Népszava, 1933. szeptember (61. évfolyam, 199–223. sz.)

1933-09-28 / 221. szám

10 NÉPSZAVA 1933 szeptember 26. Az Országos Nőszervező Bizottság a proletárasszonyok nagy éb­resztőjének és védőjének halálozási évfordulójára rendez szeptember 30-án, szombaton este 7 órakor a Vasmunkások dísz­termében (VIII. Magdolna ucca 5). Meghívók a központi nőtitkárság­ban és a kerületi nőbizottságoknál kaphatók. A fővárosi végrehajtó bizottság e hó 29-én, pénteken délután 0­ 6 órakor ülést tart. Kizárás: A rákosszentmihályi párt­szervezet vezetősége Czink Józsefet és Jancsó Istvánt törölte a párt tagjai sorából. Impozáns népgyűlés Isaszegen. Vasár­nap délután Isaszeg munkásai és kis­gazdái jól sikerült népgyűlést tartottak a Munkásotthon helyiségében, amely szűknek bizonyult az érdeklődők be­fogadására. A gyűlés elnöke Elekes Miklós elvtárs volt. Mihályi Ferenc elv­társ először a szociáldemokrata csoport vármegyeházi küzdelmeit ismertette, majd a mai kormányzati rendszert bí­rálta, amely — amint mondotta — sem­mit sem tesz a gazdasági leromlás megakadályozására. A hatóság képvise­lője, a községi jegyző ekkor odaszólt Mihályi elvtársnak, hogy „a Gömbös­kormány ilyen kíméletlen bírálatra nem szolgált rá". Erre Mihályi elvtárs megkérdezte, igaz-e, hogy a kormány a folytonos fizetéscsökkentésekkel a köz­alkalmazottak fogyasztóképességét is tönkretette? Ezt persze a községi jegyz­ő sem tagadhatta. Mihályi elvtárs ezután a szocializmus eszméjének terjesztésére és a Népszava erősítésére buzdította a megjelenteket. A gyűlés a végrehajtó­bizottság megválasztása után lelkes hangulatban ért véget. Temetés: Binder Miklós elvtársat, az újpesti mozgalom hű harcosát szerdán délután temették el az újpest-megyeri temető halottasházából. A ravatalt sok­száz tisztelője és barátja állta körül. A sírnál a vasmunkásszövetség és az újpesti elvtársak nevében először Mihá­lyi Ferenc elvtárs mondott megható búcsúbeszédet, méltatva az elhúnyt fá­radhatatlan munkásságát. A párt és az Általános Fogyasztási Szövetkezet igaz­gatósága részéről pedig Kertész Jenő elvtárs búcsúzott az elhunyttól. A te­metésen az Újpesti Munkásképző Egy­let dalkara gyászdalokat énekelt. Meghívók A terézvárosi pártszervezet 1. csoportjá­nak vezetősége ma, csütörtökön este 8 óra­kor a szokott helyen ülést tart. Oktatásügyek A német, angol és francia nyelvtan­folyamra jelentkezést még elfogadunk. Az angyalföldi pártszervezet nőbizottsága szabás, és varrástanfolyamot rendez a kerü­letben lakó elvtársnők részére. Jelentkezni lehet minden este 7—8 óra között a párt­szervezetben (Váci út 97). A kőbányai pártszervezetben október 5-én alsófokú és speciális Marx - szeminárium kezdődik a párt- és szakszervezeti tagok részére. Jelentkezni lehet október 1-ig a pártszervezet titkárságában (X. Martinovics tér 3. szám). Kispesten (Teleki utca 48, Munkásotthon) e hó 28-án, csütörtökön este órakor. Kéthly Anna: A munkásoktatás jelentősége. A Magyarországi Magántisztviselők Szö­vetségében (VI. ker., Andrássy út 124. sz.) e hó 28-án, csütörtökön este 8 órakor. dr Szőllős Henrik: Az emberi szervezet csodái. Eszperantó - tanfolyamok kezdődnek : A Ferencvárosban (Tompa ucca 20. szám) e hó 28-án, csütörtökön este órakor. — Kis­pesten (Kossuth Lajos utca 11) e hó 28 án, csütörtökön este 18 órakor. — Rákospalo­tán (Klapka ucca 124) október 2-án, hétfőn este 1­­8 órakor. — A tanfolyamokra je­lentkezni lehet a helyszínen. SZAKSZERVEZETI MOZGALOM A vaskapu uccai pamutgyár munká­sai e hó 28-án, csütörtökön este hí7 óra­kor szakmai gyűlést tartanak a IX Soroksári út 18. szám alatt levő Szinek­vendéglőben. Előadók: Szakasits Antal és Horváth Pál elvtársak. A budapesti asztalosok és gépmunká­sok szervezőbizottságai e hó 28-án, csü­törtökön este 7 órakor együttes ülést tartanak. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVA­TALOS V­A­LUTA Á­R­FOL­Y­A­­M A (­larany­pengőben): Angol font 18.00—18.40, belga 79.16—19.74, csehszlovák korona 16.95—17.07, dán korona 79.70—80.90, dinár 7.80—8.30, dollár 374.00—38. 00, kanadai dollár 358.00— 378.00, francia frank 22.30—2. 50, hollandi forint 232.90—234.30, lengyel zloty 64.35—64.85, lei 3.42—3.46, leva 4.00—4.26, líra 29.90—30.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona 89.90—90.90, osztrák schilling 77.50—80.50, svá­jci frank 110.70—111.40, svéd korona 92.30—93.30. Az osztrák—m­agyar­­ autócar indul október hó 1-én. Utazás oda-vissza 28 P I. r. tribünjeggyel 34 P Étkezés és I.r. tribün­jeggyel 40 P jegyek és felvilágosítások: VII. Erzsébet körút 35. sz. (N­épszava-könyvkereskedés) Apró­hirdetések fölvétetnek a kiadóhivatalban: VIII. Conti ucca 4. sz. Telefon: 30-3-30, 30-3-31, 30-3-32; a fiókkiadóhivatalban: VII. Erzsébet körút 35. Telefon: 30-3-27 E rovatban a hirdetések árai: hétköznap szavanként 12 fillér, vasárnap szavanként 20 fillér. Az első és minden vastagon nyomott szó duplán szá­mít. A­­Népszavában leadott minden hirdetés minden példányban megjelenik Vásároljon hirdető feleink­nél és hivatkoz­zon a Népszavára — Így előnyösebb kiszolgálásban részesül Alkalmaztatás Kifutó kerékpárral föl­vétetik: VIII. ker., Víg u. 2. szám, Bélteky kelme­festőnél. SubaSP Bútort legjobban és leg­kedvezőbb­n vásárolhat év­tizedek óta közismert BOG. MIL butoráruhicában. Vil­mos császár-ut 43. Báthory­utcával szemközt. Új bútorok! Fizetési ked­vezmény Sztopka asztalos­mester bútorüzletében. Tele­­hálók 220. hálók 150. ebédlő 300 pengő. Király ucca 77. Olcsó pénzért drága bú­tort! Corvin Alkalmi Bútor­házban, Üllői út 21. Tele­hálók 220-tól 400-ig. Ké­ményfahálók 160-tól. Fazon­hálók 265-től. Ebédlőbere­n­dezések 280-tól. Használt ebédlőberendezések minden árban. Részletfizetési ked­vezmény ! Bútorcsere! Olcsósági hullám Fülöp bútorüzletében, Baross uc­ca 40, Mária ucca sarok. Részletre is: hálószobák 145-től, telehálók 220 tól, kombinált berendezések 295-től. Bútorcsere. Vidéki csomagolás díjtalan. Legkisebb részletre vas­bútorok, rézbútorok, fa­bútorok csakis Ó ucca tizenöt. Lázár ucca tizenöt. Ruházkodás Remekszabású őszi férfiöltöny, átmeneti felöltő vagy télikabát rendelésre készül mérték után 40 és 50­0 memben lévő divat­szövetekből. „Divat úriszabatság", Erzsé­bet körút 1, I. emelet. Varrógép, kerékpár | Velvári Herékpáron, friss Mielä'­l­ü- és Effisisé - gumik leg­olcsóbban. Óriási alkatrészraktár! VII. Rottenbiller ucca S..& Használt varrógépet óriási áron veszünk. El­adás részletfizetésre is. Gépkölcsönzés. Javítások jótállással. Gépáruház, Thököly út 13. Minden gyártmányú varrógépeket, kerékpáro­kat, tricikliket jó és rossz állapotban, zálogcédulákat is magas árban veszek. Cserélők, kölcsönzők, rész­letfizetésre is eladok. Kar­bantartok, jótállással javí­tok. — Autogénhegesztést garancia mellett vállalok. Dob ucca 98, Deutsch-gép­raktár. Éte­megés Ételecet tizennyolcs, essenc harminchat fillér literenként. Nagyban ár­engedmény. Ecetrakt­ár, Thököly, út 46. óra, éteszer Valódi ezüst óralánc és egy valódi svájci óra P mn 3 évi jótállással össz. P­l.30 2 darab 14 karátos aranylé jegygyűrű összesen . Plu,~ 14 karátos arany­­ fülbevalók párja . . . Arany és valódi brili­­áns ékszerek mélyen leszállított árakon. Tört aranyat és régi fogakat veszek. Csak SELENSERNÉL Calvin-tir 3. Vidékre utánvéttel ! Vegyes Szociális konyha Szövet­ség ucca 27. Levest, húst, főzeléket, tésztát ad huszon­hat fillérért. Különfélék Fogorvos­ok­ Hegedűs szakorvos rendel egész nap vasárnap délelőtt is! Erzsébet­ körút 12,1. em. Tartós urófogak, tömé­sek P 3.—, platinin színű fog 11 8.—, aranyfog P 16.— készít gyorsan, jótállással. Régi fogak olcsó átalakítása. 30 évi gyakorlat Foghúzás díjtalanul. Részletre is Könyvek Csupa K­imiar te Oda. Fockos A-citál Usujftbb­ra. fénye: A mámor. Ara LM peogó, seervanett munkád­nak 80 fillér. Kapható • N'ipsaava­­ " " Szerkesztői üzenetek Figyelő. Elírás volt. A Nagyszénáson a Munkás TE mendékháza van. — V. Miklós­né. 1. Legközelebb már, úgy közüljük. 2. Sajnos, nem adtak olcsóbb jegyeket az illetékesek. — József Attila. Szíveskedjék bennünket sürgősen fölkeresni. — Hárs László. Keresse föl a szépirodalmi rovat vezetőjét. tovább sztrá|k®Snak E*regtitusu!S b­ér­otárgyalások Kedden megírtuk, hogy a budapesti és környékbeli szegezőlakatosok kény­telenek voltak sztrájkba lépni, mert a munkáltatók az árszabály bértételeit állandóan csökkentették. Kedden a szegezőlakatosmesterek és segédek között a vasmunkásszövetség képviseletének bevonásával tárgyalás volt a lakatosipartestületben, de meg­egyezés nem jött létre, mert a munkáltatók ragaszkodtak továb­ra is a lecsökkentett bérekhez és kijelentették, hogy a segítőárszabály bértételeinek csak S0°/o-át fizetik, vagyis továbbra is 20%-os bércsökkentést kí­vánnak fenntartani. A szegezőlakato­sok képviselői tiltakoztak ez ellen, de minden érvelés hiábavaló volt. Szerdán délelőtt a sztrájkoló szegező­lakatosok értekezlete elhatározta, hogy a munkáltatók ajánlatát vissza­utasítja. A munkások ragaszkodnak a segítőár­szabály, bértételeinek épségben tartá­sához, így tehát nem sikerült a megegyezés és folyik tovább a küzdelem. A mun­káltatók abban reménykednek, hogy a sztrájk elnyújtásával megtörhetik a munkásokat. Ebben a feltevésben azon­ban csalódnak majd, mert a sztrájkoló szegezőlakatosmunkások körében a leg­lelkesebb hangulat uralkodik és hal­lani sem akarnak arról, hogy a sztráj­kot megalázó feltételek mellett fejez­zék be. A sztrájkban állók továbbra is kérik az épületeken dolgozó lakatos- és más szakmabeli munkástársaikat, ügyelje­nek arra, hogy sztrájkbontók ne ront­sák a harc kimenetelét. Vidéki szege­zőlakatosok a sztrájk tartama alatt ne utazzanak Budapestre, mert csak a küzdelem eredményes befejezését nehe­zítik meg. Kedvezményes jegyek a Magyarországi Munkásszervezetek Szövet­sége kulturpropagandaosztályában. SZÍNHÁZAK ÉS SZÓRAKOZÓHELYEK: Vígszínház bérleti alapon. Bethlen-téri Színpad mindennap. Komédia-Kabaré mindennap. Budai Színkör mindennap. Royal Orfeum mindennap. Terézkörúti Színpad MOZIK : Capitol vasár- és ünnepnap kivételével na­ponta. City mindennap. Józsefvárosi filmszínház, vasárnap ki­vételével. Olympia szombat és vasárnap kivételével naponta. Omnia vasár- és ünnepnap kivételével na­ponta. Rialto mindennap. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK: Margitszigeti belépő mindennap (fényképes igazolvánnyal) FÜRDŐK ÉS STRANDOK: Erzsébet-sósfürdő mindennap. Császárfürdő (uszoda, göz, kád és iszap) mindennap Gellértfürdő (gőz, iszap és kád) mindennap Hungária-fürdő mindennap. Nemzeti Sport (födött) Uszoda (fényképes igazolvánnyal) mindennap, vasárnap és ünnepnap délután 2 órától. Lukácsfü­rdő (uszoda, pfsz. iszap) mindennap Dr Renner-féle gyógyintézet mindennap. Széchenyi,gyógyfürdő (gőz, kád­, szalon­népfürdő) mindennap. Rudasfürdő (gőz, kád, uszoda) mindennap Minden színházjegy vásárló díjmentesen kapja a Szöveges Magyar Színpadot. — A jegypénztár a Népszava-könyvkereskedés­ben (VII. Erzsébet­ körút 35) van. Nyitva délelőtt 9 órától este 6 órág, szombaton este 1 óráig. Telefon: 30­­3—27. Az összes jegyek elővételben kiválthatók. A GABONAPIAC HIVATALOS JEGY­ZÉSEI: Búza, tiszai­ 77 kg.-os 7.70—7.90, 78-as 7.80—8.00, 79-es 7.90—8.10 , 80-as 8.00—8.20; felsőtiszai 77 kg.-os 7.45—7.60, 78-as 7.55—7.70, 79-es 7.65—7.80, 80-as 7.75—7.90; jászsági, fejérmegyei, dunántúli, pestvidéki és bács­kai 77 kg.-os 7.40—7.50, 78-as 7.50—7.60, 79-es 7.60—7.70, 80-as 7.70—7.80; pestvidéki rozs 4.65—1.75, egyéb rozs 4.65—4.75; takarmány­árpa, elsőrendű 6.30—6.40, másodrendű 6.15— 6.25; I. sörárra 10 50—12.00, II. 9.00—9.75, III. 7.50—8.50; zab, elsőrendű 7.00—7.20, másod­rendű 6.10—6.95; tiszántúli tengeri 7.10—7.15, egyéb tengeri 7.10—7.15; korpa 4.85—4.95; 7-es liszt 13.00—15 00, 8-as liszt 7.30— 7.50; repce 24.00—24.50; köles, vegyes 7.75— 8.25; lucerna 110.00—130.00; lóhere, arankás 120.00—135.00; lenmag, elsőrendű 22.50—23.00; kék mák 50 00—51.50; borsó, Viktória 10 50— 11.50; expressz 14.00—15.00, őszi 10.50—11.50; szárított répaszelet 8.00—8.25; lencse, kis­szemű 18.00—22.00, nagyszemű 27.00—35 00; bab,­szokvány 11.25—11.75, gömbölyű fürj 20 00—21.00, hosszú 18.00—20.00 pengő. SZÍNHÁZAK Csütörtökön, szeptember 28-án: Nemzeti Színház: Téli rege (­8). Vígszínház: Lányok az intézetben (8). Magyar Színház: Egy csók és más semmi (8). Belvárosi Színház: Lysistrata (8). Fővárosi Operettszínház: Dubarry (8). Andrássy úti Színház: A pénz beszél (9). Terézkörúti Színpad: Mennyország a föl­dön (9). Komédia kabaré: (Salamon, Steinhardt) Ki alszik nyáron? (949). Magyar Misszínkör: Egy éj a paradicsom­ban (15). Felelős szerkesztő és kiadó: Esztergályos János. Amely közlemények végén szorzójel­e van, vagy a ,,Színház. Mozik és Hangversenyek hírei" rovatban jelennek meg, azok fizetett hirdetések. „Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VIII. Conti veca 4. Műszaki igazgató: Deutsch D.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék