Népszava, 1924. március (52. évfolyam, 51–75. sz.)

1924-03-07 / 56. szám

10 NyILYTÉM­ ­E rovatban közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadó­hivatal felelősségget sem vállal.) Színház, kapupé. Kettős bemutató a Vígszínházban. Irodalmi és művészi szenzációja lesz a jövő hét pénte­kén, március 14-én a Vígszínháznak. Bemuta­tóra kerül „A fogadósné" (La Locandiera), Goldoni remekműve, az olasz klasszikus iroda­lom egyik legragyogóbb gyöngye és a „Nagy Katalin" (The Greath Catherina), Shaw Ber­nard legmulatságosabb, legkedvesebb korrajza. Az olasz vígjáték régóta közkincse a kultur­világnak és legújabban Páris legművészibb színháza, a Vieux Colombier, játszó Darsenne asszony új átdolgozásában, amelyből Szini Gyula fordította „A fogadósné"-t. A címszerep, amelyben sok éven át ünnepelték Duse Eleono­rát, Varsányi Irént állítja nagyszerű feladat elé. A férfifőszerepet Rajnay Gábor játsza. Kívüle Kertész Dezső, Szeré­my Zoltán, Pártos Gusztáv és Dózsa István játszák az érdekes szerepeket. „A fogadósné" három képének, amelyet egyfolytában játszanak, a XVIII szá­zadbeli Firenze a színhelye. Rendező: Bródy Pál, a díszletet Vörös Pál tervezte. — A „Nagy Katalin"-t 10 évvel ezelőtt mutatták be a lon­doni Globe-színházban. Shaw Bernard, aki ak­kor már a „Sors emberé"-vel, valamint a „Caesar és Cleopatra"-val meglepte a világot, mert minden hagyom­ánytól eltérő módon vitte színpadra a történelem nagy alakjait, ismét nagy föltűnést keltett művével, amely néhány hónap múlva már a kontinensen is sikert siker után ért el. Most már a világ minden kultur­nyelvén játszák a „Nagy Katalin"-t, amely­nek cselekménye Pétervárott és 1776-ban tör­ténik. Shaw nagy egyfelvonásosa négy képből áll, amelyeket stílusos muzsika köt össze. Nagy Katalin cárnőnek ezer színben csillogó, káp­rázatos alakját nálunk Gombaszögi Frida fogja kreálni. Főszereplők lesznek Lukács Pál, Zátony Kálmán, Gombaszögi Ella, Gerlits Aranka, Kürthy Sári, Béla Miklós és Fenyő Aladár. A „Nagy Katalin" díszleteit Málnai Béla tervezte. Rendező: Jób Dániel. „A király", a műsor egyik legmulatságosabb vígjátéka, kerül színre szombaton a Vígszín­házban. Pénteken és vasárnap az ,Jv. U. R."-t, a színház legfrissebb szenzációját ismétlik. Mozi. „Tu! a szirt esen ..." Főszereplők: Rodolpha Valentino és Gloria S­wans­on. Főszereplő: Alfonse Fryland. A Kamara mai premierjének parádés műsora. Az „Aranymadár" vidám hangulatú estéit a Kamara mai táj műsora olyan páratlan kvali­tású két nagy filmmel váltja föl, amelyek mindegyike művészi élmény, úgy a darabok szüzséjét, mint rendezését és szereposztását illetően. Az egyik a világhírű Elynor Glyn ismert regénye, a „Kényszerházasság" nyo­mán készült „Túl a szirteken...­" című ame­rikai film, főszerepekben Rodolpho Valentino és Gloria Swansonnal. E két művészt nem kell bemutatni a pesti moziközönségnek. Ked­vencei ők egyformán férfinek, nőnek, ami nem is csoda, mert az egész világon, a legnagyobb mozgóképpalótákban éppen úgy uralják a publikum szívét, mint a kis mozikban. A „Túl a szirteken..." rendkívül hálás szerepek el­nyújtására nyújt alkalmat a két színésznek, amihez hozzájárulnak a gyönyörű fotográfiák és zseniális rendezés. A „Pávatollak" főszere­pében egy hasonlóképen népszerűségnek ör­vendő elegáns férfias szépségű fiatal színész, Alfonse Fryland debütál s az izgalmas érde­kességű filmdráma szintén nagy érdeklődésre és sikerre tarthat számot. A Kamara elő­adásai V.5, Vi7, 8 és 10 órakor kezdődnek. Fővárosi Nagymozgi­ (Rákóczi-út 70). Ma. ..Krishna isten csókja" (Az ifjú maharadzsa). Rodolf Valentino-film és „A titokzatos sze­mek". Előadások kezdete: 7, 9 órakor. Az olcsóságáról közismert ILászSé SántJar SarffSyMSaaSrashS*» SsBaSarsesSj •Fic­sScEcss­ialS 5© elvcine!« tsssgrsieJSen mssi­ss­­2 íeg­®S«s©Sa£s Srafeon erusit env&tos, msSS­» w£sxies ssabásaj StBEssSteSa­ntSnSfeSgQ szSveteStStS! saját mShaSyfeen C*észSii£ és ragJasn­ofoaS vagy Ef2iés*féfe­­ A Népssavs oltiasüneni 5*.» engedmény \ tusiaa:anB9i«aE3s«£SZESXzixaaaassgii3893aBEsasEtir I Dr. Wander Gyógysszer és Tápszargyár EC., Budapest Különfélé• A Pesti Hazai Kis- Takarékpénztár Egyesü­let igazgatósága mai napon megtartott ülésén megállapította az 1923. évi mérleget, amely 6.920.165.930.45 koronát tevő bruttó­ bevételt, 2.904.620.750.70 korona kiadást és ennek meg­felelően 4.015.845.179.75 korona tiszta nyereséget tüntet föl és elhatározta, hogy az e hó 22-ére egybehívott 84. évi rendes közgyűlésnek a ta­valyi 1500 koronával szemben 20.000 korona (a névérték 160%-a) osztalék kifizetését fogja javasolni. Neurasthenias embereknél, kiknek gyöngesé­gét a hasi szervekben fölmerülő zavarok okoz­zák, a FERENC JÓZSEF keserűvíz rendbe­hozza a gyomor és a belek működését s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. szivarkapapir szivarkahüvely szivarkapapir Brilliánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, hamis­fogat, ne adjon el senki, amíg nem hallgatja Fischer és Eisner ékszerészek legmagasabb naptárait. Rákóczi-út 27 (Vas-utca sarok). StesSEas-s© HMIass® $f@c3iatt© szivarkapapir szivarkahüvely szivarkapapír Ékszereket ingyen becsüli meg! Eladó arany-, brilliáns-, ezüst-tárgyakért óriási árat fizet. Ékszerfémház, Alsó erdősor 3 (Rákóczi-út sarok). szivarkapapir MODIA^O szlaírkaMrely szivarkapapir sssiSs®s*2 ra?cas©r \ A FÖLLÉPNEK: Medgyaszay Vilma, Nagy Endre, Sala­mon Béla, Dolinay Ilona, Mester Ilona, Keglevich I Mariell, Huszár Ilona, Jármay Karola, Kalmár Rózái, Sárosi Andor m. v., Pártos Gusztáv m. v., Szenes Ernő, Kabók Gyűző, Rónay Géza, Vig Miklós, László Tivadar, Bozsay Lajos, Fenyő Árpád és két kis gyer­mekm­­véss: Nádasy Magda és Ágay Irén. Tersz-körút II. Kezdete 8 óral.or. Telefon: 65—51 VI. Révay-a. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11-22 Ma az új márciusi műsor Kott ér, Steinhardt fölléptével: „Éjféltől hajnalig" és „System Lahman" Kezdete pos­tban S órakor »A P L A m i n T" mindig a fejhez kell menni Csak 4R Átdolgozást ! Budapest Va, KeHaitiUc i * is vállalt Brafiáns, arany, ezüst, platina és mindennemű ékszertárgyakért bárkinél többet fizet a Központi Ékazorbeváltó, József-koriit 17. Telefon: Józsefet &9 1€® Országos Központi Árvizsgáló Bizottság rgjliái EseneS ha^lssSék VII, Rdífönyszé'U£ 22 Kés2Sffi®§s2elési?Q Ä . V Ä Ä S . rcca ndiSka^HifiMUnySitc^roti ISntíiat éssyerinek­. Sítönyöket olcsó árban. vásár­ VI. Fóthl­nt 18 m m íroöereiisiéilí, ífsiéé ÍIASV ÉS WÉKTES RT V, arany Járaos-aíca 23. — Tc Se Safts 12S—3"» ?lßg^i'®fes£säääi SíöísgsfelJCT és uraim i az ©3ssá fT5a?as3é!«vásSrS»aíst 2-Ctpái^-uSca 32, kapható: B 5f:0 darab paEn«iw5«Bon­rsinraíSittSs métere 12 SSES KI 1500 db varrott pamiat-jAssorsacpedo drbja «Uiao K 1 Csodaszép 120 cm. széles ír&1 Ssermák 23'iOO K 1 Csikós férfiörtöniff.ffiovetati. 140 cm. széles 0­8100 KI Kitűnő minőségű cloth méterje 332SO K 1 D. m. remekszép kosztüm- és velourkelm­ék, zephirek,­­ kanavász, batiszt, siffonok, törülközők, bőrerős angin,­­ kékfestők, szalmazsák és használt zsákok minden elfo­gadható áron OFOOAK részletfizetésre is! Fogsorok szájpadlás nélkül, amerikai hi­das módszerrel, aranypótló fémből, kau­csukból, a szájból ki nem vehető. 22 kará­tos aranykoronák napi áron jótállással. Vidékieknek 24 óra alatt Sracker Kánstar és Drucker Bests«» áll. vizsg. fogász - technikai vezető Népszínház-utca Kérem a pitara ilogatnl MH1H 71 TSJÉGO­K Rt. Esperantista Munkások Egyesü­letének n. csoportja március 8-án a Protestáns-kör összes helyiségeiben (VIII. Alföldi­ utca 13) műsoros táncestet rendez. Kezdete este 7 órakor, vége reggel 5 órakor. A szabómunkások és munkásnők szakegyesü­letének bu­dapesti csoportja (VII. Almássy­ tér 2) március 5-én, vasárnap este a fővárosi Vigadó összes termeiben (V. ker. Vigadó-tér) a munkanélkülisegély- és könyvtáralap ja­vára nagy jelmezbált rendez. Kezdete este 8 órakor, vége reggel 5 órakor. Belépődíj: személyjegy 10.000, családjegy: 25.000 korona. A mintakészítók szakegyesületében (V. Visegrádi­ utca 40) e hó 11-én, kedden este 7 órakor kezdődik a negyedik tánctanfolyam. A tánctanfolyamra beiratkozni lehet ez egyesület irodájában és a vigalmi bizottság tagjainál. Ugyanott minden csütörtökön, vasárnap és ünnepnapokon este együttes táncgyakorlatokat tartanak. SZERKESZTŐI ÜZENETEK K. J­, Miskolc. Folyton változik. — „Érdeklődő 21." Cégeket nem ajánlhatunk. Ha kiutazik, az ottani magyar elvtársak bizonyára támogatni fogják. NJIPIRENB Naptár. Pénzei.. március 7. — A nap kel 6 óra 31 perc­kor, nyugszik 5 óra 51 perckor. A blokrendszerű­ előfizetés­ nyugta színe citromsárga. Kliséje két újjá.Tét olvasó a kerethez támaszkodó munkás A heti előfizetési nyugta az 1?98. év 16. hetére szól, ism­e rózsaszín. A miniszterek fogadnak: A népjóléti miniszter 3 óra után, az igazságü­gym­iniszter 12 óra után. Nyitvalevő múzeumok: A Nemzeti Múzeum állattára 0—1-ig. Az Akadémia Széchenyi-szobája 10—12-ig. Az újū nf i VI 'TmiTn O l.írr A l'nn rr »v, ,,­... n t­ 1 . Múzeum 9—2-ig. Nyitvalevő könyvtárak: A Fővárosi Nyilvános Könyv­tár 9—7-ig. Az Akadémia könyvtára 3—7-ig. Az Egyetem könyvtára 9—7-ig. A Nemzeti Múzeum könyvtára 9—4-ig. A Kereskedelmi Múzeum könyvtára 9—2-ig. Az Erzsébet Népakadémia könyvtára 5—8-ig. Az Országos Pedagógiai Múzeum könyvtára 9—1-ig. Az Iparművészeti Múzeum könyvtára 10—12-ig és 9—8-ig. A meteorológiai Intézet Időprognósisa: Némi hősfilyadás és semmi, vagy kevés csapadék várható. szinmazek. Op­eraház — —• —• Nemzeti — — — — — Városi — — — — —. Víg - _ Főváros! Operettszínház — Király -_ — -_. Magyar — — — — — Renaissance — — — — Cél városi— — — — — • Illaba Li­jza-Szír­ház — • Andrássy-ut­— — —. — • Várszínház — • Pénteken, március 7-én: Kezdet Trubadur 7 A vén gazember 7 Bacchus-éj 7 E. U. K. as • Pompadour Mézeskalács ás A vörös malom '.ül A hárem '1,8 Mihályiné két lánya Éjjel az erdőn k­s A mama keze. Hattyú Böske, stb. 349 Aranyvirág ' 7 Felelős szerkesztő: Vanczák Jánios. Kiadó: Szabó Imre. Mflssafci igazgató: Deutsch D. »£Uis»«4í"-tó9£ysífl«iiJa ri Bjidgpsíí, YIH, SeaU-*, 4 lys .1924 március 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék