Népszava, 1938. július (66. évfolyam, 146–172. sz.)

1938-07-19 / 161. szám

/Moéi. A­z • •• m­­ 1 • Ízléses és művészi kivitelű füzetben hozta nyilvánosságra a Fox budapesti képviselete a következő évadban Buda­pesten bemutatásra kerülő Fox-filmek ismertetését. A bevezető megemlíti, hogy a Fox-gyár az 1938—39. évadban 14 filmmel gyárt kevesebbet, mint a megelőző évben és ez a csökkentett pro­dukció 8 millió dollárral kerül többe, mint az előző évad produkciója. A Fox tehát a következő évadban még paza­rabb kiállítású filmekkel akarja elnyer­ni a közönség megelégedését. A bemutatásra kerülő filmek fősze­replői között: Tyrone Power, Alice Faye, Don Amed­e, Irving Berlin, Lo­retta Joung, Sonja Henie, Dolores del Rio, Warner Baxter, Shirley Temple, Victor Mc Laglen, Simone Simon, An­nabella, Eddie Cantor, 3 Ritz Brothers, Warner Oland, Myrna Loy, Barbara Stanwyck, stb., stb. neveit olvashatjuk. rox jovo évadja — Késelés a búcsún. Vasárnap a Fóti úton búcsú volt. Itt találkoztak Vran­csek János gyári munkás és Budai Ferenc pék, akik régóta haragosak. A pék fél­tékeny volt Vrancsekre. Nyomban össze­szólalkoztak, majd Budai kést rántott elő és leszúrta Vrancseket. Ezután el­menekült. Futás közben az útjába kerülő Magyar Ilona 12 éves tanulóleányt is megszúrta Budai. Hétfőn hajnalban fog­ták el egy angyalföldi kocsmában és be­szállították a főkapitányságra. Itt ki­derült, hogy eddig már nyolcszor volt büntetve és örök időre kitiltották a fő­város területéről. Tettét azért követte el, mert Vrancsek udvarolt az ő barátnőjé­nek. A leszúrt gyári munkást életveszé­lyes állapotban szállították a Rókus-kór­házba, a kisleány sérülése könnyebb ter­mészetű. — Holttest «, Tiszában. Hétfő­n dél­után a szegedi vasúti hó közelében egy 18 év körül leány hil­­ét fogták ki a Tiszából. A leány ujján lévő aranygyűrű'! P. F. moni-.tam vai. Valószínűnek tartják, hogy annak a leánynak holttestét fotyták e ki, aki néhány nappal ezelőtt Al­j­jt határáb­­n lábmosás közben a Tiszába esett. — Ételmérgezés egy angol hadihajón. Londoni jelentés szerint a „Glorious" repülőanyahajón szolgálatot teljesítő hetven tengerészt súlyos ételmérgezési tünetekkel a máltai kórházba kellett szállítani. Ennek következtében el kel­lett halasztani a hajó keddre kitűzött indulását.­­ A cséplőgép dobjába esett Pátyról jelentik: Bottyán Jánosné aratómunkás a cséplőgép tetején kéveadogatás közben megcsúszott és a dobba esett, amely jobb karját tőből leszakította. A mentők Buda­pestre vitték, az István-kórházba.­­ A müncheni állatkert vérengző elefántja. A mü­ncheni állatkert egyik hímelefántja vasárnap dél­ben eddig még felderítetlen okból megvadult, ápolójára rontott és agyaraival halálra sebezte. Székelési zavaroknál és az ezekkel járó általános rosszullétnél a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel felkeléskor egy po­hárral bevéve — a gyomorbélcsatorna tartalmát gyorsan kiüríti, a puffadtsá­got csakhamar csökkenti, az emésztést és a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Kérdezze meg orvosát (X) A­V 8. oldal „ A két fegyenc" című Fox-film szakbemutatója volt hét­főn délelőtt a Rádiós Filmszínházban. A színészek kitűnő játéka mindvégig lekötötte a bemutató közönségének figyelmét és a legnagyobb érdeklődéssel figyelték a művészek játékát a majd­nem két óra hosszat tartó filmen. A darab meséje: fegyverszállító vállal­kozó, bosszút lihegő ír inas, aki ellopja a vállalkozó leányát, hogy azután 20 év után, lelkiismeretére hallgatva, vissza­adja az apának. Victor Mc­­Laglen, Pe­ter Lorre, June Lang, John Canadine és Walter Connody, a film főszereplői tapsra ragadták a bemutató közönsé­gét. ^^^^ k. j. NÉPSZAVA 1938 JSius II, Ee&I A rakoncátlan amerikai pilóta rozoga gépén Európába repült (London, július 18. — Inf.) Dou­glas Carrigan, az alig harmincéves „dilettáns" amerikai pilóta sikere­sen átrepülte az Atlanti óceánt és elavult rendszerű ócska gépével hétfőn délután 14 óra 32 perckor szerencsésen leszállt az ír fővá­ros közelében fekvő dublini baldonneli repülő­téren. A vakmerő pilóta, akinek az amerikai légügyi hatóságok már a múlt évben is megtiltották a­z At­lanti óceán átrepülését, hivatalos engedély, sőt nemzetközi pilótaok­mányok nélkül jött át harminc óra alatt az Atlanti óceánon. Douglas Carrigan vasárnap reggel startolt Newyorkból, ahol azt mondotta, hogy Los Angelesbe akar repülni, alig ért azonban néhány száz mé­ter magasra, a repülőtér parancs­nokságának nagy megdöbbenésére irányt változtatott és egyenesen nekivágott az Atlanti óceánnak. Vállalkozása annál is vakmerőbb volt, mert régi típusú egymotoros gépére még csak rádiót sem szerelt. Az óceánrepüléshez szükséges többi műszer is hiányzott a gépről. Douglas Carrigan már kilenc éve használja ezt a régi gépét és senki sem hitte volna, hogy át tud jutni vele az óceánon. Az egész repülő­gép értékét nem becsülik többre 150 fontsterlingnél (körülbelül 3500 pengőnél). A legvakmerőbb óceánrepülő (London, július 18.) Az angol sajtó a legvakmerőbb óceánrepülőt ün­nepli Douglas Carrigan személyé­ben és „bolond gépnek" nevezi a fiatal amerikai pilóta elavult, ócska repülőgépét, amelyről senki sem hitte volna, hogy át tud repülni az óceán fölött. Jellemző err­e a gépre, hogy üzemköltsége tengeri mérföl­denként (16 kilométer) mind­össze másfél penny (16 fillér), amivel szemben Howard Hug­hes legmodernebb felszerelésű óriásgépének üzemköltsége 3'A font sterling (SO pengő) tengeri mérföldenként. Carrigan és gépe, a dublini re­pülőtérről érkező jelentések szerint jól bírta az utat s ha Carrigan akarta volna, még tovább is repül­hetett volna, mert a tartályokban még 170 liter benzin volt. Az újság­íróknak arra a kérdésére, hogy mi­ért vállalkozott erre a veszedelmes óceánrepü­lésre, Carrigan vállát vo­nogatva, így válaszolt: — A newyorki repülőtérparancs­nokság megtiltotta, hogy sikeres los angeles—ne­wyorki távrepülésem­ után visszafelé is megtegyem ezt az utat, ezért tehát elhatároztam, hogy megmutatom a parancsnokságnak, mit tud ez a gép. Mivel Carrigannak sem útlevele nincs, sem a repülőgép nemzetközi okmányait nem­ váltotta ki. Ír­országiján úgy a repülésügyi, mint a bevándorlási hatóságok megindít­ják ellene az eljárást, míg Ameri­kában a légügyi hatóságok tilal­mának megszegése miatt von­ják felelősségre. Nagyszerű teljesítmé­nye azonban előreláthatóan mente­síti őt mind a két országban a ko­molyabb büntetés alól. ­ NI Amíg a kormány nem veszi igénybe a demokratikus fejlődés felé törekvő erőket..." Szociáldemokrata népgyűlés Szombathelyen Vasárnap délelőtt a Hérics-kert­ben a szemetelő erő ellenére is ha­talmas tömeg szorongott. Ez a ha­társzéli város ezen a délelőttön megragadta az alkalmat annak ki­fejezésre juttatására, hogy az intel­ligens politikailag érett és felvilá­gosult szervezett dolgozók józanul és fölényesen ítélik meg az esemé­nyeket. A várost az utóbbi hóna­pokban valósággal elöntötte az új­fajta, mindenhonnan összeollózott és sajátságos egyéni zamatokkal nyakonöntött programok sokasága. Az Anschluss óta pedig valósággal rikoltozott a „szegény rokon" gőgje, aki a „gazdag rokon" fényéből ki­kölcsönözte a maga ragyogását és „bátorságát". Szombathelyi elvtár­saink által rendezett gyűlésünk megmutatta, hogy a mi seregünkbe nem hatolt be ez a mámor. Az a néhány gyöngelelkű, akit a potya­bor elcsábított tőlünk, már mosak­szik és keresi a visszatérés útját. Valóban, megnyugtató és fölemelő érzés volt szembenállani ezzel a hallgatósággal, amely az előadók minden szavát a jó politikai iskolát végzettek figyelmével és helyeslésé­vel fogadta. Avár István elvtárs elnöki meg­nyitójában kitért az országos mun­kásdalosü­nnepély körül fölvett nyi­las lármára. A hallgatóság jelenté­keny többsége részt vett ezeken az ünnepségeken. Avár elvtársnak te­hát könnyű dolga volt, amikor ki­mutatta, hogy milyen hazugság­dömpinggel, akarták ezt a nagy­szerű demonstrációt beszennyezni. Kéthly Anna elvtárs részben a parlament végzett munkáját ismer­tette, részben azokkal az erőfeszíté­sekkel foglalkozott, amelyek az Imrédy-kormány energiáit lekötik a diktatúrás lényegű mozgalmak­kal való küzdelemben. Am­íg a kormány nem veszi igénybe a demokratikus fejlő­dés felé törekvő erőket, amíg a népesség gazdasági és szociális ellátásával nem vonja ki a huszonnégyórás apostolok vitor­lájából a szelet — mondotta —, addig csak fölösleges és céltalan versenyfutást rendez a kor­mányzatnál patentírozottabban „jobboldali" mozgalmakkal. Szeder Ferenc elvtárs ezeknek a jobboldali mozgalmaknak az erede­tével és­­jellegével foglalkozott a hallgatóság állandó derültségétől kísérve. Az egymás sarkára hágó vezérjelöltek között alig találunk valakit, aki nem a baloldalról len­dült át, miután a szociáldemokrata pártban való ajánlkozásuk meg­hiúsult, mert a párt nem volt hajlandó töme­geit birkanyájként a kísérlete­zők számára átengedni. Akire ilyesmi nem bizonyítható, az vagy annyira fiatal, hogy csak most tanulja első lépéseit a politi­kai játszótéren, vagy sohasem volt semmiféle meggyőződése, de a je­lenlegi idők zűrzavarában föl­fedezte, hogy a kész jelszavak szajkózása nem követel különösebb képességeket. A jóhiszeműek kö­zött azonban már terjed a kiábrán­dulás s ezeket a szociáldemokrata párt, mint az ország szellemi és fizikai dolgozóinak pártja, szíve­sen hívja a fegyelmezett, komoly politikai munkára. Avar István elvtárs köszönetet­ mondott a két és félórás gyűlés hallgatóságának a kitartó érdeklő­désért. Felhívta őket a Népszava olvasására és támogatására, vala­mint a pártszervezet megerősítésére. Ne szeresse más A törvényszék Héthelyi-tanácsa előtt állott hétfőn vádlottként egy alacsony, szőke fiatalasszony. Egészségrontás bűntette miatt emeltek vádat Máties Mária szakácsnő ellen, mert a közel­múltban a Lázár utcában lúgkőoldat­tal leöntötte Kovács Sándor sofőrt, aki súlyos égett sebeket szenvedett. — Nagyon szerettem, kérem, ezt az embert, de rossz volt hozzám. Gyakran hozzámvágta a cipőjét és meg is vert, amellett egy 16 esztendős cigánylányra költötte a pénzét. Amikor elhatároztam, hogy elcsúfítom, már előre sajnáltam őt, de nem tehettem másként. Azért ön­töttem le, hogy ne szeresse más. Kovács Sándor sofőrt hallgatták ki ezután, akinek arcán­ jól látszanak a lúgkőoldat nyomai. Tagadta, hogy rosz­szul bánt volna a vádlottal. A törvényszék Máties Máriát az eny­hítő körülmények figyelembevételével kéthónapi fogházra ítélte. Megnyugo­­­dott az ítéletben. ­ Pusztító felhőszakadás Oros­­házán és Szentesen. Orosházán hét­főn délután másfélórás hatalmas felhőszakadás volt. A lezúduló víz­mennyiség elárasztotta az utcárkat, és mintegy 300 lakásba egy méter­ magasságban hatolt be a víz. A határban a learatott földeken is magasan állt a víz. A szélvihar a kévéket fölforgatta és az eső át­áztatta. A felhőszakadás miatt az aratási munkálatokban mintegy hétnapos eltolódás állt elő.­­ Hét­főn délután jégeső pusztított Szen­tesen és környékén. A diónagyságú jég a kukoricában, szőlőben és gyü­mölcsösben okozott nagy kárt. A pénzügyigazgatóság helyszíni szem­lét tart, hogy a károsultakat szük­ség esetén adókedvezményben ré­szesíthessék. A jégesés 25 percit­ tartott. — Tüzek a dunántúli községekben. Nagycsákány községben hétfőn délelőtt nagy tűz pusztított, öt ház és több gaz­dasági épület elégett.­­ A mosonym me­gyei Liskópuszta egyik házában hétfőn délben tűz keletkezett, amely az orkán­szerű szélben rohamosan átterjedt a szomszédos házakra is. A környék tűz­oltói négyórai munkával oltották el a tüzet. Hét lakóház teljesen elpusztult és néhány gazdasági épület is leégett. Harminc család maradt hajlék nélkül. A vizsgálat megindult a tűz keletkezé­­sének kiderítésére. — Az Egyesült Államok új buda­pesti alkonzulja. A „M. T. I." je­lenti, hogy a kormányzó a külügy­miniszter előterjesztésére H. Fran­cis Cunningham­nek, az Amerikai Egyesült­­Államok budapesti al­konzulának a működési engedélyt megadta. — Földrengés Franciaországban. Párizsból jelentik, hogy dauphinéei Alpokban a hétfőre virradó éj­szaka 2 órakor könnyebb földren­gést éreztek. A földlökések 2—3 másodpercig tartottak és nem okoz­tak jelentékenyebb kárt. A leg­erősebben a földrengést Greno­ble városában észlelték. S­ zámolócédulát­ adunk kávéházi és éttermi f­izetőpi­ncérekk­ek | Conti u. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék