Népszava, 1936. augusztus (64. évfolyam, 174–197. sz.)

1936-08-01 / 174. szám

Ma: Teljes heti rádióműsor Külon mellékleten LXIV. évf. 174. szám Budapest, 1936 augusztus 1. szombat Arató Szerkesztőség és kiadóhivatal, VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő k­i­vételével minden nap • Telefonszám: 1-303-30, 1-303-31 és 1-303-32 A MAG­Y A R O R S Z ÁGI S Z O CI ALDE M O K RA T A V PÁRT KÖZ­P­O­NT­I KÖZLÖ­NY­E­I A spanyol ellenforradalom újabb nemzetközi bonyodalmakat idézhet föl Három olasz repülőgép kényszerleszállás közben szerencsétlenül járt Francia-Marokkóban.­­ Párizsi jelentések szerint a repülő­gépeket a felkelőktől megszállt Spanyol-Marokkóba szállították. Angliában súlyos következményektől tartanak Róma újra hangoztatja semlegességét a spanyol kérdésben A spanyol hadszíntéren átcsoportosítják a haderőket lencia elfoglalása. Péntek estére kiderült, hogy nem Valencia kikötőváros, Spa­nyolország­ egyik legfontosabb kikötőjének elfoglalásáról van szó, hanem este Valencia nevű kisebb városról, amely a portu­gál határ közelében fekszik. A felkelőcsapatok ezt a Valencia, várost foglalták el és erről adtak hírt a sevillai rádióban.­­ A madridi kormány jelenti, hog­y Guadicina folyó mellett a kormányhű csapatok elfoglalták Villa­nueva városát. A kormány szempontjából azért volt fontos Villanueva elfoglalása, mert ez biztosítja a főváros és a portugál határ közötti összeköttetést. A fővárostól északra folyó har­cokról és, a baszk tatományokban végrehajtott hadmozdulatokról pén­teken csak gyéren érkeztek jelen­tések s mert látszik, mind a kormány­csapatok, mind az ellenforradal­már csapatok átcsoportosításokat végeznek és koncentrálják csapa­taikat új hadműveletekre. • a másik kettőnek sikerült elérni a felkelők vonalait. (Lisszabon, július 31.) Qeipo de Llano tábornok a sevillai rádióadón át a következő bejelentéssel kezdte beszámolóját: Mindenekelőtt szo­morú kötelességet kell teljesítenem. Sanjurjo tábornok fia, Sanjurjo százados Moraves és Racejenes repülőtisztekkel együtt életét vesztette. A repülőket a vörö­sök agyonlőtték. (Gibraltár, július 31. — Reuter.) Algecirasi értesülés szerint a spanyol kormány egyik vízi­repülőgépe bombákat dobott le Algecirasra, majd nem messze Gibraltártól le­szállott a tengerre. (Párizs, július 31.) Barcelonából jelentik, hogy Saragossa ellenforra­dalmi csapatainak sikerült vissza­verniük a Barcelonából Saragossa elfoglalására előnyomuló vörös mi­líciahaderőt. A fzeneralidad beje­lentette, hogy új offenzívát készítenek elő Sa­ragossa ellen és bizonyosra ve­ssük, hogy ez az ú­j offenzíva­­ Saragossa elfoglalásával vég­ződik. A másik tisztázott esemény Va­ Sanjurjo tábornok fia is elesett (Madrid, július 31. — Havas.) Az „Informaciones" különtudósítása szemtanúja volt egy légi harcnak, amelyet a felkelők három repülő­gépe vívott több kormányhű re­pülőgéppel. A felkelők egyik repülőgépét lelőtték. Külön bíróság az ellenforradalmi zendülés kivizsgálására (Madrid, július 31.) A kormány a katonai felkelés vizsgálatára­­öt tar­ból álló különbíróságot neve­zett ,ki. Alonso Mailolt, a rendőrség ed­­digi főigazgatóját nyugdíjazták és helyette Munez baloldali köztársa­sági párti képviselőt nevezték ki rendőrfőig­azgatónak. Pedro Rivast, a madridi rendőrség volt ren­dőr­főigazgatóját letartóztatták. Új kormány alakul Katalóniában (Barcelona, július 31. — Havas.) Companys elnök közölte a sajtóval,­­hogy a kormány tagjai felajánlották lemondásukat, hogy lehetővé­ tegyék újabb, szélesebb alapon álló katalán kormány megalakítását, hogy fokozott erővel küzdhessen a fasizmus ellen. Companys hozzátette, hogy C­as­an­o­vas, a katalán parlament elnöke vállalta az új kormány megalakítását. Elkobozták a fasiszták bankárjának hajóvállalatát (London, július 31.) A madridi kormány lefoglalta a legnagybb spanyol hajózási vállalatnak, a Mediterranean-nak hajóit, amelyek Spanyolország és a Baleári, vala­mint a Kanári szigetek, továbbá Marokkó és Dél-Amerika között bo­nyolítják le a forgalmat. A lefoglalt hajókat a kormány besorozta az állami hajótartalékba. A vállalat részvényeit, amelyek Juan Marchinak, Spanyolország leggazdagabb pénzemberének tulajdonában állottak, a kor­mány elkobozta. Marciról ugyanis megállapították, hogy ő pénzeli a jobboldali felke­lést. Az összes állami segélyt élvező hajósvállalatok hajóit is besorozta a kormány az állami hajótarta­lékba. Anglia és Franciaország nem válaszol a burgosi ellenforradalmi kormány megalakulásáról szóló bejelentésre (London, július 31.) A „Times" diplomáciai tudósítója jelenti: Cabanellas tábornok, a burgosi nemzeti védelmi bizottság elnöke, táviratot intézett az angol külügyi hivatalhoz. E táviratban Cabanellas tábornok tudatja az angol kormány­nyal az új spanyol kormány meg­alakítását és azt a kívánságát fe­jezi ki, hogy az angol kormány a spanyol nemzeti kormánnyal is tartja fönn a hagyományos angol jóviszonyt. A külügyi hivatal egy­előre semmit sem tett a bejelentés ügyében. (Párizs, július 31.) A burgosi el­lenkormány képviseletében ma egy előkelő spanyol személyiség jelent­kezett a francia külügyminiszté­riumban és jeszyzéket adott­­ át, amely hivatalosan értesíti a fran­cia kormányt a „nemzetvédelmi kormány" megalakításáról. Hír szerint hasonló okmányt nyújtot­tak át az angol külügyminiszté­riumban. A francia kormány nem válaszolt erre a közlésre. Amint Rómából jelentik, az olasz kor- Idegen repülőgépek keringenek — a külföldi lapjelen­tések szerint — Spanyol-Marokkó fölött. Orosz ellenforradalmár emigránsokat és az idegenlégió gyülevész hadát akarják ezeken a repülőgépeken átszállíta­ni spa­nyol földre, ahol immár két hét óta áll fegyverben a nép, hogy megvédje szabadságát és kenye­rét. Hazáját védelmezi a népfront­ban egyesült spanyol nép — a legjobb értelemben. Védi az al­kotmányosságot, kivívott szabad­ságát, demokratikus jogait, mert úgy érzi, hogy csak ezeknek a nagy eszközöknek a segítségével emelkedhetik ki Spanyolország a klerikális feudalizmus sötétségé­ből és szolgaságából és csak sza­bad spanyol földön virágozhat föl a spanyol nép. Halált megvető bá­torsággal harcolnak a polgár­háború frontján a spanyol dol­gozó tömegek. Idegen segítség nélkül. Akikkel szembenállanak, a gró­fok, a márkik, a nagybirtokosok, bankárok, iparmágnások és eskü­szegő fegyverhordozóik, ezek mind a­ elvesztett kiváltságaikat akarják visszaszerezni, vesztett hatalmukért szálltak harcba, a nép ellen lázadtak, amely volta­képpen az igazi Spanyolország. Hazájuk ellen emeltek tehát fegy­vert s amíg a védelemben egye­sült nép mellett áll igazság, erkölcs és a jog, addig a lázadók csupán a fegyverek nyers erejére támaszkodnak. És még valamire: a fasizmusok nyílt és titkos ro­konszenvére. "Ügynökeik bejárják az egész fasiszta világot, hogy fegyvert, bombát, ágyút és re­pülőgépet szerezzenek — azon a pénzen, amelyet a spanyol nép véréből sajtoltak ki, annak a spa­nyol népnek a véréből, amelyet galádul és hitványul le akarnak tiporni, hogy földjeiken és gyá­raikban megint szabadon zsák­mányolhassák ki, hogy elvegyék tőle a földhöz, a szabadsághoz és a kenyérhez való jogot. De nemcsak a spanyol nép jo­gait, nemcsak a spanyol alkot­mányt és a spanyol jogrendet tá­madják és veszélyeztetik, hanem irtózatos, veszedelembe dönthetik egész Európát is. Komoly, nagy angol lapok fi­gyelmeztetnek­ arra, hogy a spa­nyolországi események nemzet­közi bonyodalmakkal fenyeget­nek, mert most már „különböző európai államokból hadianyagot szállítanak Spanyolországba". Nem ugyan az egyes országok kormá­nyai — miként az egyik angol lap megjegyzi —,­­ hanem hadi­anyagügynökök, magáncégek, a fegyverkezés vámpírjai. A spanyol lázadók minden gát­lás nélkül nyúlnak az idegen fegyverek után és lelkiismeretük

Next