Népszava, 1939. április (67. évfolyam, 55–78. sz.)

1939-04-01 / 55. szám

07. évfolyam 55. szánt A S­Z­O­C­I Á L D csak Nagyjából már megállapították a magyar-szlovák határt Új helyzet a világpolitikában? Chamberlain bejelentette az alsóházban: Anglia és Franciaország biztosítja Lengyelország függetlenségét minden támadással szemben (London, március 31. — „M. T. I.") "Az alsóházban pénteken Chamber­lain miniszterelnök, akitől Green­wood, a munkáspárti ellenzék he­lyettes vezére már a délelőtt folya­mán felvilágosítást kért az európai helyzetéről, délutánra ígérte a tájé­koztatást. Chamberlain miniszter­elnök a következő nyilatkozatot ol­vasta föl: — A kormány nem kapta megsz az állítólag Lengyelország­ ellen terve­zett támadásokról szóló híresztelé­sek hivatalos megerősítését, ennél­fogva nem tehető fel, hogy a kor­mány ezeket a híreszteléseket iga­zaknak fogadja el. — Az angol kormány általános politikája a következő: Állandóan pártoltuk az ellenté­tek elintézését az érdekelt felek­ közötti szabad tárgyalás­ útján. Csakis ezt tekintjü­k a természetes és helyes eljárásnak ellentétek fel­merülése­­esetén. Meggyőződésünk szerint nincs olyan kérdés, amelyet ne lehetne békés úton megoldani és nem taltjuk indokoltnak, honi erőszakkal vagy erőszakos fénye­ítélésekkel helyettesítsék a tárgya­lások módszerét.­­ Amint a Ház bizonyára tudja, bizonyos tanácskozások f­olynak más kormányokkal. Hogy addig jár amíg ezek a tanácskozások véget nem érnek, teljes szabatossággal meghatározzuk az angol kormány álláspontját, ezennel bejelentem a Háznak, hogy ezen időszak alatt (tudniillik a tanácskozások folyamata alatt) olyan cselekmény esetén, amely világosan fenyegetné a lengyel függetlenséget és amellyel szem­ben a lengyel kormány létérdekének tekintené a nemzeti had­erejével való ellenállást, az angol kormány kötelezettnek érezné magát, hogy haladéktalanul megadjon a lengyel kormánynak minden hatalmában álló segélyt. Az angol kormány ilyen irányú biztosítékot nyújtott a lengyel kormán­yak. Hozzátehetem, hogy a francia kormány fölhatalmazott annak világos kijelentésére, hogy Franciaország álláspontja ebben az ügyben ugyanaz, mint -­­ - az angol kormányé. Világnézeti különbség nélkül minden hatalmat felszólítanak a kölcsö­nös biztonságért való együttműködésre Greenwaold: A­ Ház bizonyára föl-a nök nyilatkozatából előálló lehe-Ismeri Chamberlain miniszterel-í­­őségeket. Meglehet, hogy következményei époly sorsdöntően fontosak lesz­nek, mint ama nyilatkozaté, amely egy negyedszázaddal előbb­r­en hangzott el ebben a Házban. Kérdem a miniszterelnök urat, vár­jon az imént fölolvasott nyilatko­zata első­ lépésnek­­tekinthető-e a támadás elriasztását vagy vissza­tartását célzó politika fejlesztése felé és ha igen, haladéktalanul tevékeny és eré­lyes lépéseket tesz-e a kormány, hogy más hatalmakat is az ehhez való csatlakozásra bírja, beleértve Szovjet-Oroszországot, a többi nagy- és kishatalmakkal együtt? Arra törekszik-e a miniszterelnök, hogy az együttműködés lehető leg­nagyobb mértékét biztosítsa a béke­­védelmére és megfontolja-e m­o­st annak kívánatosságát, hogy hala­déktalanul értekezletre hívja mind­azokat a hatalmakat, amelyek való­színűsen a béke oldalán sorakoznak a támadó ellen. Chamberlain: Nyilatkozatom csak a megnevezett ideiglenes időszakra vonatkozik. Az angol kormány ta­nácskozásban áll különböző egyéb hatalmakkal, beleértve természete­sen a szovjet­ kormányt is. Lord Halifax külügyminiszter ma délelőtt fogadta a szovjet nagy­követet, akivel nagyon kimerítő megbeszélést folytatott. Az iránt nincs kétségem, hogy a szovjet korm­ány teljes mértékben megérti és nagyrabecsüli azokat az elveket, amelyek alapján cselekszünk. Amint a Ház tudja, a jövő héten Beck ezredes, lengyel külügy­miniszter látogatását várjuk (Lelkes éljenzés a Ház mindért oldalán), akivel tanácskozni fogunk különböző egyéb rendszabá­lyokról, amelyeket azért foganatosítunk, hogy az együttműködés lehető legnagyobb mértékét halmozzuk föl, ama erőfeszítések érdekében, amelyek célja egyszersmind véget vetni az esetleges támadásnak, ami a tárgyalás észszerűbb és rendezettebb mód­szerével váltandó fel. Greenwood: Ami az értekezletet illeti, szívesen látná-e a miniszter­elnööik ú­j, összes hatalmak együ­tt­műk­ödlésének legnagyobb mértékét, beleértve Szovjet-Oroszországot is a korláti célszerűség kérdése. Nin­cse­nek elméleti nézeteink és h­a az ér­tekezlet bizonyulna a legcélszerűbb eszköznek, haladéktalanul ahhoz fo­lyam­odnnk. Elrenk­ező esetben" más eszközöket választunk. További pót­kérdésekre­­ kijelen­tette Chaim­berlain miniszterelnök, hogy a dam­íciumok­at teljes­ mér­tékben tájékoztat­ták. Chamberlain: Igen. Önömmel üd­vözülnénk az együttműködés, legna­gyobb mértékei. Az értekezlet kér­dése nézetünk szerint csak a gya­ Morgan: Megnyugtathatja-e a miniszterelnök a Házat,, hogy nin­csenek úgynevezett világnézeti akadályok köztünk és Oroszország között. — Chamberlain: Igen. Habozás nélkül megadhatom ezt a biztosítékot. A munkáspárt a kormány mellé áll Cranbornn, ügyminiszter aki Eden volt ki­s­ [ A miniszterelnök Hági­ fontosságú államtitkára .volt, • nyilatkozatot mondott,­­ amelyet . ­ Budapest, 1939 április 1. szombat fillér E­M­O­K­R­A­T­A P­Á­R­T K­Ö­Z­P­O­N­T­I LA­P­J­A­i e­­ -Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő k­i­v­é­t­e­lével m­i­nden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332

Next