Népszava, 1922. február (50. évfolyam, 26–48. sz.)

1922-02-01 / 26. szám

8 A XL választókerületi pártszervezet nő­bizottsága február 1-én, szerdán este 6 órakor ülést tart. A végrehajtó bizottság ugyancsak szerdán este ülést tart. A XIV. választókerületi pártszervezet végre­hajtó bizottsága szerdán este 7 órakor ülést tart A XVTL választókerületi pártszervezet ma, szerdán este t17 órakor taggyűlést tart az asz­talosok szervezetében. A XVIII. választókerületi pártszervezet szer­dán este 6 órakor taggyűlést tart. A XXII. (kőbányai) választókerületi párt­szervezet végrehajtó bizottsága február 1-én, szerdán este 7 órakor ülést tart A kispesti pártszervezet VII. kerületi cso­portja február 1-én, szerdán este 7 órakor a Rusznyák-vendéglőben (Üllői­ út 65) fontos ügy­ben tagértekezletet tart Pontos megjelenés fel­tétlenül szükséges. Goldberger Aladár elvtárs temetése ma, szer­dán délutáni 3 órakor lesz Kispesten, a Batthyány-utca 22. szá­m alatti gyászházból. — A temetéshez­­közlekedés a Népszin­ház­ utcai 50-es villamoskocsin. Leszúrás a kispesti Üllői­úton levő Stefán-féle mozgónál. Veszteségünk. Ifj. Postyán József vaseszter­gályos elviszünk január 31-én, kedden, 27 éves korában meghalt A proletárbetegség ölte meg, fiatal elvtársunkat, a­ felszabadulása óta megszakítás nélkül kitartó és hű tagja volt szervezetének és a szociáldemokrata pártnak. Temetése február 2-án, csütörtökön délután lesz Erzsébetfalván, a Kisipar­ utca 5. szám alatti gyászházból. A XI. választókerületi pártszervezet végrehajtó bizott­sága (Lövölde-tér 2) felhívja azokat az elvtársakat, akik tagdíjjal hátralékban vannak, hogy szerdán este 6—7-ig és vasárnap délelőtt 7—12-ig vzessék be a hátralékokat. Pártmunka a vidéken. A soproni szervezeteik választmányai vasárnap egy közös értekezle­ten megválasztották a pártszervezet végre­hajtó bizottságát Az értekezleten Knaller elv­társ ismertette a politikai helyzetet és előter­jesztette a pártszervezetek kiépítésére vonat­kozó tervezetet A párt­szervezet végrehajtó bi­zottságának megválasztása után elhatározták, hogy a politikai pártszervezet kiépítéséihez hozzáfolgna­k és a legközelebbi időben nyilvá­nos népgyűlésen fognak a politikai helyzettel foglalkozni. * * * A rézművesek bizalmi férfiai fe­bruár 1-én ü­lést tartanak a Wesselényi­ utca 30. szám alatti vendéglőben. A közüzemek és villanyszerelők szervező bi­zottságához tartozó üzemek és műhelyek mun­kásainak bizalmi fárfiai e hó 3-án, pénteken estre 5 és 6 óra között jelenjenek meg a titkári helyiségben. (Thölkiöly­ út 56. szárm.) A M. É. M. O. St. budapesti ács-szakosztálya február hó 2-án, csütörtökön este 5 órakor vezetőségi ülést tart. Oktatás a szakszertvezetekben. Előadás a freudizmusról. A Pénzintézeti Tisztviselők Or­szagros Egyesületében (V. Akadémia­ utca 6, I) dr. Pfeiffer Zsigmond főorvos, ideggyógyász, február 1-én, szerdán este 7 órakor befejezi előadását „A psychoanalisis"-ről. Az újpesti Munkásotthonban ma, szerdán este 7 órakor tráca Gyulu­ „L­­g*úja­bb természettudományi kutatások" címen előadást tart. Mun­cás-előadásoft. Szerdán, február 1-én: A legújabb kor története. Előadó: Keleti Adolf. A vas­munkásoknál, Váci-ut 117. Tananyag: Európa 1848-tól napjainkig. Kezdete 7 órakor. A társadalmi merjushodos problémái. Előadó: dr. György János. Erzsébetf­alván. Csillag­ utca 2. Kezdete 7 órakor. Csütörtökön, február 2-án:­­Az ünnepre való tekintettel nincsen előadás. MKA # * # Új béregyezség a női konfekcióiparban. A budapesti női konfekció szabómu­nkások­ — minthogy béregyezségük lejárt — az órabérek fölemelését kérték. A mesterek nem akartak magasabb béreket fizetni s ezért a múlt hét csütörtök óta szünetelt a munka a szakmában. Kedden délután végre megkötötték az újabb egyezséget. Az eddigi munkabéreket fölemelték 35%-kal. A munkabérek fölemelése ebben a szakmában annnál inkább indokolt, mert itt az évnek alig néhány hetében van állandó munka. A megállapodás szerint a munkabérek a kö­vetkezők: I. gépész és vasaló órabére 47.25, II. gépész és vasaló órabére 40.50, előmunkásnő órabére 29.70, I. kézilány órabére 21.60, II. kézi­lány órabére 17.55, kezdő minkásnő órabére 10.80 korona. Ünnepnapokra a félnapi munka­bér megfizetendő. Ha a munkáltató ünnepnap félnapig foglalkoztatja egész napi árvniért­, foglalkoztatja a munkásokat, azért bér jár. A megállapodás május 1-ig Napról-napra szaporodik a Pyrain cipőkreali fogyasztó közönsége. Shimmy, One-steep, Fox-trott stb. táncfentec a legnagyobb választékban művészlemezek, Kvartm­ és az összes létező felvételek állan­dóan raktáron Sternberg hangszergyárában VII. Rákóczi-út 60, az eredeti gramofonlemezek vezérképviselete. FŐVÁROSI M ORFEUM Ma és minden nap K­osáry Emmy és Király Ernő vendégföllépte pontban 8 órakor Az előadás órakor kezdődik a világ leghatalmasabb filmje a Rayal-Apollóban i tiriliáns és ezüstért sokk­al többet üzeteni, mint bárki más. Hamisfogat 112 K-ig.«_^»~­•""» Lemmel Leó ékszerész, Budapest, Dob­ utca 47 &fsz bélyegkereskedése Hudagrost, IV, Kasilány-utca 1. sz. Készlet jegyzék válaszbélyeg ellenében Briliaftisz Svájci é­ssertsáz a r . A SZERKESZTŐI ÜZENETEK V. P. Tessék a bizonyítékokat hozzánk beszolgáltatni. — K. F., Aggteleki-utca. A kérdéssel foglalkoztunk és term­é-szete­s, hogy újra napirendre tűzzük. Az ily irányú cikkek azonban mindig a szerkesztőségben íródnak. — L. József. Igen, a központi városházán. — V. L. Szentes. 1. Igen. 2. Magyar értelme: honosított. — Medikus. A Magyar Tudo-­ mányos Akadémia kiadása én, az ára 35 korona. — Szorgal­mas olvasó. „A Munkás" (The Worker) címe: 411. E. 83 rd. Street, Newyork. — II. A­, Szeged. Levelét átküldtü­k a párt­titkárságnak. AMMWWMVVWVVMWAIWVWVVVWVWMWWWWWWUUVWVWWWWVUWI SZIJVHZÍZMK. Operaház h m « m » Nemzeti —. « — -VI» — — — I-¡ -Renaissance e-i m m c Magyar — m i-¡ » —i -Király — -Városi — —• — f-i' — -Belváros! — — _ m Blaha Lujza • Színház — . Andrássy-út! — Várszínház — — — — -Szerdán, február 1-én: Kezdet Siegfried 6 Julius Caesar 7 Osz­trigás Miai Baba-Uu, Két ember, Pét­or és Pál a II. Istjos király A hollandi menyecske A hamburgi menyasszony 7 A gazdag lány %8 Fi-Fi Biedermeyer, stb. 8 Limonádé ezredes 7 Felelős szerkesztő: Vanczák János. Kiadó: Szabó Imre. «Világosság"-í­őnyvnyomida rt. Budapest, VIII. Conti­ u. 4. őr­ként Hamisfogat 112 koronáig, ezüstöt 5—10 koronáig vesz. Orbán aranymi­ve«, Wesselényi­ utca 1o sos@)orszesz 1 kis üveg ára 1 középüveg ára K K 38 100 1 nagy üveg ára K 200 MINDENÜTT KAPHATÓ ! arany, ezüst, platina és hamis­ságért til­ibet fizetek min­den ajánlott árnál: rilliáns Országos Khszerház, Rákoni-ut­c Műfogak részletfizetésre isi Fogsorok szájpadlás nélkül, aranykoronák és­ aranyhidak amerikai módszer szerint. Vidékiek 24 óra alatt kielégittetnek DRUCKER NÁNDOR és DRUCKER DEZSŐ 411. vizsg.­fogási technikai vezető Népszínház­ utca 45. száza alatt. Kérem a címre ügyelni! Hamisfogást 112 koronáig Ezüstöt gr. 5—12 K-ig. aranyat, brilliánst legdrá­gábban vesz ékszerész, Károly-körút 4, az udvarban Ingyen megtudhatja! arany, ezüst, drágaköveinek napi értékét Berger József 40 éves ékszerüzletében, Vámház-körút 14 (a Nagycsarnokkal szemben) Alpacca-dísztárgy vétele és eladása finn Irinm­a n­á­r­i­a minőségű, egész bőr, fél. JUH KUIUlid P d r J d vagy magasszáru női cipőnek. Gyermek-bőrcipő 20-50-is 150 korona. Házi cipő,jó minőség, Tai, talppal 875 kor. Fatalpu bakancs 300 kor. Vidékre utánvétel, meg CnhStar­rin Budapest, Döbrentei­nem felelőt vissza veszek ülllalCI It&ll, tér 4—6. Telefon 5—71. Xül&vkbére. Az „Ujságkiadóhivatali Tisztviselők Egyesülete" fájdalommal jelenti, hogy Soldberger Aladár a Népszava kiadóhivatalának tisztvi­selője, január 30-án, rövid szenvedés után meghalt. A temetés február 1-én, szerdán dél­után 3 órakor lesz Kispest, Batthyány­utca 22. számú gyászházból. A tagtársak fölkéretnek, hogy a teme­tésen minél nagyobb számban résztvenni szíveskedjenek. EGYLETI HÍREK A Budapesti Általános Munká­lategylet február ne­r-én, vasárnap délelőtt 9 órakor tartja saját helyiségében (VII, Aréna­nt S8, Mémoar) 30. rendes éri közgyűlésért a követ­kező napirenddel: 1. Jelentések: 1. Új vezetőség választása. 3. Indítványok és interpellációk. Indítványok 8 nappal a közgyűlés előtt Írásban az elnökséghez nyújtandók be. A tit ütt Mlilk H­A RAT EGYESÜÜLET KOZI­SMENTEI: Az 5. század csoport a V­III. kerületben lakó tagok re v -jére február hó 2-ájg, csütörtökön délután gyermekkabarét rendez. A 17. számú csoport febmár hó »-án, péntek«» este 6 órakor a szállítómunkások (VII. Nagydiófa­ utca 17. órára alatti) helyiségében új vezetőséget választó taggyűlést tart. A tagsz­ülésen csak .il­.cok a tagok sisavazhatnak, akik tagdíjjal nincsenek hátralékban. A 27. szám­ú csoport értesíti tagjait, hogy a Váci­nt, Teve-utca, Prangepán-utca, Sorok-utca, Forgács-utca, To­mori-tér és környékén lakó szülök szerdán este 7 órakor fontos egyben értekezletet tartanak a VI. Váci-út 97. szám alatti helyiségben (vacosoknál). A 27. számú csoport vigalmi gárdája febmár hó 5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor gyermekelőadást tart a VI. Váci-út 97. szám alatti helyiségben (vasasoknál). Színre kerül a „Rozmarin", látványos fürklérmesejáték dalokkal, táncokkal. Irohatár 3—6 korona. A 81. számú csoport (VII. Dohány-utca 71, I. em., alstő­munkások szakegylete) február 1-én, szerdán este 7 órakor taggyűlést tart. Napirend: Vezetőség választása. Ugyan­akkor a régi tagok átvehetik tagsági igazolványaikat.­­WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWI VEGYES •WWWWWMWWWWWMIWWWWWWWWWWIWWWWWW Köszönetnyilvánítás. Özv. Wohner Andrásné es úton mond köszönetet az Albertfalvai Repülőgépgyár dalkarának és az öatnes ismerősök­nek, elvtársaknak és jóbarátoknak, akik férje termetésén részvétükkel enyhítették fájdalmát. Elvesztette okmányait tartalmazó tárcáját hétfőn osto­ti Üllői-úton Béamann György. Kéri a megtalálót, küldje azt el címére: Erzsébetfalva, Szondi­ utca­­. NÉPSZAVA A cseh bányászok tárgyalásai­ Mährisch-Ostrauból jelentik: A bányatulajdonosok és a bányamunkások küldöttei foglalkoztak a bér­kérdéssel és a munkateljesítm­ény kérdésével. Mindkét részről megvan a békés hajlandóság a vitás pontok kiküszöbölésére. A tanácskozáso­kat csütörtö­kön folytatják. A délafrikai aranybányászok sztrájkja. Lon­donból jelentik: A határbányaterület bányá­szai és bányatulajdonosai közötti tárgyalások eredménytelenül megszakadtak. A munkások a szakszervezeteket tü­ntető sztrájkra hívják­­ föl, hogy a kormányt megbuktassák. NYÍLTTÉR (E rovatban közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadói hivatal felelősséget nem vállal.) Színház, Izabaidé. Pontban 8 órakor lépnek föl Kosátry Emmy és Király Ernő a Fővárosi Orfeum februári műsorának első részében. Mozi. A Kamarában Priscilla Dean egy ragyogó karrierű színésznőt, egy züllött áldozatai az ópiumnak és egy virágzó szépségű fiatal lányt játszik az „Elveszett paradicsom" című világ­slágerben. Egyidejűen kerül bemutatásra a „Széttépett láncok" című 5 felvonásos dráma, amelynek izgalmas jelenetei ugyancsak nagy sikert aratnak. A Mozgókép - Otthon nagy amerikai film­eseménye: „Elveszett paradicsom" (7 fölvonás­ban), a fölülmúlhatatlan filmdivat Priscilla Deannal a kettős női főszerepben, a „Majom­detektív" és az „Indiánok között", két kétfölvo­násos kitűnő amerikai burleszk, állandóan telt házak előtt kerülnek bemutatóra, már csak csütörtökig vannak műsoron. (5, 7, 9.) A „Tarzan fia" (Son of Tarzan), a vilász leg­nagyobb dsungel-regénye, Amerika mester­műve — 26 felvonásban — premierje pénteken, február 3-án, a Mozgókép-Ottonban. A O—o e heti két nagy attrakcióját a közön­ség kiváló érdeklődéssel fogadta. Az egyik: a „Cadix rózsája", az amerikai Pathé-gyár 6 föl­vonásos, nagyszabásúan rendezett filmdrámája. A másik a „Bilincsbe vert folyam", erős magyar cselekményű dráma, amelynek a tiszai nagy áradásról készült látványos fölvételei csodála­tot keltenek. Péntekig bezáróan napi négy elő­adás. (4, %6, ViS, VdO.). 1922 február 1.

Next