Népszava, 1933. szeptember (61. évfolyam, 199–223. sz.)

1933-09-01 / 199. szám

LXI. évfolyam 199. szám, Budapest, 1933 szeptember 1. péntek 8 fillér AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyedévre 6 pengő — küllőldre 12­— pengő Egy hóra­­ 2 pengő — küllőldre 450 pengő Ausztriában egy hóra 2­50 pengő SZERKESZTŐSÉG: Vm. CONTI UCCA 4. SZ. Telefonszám 30-3-30, SO-3-31 és 30-3-32 MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA­­ KÖZPONTI KÖZLÖNYE MEGJELENIK HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP . Egyes szám ára 8, vasárnap IS fillér. Ausztriában JUIVA 16, vas. 24 groschen. Franciaországban ('SO tr.. . ) Csehszlovákiában hétköznap 1 fk, vas. 1­50 6rc, Romániában hétköznap 4 lei, vasárnap 8 lei. KIADÓHIVATAL: VIII. CONTI UCCA 4. SZ. Telefonszám ...... 30-3-30, 30-3-31, 30-3-32 ' ' Európa közepén új Macedónia támadt. Veszedel­mesebb a réginél. Puszta léte há­borús veszedelem, a nyugtalanság­nak és a bizonytalanságnak for­rása. És úgy látszik, mintha Euró­pa képtelen volna arra, hogy ezt a veszedelmet, a nyugtalanságnak ezt a fenyegető rémségét legyőzze. Pedig mindenütt érzik, hogy a harmadik birodalomnak szűk a maga Macedóniája. Mindenütt látják fennek az új Macedóniának expanziós törekvéseit. A horog­kereszt sajátságos diplomáciája nem válogatós az eszközökben. Hónapok óta fojtogatja a kis Ausztriát, amelyet föl akar falni, amelynek önállóságát és függet­lenségét össze akarja zúzni és hogy ezt minél hamarabb elér­hesse, nem riad vissza a legbrutá­lisabb módszerektől sem. Alig néhány hete annak, hogy Anglia és Franciaország demar­sot intéztek a berlini kormány­hoz, Ausztria szorongatása ügyé­ben. Az a válasz, amelyet a ber­lini kormány adott Francia­országnak, világosan elárulta, hogy a horogkereszt nem hajlan­dó lemondani arról a szándéká­ról, hogy Ausztriát magába­olvassza. Már ekkor pattanásig feszült volt az európai légkör és csak Olaszország úgynevezett ba­rátságos lépése, amellyel sikerült kikényszerítenie Berlinben az en­gedékenység látszatát, enyhítette valamennyire a helyzetet. A ber­lini nyilatkozatok azonban senkit sem tévesztettek meg. Nyilván­való volt, hogy a horogkeresztesek továbbfolytatják támadásaikat Ausztria ellen és csakugyan: pil­lanatnyi szünet sem állt be a demars óta a horogkeresztesek­nek Ausztria ellen folytatott had­járatában. Az utóbbi napokban pedig ez a hadjárat mintha arra törekednék, hogy végső döntésre vigye hadicélját. A fogolyszökte­tés, az osztrák postában elhelyez­kedett nácikémszervezet, a meg­ismétlődő erőszakoskodások mind­mind arra vallanak, hogy a német horogkereszt nem mond le Auszt­riáról .. . De nemcsak Ausztriáról van itt szó, amelynek kormánya el­követte azt a baklövést a német horogkereszttel szemben való harcában, hogy a demokrácia leg­megbízhatóbb harcosaival szem­ben igazi fasiszta módon járt el. Többről van itt szó! A német ho­rogkeresztnek nemcsak kelet felé vannak szándékai, hanem nyugat felé is. És talán dél felé is. Musso­lini éppen mostanában adta ki az utasítást, hogy az eddig Veroná­ban állomásozó negyedik olasz hadtestet Bozenbe helyezzék el, Dél-Tirol fővárosába. Annak a híre pedig már napok óta járja a sajtót, hogy a francia­német határ mentén félreérthetet­len demonstrációk történnek és éppen most kezdődik meg a nagy autós francia hadgyakorlat a né­met határon Chalons sur Marne mellett. Ezek a jelenségek — mind a többivel együtt — arra vallanak, hogy az európai béke — ha ugyan a mai állapot békének nevezhető — súlyos veszélybe sodródott. Ezt a veszélyt, kétségtelenül a német horogkereszt hatalomra jutása hoz­ta Európára. A horogkeresztes szellem való­ban jogosulttá tenné az európai demokráciák véd- és dacszövetsé­gét, európai kultúremberiség elszánt ellentámadását azzal a szellemmel szemben, amelynek tipi­kus megnyilvánulása az a gyilkos­ság is, amely Marienbadban tör­tént és amelynek áldozata Lessing professzor, akinek életét egy rovott multú tolvaj oltotta, ki... — egy „politikai eszme" nevében és képviseletében. De vájjon létrejöhet-e ez a véd-és dacszövetség és megindulható az elszánt ellentámadás a horog­kereszt ellen abban a mai Euró­pában, amelyet a kapitalista vál­ság a földre tepert, amely nem tud kiszabadulni a belső és külső ellentétek sűrű szövevényéből... egyáltalán, lehet-e így általános­­­ágban Európáról beszélni, várjon lehet-e egyetlen Európáról be­szélni, amikor így végsőkig ki-­ éleződtek az osztályellentétek és amikor arról van szó mindenütt, hogy a világháború és az­ utána a következő gazdasági s politikai, fölfordulások, valamint a kapita­lizmus rettentő válságának a számláját­­ ki fizesse. Nyilvánvaló, hogy abból az anarchiából, amely ma ellepi Európát, kimenekülni csak egy módon lehetséges: a dolgozó Európa talpraállásával, a dolgo­­zók Európájának megteremtésével. Más út nincsen. Horogkeresztes gyilkos agyonlőtte Theodor Lessing egyetemi tanárt A nemzeti szocialisták egy rovott múltú tolvajla­ hajttattát­ végre a merényletet (Marienbad, augusztus 31.) A ma­rienbadi Edelweiss-villában szer­dán este kil6 órakor revolverlövé­sekkel meggyilkolták a német tu­dományos életnek egyik harcos egyéniségét, a 61 éves Theodor Lessinget, a hannoveri egyetem volt bölcsésztanárát. A gyilkos a nyaraló falához hosszú létrát tá­masztott, azon fölmászott és az ab­lakon keresztül az íróasztalnál dol­gozó Lessing tanárra lőtt. Két lövést adott le, az egyik golyó átlőtte Lessing fejét. Felesége, aki a szobában tartózko­dott,­­ sértetlenül maradt. Leasinget eszméletlen állapotban a marien­badi kórházba szállították, ahol éjjel 1 óra tájban, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meg­halt. A merénylet óriási izgalmat keltett a fürdőhely lakossága és vendégei körében. Az izgalom zava­rában a merénylő elmenekült. (Marienbad, augusztus 31.) A rendőrség csütörtök délelőttre tisz­tázta az Edelweiss-villában elköve­tett gyilkos merénylet körülmé­nyeit. A tettes Max Eckert ,a 14 éves drezdai születésű munkás, aki Ma­rienbach mellett, Schantz községben lakott. Elfogni már nem tudták, mert sikerült átszöknie a német ha­­táron. Eckert, akit mint vadorzót ismer­tek és éppen mert kitűnő lövész hírében állott, használták föl a gyilkosság elkövetésére, állandóan látogatta a marienbadh környéki tit­kos nemzeti szocialista gyűléseket. Rendőrkutya vezetett a nyomára. A létrára, amelyen Eckert föl­mászott a villa ablakához, kötél volt erősítve, ezt megszagoltatták a rendőrkutyával s a kutya a szag után haladva, elvezette a csendőrö­ket a közeli Schantz községbe, Eckert házába. Tanuk is akadtak, akik látták, hogy Eckert az utóbbi napokban gyakran ólálkodott az Edelweiss-villa körül és mintegy három nappal ezelőtt egy német birodalmi ember társaságában volt látható, aki­vel Lessing tanárról beszél­getett. A horogkeresztes gyilkos egyéb­ként büntetett előéletű, a múlt év­ben lopásért öthónapi börtönre ítélték. A létrát is úgy lopta el a schantzi tűzoltók raktárából. Ez a létra oly nehéz, hogy egy ember aligha vihette a tett színhelyére, ezért lázas eréllyel folyik a nyo­mozás Eckert bűntársai után. (Prága, augusztus 31.) Lessing professzor meggyilkolásával kap­csolatban csütörtökön délután le­tartóztattak Marienbadban két fér­ft, akik azzal tették magukat gya­nússá, hogy az utóbbi napokban feltűnő érdeklődést tanúsítottak Lessing tanár iránt. A gyilkosság­gal kapcsolatban egyébként­­ Prá­gában is vizsgálat indult meg, mert olyan hírek terjedtek el, hogy a gyil­kosság értelmi szerzői a cseh­szlovák fővárosban tartózkod­nak. Lessing professzor holttestét, több­ször hangoztatott kívánságának megfelelően, Palesztinában helye­­zik örök nyugalomra. (Marienbad, augusztus 31.) Az al­golyó, amely Theodor Lessing élet­­ének véget vetett, az emberi gon­dolkozásnak nagyértékű, kiváló képviselőjét ölte meg. Meg nem hajlítható harcos természet volt, azok közül a tudományos elmék közül való, akik körül az utóbbi évek során a legmagasabb gyűlölet­hullámok tajtékzottak. A horog­keresztes diákok állandó botrányai miatt hagyta ott hannoveri ka­­tedráját, hogy az összeomlás után magát Németországot is elhagyja. Lessing tanár gondolkozó volt, aki a fölismert igazságot nyíltan, min­den egyéb tekintet nélkül, annak végső konzekvenciáit is levonva hirdette. Mint pacifista alapjá­ban támadta a mai hatalmi álla­mot anélkül, hogy bármely forra­dalmi politikai párthoz csatlako­­zott volna. A horogkeresztes bérenc golyója ezeknek az eszméknek és ez eszmék törhetetlen hirdetőjének szólt. Franciaországban nemzetközi rendőrséget követelnek az osztrák horogkeresztesek megfékezésére­­ Olasz területre értek az innsbrucki f­ogolyszöktetők (Innsbruck, augusztus 31.) Az innsbrucki fogházból megszöktetett horogkeresztes vezető, Max Hofer, szerdán este 10 óra tájban jutott túl társaival együtt csempészuta­kon a Brenner-hágón. Olasz terü­letre érve jelentkeztek a hatóság­nál. Hofer Brixenben, két társa

Next