elvtársak ebben a vi­tában is. A pártszervezeti szabályzat terve­zete fölött azonban szavazásra nem került a sor, mert a német tót, román, szerb elvtár­sakkal a magyarok teljesen egyetértenek abban, hogy az ország föderatív jellegét a párt szevezetében is érvényesíteni kell. A 3. pártvezetőség a pártválasztmánnyal egyet- Lapunk mai száma 16 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék