Népszava, 1939. február (67. évfolyam, 12–28. sz.)

1939-02-01 / 12. szám

Budapest, 1939 február 1, szerda ' 17. évfolyam 12. szám Budapest, 1939 február 1, szerda /jr^^/J­k^ra ^^ NÉPSZAVA A SZÖGI Á­L­D­E­M 0 • / . ' .••••* .. ' • K­R­ÉTA PÁ­R­T K­Ö­Z­P­­­O­N­T­I LA­P Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­g­t­e­­­­­é­n­i­k hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A válság elhalasztódott Roosevelt, Chamberlain, Dala­dier és Hitler hétfői beszéde után ebben foglalható össze a világ­sajtó közvéleménye. A háborús feszültség enyhült,­­ de a fel­készülés és fegyverkezés még fokozottabb erővel folyik. A vál­ság elhalasztódott: senki sem vál­lalja a háborús kockázatot. Ma még nem vállalja... Chamberlain keddi beszéde ma­gyarázatát adja a feszültség eny­hülésének: „a nyugati nagyhatal­mak a lecsillapítás politikáját folytatták eddig" és ez a politika, szerintük, „sikerrel járt". A má­sik ok ennél­­ súlyosabb: „hosszú felfegyverzési készülődéseink ered­ményei most jelentkeznek" — mondja Chamberlain. Ezzel nyil­ván Hitler defenzívszellemű be­szédére utal. Valóban, Hitler hét­fői beszéde föltűnően különbözött eddigi agitatív- és offenzívszel­lemű­ beszédeitől. Magyarázkodott és védekezett.­­ Hitler beszédének és állásfoglalásának az indoka Németország megváltozott hely­,­zetében van. Mert Németország helyzet© megváltozott. Katonailag nagyon erős volt, de a nyugati hatalmak az erőteljes felfegyver­­kezéssel utolérték Németországot. Amerika beavatkozása európai háborúba, már eldöntött tény. A háborús kockázat tehát jóval na­gyobb, mint eddig bármikor volt. A kedvező alkalmat, amikor még a nyugati hatalmak készületle­nek voltak, elszalasztották. Ezt Németország ma már látja. Németország világpolitikai hely­zete is megváltozott. Olyan új területeket kapott, amelyekről még csak nem is álmodott! Az Anschluss és a Szudéta-vidék és ennek következményeképpen kö­zép- és keleteurópai befolyásának a megnövekedése teljesen kárpó­tolták. Németország imperialista céljai más irányt vettek. Németországnak most egy külső és több belső problémája van. Külpolitikai célkitűzése a gyar­matok visszaszerzése. Az ukrán ügyről ma nem­ beszélnek, mert ez újból bevonná Oroszországot az, európai politika irányításába. Márpedig a tengelyhatalmak­ leg­nagyobb sikerüket­­ abban látják, hogy Oroszországot kikapcsolták az európai­­ügyekből­ Oroszország részvételével; se a spanyol, se a szudétakérdésben nem tudtak volna megegyezést létrehozni. Németország további útja tehát az ütközőpontok és veszélyek el­kerülését keresi. Támogatja Olaszo­­országot törekvéseiben és háború­k esetén, ha megtámadják. Követeli­ elvesztett gyarmatait, kierő­szakolja a gyarmati kérdések tár­gyalását és elkerüli a háborús veszély felidé­zését, a háborús kockázat megnövekedése miatt. Ez a politika megfelel Német­ország mai helyzetének. Az An­schluss és a Szudéta-vidék Német­ország belső problémáit meg­növelte. Figyelmét a pénzügyi és gazdasági bajok felé kell for­dítania. Hitler beszéde ennek igazolása. A nemzeti szocializmus már nem exportcikk­e a németek­nek ,,egészen közömbös, hogy más népeknek milyen államformájuk van". Németország most már elismeri, hogy gazdasági nehézségei na­gyok és ezeknek megoldása sür­gősebb. Németország arra törek­szik, hogy a nyugati nagyhatal­mak mellett élhesse a maga életét és nyilvánvalóan enyhítette im­perialista törekvéseinek élét. A németek „nem látnak okot arra, hogy­ hadakozzanak, más népek ellen azért, mert demokraták". Hitler beszéde Chamberlain müncheni politikájának a foly­tatása: négyhatalmi megegyezés, a tengelypolitika fönntartásával. Az erőpróba csak ezután kö­vetkezik. Ha sikerül az olasz­francia ellentétek kiegyenlítése, akkor a chamberlaini politika továbbfolytatható. De a „továb­biak" attól függnek, hogy Német­ország belső dolgai hogyan fej­lődnek? Egy tény megállapítható: a nemzeti szocializmus imperia­lista Németországa megérett a kompromisszumokra és keresi, hogy más, ellentétes világnézetű nagyhatalmak mellett éljiessen. Ez nagy befolyással lesz Német­ország belső politikájának és viszonyainak alakulására is. A Harmadik Birodalom offenzív szellemének és törekvéseinek a likvidálása nem járhat áldozatok és válságok nélkül. Ez Orosz­országban is tályozatokat követelt és Oroszország akcióképességét is döntően befolyásolta. A válság tehát valóban­­ elhalasztódott. Európa és Amerika népei meg­könnyebbülten vehetnek lélegze­tet. A háborús veszély eltávolo­dott. Chamberlain beszámolója római útjáról és állásfoglalása Hitler beszédéhez (London, január 31.) Kedden a parlament újból összült a karácso­nyi szünet befejeztével. Arra a hírre, hogy a Ház nagy­fontosságú külügyi vitát folytat, a képviselők zsúfolásig megtöltötték a termet. Arthur Hendersonnak Hitler kan­cellár­ hétfői beszédére vonatkozó kérdésére felelve. Chamberlain mi­niszterelnök a következőket mon­dotta: Üdvözlöm Hitler kancellár tegnapi beszédének ama kitételeit, amelyekben hangsúlyozta, hogy az angol és német­ nép közötti köl­csönös bizalmat és együttműködést kívánja, örömmel ragadom meg ezt­ az alkalmat, hogy újból kife­jezzem azokat az érzelmeket, ame­lyekben­­­az­ angol" korm­ány"és nép teljes mértékben osztozik. Jelenleg az angol és német kor­mány között nincsen szó tár-­ gyal­ásokról. Örömmel állapíthatom meg, hogy nemrég: az angol és német ipar kép­viselői között megbeszélések foly­tak kereskedelmi ügyeikről. Sir Joh­n Natt képviselő megkér­dezi, folytatnak-e tárgyalásokat a közeljövőben az angol és német kormány között. — Chamberlain: Nem. Sir .John Simon kincstári kancel­lár White képviselő kérdésére rö­viden ismertette a cseh-szlovák kölcsönegyezményt és­ hangzoztatta, hogy a tárgyalások során szó volt a menekültek devizaszü­kségletének fedezéséről is. Malcolm MacDonald gyarmat­ügyi miniszter bejelentette, hogy a palesztinai értekezlet remélhető­leg jövő kedden megnyílik. Boldog-e Cseh-Szlovákia? T. Emilis felvilágosítást kér a mi­niszterelnöktől a csehszlovákiai helyzetről. Chamberlain miniszter­elnök: A kincstári kancellár már nyilatkozott :a Csehszlovákiával folytatott­­kölcsöntárgyalások befe­jezéséről. : Ezenkívül az egyetlen újabb figyelemreméltó fejlemény az is békés elintézés, amely a cseh-szlovák és magyar kor­mány között bizonyos január 6-i és 10-i határincidensek ügyé­ben létrejött. Mander (ellenzéki szabadelvű): Meg van-e elégedve a miniszterel­nök azzal a boldog új élettel, ame­lyet most a cseh-szlovák nép élhet? — Chamberlain nem feleli befolyását bármikor a béke érdeké­ben,­ám annak szüksége felmerülne. Olaszország békét kíván minden szempontból és nem utolsó helyen Európa általános szilárdsága szem­pontjából. Legyen szabad emlékez­tetnem a Házat, hogy Mussolini a­ múlt szeptemberben bizonyságát nyújtotta annak, hogy hajlandó és tud is a béke érdekében közbelépni. Különösen örvendetes volt ennél­fogva az az ígérete, hogy szükség esetén ismét számítani lehet szol­gálataira. Vendéglátó házigazdáink hangoztatták, hogy a berlin­római tengely az olasz külpoli­tika lényeges része, de hogy ez nem jelenti azt, mintha lehe­tetlen volna Olaszország szá­mára, hogy a legbarátságosabb viszonyt tartsa fenn Angliával és más hatalmakat. Itt a körülmények erre kedvezőek ,és azt sem jelenti, mintha nem volna, lehetséges a jó viszony Né­metország és Franciaország között. Chamberlain ezután hosszasan fejtegette, hogy milyen­ őszinte há­lával töltötte el őt és lord Halifaxét az a­­felülmúlhatatlan előzékenység, amellyel az olasz hatóságok a láto­gatás során fogadták és kényelméről a legmesszebbmenő módon gondoskodtak. Mind a Gémiában és Torinóban, mind a Rómában rendezett hivata­los üdvözlések megkapó őszinte­sége és melegsége éppen olyan ör­vendetes volt, mint az a spontán lelkesedés, amellyel a római lakos­ság fogadta az angol minisztere­ket és amely­­világosan megmutatta, mennyire örül Róma népe az an­gol-olasz barátság megújításának és mennyire helyesli az angol mi­niszterelnökei a béke fenntartása érdekében folytatott erőfeszítéseket. Legyen szabad itt megismételnem. — folytatta Chamberlain — Musso­lini úrnak táviratilag már eg­yszer kifejezett legmelegebb személyes köszönetemet és mélységes hálá­mat azért a fogadtatásért, amely­ Anglia és Németország között nem folytak és nem folynak tárgyalások Kényelmesen utazott és szépen fogadták Az interpellációk befejeztével Chamberlain miniszterelnök tájé­koztatta a Házat római látogatásá­ról. Őszinte örömmel üdvözöltem — mondta — a Mussolini meghí­vása által nyújtott­ alkalmat, hogy megújítsam a vele való személyes érintkezést, amely Münchenben létrejött. Ütköz­ben Párizsban talál­koztunk a francia miniszterelnök­kel é­s külügyminiszterrel és a két országot közösen érdeklő ügyekről folytatott beszélgetésünk megerősí­tette a két kormány között már ré­gebben létesült általános felfogás­beli azonosságot.­­ Mussolini elsősorban és min­denekelőtt világosan kijelentette, hogy Olaszország politikája a béke­politika és hogy örömmel használná

Next