Népszava, 1937. október (65. évfolyam, 223–248. sz.)

1937-10-30 / 247. szám

1937 o­któber 30. szombat NÉPSZAVA — Az inas a vonat elé vetette magát... Debrecenből jelentik: Péntek reggel Csecsak Harn­a 16 éves hentesinast a város határában a vasúti vágányokon holtan talál­ták. A vonat kerekei lábát és fejét teljesen összeroncsolták. Az inas g­azdája elmondta, hogy szerdán ssebb csíny miatt megdorgálta a fiút, aki akkor eltávozott és azóta nem jelentkezett. Valószínűleg­­ön­gyilkos lett. A vizsgálat meg­indult — ROBBANÁS A BÁNYÁBAN... Liliéből jelentik. Az Anzin-en-Denain társaság Renard-bányájában a pén­tekre virradó éjszaka bányalégrobba­nás történt, amelynek az eddigi jelen­tések szerint három halálos áldozata van. A beomló tárna maga alá te­mette a bányamunkások egyik cso­portját. A mentőexpedíciónak a haj­nali órákban sikerült elérnie a szeren­csétlenség színhelyét. Megállapították, hogy összesen kilenc munkás került a beomló földtömeg alá.­­ Meghalt Miklósy István görög­katolikus püspök. Nyíregyházán 80 éves korában meghalt Miklósy István hajdú­dorogi görögkatolikus püspök. A hajdú­dorogi magyar anyanyelvű görög­katolikus egyházmegye 1912-ben léte­sült, első püspöke Miklósy lett, aki ellen 1914 február 23-án, amint emléke­zetes, bombamerényletet követtek el. Román terroristák útján ládába cso­magolt pokolgép került a püspöki iro­dába, többen súlyosan megsebesültek, Miklósy püspöknek baja nem történt. Hétfőn délelőtt 10 órakor temetik. — Az „Angriff" a pápa ellen. A né­met nácik vezető lapja, az „Angriff" legújabb számában újra élesen támadja a pápát. Azt írja, hogy a kommuniz­mus ellen legutóbb kiadott enciklikája nem egyéb, mint külpolitikai manőver azzal a céllal, hogy a titkos vatikáni diplomácia számára egyengesse az utat Moszkva felé. Az egyház ugyanis — írja az „Angriff" — szeretne a­­vörös urak­kal kibékülni és a szétrom­bolt orto­doxia helyébe beülni. A pápa ezért tá­mogatja a francia és a csehszlovák demokráciát és ezzel akar rokonszenves színben feltűnni Sztálin előtt. A pápa a lengyel-orosz határon készenlétben álló misszionáriusai számára akar sza­bad kezet biztosítani a szovjetúnió te­rületén. — Pácoló és fényező tanfolyamot rendez az Ipari Tanfolyamok Országos Vezetősége az állami felsőipariskolában (VIII. Népszín­ház ucca 8) asztalos és esztergályos iparosok és segédek részére. A tanítás anyaga: El­méleti rész: Kémiai alapismeretek, pácanya­gok, vegyszerek ismertetése, modern pácok készítése, politúraanyagok és eljárások. Gyakorlati rész: Pácok készítése és külön­böző pácolási eljárások gyakorlati kivitele, különféle politúrozó eljárások. A tanítás ideje: Kedden és pénteken délután 16—113 óráig, összesen 10 elméleti és 40 gyakorlati órában. A tanfolyam kezdete november 17-én. Tandíj 15 pengő. Beiratkozás az Ipari Tan­folyamok Országos Vezetőségének irodájában (VIII. Népszínház utca 8, II. emelet 1.6) minden hétköznap délelőtt fél—2 óra és dél­után 5—7 óra között. Beiratkozáskor a sze­mélyazonosság, mesterség, születési adatok igazolandók. Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülési rohamok ese­tén reggelenként egy-egy poh­ár termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz csak­hamar kellemes megkönnyebbülést ered­ményez. Kérdezze meg orvosát. (X) Az egész ország ünnepli Szent-Gyö­rgyi Albertet, a Nobel-díjas magyar tudóst Pénteken szerte az országban, ahová csak az újságok elvitték a hírt, hogy Szent-Györgyi Albert szegedi egyetemi tanár kapta az ezévi orvosi Nobel-díjat, minden­kinek a szívébe melegség költözött. De legnagyobb volt a lelkesedés Szegeden, Szent-Györgyi profesz­szor városában, ahová éjféltájban érkezett meg a hír. Az emberek elözönlötték az utcákat és az általános lelkese­désben Szent-Györgyi tanár ablaka előtt fölhangzott az ösz­szegyűlt diákság éneke. Nemsokára a kávéházakból elő­kerülő cigányok is spontán hege­dűf szerenáddal üdvözölték a Nobel­díjas magyar tanárt. Már az éjfél utáni órákban meg­indult az üdvözlő táviratok ára­data. A közoktatásügyi miniszter a kormány nevében még az éj­szaka üdvözölte Szent-Györgyi Al­bertet. Reggelre már a világ min­den tájáról ott voltak Szent-Györ­gyi asztalán az üdvözlő táviratok. Üdvözlő táviratot küldött Darányi Kálmán miniszterelnök, valamint Budapest főpolgármestere és pol­gármestere is. A szegedi egyetem tanácsa Ge­ley József rektor vezetésével pénteken délelőtt laboratóriu­mában kereste föl a Nobel-díjas tudóst, aki ezidőszerint az or­voskari egyete­m dékánja, hogy kifejezze szerencsekívánatait. Szent-Györgyi Albert válaszában kijelentette, hogy végtelenül örül a szeretetnek és ragaszkodásnak, amellyel őt az egyetem és a város társadalma körülveszi. Geley József rektor intézkedé­sére a szegedi egyetemen pénteken szüneteltek az előadások és a köz­ponti épületre kitűzték a nemzeti lobogót. Az egyetemi ifjúság a Dóm téren­­lévő laboratórium előtt ünnepelte Szent-Györgyit, aki a laboratórium erkélyéről köszönte meg az ifjúság üdvözlését. Pálffy József polgármester kije­lentette, hogy a város megfelelő formában fogja kifejezésre juttatni háláját a Nobel-díjas tudós iránt. Valószínűleg Szeged város dísz­polgárává választják. Hogyan fedezte fel Szent-Györgyi a paprikában a C-vitamint? Érdemes föleleveníteni, hogyan jutott Szent-Györgyi tanár arra a gondolatra, hogy a paprikában C-vitamin van. Egyik tanártársával vacsorázott és vacsora közben tu­dományos kérdésről beszélgettek. Szent-Györgyi paprikát evett a va­csorához és akkor ötlött eszébe az a gondolat: nincs-e a paprikában C-vitamin? Az emberi szervezet annyira szereti a piros paprikát, ennek valami okának kell lennie, gondolta. Rögtön abbahagyta a vacsorát, összeszedte a házban ta­lálható összes paprikát, de ez ke­vés volt. Felkeltette az egyik pap­rikakereskedőt és még azon az éj­szakán összevásároltatott vele egy nagy tétel paprikát és feleségével együtt a kora reggeli órákig dolgo­zott, amíg a paprikából elő nem állott a C-vitamin. Később a papri­kából sikerült -nagy mennyiségben is előállítania a C-vitamint. „Sohasem kerestem is sikert...!" A Nobel-díjas tudós a sajtó kép­viselőinek kérdésére a következőket mondotta: „ Sohasem kerestem a sikert, mindig csak arra törekedtem, hogy megértsem a természet titkait. Rengeteget küzdöttem, megtanul­tam nélkülözni is. Munkámat, ter­mészetesen, változatlanul folytatom tovább. December elején Stock­holmba utazom, hogy a nagy kitün­tetést átvegyem A szegedi egye­tem intézetének falain belül foly­tatom tovább munkámat, munka­társaimmal együtt, akiknek nagy részük van az eddigi vizsgálatok sikerének és eredményének elérésé­ben. A stockholmi Nobel-díjbizottság Szent-Györgyi­­élettani és orvos­tudományi működéséért adta a Nobel-díjat, azokért a felfedezéseiért, ame­lyek a biológiai égési folyama­tokra vonatkoznak, különös te­kintettel a C-vitaminra és a fumarsav katalízisére. Szent-Györgyi tíz év óta dolgo­zik a szervezetekben folyó égések elméletének a vizsgálatán. Ezért tanulmányozta a növényi és állati szövetek légzési folyamatait és megfigyelte­­ azokat az anyagokat, amelyek ezeknél a folyamatoknál fontos szerepet játszanak, így jött rá, hogy az egyik ilyen anyag azonos a C-vitaminnal. Amikor Cambridgeból hazajött Szegedre, ott felfedezte, hogy a paprika nagymennyiségű C-vitamint tar­talmaz. Később azt is megállapí­totta, hogy a sejtlégzésnek egy má­sik fontos tényezője a borostyánkő­sav. Legutóbbi kutatásai során egy újabb vitamint fedezett föl, amelyet P-vitaminnak neve­zett el. Különösen nagy megtiszteltetés Szent-Györgyi számára, hogy a Nobel-díjat osztatlanul kapta, mert a Nobel-díjbizottság egyhangúlag reá szavazott. Az utóbbi időben ugyanis rendesen két tudós között osztották föl a díjat. Az emberiség barátja. Számtalan könyv, tudományos értekezés, vers és ének foglalkozik a k* ""-«út­talan festménynek kávé a témája minden művé" gálja, hogy a legpomp mindez i nevű, sze mert gyü közkedvel­ten való hanem a p heti. A kárt donságokkal­­ a világon egyet a XIII. század elején bizonytalan híre Európaian. Ul v UBUft, már amikor Abessziniából a kávé élvezetének szokása Törökországba elterjedt, felismerték élénkítő hatá­sát. 1652-ben első nyomát Londonban­­ találjuk. További százötven évvel később a kávéházak és a kávéivás szokása »»•" Európában fél-Ferdinánd az n írja napló­ji győzelem számon Ba­ven mérték kávéházat­ok utcája teában —­i ma? A idenekelőtt ültetvényes ígszükséglet fe­ávétermelés 11* Es a hatalmas kg-os zsákokba töltve, éppen körü­léri az egyenlítőn a földet, 40.000 kilométeres óriási abroncsot képezve. Vi­stg 1.50 ­ Kedvezményes színházjegyek: Andrássy Színházba Belvárosi Színházba Erzsébetvárosi Színházba Komédia Kabaréba Plagyar Színházba Művész Színházba Royal Színházba Terézkörúti Színpadba Városi Színházba Vígszínházba kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztárunk­nál, Erzsébet körút 35. Tel.: 15-03-27 A nemzetközi fényképkiállítás díjai. A Vigadóban e hó 23-án megnyílt nem­zetközi fényképkiállításnak zsűrije most ítélt a díjak felett. Igen nehéz feladat előtt állt a zsűri, mert a különös gond­dal kiválogatott kiállítási anyag közt nagy számban akadtak egészen, kiemel­kedő értékű munkák. Végül is a zsűri úgy határozott, hogy a rendelkezésre álló díjakat összevonja és összesen hat, egymással egyenértékű ezüstérmet oszt ki a­z alábbi résztvevők között: Giorgio Bianchi­ (Olaszország), Jaroslav Bohacek (Csehszlovákia), M. Brassai (Francia­ország), Albert Renger-Patzsch (Német­ország), Paul Wolff (Németország), Yun Yoshida (Mandzsukno). Ezenkívül még tizenkét képet tüntetett ki a zsűri, mint olyanokat, amelyek abszolút művészi teljesítményt jelentenek. Végül min­denki, akinek képét kiállításra elfogad­ták, megkapja a kiállítás művészi Da­guerre-emlékérmét. A rendkívül érde­kes és nagysikerű kiállítás történelmi része egyébként újabb szerzeménnyel gazdagodott: egy eredeti, egykorú Da­guerre-fél© felvevőgéppel, amelyhez megvan mindaz a felszerelés is, ami a daguerreotípiához szükséges, úgyhogy akár ma is lehetne vele daguerreotípeket készíteni. A kiállítás, amelynek párat­lanul gazdag anyagát állandóan nagy közönség nézi, naponkint 10-től este 7-ig van nyitva és november 7-ig tekinthető meg a székesfővárosi Vigadóban. Ked­vezményes jegyek kaphatók Kultúrpro­paganda jegypénztárunknál, Erzsébet körút 35. (X) Takarékosság és egészség a minden­napi élet fontos tényezői. Gyűjteni kell a filléreket és törődni az egészséggel, hogy a szükséges pillanatban pengők és testi-lelki erő álljanak rendelkezésünkre. Mindennap 2—3 fillér a takarékpersely­be pengőket, mindennap 2—3 kávés­kanál Ovomaltine a reggeli- és uzsonna­tejbe jó egészséget jelent. Szívesen és ingyen kü­ld takarékperselyt és Ovomal­tine mintaadagot a dr Wander-gyár, ha ezt a hirdetést beküldi vagy külön ír. Dr. Wander gyógyszer- és tápszergyár rt., X. Keresztúri út 30/b szám. (X) 7. oldal Szent-Györgyi díszdoktor lesz A szegedi egyetem pénteken rendkívüli tanácsülést tartott, ame­lyen méltatták Szent-Györgyi ér­demeit. A tanácsülésen szóba ke­rült Szent-Györgyi-emlékérem ve­zetése és díszdoktorrá avatása. Imecs György főispán rövidesen rendkívüli közgyűlésre hívja össze a város törvényhatóságát, amelyen Szent-Györgyi érdemeinek mélta­tása után javaslatot terjeszt elő Szeged város díszpolgárává válasz­tására.­­ A Gyermekbarát Egyesület vezető­ségi tasz­jai november 1-én, hétfőn dél­előtt­­­st0 órakor találkoznak néhai Ilatós G. Jenő gilgánál (Kerepesi te­mető 43. tábla, II. sor 74). — A számok varázsa. — Az emberek mégiscsak nevetségesek. — Hogyhogy? — Ha azt mondod nekik, hogy az égen 987,956.871 csillag honol, ezt szó nélkül elhiszik neked. Ámde, ha föl­írják a padra: „Frissen mázolva!" — ennek a valódiságát valamennyien ki­próbálják. — Gázolt egy színinövendék. Hatal­mas uccai botrányt keltett szerdán a Király ucca 102. számú ház előtt egy színinövendék, aki engedély nélkül autót vezetett és elgázolta Kammekker Ilona munkásnőt. A munkásnő át akart menni a túlsó oldalra, amikor Benz a Mercedes-autón arra robogott Kurucz Hedvig 20 éves színinövendék, Kessler Richárd vendéglős társaságában, annak autóján. A színinövendék nem volt ura a gépnek, amely nekirohant a munkás­nőnek. A szerencsétlenség színhelyén ha­talmas tömeg verődött össze és fenye­getően lépett föl a gázoló színinövendék ellen. A súlyosabb következményeket az odaérkezett rendőr akadályozta meg. A balesetet szenvedett munkásnőt súlyos állapotban az István-kórházba szállítot­ták. A színinövendék ellen, akinek nincs hajtási igazolványa, az eljárás megindult. Miért fél a téltől? Az olcsó gyöngy­szénnel fűthető Gyöngykályha egyenle­tes meleget áraszt otthonában. Nagy megtakarítás! Megtekinthető: Magyar Radiátorgyár Rt., Andrássy út 13. Vas­kereskedőknél kapható. Gyöngyszén kap­ható: Fodor Izsó, Grosz Ernő és Jenő, György Zsigmond, Kovács Ferenc és Társa, Winter Hermann Rt. budapesti szénkereskedő cégeknél. (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék