Népszava, 1919. június (47. évfolyam, 130–153. sz.)

1919-06-12 / 138. szám

Budapest, mwfadns­k,etmmx. Világ proletárjai egyesüljetek! - « mm rno­yam. AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: esf é­rr» . . .-— kor. I negyed évre Ifr—k»». fíl ívre . . .­­. v.. 45-— kor. | egy hóra 7­5» tor. EGYES SZÁM ÁRA 30 FILLÉR A MAGYARORSZÁGI SZOCIALISTA PÁRT REGGELI HIVATALOS LAPJA ^Megjelenik hétfő kivételével minden napr­a. SZERKESZTŐSÉG: VIII. CONTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: József 3—29 és József 3—30.) KIADÓHIVATAL: VIII. CONTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: József 3-31, József 3-32 és József 56-74) Munkások! Elvtársak! A Magyarországi Szocialista Párt kon­gresszusát június 12. és 13. napjára hívjuk össze. A pártgyűlés ideiglenes napirendje: 1. A különböző bizottságok megválasztása. 2. Jelentések. 3. A pártprogram módosítása. 4. A­­pártszervezeti szabályzat módosítása. 5. Az ország gazdasági és politikai hely­zete. 6. A pártvezetőség és ellenőrző bizottság választása. A vidéki küldöttek elszállásolásáról a párt­titkárság gondoskodik. Elvtársi üdvözlettel: 1A pártügyek vezetésével megbízott direktórium. ­ . A pártgyalás csütörtökön délelőtt 9 órakor a képviselőház tanácskozótermében kezdi meg tanácskozá­sait. Bejárat az Alkotmány­ utcával szemben levő főkapun. A küldöttek küldött­ igazolvá­nyaikat vigyék magukkal és a karzatra csak a kiadott jegyekkel lehet a képviselőház épü­letébe belépni. A jegyeket a szervezeteknek már szétosztották. Az egyes elvtársak a párttitkársághoz jegyekért ne forduljanak. A párttitkárság. A magyarországi szocialista munkásnők június 15-én, vasárnap délelőtt fél 10 órai kez­dettel Budapesten az új városháza közgyűlési termében (IV, Váci­ út 62) országos nőkongresszust tartanak. A kongresszus ideiglenes napirendje: 1. Jelentések. 2. A jövő munkaprogramja. 3. Az országos nőszervező bizottság megvá­lasztása. A nőkongresszusra minden szakszervezet, ahol nőtagok vannak és minden pártszervezet két-két küldöttet, a vidéki szocialista nőcsopor­tok háromszáz tagig 1­­küldöttet, 1000 tagig 3 küldöttet és 1000 tagon fölül 4 küldöttet küld­hetnek a kongresszusra. Kérjük a szervezete­ket és­ a vidéki nőcsoportok vezetőségeit, hogy a küldötteiket sürgősen válasszák meg és lássák el igazoló levéllel. A vidéki küldöttek lakásai­ról a­ budapesti nőtitkárság gondoskodik. A kongresszus előreláthatóan egy napig tart Élelmiszert minden küldött hozzon magával. Elvtársi üdvözlettel a nőmunkások ügyeivel megbízott nőtitkárság. A tanácsok országos gyűlését előkészítő iroda fölhívja a tanácstagokat, hogy igazoló ok­irataik és igazolójegyeik átvétele céljából 1919 június 12-től kezdve a Magyar Tanácsköztársaság házában (V. Országház, be­járat I. számú kapu, I. emelet) jelentkez­zenek. Az iroda a jelentkező tagokat elszál­lásolja és élelmezésükről is gondoskodik. Éj­szaka érkezők szállásért az irodának a pályaud­varokon létesített kirendeltségénél jelentkez­zenek.­­ • • A kormányzás kérdései. Ma, csütörtökön, a pártgyűlés, szombaton pedig a tanácsok országos gyűlése kezdi meg tanácskozásait. Mind a két gyűlésre a meg­oldandó kérdések egész sora vár és e felada­tok minden körülmények között elvégzendők lesznek. Forradalmi erők és forradalmi intéz­mények képviseletében gyűl össze mind a két testület és az energiáknak, amelyeket a kérdések megoldására kell fordítani, forra­dalmiaknak kell lenniök éppen úgy, mint a szellemnek, amellyel a már létező és ezután alapítandó intézményeknek meg kell telítőd­niök­. Az idő minden tekintetben a legalkalma­sabb arra, hogy a proletárorganizációknak e két legfelsőbb­ képviselete az erő és a sikerek tudatának önérzetével kezdje meg fontos munkáját. A frontokon csodálatraméltó fegy­vertényeivel a kapitalista ellenforradalom fegyveres erejét törte meg a proletárhadsereg és a Hinterlandban a forradalmi fegyelem, biztosítja az építő munka nyugalmát. Az osz­tályöntudat és a proletártömegek áldozat- , készsége megsokszorosítja a forradalom ere­jét és ezzel megteremtette azt a hatalmas és szilárd bázist, melyre a forradalom tovább­vitelében a tanácsszervezetnek minden intéz­ménye rátámaszkodhatok. Mind a két testü­let azzal a fölemelő tudattal végezheti a mun­káját, hogy a megépített intézményekben nem lankadt el semmi, az élet eleven ereje lüktet bennük és ez adja a biztosítékát annak, hogy a meghozott határozatoknak föl­tétlenül meglesz a végrehajtása. A testületek tagjai számára a forradalom­nak egyetlen parancsa van: mindent a forra­dalom, mindent a proletariátus érdekében. Ennek az érdeknek a szolgálata egyformán súlyos és felelősségteljes munkát ró a két gyűlésre s ezt a felelősséget a legkomolyab­ban érezze mindenki, aki részese lesz a ta­nácskozásoknak. A pártgyűlés a legteljeseb­ben megváltozott viszonyok között egészen más feladatokkal áll szemben, mint, amilye­nekkel szemben elődei állottak. Eddig a h­arc programjáról és a harc leghatékonyabb esz­közeiről folytak a tanácskozások, m­a az épí­tés számára kell programot — és jó pro­gramot — teremteni. Okosnak, bölcsnek és minden körülményt szigorúan megmérlege­lőnek kell lennie a pártgyűlésnek, amikor megállapítja a párt jövendő feladatait és megjelöli azokat az eszközöket, amelyekkel e feladatok a legsikeresebben megoldhatók lesznek. A kritika elengedhetetlen, mert kri­tika nélkül terméketlen a tanácskozás. De a kritika eszméket adó és utakat megjelölő legyen, ne kíméljen fölösleges érzékenysége­ket és ne hódol­jon be hangulatoknak. A min­denkire kötelező felelősségérzet eleven erő­vel hasson a gyűlés résztvevőire s ez aka­dályozza meg azt, hogy a gyűlés félmunká­val vagy dolgavégezetlen, egy f ellaposodott, terméketlen traccsal a háta mögött legyen kénytelen szétoszlani. A párt, amely március 21-én megtalálta a maga leghelyesebb útját és vállalta történelmi feladatait, többé nem állhat meg és nem fordulhat vissza. De az út, amellyel forradalmi elszántsággal akar továbbhaladni, a sikerek útja legyen s az eszközök, amelyeket további harcainak meg­vívására magával akar vinni, az eredménye­ket teremtő munka eszközei legyenek. A pártgyűlésnek elegendő ideje lesz arra, hogy feladatait alaposan elvégezhesse. Az pedig, h­ogy a munkája alapos legyen, nem is annyira a rendelkezésre álló időtől, mint inkább magától a pártgyűléstől függ. A jö­vendő megalapozásához föl kell használni minden erőt és minden tudást, alkalmazni kell minden mérsékletet és minden hevessé­get, mindent a maga helyén és mindent a proletariátus érdekében. Csak igy lehet si­kerrel dolgozni tovább és csak igy vezethetik a pártot újabb győzelmek felé azok az elv­társak, akiket a pártgyűlés a párt vezeté­sére fog választani. Olyan nagy a felelősség, hogy a pártkongresszus munkájának föltét­lenül jónak és teljesnek kell lennie. A tanácsok országos gyűlése viszont a proletariátus alkotmányos életének lesz első legfontosabb erőpróbája. A tanácsülés nem fecsegés és nem a polgári demokrácia nagy­képű testülete. Tökéletes ellentéte a közfel­fogásban élő parlamentarizmusnak, mert a proletariátus alkotmányának rendszere tör­vényhozó és egyben végrehajtó szervekké alakította a tanácsokat. A tanácsok legma­gasabb fórumában, az országos­ gyűlésben nyilatkozik meg legtökélete­sebben a prole­tár demokrácia és ez mutatja képét annak a demokráciának is, amelyben idővel — a ter­melés újjászervezése és az osztályok meg­szűnése után — az egész társadalom élni fog. Az országos tanácsgyűlés újraválasztja vagy megerősíti a Forradalmi Kormányzótaná­csot, megbírálja eddigi működését és ugyan­olyan­ felelősséggel, mint a pártgyűlés, me­g­állapítja a jövő programját. Olyan jelentős dolgok, mint a kormányzás kérdései, itt is minden részletdolognak a pontos mérlegelé­sét követelik meg. A Tanácsköztársaság köz­igazgatása eddig nem épülhetett ki úgy, h­ogy mentesíthette volna magát a bürokrácia kár­tékony hatásaitól, sőt történtek hibák, a dol­gok meg nem értéséből származtak köny­nyelműségek, amelyek egy sokkal sötétebb bürokrácia m­ocsarasságával vesze­delmezte­tik a proletárközigazgatás nélkülözhetetlen közvetlenségét és mozgékonyságát. A kritika bátor útmutatására van itt szükség, h­ogy a bajokat orvosolni lehessen. Ha az intézmé­nyekben van a hiba, az intézmények meg­javítását kell követelni, ha pedig emberek okozzák a bajokat, el kell távolítani az em­bereket. Ha a proletariátus alkotmányos éle­tének megtisztításáról van szó, a tisztítás legyen szigorú és igazságos, de ha a forra­dalom és a proletariátus érdeke azt követeli, az intézményeket is egészen újjá kell alakí­tani. Most kell elvégezni minden munkát, mert a forradalomnak drága az ideje és nem pazarolhatja állandó újrakezdésekre. • Üdvözöljük a gyűlések résztvevőit és is­mételten hangsúlyozzuk, hogy a proletariá- Lipank mai száma 8 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék