Népszava, 1924. február (52. évfolyam, 27–50. sz.)

1924-02-05 / 29. szám

1924 február 5. NÉPSZAVA — Alkoholellenes propagandagyűlés a régi képviselő­házban. Az Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája vasárnap délután jól látogatott nyilvános gyűlést tar­tott a régi képviselőházban. Gróf Apponyi Albertné el­nöki megnyitó szavai után dr. Lányi Márton, az Általá­nos Közjótékonysági Egyesület elnöke, az alkohol szociá­lis rombolásait ismertette. Schürger pomázi lelkész ar­ról a romboló hatásról beszélt, amelyet az alkohol az egyénre és a családi életre gyakorol. Az alkoholellenes propagandát — úgymond — az iskolában kell­ már meg­kezdeni. Ezután Saly Endre elvtárs, nemzetgyűlési kép­viselő, szólalt föl. Az ivási szokásoknak — úgymond — mélyebb szociális okai vannak. Falun nincs más helyük az embereknek, ahol szabad idejüket eltöltsék, mint a kocsma, gondoskodni kellene olvasókörökről és más meg­felelő intézményekről. A városokban a lakásviszonyok az elsőrendű okai annak, hogy az emberek nyilvános helyeket keresnek föl. A kormány akadályozza a szak­szervezetek működését, pedig a szakszervezeteknek a fejlődése egyike a legfontosabb tényezőknek az alkohol elleni küzdelemben. A nép kultúráját is emelni kell. Az iskolában kötelezővé kell tenni az alkoholellenes oktatást. Követelnünk kell az alkoholtilalmat a szombat déltől hétfő reggelig terjedő időre. Az államnak ma egyik fő bevételi forrása a szeszfogyasztás, ezért nem látunk komoly intézkedéseket, pedig amit a réven be­vesz az állam, azt más címeken, az alkohol pusztításai nyomán: az alkohol adminisztrálására, a börtönökre, a tébolydákra, a kórházakra kiadja. A nagy tetszéssel fo­gadott előadás után dr. Pándy Kálmán egyetemi tanár beszélt, ismertette az alkoholfogyasztás adatait. Így pél­dául Kispesten naponta mintegy 10.000 liter bort mér­nek ki, ami havi 900.000.000 korona kiadást jelent. Ismer­tette az amerikai alkoholtilalom kitűnő hatását. Felszó­lalt még Kiss József néptanító, a aki a tanítók szerepé­ről beszélt az alkohol elleni küzdelem terén, végül Kiss Károly­, a Liga titkárai beszélt, aki a propaganda mun­kájára hívta föl a megjelenteket. A gyűlés elhatározta, hogy az alkoholfogyasztás korlátozására vonatkozó kí­vánságait küldöttség útján hozza a kormány tudomására. A gyűlés az Alkoholellenes Munkásszövetség dalkarának énekével ért véget. — Veszedelmes kéménytűz. Szombaton dél­után a Lisznyai­ utca 11. számú villa teteje le­égett. A kémény kigyulladása következtében a tetőzet egyik gerendája áttüzesedett, lángra­lobbant és rövid idő alatt az egész tetőzet lángban állott. A tűzoltók rövid idő alatt a helyszínen voltak, az oltást azonban nem tud­ták megkezdeni, mert a Lisznyai­ utcai víz­vezeték összes csapjai be voltak fagyva. Közel félóráig tehetetlenül nézték a tűzoltók a lán­gok tovaterjedését és csak akkor foghattak az oltáshoz, amikor megérkezett egy gőzfecs­kendő, akkorra azonban már az egész tetőzet lángban állott. A tűz eloltása után, amikor a tűzoltók már elvonultak, az épület egyik ma­gas kéményét a heves szél ledöntötte és a többmázsás téglatömeg beszakította az I. eme­leti lakás mennyezetét és két szobát romba­döntött. Vasárnap reggel a második kémény is beomlott és ujabb rést ütött a mennyezeten, ugy hogy a villa, amely Rákod Jenőnek, a budapesti Hírlap" főszerkesztőjének, a tulaj­dona, teljesen lakhatatlanná vált. Az ügyben a vizsgálatot megindították. — Aki maga szoptat... Ne tessék a címen elmosolyodni, hogy ilyen csoda már megtörtént ezen az öreg földön. Mert hogy Kiss Jánosné vagy Nagy Péterné maga szop­tatja gyermekét, az nem vicc, ugyebár. De ezúttal nem közönséges földi halandóról van szó. Hiába, világszen­záció az kérem, amikor egy isten kegyelméből való való­ságos királyi hercegnő, az olasz király leánya, Jolanda fenség, jaj, hogy is mondjuk — maga ... no, igen, saját mellüleg szoptatja újszülött leányát, a kis fenséges her­cegnőt. Ha akadnának fásult emberek, akik nem tudnák ezt a világraszóló tényt kellő súlyával fölfogni, olvassák el a polgári lapoknak erről szóló tudósításait, amelyek költői lendülettel és legfőképen az isten kegyelméből va­lóknak járó hódolattal foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Sőt egyes dús fantáziájú riporterek azt is állítják — persze titokban —, hogy a fenséges hercegnőnek szemé­lyesen kegyeskedett megszülni a kis fenséget. Ennyit azonban, ugyebár, még­sem lehet elhinni, elvégre minden­nek van határa. — Nyilatkozat. A Népszava február 2-iki számában „Négy nap alatt 6000 koronával drá­gult a zsir"­cím alatt közölt cikkünkre vonat­kozóan a következő sorokat kaptuk: „Nem fe­lel meg a valóságnak az az állítás, hogy elle­nem zsírdrágítás miatt az eljárás megindult. Üzletemben a zsírt kg-ként 22.000 koronáért adják, ez volt a hivatalos megállapítás szerint a legalacsonyabb ár a központi vásárcsarnok­ban. — Tisztelettel Bittner János." — Szerelmi dráma? Szombaton éjszaka a Sziv­ utcában levő Fasor-szállóban fiatal pár szállott meg. A vendégek szobájából rövid idő múlva revolverdörrenés hallatszott ki, amire a személyzet berohant a szobába, ahol a nőt vérző sebbel, eszméletlen állapotban találták az án­yon, a fiatalember pedig revolverrel a ke­zében az ágy mellett állott. Nyomban értesítet­ték a mentőket, akik a súlyosan sebesült nőt beszállították a Rókus-kórházba. A férfit elő­állították a rendőrségre, itt elmondotta, hogy Artmuth Imre 26 éves kereskedő és a leghatá­rozottabban állította, hogy semmiféle öngyil­ko­­s.r­i szándékuk nem volt, a revolver, ame­lyet­ a leánynak mutatott, véletlenül sült el. A nőt még nem lehetett kihallgatni, a férfit őri­zetben tartják. — Gyilkol az autó is. A Margit-körút és Ke­lety Károly­ utca sarkán a Bp. 16.082. számú bérautó elgázolta Hanka Lajos 17 éves tanulót. A fiút eszméletlen állapotban vitték a Rókusba, ahol belehalt sérüléseibe. A rendőrség a gon­datlan soffőr ellen megindította a vizsgálatot. — Wheatley. A „hirhedt glasgowi vörösök" közül való, az angol munkásosztály balszár­nyáról. Neve néhányszor keltett idegességet a polgári Angliában. Glasgow munkássága éles frontot állított annak idején a háborús nyomorúság miatt és a glasgowi munkás­tanács elnöke, John Wheatley... Amikor jún­ius közepén az angol alsóház a kormány házépítő-javaslatát tárgyalta, Glasgow szo­cialista képviselőjének hangja süvöltött át a­ konzervatív oldal felé : „Gyermekgyilkosok!..." és Wheatley nem volt hajlandó az elnök föl­szólítására visszavonni ezt a becsmérlő ki­fejezést. „Tizenkettedmagammal laktam egy szobában esztendőkön keresztül, mint ágyra­járó — mondotta — és igenis, állítom, hogy aki a kormányjavaslatot támogatja­, az gyermek­gyilkos!" Vihar támadt, Wheatleyt negyed­magával kizárták a Ház üléséről, Ramsay Macdonald, mint a párt elnöke, hivatalosan bocsánatot kért a Háztól a glasgowi képviselő viselkedése miatt. Wheat­er, az ágyrajáró, most­ a közjóléti tárca minisztere Macdonald kabinetjében és az ő resszortjába tartozik a­­ lakáskérdés... ÍTÉLKEZÉSÜNK. — Róka Tóni tudósítása. — Lajtár Kiss Balázs Körünk becsület bír­ósága előtt tett vallomásában a következőket mondja: Vasárnap este a téli tekeverseny után együtt szórakoz­tunk Kapisnyák Vendel tagtársammal a „Veszett macskád­ban. Az ötödik liter enyhítő körülménynél tartottunk, amikor tagtársam azt mondja nekem: — Szeretnéd-e Erdélyt visszavenni a románoktól! — Hogy a fenébe ne szeretném. — Hát visszavesszük. Csakhogy ez áldozatba kerül. — Én kész vagyok minden áldozatra. — Helyes. Hát adjál ide százezer koronát, de gyorsan. — Már mért olyan gyorsan! — Mert minden pillanatban esik az értéke. Nem aka­rom, hogy a hadipénztárt veszteség érje. — Miféle hadipénztárt? — Azt, aminek a pénzed kell. — Mire kell neki az én pénzem? — Marhal Hát az új honfoglalás költségeire. Adod vagy nem adod! Nem adtam, mert nem is volt, de meg nem is tudtam, hogy Vendel komolyan beszél. A következő pillanatban megtudtam, mert a szódásüveggel leütött és meggyomro­zott. E nézeteltérés közben aranyórám eltűnt. E tényből azt következtetem, hogy Kapisnyák Vendel nem viselke­dett körünk alapszabályaiban megkövetelt tisztességgel. Kérem a kizáratását. Kihallgatott tanúk a fenti tényállástól eltérően azt vall­ják, hogy Lajtár Kissék már nem az ötödik, hanem a tizedik liternél tartottak, amit megerősít az a körülmény is, hogy nézeteltérés után a „Veszett macska" tulajdonosa tizenöt litert számolt nekik. Hasonlóan vallott Sinka Já­nos községi bakter is, azonban az ő vallomása tekintetbe vehető nem volt, mert rendőrhatósági közeg lévén, haza­fias ügyekben perdöntő vallomást nem is tehet. Kapisnyák Vendel tagtársunk ezekkel szemben igazolta, hogy buzgó tagja a helybeli hazafias egyesületeknek és mint ilyen több ízben összeütközésbe került a hatóságok­kal. Egyáltalában nem emlékezik semmire, de azt jól tudja, hogy amit tett, hazafias fölbuzdulásból tette és így cselekménye, bármi legyen is az, nem eshetik kifogás alá. Ő mindig kész vért ontani, ha a hazáról van szó. Becsületbiíróságunk az ügy mérlegelésénél tekintetbe vette, hogy Lajtár Kiss Balázs már a forradalmak idején is aggályosan viselkedett, mert egyáltalán hiányzott az ellenforradalmi mozgalmak kimélyítésénél és még a Fried­rich-kormány idejében sem akart tárcát vállalni, ellenben Kapisnyák Vendel erre mindenkor hajlandónak mutatko­zott és köztudomású, hogy a magyar fajvédelem terén számos siketekkel dicsekedhetik, amit a helybeli zsidóság is igazol. A bíróság szódásüveggel történt fejsérüléseit nem veheti tekintetbe, mert hiszen ha meggondoljuk, hogy a francia kommün résztvevőit kilenc évig nem ré­szesítették Vinbocsánatban és nem feledjük el, hogy Gal­liffet tábornok egy csapásra 14.000 kommiinárdot agyon­lövetett, ak­kor a Lajtár Kiss fejbecsapását és vérveszte­ségét igazán nem vehetjük tekintetbe. Ha pedig tovább megyünk és a középkori borzalmas kegyetlenkedésekre gondolunk, akkor igazán Lajtár Kiss panasza parányivá törpül a szemünk előtt. Ami az óra elvesztését illeti, nem kell egyebet tennünk, mint hivatkozni arra a köztudomásu tényre, hogy több is veszett Mohácsnál. Bizonyításra sem szorul, hogy Kapisnyák Vendel elv­társunk Viselkedését a Lajtár Kiss szűkmarkúsága fölött érzett hazfias fölháborodás idézte elő és annak a követ­kezményen­ nevezett mindenképpen rászolgált az ő haza­fiatlan, sőt aggályos magatartásával. Ennélfogva panaszkodó ellen becsül­etbiróságunk meg­indítja a szár­azási­ eljárást. — A Szinyi utcai „póttőzsde"... A főkapi­tányságon vasárnap őrizetbe vették Neubauer Imre Sip-utcai tőzsdebizományost, aki ellen üzletfelei 30 följelentést tettek, mert a nála elhelyezett részvényeket nem tudta visszaadni. A fendd Tírség lefoglalta a tőzsdebizományos könyveit, amelyekből kitűnt, hogy Neubauer körülbelül 100.000.0000 koronával nem tud el­számolni. A hiány úgy állott elő, hogy ügy­feleinek nála elhelyezett részvényeit kosztpén­zért elvilágosította és az igy beszedett millió­kat elsít­ipolta. A letartóztatott tőzsdebizomá­nyost hétfőn átkísérték az ügyészség fog­házába.­­ A kocsma. Szombaton éjszaka a Márton­uton krtismai összeszólalkozásból kifolyóan is­meretlen egyének megtámadták Kalló Károly 21 éves fűtőt, akit összeszurkáltak. Ugyancsak ebben a az utcában szurkálták meg ismeretlen tettesei, Tóth Sándor 28 éves fűtőt. Mind a kettőt súlyos sérülésekkel a Rókus-kórházba szállított­ák.­­ A Bercsényi­ utcában szombaton éjszaka beborozott ismeretlen emberek megtá­madtál". Moseczki Illés 24 éves cipészt, akit bottal úgy fejbevertek, hogy súlyos sérüléseket szenvedett. A Rókus-kórházba szállították. A (Berlin, február 4.) A „Daily Telegraph" je­­lenti Tibetből. Számos helységben forradalmi mozgalom tört ki. A dalai láma elmenekült a Szélvihar Budapesten. Szombaton éjszaka hirtelen vad szélvihar kerekedett a főváros­ban, amely hétfőn is tombolt. A legnagyobb­ volt a vihar ereje vasárnap a délelőtti órák-­­ban, amikor az utcákon egymásután szaggatta le a cégtáblákat, ledobálta a háztetőkről a CSDH repeket, vakolatot és általában életveszedel­­messé tette az utcán való közlekedést A szél­vihar sok helyen okozott pusztításokat, de sze­rencsére súlyosabb szerencsétlenség sehol sem történt. Több utcát valósággal el kellett zárni a közlekedés elől, mert különösen újonnan épülő házaknál a cserepek, tégladarabok, áll­ványrészek egész áradatát zúdította le az út­testre a szél. Több helyen szétszakadtak a te­lefonhuzalok is. A mentőket 25 esetben hívták ki, hogy a szélvihar által okozott sebesülések­nél segélyt nyújtsanak, súlyosabb baleset azon­­­ban nem történt, inkább jelentéktelenebb sérü­lések, zúzódások.­­ Az országos sakkverseny befejezése. A Budai Sakk­­egylet által rendezett sakkverseny hétfőn a függő játsz­mák lejátszásával véget ért. A verseny első díját Steiner Endre nyerte meg 8 egységgel. A többi résztvevők sor­­rendje a következő: Dr. Vajda Árpád 7*4, dr. Négyesy György 6­, Chalupeczky Ferenc (Győr) és dr. Eleken Dezső 5%, Merényi Lajos 5, Szopkó IVI, Novák 4, Gruber és Réthy 3, Bikics 2K. — Katasztrofális robbanások. Newyorkból je­lentik: A Kansas City társaság üzleti helyisé­­geiben borzalmas gázrobbanás történt. A rob­­­banás nyomán tűz támadt, amelynek 25 alkal­mazott esett áldozatul. Eddig 3 holttestet húz­tak ki a romok alól.­­ Moszkvából táviratoz­zák. Charkovban a közélelmezési hivatal két­ emeletes házában pénteken délben egy fegyver­kereskedő boltjában nagy robbanás történt amelynek ereje az emeletek padozatát­ be­szakította. A boltban tartózkodó személyek­ és az üzlet előtt elhaladó fogat kocsisa életük­et vesztették. Több járókelő súlyosan megsebesült. — A halálba. Vasárnap délelőtt a Sasadon dűlőn lakó Simándi József­né 79 esztendős, magánzónőt a konyhájában fölakasztva talál­­­ták. Az öregasszony nagy nyomorúságban élt, és azért lett öngyilkos. Holttestét a törvény­széki boncolóintézetbe szállították.­­ Vasár-­­nap a Rácfü­rdő mögött, a Gellért-hegy tövé­­­ben fiatalember holttestét találták átlőtt hom­­­lókkal, mellette Froh­mer-pisztoly volt A rend­őri bizottság megállapította, hogy az illető Bognár Géza 19 éves villanyszerelő, aki öngyil­kosságot követett el. — A Kaas­tver-utca L számú házban Keresztes Gáborné 26 éves asz-­­szony szívenlőtte magát és meghalt. Idegbeteg­sége miatt lett öngyilkos. — A Márvány-utca 19. számú házban levő vendéglőben megmér­gezte magát B. Jenő, akit életveszedelmes ál-­­lapotban a Rókusba szállítottak. — A Mester-1 utca 56. számú ház előtt B. József 28 esztendős ügynök mellbelőtte magát. Állapota életvesze­delmes. — A Főherceg Sándor-utca 5. számu­ házban N. Sándor 44 éves házfelügyelő föl­akasztotta magát Még idejében levágták a kö­télről és a Rókusba szállították. Azért akart meghalni, mert a háztulajdonos fölmondott neki. (Zürichi devizazárlat. — Február 4.) Páris 26.75, Londoni 24.87, Newyork 573.50, Brüsszel 2335, Milano 25.071/2, Hol­l­­andia 210, Bécs 0.0081/1, Szófia 4.15, Prága 16.70%, Buda­pest 0.0200, Bukarest 2.9711, Belgrád 6.75. (Hivatalos valutaárfolyamok.) Uuszfrankos arany III.000, hollandi forint­ 12.205—13.085, dinár 382—407, belga frank­ 1350—1450, dán korona 5310—5710, norvég korona 4180—4880, angol font 111.050—151.050, lira 1130—1530, dollár 32.550— 34.850, francia frank 1540—1650, cseh korona 942—1012, leva 235—251, svéd korona 80,75—9185, osztrák korona 45,80—49,10, svájci frank 5650-6050, lel 171—183. (Hivatalos gabonaárak.) Tiszavidéki búza 76 kiogramon 167—167.500, pestmegyei és dunántúli buza 166—166.500, 79 kilogramos tiszavidéki busa 163—169.000, pestmegyei fn, dunántuli buza 167—168.000, rozs 189—140.000, takarmány-­. árpa 165—170.000, sörárpa 180—185.000, zab 142.500—147.50, tengeri 144—146.000, korpa 90—92.000, lucerna 6200—6800, ló­here, nagy arankamentes 6600—7500, nagy, arankáé w­ m -6800. • LEGÚJABB * # Az angol kormány intézkedései. (London, február 1.) Ma a­ kormány minisz­­tertanácsot tartott, amelyben külpolitikai és belpolitikai ügyekkel foglalkozott. A kül-­ politikai ügyekkel kapcsolatosan a lapok fon­tosságot tulajdonítanak annak, hogy lord Crewe, Nagybr­itannia franciaországi nagy­követe, jelenleg Londonban tartózkodik. A bel­politikai kérdések közül a lakáskérdés és a munkanélküliség voltak a tanácskozás fő­ pontjai. Azt hiszik, hogy jövő kedden, ózmik­or az alsóház újra összeül, a munkaügyi és az egészségügyi miniszterek mind a két ügyben fontos kijelentéseket fognak tenni. A lapok szabadon tárgyalják azt, hogy a kormány nem fogja az előbbi kormány által a munkátlanság enyhítése céljából tervbe vett könnyű cirkáló­ hajók építését folytatni, hanem inkább javí­tási munkákkal fogják a munkaalkalmakat növelni, amelyekre teljes tervet készítettet­ már el A dalai láma körül is mozog a föld.

Next