Népszava, 1934. április (62. évfolyam, 73–96. sz.)

1934-04-01 / 73. szám

Ma: LXIL évf. 73. szám heti rádióműsor külön mellékleten Budapest, 1934 április 1, vasárnap vgKjdz&j E­ Ára 16 fillér A M A G­Y A R OR SZÁGI SZ O C IÁL DEMOKRATA P ÁR T K­ÖZP ON T T K­Ö ZLÖ NY E Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4­ • Megjelenik hétfő kivételéve­l­­ minden nap • Telefonszám: 30-3-30, 30-3-31 és 30-3-32 HÚSVÉT, 1934 Nem sóhajtva mondjuk, csak félretolva minden önál­tatást, meg­állapítjuk megint: hosszúra nyúlt s érdemetlenül elmélyült és meg­tüskésedett az emberiség, nagy­pénteki sorsa. Pedig... fölöttünk­­lebeg s el nem háríthatjuk ma­gunktól Húsvét hangulatát, a lel­künkben is benne él a Föltáma­dás bizonyossága és mégis: Nagy­péntekre gondolunk! Ne küzdjünk elene. Ne hunyjuk be szemünket az előtt, ami van, de nyissuk ki­­a lelkünket az előtt is, aminek el is kell jönnie! Mióta kínlódik a dolgozó em­ber?­ Húsz éve vagy hús® évszázada már? A szenvedés öröklődik ivadék­ról-ivadékra, Nagypéntek komor borúja jéggé fagyott a megvál­tásra váró világ idegzetében és nincs ma súlyosabb, de nincs el­háríthatatlanabb fölada­t sem, mint önbizalmat, ültetni a fogékony, de elfáradt szívekbe ég mosolyt deríteni a Jielen emberének meg­gyötört arcára. * Akkor is, amikor ő jött, hogy meghaljon az emberért és föl­támadjon a jövendőért... akkor is úgy volt valahogy, mint ahogy mostanában van. A történelem megismétlődik, a legtöbbször egymásra következő században és egymásra hajszálig hasonlító tragédiák viharaiban. A latin hódítók kardja alatt volt eltemetve Jézus szülőföldjének népe, szabadsága letiporva, ön­érzete bemocskolva és ami leg­nagyobb szerencsétlensége volt: jövendőjének útja és célja el­homályosodva. A kard akar uralkodni ma is. Az erőszak tör előre, hogy eszköz, cél és állandó­ság legyen a népek fölött és a népek sorsában. Akkor is, mint m­­tát is, válságok tépik az embert és bizonytalanság és tébolyult kapkodás zúzzák össze, a határo­zottságot­.. A virágvasárnapi di­csőséges meghódolásra átmenet nélkül következik a­ nagypénteki gyalázat. Ma fölemelkednek­­.a Szeretet szárnyain! holnap a Gyűlölet, és a Babona,örvényei­ben buknak el. Ma a Prófétát ölelik át a­ megtisztult­­ szíriek megértő melegségével és holnap a Templom , kuf­árainak adják ma­gukat gyávas eszközül. „. hogy végleg és végzetesen ráeresszék sorsukra a Latrok Barlangjának szellemét és uralmát. Barátnak, testvérnek és vezető­nek Jézust választhatták volna­­és Jézus helyett Barabás kellett nekik. Nemcsak egy ember vesztheti el életakaratát, biztonságát és egészséges idegzetét. Nagy törté­nelmi viharok és éles sorsfordu­lók ha dúlják az idő és a tér messzeségeit, megtántorodhatik és végzetes szédületbe eshetik egy nép,"egy nemzet is. " De a kábulat nem tart örökké. A lehanyatlásra mindig elkövet­kezik a fölemelkedés és a Hazug­ság uralmát mindig összetöri az Igazság ereje. Ez nem üres biz­tatás. Ez , történelem. Ahogy a kábulat megismétlődik, jön utána, mint történelmi megismétlődés: a­z erőteljes ébredés. Nem tagadhatok, mert, itt van előttünk a valóság: ma lefelé haj­lik a történelem irányvonala, az európai ember sorsának tépett szárnya a nyomorúság és a szol­gaság porát verdesi. A kapitaliz­mus­ gigantikus,­­ halálküzdelme •hosszantartó,­­kínos vergődés! Az óriás haldokló föloszlása az európai ember életét mérgezi a legérezhetőbben és itt teremt az új rend és az új világ felé egy nyomorék és eltilta­sodott át­menetet. A háború is itthagyta nyavalyáit a világ szervezetében; vacogás és láz veri napjainkat, hiszen gennyes fertőzétek szá­guldanak a gazdaság és a társa­dalom érhálózatának véráramai­ban. A kín, a bizonytalanság, az állandósult­­ lázállapot fölboly­gatta az idegeket: gyenge lelkek tétova vándorlásából teljesedik ki a kor­ politikai és szellemképe. Váltogatják az ideáljaikat és vál­togatják lelki és, gazdasági orvo­saikat. Ma elárulják az eszmét, holnap cserbenhagyják a régi or­vost.­ Az orvostól a kuruzslóhoz futnak, az eszmétől­­ ,a korbács­hoz. Véráztatta a mai talaj: olyan a gyümölcse is.­A különböző „iz­musok" úgy születnek­­ napjaink szellemi zűrzavarában, mint:' a kuruzsló fazekában a rotyogó' silá­nyság, a' panics­ok' tömege. « Születnek,»gyorsan­ születnek —, de úgy fognak meghalni is, ugyanolyan gyorsasággal.­­ Mert,­ ismételjük, a kábulat nem­ tart, örökké. Európa népei,­­azok, amelyek a diktatúrák igájában nyomorog­nak, meg fogják találni­ önérzetü­ket, régi erejüket, önmagukat és céljaikat — és v­issza fognak térni az útra, amelyről a demagógia és az erőszak ostoraival­­ verték le őket, vagy amelyet­­ egy szeren­csétlen pillanat­­ szédületében, ön­maguktól hagytak el Az elvadult­ nacionalizmusok, a különböző formájú fasizmusok és a különböző színű diktatúrák sírásó-alkalmazottai megdöbbenve fogják emelni . kese­­­yű-tekintetű­­ ő­ket a 'Szocializmus ' emelkedésé­nek , fényléi felé. Meg fogják ala­k­ulni, hogy rosszul­­ hazudták a "szocializmus 'halálát.­ Hazug síro­kat ástak, s h­azug halotti énekeket jajgattak egy, , elámított " világ fülébe. Meg­ fogják tanulni, hogy a„ szocializmus benne van­ a tár-­­sadalom és a gazdaság.­kiirthatat­lan törvén­yek­ben és • az új rend, ami e szenvedő világ méhé-' ben vajúdik,' a diadalmasan életretámadó szocializmus új vi­lága. Elkövetkezik az idő — igenis, elkövetkezik, hogy . a. megkorbá­csolt és • elámított népek­ meg fog­ják ismerni ellenségeiket. Akik — a. diktatúra szuronyai és bör­tönei fölött — ma sem egyebek, csak a kapitalizmus hajcsárjai, el fogják veszteni ámító színűket, meg fognak torpanni és nyomo­r­rultul össze fognak csuklani ,a ha­zugság lendületében, és­­ össze , fog­ omlani, amit alkottak... az ál-1r­nokság, a sötétség, a szolgaság­ tenyészetének egész építm­énye*. * . . * Föl^ hát a­ fejjel, testvér, am­i% közöttünk nincs ok a csüggedésre! Titánok lépteivel, jön felénk a­ megszabadító jövő... Érezzük' tan', volt' lehelletet' az új élet kisarja­dásában, ami előttünk megy,vég­be most a tavaszi nap lángoló tüzében s érezzük a világ, a­ társa­dalom és a termelés ezernyi jel­adásában. De... de rajtunk áll: kitartásunk, keményedő hitünk és áldozatul mindenünket föl­kínáló lelkesedésünk az ára an­nak, hogy ez a jövő mennél ha­­marább — jelen legyen! » A FEKETE BECSEN KERESZTÜL — a— Fut a vonat a tavaszba boruló Ausztria felé. A határon nem történik semmi, csak a sötét­kék csehszlovák fináncok kezéből a tábori zöld osztrák fináncok kezébe kerülünk. A vizsgálat a régi enyhe módon történik, torkunk mégis ösz­szeszorul. A mezőkön dolgoznak az emberek, éppen úgy süt a nap, mint egy évvel ezelőtt. De amint közele­dünk Bécshez, látjuk a Schreber­kertecskékben dolgozók vontatott mozdulatain, gyakori, elgondolkozó megállásain, hogy a régi frisseség és öröm helyén egy új érzés ül. A vonat­­átrobog a­ Stadlaubrückén, lenn a füzesben három rongycsomó guggol. Ibolyát szednek,­ bizonyéra munkanélküliek, a virágért kapott néhány garasból telik ki az ebéd­jük. A füzest sétaút szakítja meg, amelyen tökéletes eleganciával öl­tözött lovaspár andalog. A hölgy finom, keménykalapos feje egy vo­nalnyival sem fordul, a földön tér­delő 'alakok­­felé. V­ége már, annak az ideinek, amikor' ezek nemcsak meglátást', • de elintézést is követel­hettek..­. Minden lépésnyire emlékeztető... A városon végig minden talpalat­nyi hely a Vörös Bécsre emlékeztet. Arra a nagyszerű alkotó munkára, amely évszázadok mulasztását hoz­ta helyre, a profit embersorba he­lyezte. Másfél évtized! Nem lehet kiirtani az emlékét még akkor sem, ha mindent levakarnak. A gyerm­ekfürdők még üresek. A városi házak előtti­ gyermekjátszó­tereken nem hangos a gyermekse­reg. A Reumann-Hof előtt már le­döntötték Bécs első szocialista pol­gármesterének szobrát. A Matteotti-Hof-ot átkeresztelték és leszedték róla az emléktáblát, amit 1931-ben az Internazionale avatott föl. Mez­telenül tátong felénk a tábla négy­szöge, a szögek helye a megfeszített emberre emlékeztet. A köztársasági szobrot zöld fabó­déval fedték be. Az­ első napokban még Dollfues, Starhemberg és Fey plakátfiguráiba öltöztették a három oszlopot, de később jobbnak látták ezeket onnan eltávolítani. „Várszerű erő­dítmények" A városi házak, az egyesült reak­ció, de elsősorban a házbértőke gyű­löletének tárgyai, napfényt, levegőt és örömet sugároznak felénk. Még az ostrom által meggyalázot tan­on hirdetik az alkotók tehetségét. Meg­rendülve állunk a Goethl-Hof, a­ Schlinger-Hof előtt. Az ágyúgolyók alapos munkát végeztek. Széles ab­lakkeretek­ több négyszögméternyi faldarabbal együtt vannak kisza­kítva.­A tátongó résen át-m­egála­f­píthatjuk,­ h­ogy " becsületet» építő* munka volt, sem a téglából, sem a cementből; nem lopott el senki sem­mit, amint ezt az építés idején teli­szájjal üvöltötték a klerikális reak­ció lapjai. Most­ ugyanezek, a lapok „várszerű erődítményekről" írnak, hogy a fölháborodás előtt igazolják azt a szörnyűséget, hogy asszonyok­ra és gyermekekre ágyúval lőttek! Ha a többi tönkrelőtt, gépfegy­vergolyók nyomától szeplős házak megrendülést váltanak ki belő­lünk, a, Karl Marx-Hof előtt az ér­zések szinte elviselhetetlen soka­sága fojtogat bennünket. Milyen barbár pusztításvágy,­a­­ rossz lelki­ismeretnek micsoda dühe vezet­hette azokat,­­akik a szocialista te­remtésnek ezt a ragyogó szimbólu­mát mindenáron és­ minden eszköz-

Next