Népszava, 1936. október (64. évfolyam, 223–249. sz.)

1936-10-29 / 247. szám

1936 október 25. ATEP SZAVA A sport és a politika TESTEDZÉS A bécsi HAKOAH három úszónője a berlini olimpiász előtt kijelentette, hogy a gyűlölködés politikája szel­lemében működő és sportszerűtlenül felekezeti szempontokat figyelembe­vevő német sportvezérektől rendezett olimpiászon nem hajlandók részt­venni. A sport igazi ideáljait szem­előtt tartó bátor nyilatkozat nemzet­közi viszonylatban is mély hatást keltett. Az osztrák úszónok ellen azonban fegyelmi indult és Langert, Deutschet és Goldnert két és fél évre felfüggesztették az indulás jogától és a sportversenyekben való szereplés­től eltiltották őket. Az osztrák szövetség ezzel az ítélet­tel leszámította az osztrák belpoliti­kai helyzetet és önmagát posszi­bilissé tette a nácik előtt. Nem tett szolgálatot azonban a sport eszméi­nek. A német—magyar vízipólódöntő idején az olimpiai úszóstadionban a nézők között elhelyezkedett osztrák pólócsapat, a sport álarca alatt, nyilvánvaló politikai tüntetést ren­dezett és ezzel olyan légkört terem­tettek, hogy a tervezett osztrák­magyar úszómérkőzés megrendezésére nem kerülhetett sor. Finom mérlege­léssel az ízléstelenül tüntetők ellen még csak vizsgálatot sem indítottak... Amikor a sport és a politika így találkozik, láthatóvá válik az álarc alatt az­­ igazi ábrázat. A magyarok kitűnően szerepeltek a Masaryk maratoni futóversenyen (Kassa, október 28.) Szerdán, az állami ünnepen rendezték hűvös, esős időben, csúszós, nehéz utakon tizenharmadszor a hagyományos Masaryk maratóni futó­versenyt, amelyben Ausztria, Német­ország, Magyarország, Románia, Lett­ország és Csehszlovákia részéről 42 futó indult. Csak 28 versenyző fe­jezte be a nehéz versenyt, amelyet nagy meglepetésre a bécsi szí­nekben indult Balaban jugoszláv ver­senyző nyert meg 2 óra 41 perc 08 mp-es eddig el nem ért kitűnő idővel. Az ar­gentínai Zabala és az osztrák Tuschek nem indult. A verseny résztvevője volt a 70 éves Gottschling német futó, aki legutolsónak érkezett a célba 4 óra 30 perces idővel. Az 53 éves Lovas huszon­harmadik lett. A magyar futók általá­ban kitűnően szerepeltek, mivel a nehéz versenyben a második, negyedik, kilen­cedik, tizenkettedik, tizenharmadik és ti­zenhatodik helyen végeztek. Galambos 37 km-nél jó helyzetben görcs miatt fel­adta a versenyt. Ünnepélyes megnyitás után először a két legöregebb versenyzőt indították út­nak. Helber és Baertsch német verseny­zők a fél távig vezettek, innen felnyo­mult Balaban, aki 24 kilométernél utol­érte a vezetőket és biztosan győzött. Kiss, aki a második helyen végzett, 35 km-nél nyomult fel, 36 km-nél befogta a németeket. Csonka is jól tartotta ma­gát. A részletes eredmény a következő: Masaryk maratoni futóver­seny: 1. Balaban (osztrák) 2 óra 41 perc 08 mp. 2. Kiss (magyar) 2 óra 45 perc 10.6 mp. 3. Helber (német) 2 óra 47 perc 27 mp. 4. Csonka (magyar) 2 óra 48 perc 29.3 mp. 5. Baertsch (német), 6. Gál (ro­mán), 7. Brna (csehszlovák),... 9. Ze­­­etika (magyar),... 12. Gyetvay (ma­gyar), 13. Szalma (magyar),... 23. Lo­vas (magyar). A pályán a beérkezett versenyzőknek még 2100 métert kellett futniok. A Természetbarátok közérdekű turista­munkája. Szerény, de bensőséges ünnep keretében vasárnap adták át a turista­forgalomnak az úgynevezett Csömöte­völgyben újjáépített friezner-forrást. A Természetbarátok óbudai csoportjának tagjai a forrást körülbelül 15 évvel ez­előtt­ építették ki, a tragikus körülmé­nyek között elhunyt Riezner István emlékére. A forrás másfél évtizede nyújtott tiszta ivóvizet a fáradt turis­táknak, a szomjazó falusiaknak , a munkásturisták jóvoltából. Az idő, persze, ezt az alkotást is kikezdte és a TTE óbudai osztálya hozzálátott, hogy a forrá­st újra használható állapotban adja át rendeltetésének. Jelentős munka és anyagi áldozat árán ez az ismét köz­érdekű és igazi Természetbarát szellem­ben elvégzett munka elkészült és a for­rás homlokzatán elhelyezett tábla mél­tán hirdeti a munkásturisták össze­tartását. üzleti érdek és amatőrizmus. A Ma­gyar Sportkereskedők Országos Szövet­sége kínos feltűnést keltő feljelentéssel fordult a Tennisz­­ Szövetséghez, amely­ben­ újabb profi vádat emel a nemrég h­asonló gyanú alatt álló Szigeti Ottó ellen és az ügybe belekavarja Gábori (Gabrovitz) Emilt is. Arra hivatkozik a bejelentés, hogy a magyar tenniszjáté­kosok ranglistájának első két helyét el­foglaló Szigeti és Gábori megengedik, hogy nevükkel ellátott tenniszütők ke­rüljenek üzleti forgalomba. Tekintettel arra, hogy az amatőrszabályzat sem­mi kifogásolnivalót nem talál abban, ha játékosok saját gyártmányú ütőiket hoz­zák forgalomba, a följelentésnek nem sok sikere lesz. A külföldi nagy „ama­tőrök" ennél sokkal különb dolgokat művelnek. Szigetinek különben saját sportü­zlete van, Gábori pedig egy másik­ban csendes társ és az üzleti érdek csak vitorlának használta föl ezúttal az ama­tőrizmus fogalmát. 128 nővel volt összeköttetése a „méltóságos" Kerítsinfinek Az erkölcsrendészeti osztályon tizenöt napra ítélték­ Az erkölcsrendészeti osztály nem­régen névtelen levelet kapott, amelynek írója közölte, hogy a Szö­vetség ucca és a Hársfa ucca között lévő, egyelőre névtelen uccának ne­vezett helyen, a 4-es számú házban kerítőnő működik. A nyomozó de­tektívek a lakásban Rudolf Aurélia 40 éves „magánzónőt" találták, aki a házban méltóságos asszonynak hivatta magát. Tiltakozott a detektívek házkutatási szándéka ellen. Az elegánsan beren­dezett lakás egyik szobájában bizal­mas kettesben találtak egy férfit és egy nőt, akik egymás nevét sem tudták. A nőt előállították az erkölcsren­dészeti osztályra, ahol elmondotta, hogy egy mérnök felesége, anyagi gondokkal küszködik. A „méltósá­gos asszonnyal" kávéháziban ismer­kedett meg és az fölajánlotta neki, hogyha segítségére lesz apró házi­munkákban, szívesen juttatja, kere­sethez. Néhány pengőért csipke­zsebkendőket vasalt neki. Másnap délutánra is a lakásba rendelte és a többi már elkerülhetetlen volt. Kikötötte, hogy 15 pengőt kell kér­nie és az összeg felét neki kell adni. Rudolf Aurélia ,,felháborodva" til­takozott a gyanúsítás ellen, hogy a kerítéssel foglalkozik. Ezek után felmutatták előtte azt az albu­mot, amelyben 128 nő fénykénét tartotta, nevük és lakásuk fel­tüntetésével. Kijelentette, hogy az albumhoz és a feljegyzésekhez semmi köze sincs. A tagadó Rudolf Auréliát az er­kölcsrendészeti osztályon 15 napi el­zárásra és 200 rengő pénzbüntetésre ítélték. Büntetésének kitöltése után a főkapitányságra kerül, ahol kerítés bűntette miatt letartóz­tatják. A 128 nőt is kihallgatták. A leg­többen beismerő vallomást tettek. Elmondották, hogy az asszonnyal kávéházakban, utcán ismerkedtek meg, vagy felhajtók révén. A nők ellen a rendőrség nem indít el­járást, mint tanúk szerepelnek. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy nagyon kellett a pénz. A feljegyzésekben szereplő férfiak bankvezérek, iparvállalatok vezetői, stb. A rendőri nyomozás adatai sze­rint Rudolf Aurélia már régóta fog­lalkozott kerítéssel, előző lakásán, a Dohány utca 30. smasú házban is nagy „társadalmi életet" élt és a le­függönyözött ablakú előszoba ajta­ján sűrűn surrantak be nők és fér­fiak egyaránt. A nagy angol parlamenti vita előtt (London, október 28.) Az angol minisztertanács szerdán egész nap permanenciában volt. Az ülés már a kora délelőtti órákban megkez­dődött és rövid ebédszünet után délután is folytatódott. Napiren­den elsősorban a parlament csütör­tökön kezdődő új ülésszakának munkaprogramja szerepelt. Ha az arcszíne fakó, szü­rkéssárga és tekintete bágyadt, ha szomorú, hangu­lata nyomott és nehéz álmok gyötrik, ha a bél túlságos rothadási folyamatai, gyomorfájás és epepangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon át reg­gel éhgyomorra egy-egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserűvizet innia. Az orvosok ajánlják. (X) Néhány hét múlva AZ 19*7* ÉVI Gyönyörködtet, tanít, szóra­koztat Művészi örömet, iro­dalmi élvezetet, valamint hasznos tudnivalókat nyújt. Szerkeszti: SZÉIPÁL ÁRPÁD Ára 60 fillér, előfizetőknek 30 fillér Bizományosainkat kérjük, hogy megrendeléseiket sürgősen küldjék be a Népszava kiadóhivatalának, Budapest VIII. kerület, Conti ucca 4. szám alá. Telefon: 13—03—30, 31, 32 9. oldal A horogkereszt — otthon A megbüntetett emberszeretet Egy hatvanesztendős öreg német izraelita, emberszeretettől vezérel­tetve, meghallgatja egy fiatal ke­resztény leány könyörgését és a családjába fogadja. Ez a fiatal leány azelőtt évekig alkalmazásban volt ennél a családnál és a nürnbergi árjatörvény sodorta ki onnan. Azóta munka nélkül ténfergett. Most azt kérte, arra az időre fogadják csak vissza, amíg valahol újra alkalma­zást nem kap. Meghallgatták a ké­rését, visszafogadták. A család két leányával lakott egy szobában e fiatal nő, aki hálából néha segéd­kezett a háztartás tennivalóiban. Más országokban este úgy emlege­tik: emberszeretet. A Harma­dik Birodalomban úgy hívják: f­a­j­gyalázás. A dortmundi­ néptörvényszék per­be is fogta az öreg zsidót „fajgyalá­zás" címén és ötven márka pénzbüntetés­r­e ítélte. Az íté­letet végre is hajtották. Ahol a horogkereszt egészen otthon van, ott az emberszeretetért büntetés jár. Az elleplezésben van a veszedelem... Ezekkel a németországi jelensé­gekkel kapcsolatban erélyes cikket ír a londoni „Times"-ben Norman Angell, a világhírű közgazdász. Utal arra, hogy ő és az ő köre a háború alatt mindent elköthettek az angol sajtóban a németek ellent megjelent rémmesék ellensúlyozá­sára, mert tudták, hogy ezek a rém­históriák az ellenfelek kitalálásai. Őszinte és erélyes harcot vívtak a békeszerződés, a jóvátételi követe­lések őrültségei és a Ruhr-megszál­lás rettenetes hibái ellen is. „Amit azonban most a Németországban tör­ténő eseményekről a lapokban olvas­hatunk — írja azután Norman An­gell —, azt nem Németország ellen­ségei találták ki, mert valóságukat Németország mai vezetői maguk is beismerik. Nemcsak a zsidókat, ha­nem az úgynevezett ,kevertfajúakat is üldözik, ez az üldözés n­ő­k é­s gyermekek előtt sem tor­pan meg, napról napra mindnyá­juknak a legnagyobb meg­aláztatás mártír­i­u­m­á­t kell elszenvedniök. Hónapról hónapra, évről évre szünet nélkül folyik ez a harc egy védtelen k­i­s­eb­b­s­é­g ellen." Norman Angell azzal végzi: „A veszedelem nem abban van, hogy ezeket a német eseményeket, netán eltúlozzák valahol, külföldi lapok­ban, hanem abban, hogy elleplezik vagy kisebbítik..." Így is van! Sem elleplezni, sem kisebbíteni. Ilyesmit tenni: cinkosság! A hitlerista „jog" A londoni nemzetközi jogászérte­kezlet foglalkozott a nemzeti szo­cialista jogrendszerrel is. Felszó­lalt dr Rötter német ügyvéd, aki éveken át szerepelt a nemzeti szo­cialista ügyvédlistán és Thülman­nak a védője volt. Dr Rötter régeb­ben a konzervatív német, a nemzeti párt tagja volt, de most párizsi emigrációból érkezett a londoni ér­tekezletre, ahol kijelentette, hogy „a mai német büntetőjog gyakorla­tilag inkvizíció". Végül egyhangú határozatban élesen me­g­b­él­y­e­g­ezt­ék a nemzeti szocialista „jogot", mert az teljesen megtagadja a világ vala­mennyi civilizált országában a­ szá­zadok folyamán fokozatosan kifej­lődött jogelveket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék