Népszava, 1930. augusztus (58. évfolyam, 173–197. sz.)

1930-08-01 / 173. szám

AZ ELŐFIZETÉS Á­RA: Negyedévre 12 pengő — külföldre 21 pengő Egy hóra . 4 pengő — külföldre 7 pengő Ausztriában egy hóra. ........ 6 pengő SZERKESZTŐSÉG: VED, CONTI - UTCA L 87. Telefonszám József 303—SO­ng J. 80S—SÍ A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI KÖZLÖNYE HEGJELENNK HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL HINDEN NAP V"'" rt^/ in^cnmanpi LVIII. évfolyam 173. szdm. Budapest, 1930 augusztus­­, péntek Ara 16 dllér Egyes szám ára 18, ünnepnap 54, vasárnap 32 fülén — , , Ausztriában 30, vasárnap 40 groschen-Franciaors* 130 b- Csehszlovákiában hétk. 150 ok. vas. 3 fk.­­** . - ' ; Romániában hétköznap 6 lei, vasárnap 12 lei KIADÓHIV­ATAL: VIH, CONTI-UTCA A SZ. Telefonszám . . . J. 303-30, J. 303-51, J. 303-31 X&MnHnaBMMHMB A Magyarországi Szociáldemokrata Párt agrárprogramjának tervezete Lapunk 8., 9. és 10. oldalán. A lengyel szocialisták és a többi demokratikus párt kiáltványa a legionistákhoz. Megalakítják a demokrata légionisták szövetségét. (Varsó, július 31.) A lengyel legionáriusok szövetségében szakadás áll küszöbön. A szo­ciáldemokrata Robotnik kiáltványt közöl szer­dai számában, amelyet Thugut, volt miniszter és három szociáldemokrata képviselő írt alá. A kiáltvány fölszólítja az egykori légionáriuso­kat, a híres Pilsudszki-dandár volt katonáit, hogy ne menjenek el az augusztus 10-ére hirde­tett radomi légionista gyűlésre, mert a radomi légionista napot az alkotmányt sárbatipró kormány szervezi. Jöjjenek inkább ezen a napon Varsóba, ahol szintén légionista nap lesz, amelyen meg fogják alakítani a demokrata légio­nisták táborát. A szociáldemokrata párt új légionista szövetsé­get alapít, mert a mostani légionista szövetség vezérei arra használják föl a mögöttük álló húszezer főnyi tömeget, hogy a kormány leg­biztosabb támaszává fejlesszék. Az „R. 100." átrepülte az Óceánt és Montreal felé halad. Nagy tömegek várják a léghajóórtást. (­London, július 31.) Az ,Jr. 100." angol lég­hajó első óceáni útja teljes sikerrel járt. A léghajó a jelek szerint rekordidő alatt éri el a kitűzött célt, Montrealt. Az Atlanti-óceán átrepülése után az JR. 100." most teljes sebes­séggel közeledik Montreal felé. Az Újfundland keleti partvidékén fekvő Belle-Isle-sziget át­röpülése után a léghajó a San Lorenzo-folyam mentén halad tovább a cél felé. Átlagos sebessége 110 kilométer óránként. Az utolsó szikratávirat szerint a léghajón min­den rendben van. A montreali leszállás körül­belül este 7 órára várható, kanadai idő szerint. (Éjféltájban középeurópai idő szerint.) Cardingtertól Belle-Isleig az „R. 100" 46 óra és 45 percig röpült, amivel új rekor­dot állított föl az Atlanti-óceán átrepülé­sében. A montreali repü­lőtéren már csütörtök dél­előtt ezrekre menő tömegek gyűltek össze, hogy lássák az angol léghajóóriás megérkezé­sét. A repülőteret katonaság és rendőrség zárta le, hogy elejét vegyék a tolongásnak. A lég­hajót kikötőárbochoz fogják rögzíteni. Az angol óceánröpülés sikere a londoni köz­véleményben óriási lelkesedést keltett. London utcáin és terein hullámzik a tömeg s az embe­rek rögtön szétkapkodják az óceánröpülésről beszámoló különkiadásokat. (London, július 31.) A montreali rádióállo­másnak sikerült az „R. 100"-zal közvetlen ösz­szeköttetésbe lépni. A léghajó jelenti, hogy követi a Szent Lőrinc-folyó irányát, az ellenszél jelentékenyen gyengül, úgy, hogy repülési sebességét növelhette és reméli, hogy még napvilággal köthet ki Montrealban. A kikötőtoronynál igen nagyszámú közönség és sok újságíró, fényképész, filmoperatőr vára­kozik. Mihelyt feltűnik a léghajó a láthatáron, repülőgépek serege veszi körül és a repülő­gépeken levő sajtófényképészek és filmopera­tőrök közvetlen közelből örökítik meg a kikö­tést és azután lemezeikkel rögtön elröpülnek kanadai és amerikai szerkesztőségeikhez. Vámunió és szoros gazdasági együtt­működés mellett foglalt állást a szinaiai konferencia. (Bukarest, július 31.) Csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődött meg Sinaiában a román­jugoszláv gazdasági konferencia Kum­anuch jugoszláv meghatalmazott miniszternek, a jugoszláv delegáció vezetőjének elnöklésével. Az ülés megnyitása előtt rövid megbeszélés volt, amelyen a két ország delegátusai meg­állapodtak a konferenci­a végleges program­jában. Az ülésen a román-jugoszláv gazdasági együttműkö­dés szükségét hangoztatták mindkét állam delegátusai. Ezután Puya jugoszláv delegátus ismertette Jugoszlávia gaz­­asági szervezetét és bőven foglalkozott Jugoszlávia behozatalával és kivitelével. Po­pescu Caesar román delegátus pedig Románia gazdasági helyzetét ismertette, majd a szak­értők külön értekezletre vonultak vissza. (Sinaia, július 31.) A román-jugoszláv gazda­sági értekezlet köreiben a sinaiai konferencia céljait a következőkben jelölik meg: Minthogy a szokásos- legtöbb-kedvezményes rendszerű ke­reskedelmi szerződések nem nyújtanak kellő garanciát az agrárországok mezőgazdasági terményeinek értékesítésére, az agrárországok törekvése arra irányul, hogy blokkba való tömörülésük által protekcio­nista rendszert tudjanak kiküzdeni gabo­nájuk értékesítése céljából. Ez nem érintené a­ világkereskedelem normális mechanizmusát, tekintve, hogy Európa gabona­szükségletének egyhatodát tudják csupán el­látni az európai ga­bonaexportáló államok. (Folytatás a 2. oldalon.) Erélyes és katonás nyilatkozatnak nevezi a klerikális reakció egyik délutáni szócsöve Sztranyavszky ál­lamtitkárnak azt a nyilatkozatát, amely­ben bejelenti, hogy Lenin születésnap­jára a magyar kormány valamennyi szurvá­nyos csendőrét, karabélyos rendőrét, gép-­ fegyveres katonáját készenlétbe állítja. A nyilatkozat valóban erélyes, hogy ne mondjuk, katonás. Csak úgy duzzad az erőtől meg az önbizalomtól. Akárki ha elolvassa, nyomban megérzi rajta, hogy szuronyok tíz­ezreinek sövénye mögül hangzott el és a­ puskagolyó lendülete van benne. A nyilatkozatot még erélyesebb intézkedé­sek követik. Valóságos hajtóvadászatot indí­tottak a bolsevisták után. Tucatszámra fog­dossák össze a „bolsevistagyanús" munkáso­kat és nincsen olyan elhagyatott szöglete az országnak, ahol ne dolgozna a spiclik és agent provokátorok serege és ne szaglászná-! nak a detektívek „forradalmi elemek" után. Az erős kéz kitűnően működik, sőt az erős kéz túlbuzgalomba esett. Nem mintha nem volna mit elfojtani, mert hiszen az ország népében valóban parázslik a forradalmi hangulat, lángol az elkesere­dés, villámlik az indulat, de szuronyokkal,­­puskákkal ágyukkal, az ilyen társadalmi öngyulladásokat eloltani nem, hanem csak éleszteni lehet. A szervezett munkásság távol áll minden kalandtól, távol minden forradalmi roman­tikától. Vasidegekkel őrzi önuralmát, vas­­ fegyelemmel tartja féken indulatait. De éppen ez az, amire a hatalom öntelt és szu­ronyaikban bízó urai nem vetnek súlyt. Pe­­­dig ott mindig veszedelmes közelségek­ben van a fölfordulás, ahol a tömegeknek idegeik végső kimerüléséig kell eltűrniök a hatalom urainak ostorcsapásait. Ott mindig katasztrófa fenyeget, ahol a tömegek talpa alól a legbiztosabb talaj, a kenyér, kicsú­szott Ahol a közszabadságoknak utolsó rongy­foszlányait is letépi a hatalom az alkotmány­ gerincéről, ahol brutális ökölcsapások súj­tanak le a tömegek jogérzetére, ott nem csoda, ha az osztályuralom fölkentjeit a re-e­volució vörös viziója rémítgeti. Erre az ijesztő vizióra azonban hiába lö­völdöznek gépfegyverekből vagy ágyukból. A kisértetek nem halnak meg. Erélyes és ka­tonás nyilatkozatoktól meg nem ijednek. Sőt! Minél erélyesebb és katonásabb az üze­net, annál ijesztőbb a visszhangja az üldö­zött, megalázott és kifosztott tömegekben. A vértanúlegendák ereje nagyobb minden pán­célautónál. Éppen ezért a kormányzatnak erejét és „katonás" lendületét nem a „bolsevista­gyanús" egyének összefogdosásában kellene gyakorolnia, nem egy látszatellenséggel szem-­­ben kell fölvonultatni az ország minden fegyveres erejét, hogy az igazi ellenséget, azt az úgynevezett belső ellenséget, a szociál­demokrata munkás- és paraszttömegeket megfélemlítsék, hanem erélyt kellene muta­­­niuk az alkotásokban. Katonás lendületet a munkanélküliség kinző nyavalyájának meg­gyógyításában. Sneidigságot azzal az alávaló munkabéruzsorával szemben, amely a mun­kástömegeket a végsőkig elkeseríti. Ha a kormány, ugyanolyan eréllyel, mint

Next