Népszava, 1937. július (65. évfolyam, 146–172. sz.)

1937-07-08 / 152. szám

10. oldal ­ Nem lehet lefoglalni a kisipa­ros járművét és gépét. A hivatalos lap szerdai száma közli a Kúria jogegységi tanácsának döntvényét arról, hogy a kisiparosoknak kere­setük folytatásához szükséges gép­berendezését, szerszámait és jár­műveit nem szabad lefoglalni. A mentesség az emberi, motorikus, vagy elemi erővel hajtott gépek és járművek minden fajtájára kiter­jed függetlenül azok értékétől. Csökkent a fertőző meg­betegedések száma a fővárosban Csordás Elemér tiszti főorvos szerdán tette k­özzé a főváros közegészségügyi állapotáról szóló június havi jelentését. A jelentés szerint az elmúlt hónap­ban 1458 fertőző megbetegedés történt a fővárosban, 337-tel kevesebb, mint májusban. A fertőző megbetegedések közül 879 volt kanyaró, 208 vörheny, 17 a szamárköhögés, 50 bélhurut és 37 várhas. A bélhurut- és vérhasmegbete­gedések száma májussal szemben emel­kedést mutat. Május havában 988 élve­születés történt és 1102 halálozás. Jú­niusban a természetes halálesetek szá­ma 1085, az erőszakos haláleseteké pe­dig 93 volt. A természetes halálozások közül 148-at tuberkulózis okozott.­­ Az életmentő apa tragikus halála. Szerdán délelőtt Balatonszemesen ki­gyulladt két ház. A házbeliek a közeli földeken dolgoztak és csak a félrevert harang zúgásából lettek figyelmesek arra, hogy tűz van a faluban. Mindkét gazda rémülten rohant haza, mert kis­gyermekeik a lakásban tartózkodtak. A két épületet már ellepték a lángok, Kovács Andor és Matek József azonban berohantak az égő házba és sikerült is mindkettőjüknek kimenteniök gyermekei­ket. Matek azonban olyan súlyos égett sebeket szenvedett mentés közben, hogy sérüléseibe még a helyszínen belehalt. Kovács Andor is súlyos égett sebeket szenvedett. HANSINE SOLITAD írta: PETER EGGE Norvégból fordította: HAJ­DU HENRIK — Próbáld föl! — mondta. — Azt hiszem, jó lesz. Mintha csak ráöntötték volna! Hansine­­ámultan és mosolyogva nézett föl: — Egész utas! Majd lekényszerült a hosszú asztalhoz,­­Andreasnak szemközt, hogy egy tálból vacso­rázzék vele. Grete néne váltig biztatta, hogy mártsa mélyebbre kásáskanalát a tejfölbe. — Akkor nagyon sok tej folyik bele! — vélekedett Hansine. — Úgy is kell, szívem. Hansine eddig sose hallott ilyen szavakat, főkép felnőtt szájából, hanem szégyenében nem mert „torkoskodni". — Emeld azt a csészét csőrödhöz és igyál! S kisvártatva Hansine megtette ezt is, bol­dogan; az ilyesmiért otthon épúgy meg­büntették volna, mint Fuglemen. Hallotta, hogy az egész kör kuncog valamin s neki utánoznia kellett a többieket, még ha rajta mulattak se. Többé nem érezte mellett alatt a szúrást, nyilván végleg megszabadult tőle. Nem kap majd fenyőlisztes kenyeret s nem jár majd mezítláb késő ősszel, s ha megfelel majd, esetleg itt maradhat a konfirmációig is. Hansine fölkelt s mindenkinek külön meg­köszönte az ételt. Mintha kicserélték volna a lábát Ujjai tetszés szerint, fájdalom nélkül mozoghattak nagy cipőjében. — Mondd csak, nem Ola Fuglem ökrével döfölő­dtél? — kérdezte Grete néne. — Csupa kék és sárga folt vagy. — Dehogy! Hansine nem öklölődzi­k min­denféle ökörrel! — vélekedett Andreas. — Persze, még kicsi hozzá! — szólt közbe egy fiatal lány, aki a tűzhelyen mosogatott. Hansine fölnevetett, sose hitte volna, hogy a felnőttek így mókáznak. A szél rázúdult a tetőkre, majdnem letépte a kéményt. Később nekicsapódott az ajtónak, de aztán végigszaladt a ház körül s fütyült és üvöltött, szinte menekülőn. — Ugy­e, nagyon belefáradtál a hosszú útba?— kérdezte Grete néne. — Menj, Marta, vezesd föl. Egy fiatal lány fölállt, gyertyát gyújtott s előre ment. Hansine utána lépdelt, mint valami ritka vendég. Mostanáig sose becsül­ték meg ennyire, még az őszi és téli estéken is sötétségben kellett lefeküdnie. Benyitott egy padlásszobába, amelynek hombárszerű­ségét alig enyhítette a hosszanti falak két­két ágya. — Ez a te helyed! — mondta Marta­g le­tette a gyertyát egy székre. Hansine való­sággal rémülten meredt batyujára az ágy lábánál, kis cókmókja kint maradt a szeké­ren s egész este nem gondolt rá. — Majd aztán oltsd el a gyertyát! De Hansine megfeledkezett róla; a fölcide­lődött asszonynépség alva lelte az ágyon. Csak cipőjét és szoknyáját vetette le, máris ráborult a takaróra; gyertyája már-már csonkig égett. Október felé, amikor elkezdődött a tanítás, Hansine sose fordult vissza az eső elől, sőt még csak nem is bújt meg holmi eresz alatt. Testén szárítgatta ruháját s buzgón szította a tüzet, mert a vándoriskola ezúttal egy konyhában „működött". Az őszi áradás em­beremlékezet óta nem tombolt így, az öregek szerint. De Hansine nem szaladt haza, bár­hogy rohantak is a megdühödött patakok a lecibált bürökkel. Cipőjét és harisnyáját beledugta könyves- és elemózsiástáskájába, batyut gyömöszölt belőle, összekötötte egy tűzveszővel, fogai közé kapta, szoknyáját és ingét fölhúzta hónáig s nekivágott a víznek míg a fiúk és lányok sorra visszahőköltek. Hacsak elmehetett az iskolába, nem akart kerülni. Haugumon gyöngyélet folyt, de az iskola maga volt a mennyország. Egyszer az iskolamester megdicsérte őt, hogy testileg és lelkileg egyformán hízik; a faluba jöttek­or fehérebb volt a falnál s vékonyabb a hor­gászóbotnál, most pedig oly vastag, akár egy sárgarépa. Hansine szerette az öreget; ez csak akkor fordult feléje, amikor mindenkit kifaggatott már­ annyira bízott tudásában. A gyermek oly nyugodt biztosságot érzett az iskolában, hogy szinte sajnálkozni kezdett az ott ülőkön, az iskolamester és Hansine Haagensdatter Solstad kivételével. Az idei tél korán meghozta a havat és fagyot. Karácsonytájt úgy eluralkodott a vi­déken, hogy a falak megreccsentek hidegen, míg az alacsonyabb házakat alig ásták ki a jeges rétegek alól. Haugum mellett egy, kis nyíres afféle összeterelt és elakadt kísér­tetfajnak tűnt; fehér leplében halálra tém­beredett az úton. A partok alatt jégburok­ feszült a fjordokra s oly hófúvás zúdult be­felé, hogy sem ember, sem állat el nem ment rajta. Csúf őszre csúf tél, sopánkodott a nép, ez jelent valamit. Hansine annyiszor hal­lotta ezt a riadozást, hogy nem is hederített rá, míg újév körül egy eset nem idézte eszébe. Egy pöttöm gyerkőc rászólt az egyik csoportból: — Igaz, hogy lopsz? Hansine nem értette meg rögtön a kérdést? végignézett a többieken s akkor beledöbbenti a kérdés komolyságába. Mintha a gyermekek a válasz meghallgatása végett verődtek volna össze. S mintha csak egymaga csodálkozott volna. A fiú gyorsan folyta­tta: — A fuglemiek panaszkodnak rád! Hansine száján majd kiszaladt ,valami go­­romba felelet. (Folytatása következik) NÉPSZAVA EB 1937 július 8. csütörtök Mozgófényképszínházak műsora wmm ADMIRAL MOZGÓ (Margit körút és Török ucca sarok. Tel : 138-7071. Fivérem felesége. Fősz.: Robert Taylor. Taxigavallér. Fősz.: Szőke Szakáll. (H4, 147, '410; vasárnap és ünnepnap: H2, 4, H 7, H'-O.) (Margit körút 50. Tel.: 15-30.34 és 15-40-20). Prolon­gálva! Pesti me­se. Fősz.: Turay, Páger, Kabos. (¥26, H 10; szombat, vasárnap és ünnepnap: H4, H6, H3, H10.) ^MESR'Ytf^l 'Baross tér 32. ez. liMrlTUL J«»«"»­, «-«"?l' Líbiai brigád (Avanti Savoy­a.) A postarablók. Fősz.: Dick Foran. (5, »48, HM; vasárnap: 3, H6, HS, 'Ii 10.) Az első előadás mérsékelt hely­árakkal. (Eskü öt 1. Telefon: 183102). Prolongálva! Camille, a végzet asz­szonya. Fősz.: Greta Garbo. (H«, Hfl, H­O; szombat, vasárnap és ünnepnap: Hl, HG, HL, Hl».) Jéggel hűtött nézőtér! m -0T! FILMSZÍNHÁZ I (József körút és 0116. Ú 1 út sarok. Tel.: 13-89-88 Három sárkány. Fősz.: Rózsahegyi, Ka­bos, Gózon. Ker­ek kísérőműsor. (Minden­nap: H4, H6, K8, H 10.) Az első előadáson mindennap 1000 hely 40—80 fillérig. Jéggel hűtött nézőtér! FILMSZÍNHÁZ I V. Vilmos császár út 36—38. Telefon: 1-111-40). Halálfejes lobogó. Fő-Flynn. Szentivánéji álom. Louise. (Előadások: ti Halá!­Szentivánéji álom; 119 Ha­szereplő: Erről Fősz.: Anita fejes lobogó; lát fej­es lobogó; 10 Szenivánéji álom; szom­bat, vasárnap és éji álom; a többi nap.) ünnepnap: 4 Szentiván­előadások mint hétköz­(Teréz körút 28. Tele­fon: 12-59-52 és 12-13-43): C­j rokon. Fősz.: Per­czel, Delly. Csúnya lány. Fősz.: Maráti, Gombaszögi, Kabos. (Elő­adások: 946 Cj rokon; H8 Csúnya lány;­­­49 CJ rokon; 10 Csúnya lány; vasárnap és s ünnepnap: 4 Csúnya lány; H6 Cj rokon; 7 Csúnya lány; H9 Cj rokon; 10 Csúnya lány.) ELDORÁDÓ - MOZGÓ (Népszínház ucca 31): Lili kisasszony. Fősz.: Gaál Franci. Meg­ültek egy embert. Fűsz : Ronald Colintin. (HS, Vi8, 9; vasárnap: 2, 5, 8, HMM (Kossuth Lajos ucca 18. szám. Telefon: 18-95-43 és 18-97-07). 2. hétre prolongálva f­őnagysága Inasa. Fősz.: Jean Harlow, Robert Taylor. Rendezte: W. S. van Dyke. (H6, H8, 9» 10; szombat, vasárnap és ünnep­nap: H4, H6, HS, «41».) FORUM JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (VIII. Kál­vária tér 7. Tel.: 134-044). Elfelejtett em­ber. Fősz.: Jean Hersholt. Taxigavallér. Fősz.: S­zőke Szakáll, Peth­es, Balla Lici. (H5-től folyt., az utolsó 9-kor; egyes ill­­­n­ek kezdete: H5, 6, V43, 9; vasárnap és ünnep­nap: 3, 6, 9.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. Kedvezményes jegyek vasár­nap és ünnepnap is érvényesek. MARKUS PARKMOZC.3 (Múzeum körút 2. Tel.: 134 737). Színpadon: Gólyaszanató­rium. Szilágyi—Eisemann operettje 3 rész­ben. Filmen: Híradók. Színes filmcseme­gék. (Előadás kezdete 8 órakor.) Wallace Beery: A vén betyár. — Az ör­jöngős egérke. Színes rajzfilm.. — Híradó. Í^ÍÍíTr cnL'"H7ví'tn (Előadások: (5, 8, 10 URUKkl6Q.m.11-22-20 \Mkor. szomb­ati va­­sárnap és ünnepnap: 4. (1, 8, 10 órakor.) Szép idő esetén nyitott tető! NÉP KERTMOZGÓ (Váci út 76. Tel.: 29-26-80). Rád bízom a feleségem. Fősz.: Páger An­tal, Erdélyi Mici, Vaszary Piri. Préri­betyárok. Fősz.: Dick Foran. (16-tól, vasárnap: 3 órától.) OLYMPIA (Erzsébet körút 26. Tel.: 14-29-47). Taxigavallér. Fősz.: Szőke Szakáll, Balla Lici. Az elfelejtett ember. Fősz.: Jean Hersholt, Don Amedhe. Híradó. (4, HS, 7, HS, WO; szombaton: 4, 1 ip, 7, HO, 10; vasárnap és ünnepnap: 2, 945, H8, 10.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal, 40 fil­lértel. OMNIA (VIII. Kölcsey u. 2. Tel.: 13-01-25). Egy visszanyert élet. Fősz.: Merle Obe­rou. Híradó. (Mindennap: 5. 148.­­10.) OTTHON (Beniczky utca 3. Tel.: 146-747): Top Hat. Fősz.: Fred Astnire, Ginger Ro­gers. Napsugárka. Fősz.: Shirley Temple. ('-3-től folyt., az utolsó 9-kor, egyes (Ikinek kezdete: Há, 6, HS, 9, vasárnap és ünnep­nap: 3, 6, 9.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. Kedvezményes jegyek vasár­nap és ünnepnap is érvényesek. (Erzsébet körút 8. Telefon : 13-65-23). Charlie Chan a túr­­án. Fősz.: Warner Oland. (Előadások mindennap: 4, 6, 8, 10.) FILMSZÍNHÁZ (VI. Nagymező u. 22- -24. sz. Telefon: . 122—098 129-250): Budai cukrászda. Fősz.: Perczel, Somlay, Kabos. Légy jó mindhalálig. Fősz.: Dé­vényi Laci, Gombaszögi, Tolnay, Ráday. (16: Légy jó mindhalálig; 7: Budai cuk­rászda; Hfl: Légy jó mindhalálig; 10: Bu­dai cukrászda, szombat, vasárnap és ün­nepnap; 4: Budai cukrászda, a többi elő­adás mint hétköznap.) LAWRENCE TIBBETT, LUPE VELEZ „Két világ szerelmese" STAN és PAN „Biztos úr, kérem!" Metro-Goldwyn-Mayer filmek I Mától HOLLYWOOD italon Első előadás mérsékelt helyárakkal (Erzsébet körút 45. Tel­efon: 14­19-02 és 142—946). Tempó 1937. Az év törté­nete. Az angol koronázás színes filmje. (5, H8, H10; szombat, vasárnap és ünnep­nap: 3, 5, H8, H10.) SAVOY FILMPALOTA (Calvin tér, Üllői út sarok. Tel.: 146-040). A fivérem felesége. Fősz.: Barbara Stanwyck, Robert Taylor. Táncra születtem. Fősz.: Eleanor Powell. (H5, HS, 9; vasárnap: 2, 5, 8, H10.) Az első előadás mérsékelt, 30 fillértől. Vasár­nap d. o. 10 és H12-kor matiné. AS tíf mm mU 3 tira, (Akácfa­ncca 4. ( H­BS Sfl B 0!ii» A Nemzeti Színháznál. Tel.: 140-840). Fúria. Fősz.: Spencer Tracy, Sylvia Sidney. Két kis angyal. Fősz: Dealina Durbin. Híradók. (4, 6, 8, 10; va­sárnap és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadások félhelyárakkal. TUR­AN (Nagymező ucca 21. Tel.: 12-84-01). Elfelejtett ember. Fősz.: Jean Hersholt. Fivérem felesége. Fősz.: Robert Taylor. (H4, H7, H10; vasárnap és ünnepnap: H2, 4, 947, HM.) WINKLER (Hungária körút 61. Tel.: 29-20-12). Top Hut. Foz.: Ginger Rogers, Fred As­taire. (A7, H9; vasárnap: 5, 7, 9.) K&H SesiaéBBsz A Magyar Pamutipar Rt. igaz­gatósága június 11-én tartott ülé­sén elhatározta, hogy a közgyűlés­nek javasolni fogja az értékcsök­kenési tartalékalapnak 1,032.558.16 P-vel (1935-ben 646.582.60 P) való javadalmazása után megállapított 413.636.83 P (1935-ben 389.766.19) P nyereségből részvényenként 4 P osztaléknak 1937 június 26-ától kezdve való kifizetését. A szelvé­nyek a Magyar Általános Hitel­bank, Budapest, pénztáránál kerül­nek beváltásra. (X) flLmPPLOTQ inTTiira ehnieo

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék