Népszava, 1921. november (49. évfolyam, 244–269. sz.)

1921-11-12 / 254. szám

1921 november .10. NÉPSZAVA 5 MŰVÉSZEI IROMLOM * * * Peter Brauer. * Hauptmann Gerkart legújabb darab' iának bemutatója Berlinben. (A Népszava berlini munkatársától.) Haupt­mann Gerhart, a nagy német drámaíró leg­újabb darabját, a „Peter Brauer"-t a mult pénteken mutatták be nagy sikerrel a berlini Lustspielhau,sban. Hauptmann legújabb drá­imája megdöbbentően rövid és kémikus daraib, a humortól valósággal ragyogó főalakjával, a lezüllött Peter Brauer festővel. Az első fölvo­nás pompás kezdet; a második fölvonás Haupt­mannak legjobb alkotása, zsenialitásával egész szobát megtöltő embertömeget gramofonfölvé­tel módjára beszéltet, annyira, hogy az embe­reknek nemcsak a hivatását és a lelkét, hanem még a lélekzetét és a sorsát is fölismerhetjük. A harmadik fölvonás, a költőies második föl­vonás után, könnyed, de elbájoló vígjátékként hat. Peter Brauer az első fölvonásban, mint le­züllött festő lép föl; de azt hisszük, bogy nem­csak a fiának hazudik a talentumjátról, hanem hogy volt is valaha talentuma. Ez a föltevé­sünk azonban hamarosan megdől. És végül Peter Brauer, mint nagyszivü, életkedvvel telt kicsiny, szegény nyomorult, aki valószínűen sohasem tudott egyebet alkotni, mint császár­képeket nagyban 4 márka 50 pfennigért, kréta­rajzokat fénykép után, urasági házak szobáit kifesteni, a legjobb esetben pedig apró kerti növényekből álló frízeket. A darab nem mond igent és nem mond ne­met. eldöntetleniil hagyja az alapkérdést, mert ezt a hazugot és nyomorultat fényesen, de csak együk oldaláról mutatja be. mint hence­gőt. Csak olyan későn tudjuk niea, vájjon vannak-e lelki pondjai, hogy .már rá sem érünk elhinni. Természetesen ilyen karakter, amely alig jut el a müvésztragédiáig. nem le­het drámai költemény kiindulópontja. A dráma szükségszerűen a jellemből,, a sorsból és a tár­sadalmi nyomorúságból fejlődik. Peter Brauer komédiája ugy végződik, ahogy Hauptmann, a költő éppen akarta. Brauer egy sziléziai fészekbe került, a törzsasztalnál mint művész helyezkedik el és Behaimb föld­birtokostól és az uralcháza tagjától csakhamar azt a megbízatást kapja, hogy fesse ki a kerti pavillonját. Brauer 10—12 hét után is még mindig ital' mellett, hősködve és tehetséget mimelve, de már jól öltözködve, ül a kertjé­ben. És mert Hauptmann ugy akarja, Brauer családja ós Behaimb családja egyszerre érkez­nek Brauer munkahelyére. Az előbbiek telve félelemmel és rettegéssel, hogy mit követhe­tett el a férj és atya. Az utóbbiak pedig, hogy megtekintsék a megrendelt freskókat. És hne, a falak üresek, csak egyik baloldali szögletben van néhány fehér kötényes gnóm, régifajta or­vosságos üveggel odamázolva. A vendégek tür­tőztetik a kacagásukat Brauer felesége és leánya elmenekül, Behaimb fia pedig diszkré­ten adja át az utasítást, hogy Brauer távozzék. Minden véletlen találkozás vígjáték. De ami­kor ebben a vígjátékban Brauel- művészi kül­detését és eszméiért való küzdelmét hazudja fe­leséginek és Brauerné egy pillanatra, tehetetle­nül ennyi frázissal szemben, kezére támasztja a fejét és majdnem hisz ennek a züllött ember­nek, mert anágis csak s*zereti ezt >a bolondot és semmittevőt, akinek.az első fölvonásban nem volt ha jlandó 35 márkát adni — afeikor Haupt­mann költői szive megint olyan Ivangosau do­bog, hogy elfelejti az ember azt, hogy vígjáté­kot irt. Mint Balzac és Zolia tízezernyi regény­oldalon. ugy Hauptmann haisz je^en korszak­ból való drámájával megörökítette a korai vilmosi korszak társadalmát. Peter Brauchen is több emberré'ea rakodik egymásra, mint egy geológiai alakulásban. Hauptmann nem mu­tatja meg mindegyüket, egyes példányiadban, hanem uscfoortoii'k ént. A társ a cl almi osztályokat mindig egész család vagy a rokonság képviseli. Bánmennyire hiányosak is az alakok funkciói a drámáiban, mint egészben, de éppen olyan vila­gosak, mint rétegük képviselői és mint egyének. # # * ' (•) Város! Szhiház. A Városi Színház pénteken este elő­adta Hubay Jenő operáját a „C r e m o n a 1 h e g e (1 ü s"-t. Hubav ezt az operát inftitegy SO évvel ezelőtt irta, 1894-ben mutatták he és bár a könnyebb fajsúlyú dalművek közé tartozik, frissessége, hatásos jelenetei Jósán méltán megérdemli, hogy ugyanakkor, amikor az Operaházban játszák, a Városi Szinház te beiktassa játékrendjébe. A péntek .esti előadás bemutatószámbu ment, ugyanis a Városi Szinház teljesen a maga erőit állította színpadra, rj szereplök énekelték a darabot és maga Hubay ját­szotta el a színfalak mögött a hires, hegedűszólót. Glan­n inát Adler AdeLina énekelte. Tiszta, makulátlan orgá­numa ezúttal is teljes diadalt aratott. Mellette a fejlődés­képes I/akatos Sándort kell kiemelnünk. Hajtűk kivül Bársony Lajos, Somló Józesf és Vermes Jenő vitték előre a darabot. A rendezés színes., Ízléses volt. A zenekart Ábrányi Emil vezette. A közönség sokszor a lámpák elé hívta a szereplőket és magát a zenesoereS hegedümüvéset, Hubay Jenőt is. . LEGÚJABB * * * A soproni tábornoKi bizottság fölszó­lította Ausztriát Nyugatinagyarország megszállására. (Bécs, november 11.) A soproni szövetség­közi tábornoki bizottság ma a szövetségi kan­cellárhoz intézett, Ferrario tábornok", a tábor­noki bizottság elnöke, által aláirt jegyzékkel fölszólította az osztrák kormányt, hogy hala­déktalanul szállja meg a saint-ae,rma hú és trianoni szerződésekben Ausztriának ítélt nyu­gatmagyarországi területekét, a velencei jegyzőkönyvben megjelölt szavazási terület­kivételével. Az osztrák kormány most már megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a t szövetséges hadsereg és a csendőrség be­* vonulása már a legközelebbi napok egyikén' meg tör'jính essék. Egyúttal megtesznek min­den intézkedést, hogy az osztrák polgári köz­igazgatást mihelyt ez katonai fölfogás szerint ezen a területen lehetővé válik, haladéktalanul berendeztcssék. Az egész terület megszállása Vidossich dandárnok parancsnoksága alatt egy­séges katonai vezetés mellett történik.* A pa­rancsnok mellé megfelelő fölhatalmazásokkal ellátott polgári biztos van becsztva. aki az osztrák polgári közigazgatási szolgálatot a ka­tonai szükségleteknek megfelelően vezeti. (,M­T. I.") Vidéki elSfsz©4@Is?ís fígjféSimébe. A mai napon postautalványt mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek az előfizetése november 15-án lejár. Kérjük t. előfizetőinket, hogy az előfizetés megújí­tásáról föltétlenül gondoskodja­nak, hogy címükre a Népszavát továbbra is rendesen megkiildhessiik. A Népszava kiadóhivatala. »riiiii ^iwi iii III MII» i »immun») — mw # * * — Itt a hó, de lesz-e SO koronáért hókaparó? Csütörtökön egész nap és egész éjszaka is erő­sen havazott Estig ugyan ugy látszott, hogy a főváros köztisztasági hivatalának könnyű dolga lesz. mert uem kell majd eltakarítani a havat, az majd szépen beleeső .off a kanáli­sokba, de estére fordult az idő, hidegebb U'tt és a hó csökönyösen és fehéren megmaradt nem akart sárrá ocsmány od ni. Ez már aztán baj volt. A köztisztasági hivatal ugyan — amint Bal ló Alfréd, a köztisztasági hivatal igazgatója mondotta — a havazásra teljesen el volt készülve és csütörtökön reggel meg is kezdték a hó eltakarítását, 40 hóekét helyez­tek üzembe és a köztisztasági hivatal emberei is nekifogtak a munkának, de azért olyan na­gyon ®imán még sem ment a dolog, nem pedig azért, mert a nagymennyiségű hó eltakarításá­hoz kevés az eke és kevés az ember. Panaszolja is erősen Balló ur, hogy nem akad elég jelent-. kező. Azt mondja, hogy „kiírtuk a jelentkezé­seket, de noha 201)0 munkásra volna szükség, eddig mindössze 13 jelentkezett Pedig a nap­számosok munkabére 80 korona, amig tavaly csak 60 korona volt'". — ö. ártatlan naivitás. Hát persze, hogy nem akad munkás 80 koro­náért, amikor mindeu ugy megdrágult, amikor a buzia ára már az aranyparitás fölé emelke­dik és amikor a ruházat ára megfizethetetlen. Pedig hát a hóhánvás nem valami olyan munka, amely mellett meg lehet kiméi ui a ruházatot és főképen a cipőt. Akik hóhányásra vállalkozná­nak, azok mind nagyon szegény emberek, akiknek bizonyára lyukas a cipőtalpuk és i-ossz a ruhá­juk már most is és napi 80 koronáért nem na­gyon hajlandók még jobban lerongyolódni és• a munkájuk mellett még éhezni is. A köztiszta­sági hivatal neniesveaptű vezetője, mindezeket, ugy látszik, nem tudja és nagyon ártatlanul csak azt ismételgeti, hogy „nem akad munkás és hogy már évek óta nem akad". Pedig dehogy nem akadna. Ezrével akadna, csak tisztessége­sen megfizessék a munkájukat. Még jó, hogy olyan derült jókedvében van az igazgató ur és egyáltalán nem látja sötétnek a helyzetet Vígan és hetykén* kijelenti, hogy hát azért a hóoltakaritással ez alkalommal komoly" bajok még sem lesznek, mert az első hó sohasem ve­szedelmes. Ó, szeiit optimizmus, milyen jó, hogy vagy, de mi lesz akkor, ha jön a második hó? Akkor majcl init mond a Balló? Mert tán 80 koronáért akkor sem tolonganak ínajd ezrével a jelentkezők a köztisztasági hivatal körül. Nem ám, mert éhségbérért senki sem akar dol­gozni. Emlékezzünk csak vissza a tavalyi télre. Alighanem még mindig itt volna a tavalyi hó is, ha nem következik be az enyhe időjárás. Ha az idén nagyon rakoncátlankodik az idő és sok hó esik, akkor egészen bizonyosan bajok lesz­nek, ha csak a köztisztasági hivatal nem jut arra a belátásra, hogy mégis csak föl kell emelni a napszámbéreket A Népszava a demokráciáért harcol! — A köztársaság évfordulójának megünnep­lése Ausztriában. („Ne legyen többé háború.' — A müncheni munkásság tüntetése.) Novem­ber 9-én a német munkásosztály és a köztársa­sági érzelmű polgárok ünnepelték meg a német forradalom harmadik évfordulóját november 12-én Ausztriaban ünneplik meg az osztrák köztársaság kikiáltásának harmadik évforduló­ját. Már keddi lapunkban ismertettük, hogy a munkásság hogyan készülődik erre az ünnep­ségre. Ujabb értesüléseink szerint az évfor­dulót egész Ausztriában fényesen fogják meg­ünnepelni. Az ünneplés már pénteken este kez­dődik, amikor Béesben katonazenekarok járják be az utcákat és zenés takarodó lesz. Szomba­ton reggel zenés ébresztővel ébresztik föl Bécs lakosságát és 12 ágyúlövés jelzi majd az ünne­pély kezdetét, amire a helyőrség a külső Burg elé vonul föl és diszmenetben fog elhaladni a szövetségi elnök előtt Ott lesz az egész kor­mány, a nemzeti tanács, a szövetségtanács, a tartományi kormányok tagjai és a hatóságok képviselői. A munkásság gyűléseket tart és azokon méltatja a köztársaság jelentőségéi. — Münchenből jelentik: A szocialista munkásság szerdán, a forradalom évfordulóján, hatalmas tüntetést rendezett a háború ellen. A tünte­tésbe belekapcsolódtak a polgári elemek és a hatóságok is. A rendeső bizottság plakátokon szólította föl a népet, hogy egységesen foglal­jon állást a háború ellen és vegyen részt a kör­menetben és lebegjen mindenkinek a szeme előtt ez a jelszó: ..Ne legyen többé háború!" Tízezernyi tömeg kígyózott végig München utcáin. A menet élén a polgármester haladt a városi tanáccsal. Minden üzemben szünetelt a munka iés a tüntetés ideje alatt a hivatalokban sem dolgoztak. — Aljeehin' .győzött Hágában. Az utolsó fordulóban k két orosz nagymester grandiózus végkiizdelmo eldöntötte az elsősig kérdését. Az ész e nagysr.erü tornájában Aljeehin orosz mesteró lett a győzelem dicsősége. Az utolsó forduló eredménye: Aljeehin Rubinstein cllou, Kosztiea Mieses ellen, Marco Eiiwe ellen, Jates Davidson elten nyert. Maróczy—Tartakower-jálszma remis. A verseny végállása: I. Aljeehin 8, II. Tartakower 7, III. Rubinstein Hi, IV—V. Maróczy, Koäztics 5>/i, VI. Mieses 4, VII. Marco 3, VIII. Davidson '2%, IX. Euwo 2, X. Ja­tes 1. A verseny lefolyásának megfigyelése arra a Jültünő Jelenségre mutat, hogy a döntetlen játszmák száma arány­lag csekély volt, ami a pontokért menő éles játék ered­ménye, mert tizes mezőnyben minden fél egységnek döntő jelentősége van a helyezésre. Az éles, kemény küzdelme­ket igazolja Jates, az angolok büszkeségének lemaradása is. Aljeehin budapesti ós hágai eredményei alapján a világbajnok Capablanea legméltóbb ellenfelének látszik. Értesülés-ünlí szerint erősen ambicionálja a világbajnoki elmért való küzdelmet. Tartakower második helyen ujjó­lag bizonyítja, hogy folytonos fejlődésével a világ leg­jobbjai közé emelkedett. Ii uh in stein harmadik helyezése bizonysága annak, hogy az ifjabb generáció képviselője Aljeehin, a régi klasszikus mestereknek méltó ellenfele. Tudvalevő, hogy Capablanea elfogadta Rubinstein kihívá­sát a világbajnoki cimért folyó mérkőzésre. Hágai ered­ménye szükségessé teszi az Aljechínncl való előzetes ta­lálkozását, hogy egymás kőzött tisztázzák az erőviszonyt. Marótzy nagymesterünk tudása legjavát nyújtva, mél­tóan képviselte e kitűnő együttesben a magyar sakkozó gárdát. Kosztioson a fáradtság, Euwen a tultrenirozottsne jelei mutatkoznak. A többi résztvevő játékerejüknek meg­felelő helyezést éTt el. — A bolseviki forradalom negyedik évfordu­lója. Moszkvából jelentik: Az októberi forra­dalom negyedik évfordulóin alkalmával Csi­cserin több állam képviselőjének látogatását fogadta. Csicserin, üdvözlő beszédében rámuta­tott arra, hogy tavaly óta szaporodott azok­nak száma, amelyek Oroszországgal szerződé­seket kötöttek. Kifejezte azt az óhajtását, hogy megkezdődjék a békés munka és ca'lamennyi országgal békés gazdasági kapcsolatot tarthas­son fönn. Remélhető, hogy ezeket a békés tö­rekvéseket azok az államok is osztani fogják, amelyek Oroszországgal kapcsolatba neiu léptek. („M. T. I.") — A pesti éjszaka. Péntekre virradóra az Aréna-uf, cd Nagy János- utca sarkán Kouti Péter és Kovács XXII. István rendőrök teljesítettek szolgálatot. A rendőrök észrevették, hogy három ember beszélget, akik majd meg­álltak, majd tovább mentek. A két rendőr bevonult egy kapumélyedésbe és onnan figyelte.a liároui embert. Azt látták, hogy a társaság kisvártatva búcsúzkodik és az egyik ember feléjük tart. Erre a rendőrök kiléptek a kapumélyedésből. Amikor azonban a közeledő féril meg­látta a szembejövő két embert, nagyon megijedt, megfori dult és az ellenkező irányban elsietett. A rendőrök követ­ték, miro az ember el kezdett szaladni. A rendőrök utána futottak és rákiáltottak. Ekkor a menekülő visszafordult és a Browning-pisztolyából ötször vagy lialszor a rend­őrök felé lőtt. A rendőrök is elővették a revolverüket és a txaladó ember után lőttek, akit végül a járókelők segít­ség Ével elfogtak. A rendőrök előállitották a lövöldöző em­bert a főkapitányságra, aki mint dr. Ijgyártó Sándor or­vos mutatkozott be cs elmondta, hogy két ismerősével ta­lálkozott, akikkel néhány percig beszélgetett, azután el­vált tőlük. Amikor tovább ment, hirtelen két alakot lá­tott a kapumélyedésből előbukkanni. Azt hitte, hogy úton­állók. Olyan hóviharos, koromsötét éjszaka volt, hogy nem láthatta pontosan a két ember egyenruháját. Nagyon meg­ijedt, megfordult és amikor azt látta, hogy a két ember ntól akarja érni, ijesztésül a levegőbe lőtt. Amikvr embe­rek jöttek feléje, megállt, mert már nem félt a fl&tiadák. tói. A rendőrség a lövöldözés ügyében megindította a nyo. mozást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék