Népszava, 1939. június (67. évfolyam, 102–125. sz.)

1939-06-01 / 102. szám

67. évfolyam 102. szám Budapest, 1939 június 1. csütörtök Ara 12 fillér ' ' A S­Z­O­C­I­Á­L­D­E­M­O­K­RATA PÁR­T KÖZ­P­ONTI L­A­P­JA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­g­j­e­l­e­ni­­k hétfő kivételével m­i­n­d­e­n nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A választások eredménye természetesen élénken foglalkoz­tatja a közvéleményt, ért­hető azon­ban, hogy a legjobban mégis pár­tunk tagjait, a szervezett mun­kásságot. A Népszava tegnapi számában elmondottuk, h­ogy ez a választási rendszer csak ilyen eredményeikkel járhatott. Van újság, amely gúnyolódik e meg­állapítás fölött és „népítéletet" emleget. A mosoly az arcukra fagy. A nyilas előretörés első­sorban őket fogja gondolkodásra kényszeríteni. A nyilasok e szál­láscsinálói titokban egy követ fújnak velük, de nyíltan tartják a látszatot, hogy ők kormány­pártiak és néhanapján a nyilasok ellen is megerőltetik a tollakat. Most fuvolahangokon nyájaskod­nak a nyilasok felé. Azt hiszik, hogy ettől a hangtól a bősz orosz­lánok megszelídülnek és a negy­vennél több nyilas, aki tegnap még eget-földet ígért és támadta a rendszert, holnap majd szépen besétál a rendszer etetőjébe. Ezért a nagy udvarlás a nyilasok felé. A nyilasok azzal agitáltak, hogy egyet akarnak velünk, nincs közöttünk különbség, ők a szocia­listák,­­ ők a rendszer igazi ellenségei. Ha uralomra kerülnek, a mezőgazdasági terményeknek olyan ára lesz, mint amilyen Németországban. Ha uralomra kerülnek — mondották —, vége szakad a feudális uralomnak. Számlálatlanul szórták a pénzt. Könnyen szerették, könnyen ad­ták ki. Hogy bennünket nem támadtak az egész választási küz­delem alatt, annak csak az lehet az oka, hogy azzal agitáltak: nincs különbség a szociáldemo­kraták és a nemzeti szocialisták között. Hát nagyon tájékozatlan­nak, politikai analfabétának kép­zelték a választók egy részét, ha azt hitték, hogy ezzel a trükkel tudnak szavazatokat szerezni. Ha viszont akadtak, akiket ezzel bo­londították el, akkor tapasztal­hatták, h­ogy milyen értéke van annak, ha ránk hivatkoznak. A szociáldemokráciáról tudják, hogy az a nép pártja és a nép javát akarja. A mi nyilasainkról, ezt nem hiszik el. Ezért folyamodtak a hazugsághoz és a demagógiá­hoz. Majd meglátjuk, meddig tart a pünkösdi királyság. A kiábrán­dulás nagyon gyorsan indul majd meg. Gyorsabban, mint gondol­ják. S a becsapottak és félreveze­tettek számonkérhetik majd az eltékozolt bizalmat. Akiket félre­vezettek, kiábrándultan és csaló­dottan fordítanak hátat a nyilas­kereszteseknek. A választási rendszer fortélyain, drótakadályain és fark­as vermein túl másról is kell beszélnünk. Ha őszintén feltártuk, hogy vereség ért bennünket, ha becsületes a szándék bennük, hogy a tanulsá­gokat levonjuk és még kemé­nyebben harcoljunk, akkor szét kell néznünk a magunk portá­ján is. Egy választási harcot nem lehet és nem szabad az utolsó hetek szervezési munkájára fel­építeni. A kormánypárt majdnem két évig készült a választásokra. A mi szervezeteink talán nem vették komolyan a választások lehetőségét és ezért nem fordí­tottak elég gondot a választások előkészítésére. Politikai párt­szer­vezeteinek mindig készen kell len­niök arra, hogy választásokra mozgósíthassanak. De ezt nem úgy kell érteni,­ hogy csak köz­vetlenül a választások előtt moz­gósítjuk a szervezeteket. Ha a pártszervezetek nem rendelkez­nek elég funkcionáriussal, ha nincs elég összekötőjük, bizalmi­juk s nincs elég emberük, akik a választási gépezetet a választók mozgósítása tekintetében ellátják, akkor ez kihat a választások végső eredményére is. Ezen a téren hiányok mutatkoztak nem­csak a fővárosban és környékén, hanem a vidéken is. Nem hallgatjuk el azt sem: a hatalomnak volt gondja arra, hogy szervezeteinket a lehető leg­több helyen megsemmisítse és a mozgalomban résztvevő embere­ket megfélemlítse. Ezt a módszert ezelőtt is sikerrel alkalmazták. Ahogy 1932-ben szétszórták öt­száznál több falusi szervezetün­ket, úgy tették lehetetlenné az utóbbi években pártszervezeteink működését a vidéki kisvárosok­ban is. Mindezt tudjuk, hiszen az akadályok elhárítására mindent megtettünk. Mégis, ha még az akadályok ellenére is választá­sokban akarunk résztvenni, a pártszervezeti apparátust és szer­vezkedést nem szabad parlagon hagyni és nem szabad arra ítélni, hogy működését csupán önmaga körül folytassa. Hanem gonddal és előrelátással alkalmassá kell tenni arra, hogy a választásokon sohase mondjon csődöt, még a leg­kisebb faluban sem. Nem népítélet sújtott le ránk. Vereséget szenvedtünk, amit ki tudunk heverni, ha hozzálátunk a munkához. A nyilas mámor ne befolyásoljon bennünket és ne felejtsük el, hogy mától kezdve egyik legfontosabb feladatunk a nyilasok leleplezése. Határozottan és világosan meg kell vern­ni a válaszfalat: a szociáldemokrácia és a nemzeti szocializmus között nincs semmi közösség. Egész világ választ el bennünket. Ők a tőke­ellenességeit csak paraszt­fogásnak használják. Az antiszemitizmus is csak arra való náluk, hogy alantas szenvedélyeket piszkál­janak föl. De azért a zsidóval, ha kell, kötnek üzletet és arra is megkérik, mint a makói zsidókat, hogy szavazzanak a nyilas je­löltre. Az aztán a makói zsidó választók jellemére, érzésére és fölfogására üt maradandó és maró bélyeget, hogy­­ ezt meg is tették! Föl kell világosítani a munkás­ságot, hogy semmi közösség nincs közeülttük és a­ nyilaskeresztesek között. Ezeknek a nemzeti szocia­lizmusa csak a megtévesztésnek­ a köpönyege. Ők nem nemzetiek és nem szocialisták. Amit művel­nek, közönséges parasztfogás. A tőke ellen sem harcolnak, ami egyébként majd be is bizonyoso­dik.' '­­ • '• » ' ' T Sok feladatunk lesz most, régiek és újak. De nem volnánk szociál­demokraták, harcosok és ü­ldözte­tés­hez szokott munkásem­berek, ha nem lennénk készek arra, hogy vállaljuk a ránk váró munkát, akármilyen nehézségekkel jár­ma is. Csak mi magunk segíthetünk magunkon. De az első teendő, hogy lássunk tisztán. A má­sodik lépés, hogy fogjunk munkához és legyünk készen új harcokra. Az új harcokat, a párt­szerve­zeti mozgalom kiépítését kell folytatnunk — a munkás­osztályon belül! Június 14-én lesz az új ország­gyűlés ünnepélyes megnyitása Mit tárgyaltat a kormány a parlamenttel a nagy nyári szünet előtt? A Ház első formális ülése június 12-én lesz A választások lezajlása után a kormány tagjai ma, csütörtökön délelőtt tartják első minisztertaná­csukat. Természetes, hogy ennek a minisztertanácsnak főtárgya a vá­lasztások folytán kialakult új hely­zet megvitatása és az új parl­ament össze­ülés­ével kapcsolatos teendők előkészítése lesz. Az kétségtelen, hogy a választások egészen új, az eddigitől lényegesen eltérő hely­zetet teremtettek a parlament­ben. Az ellenzék sorai erősen megritkultak, hiszen a tényle­ges ellenzéki mandátumok száma lényegében 24-re csökkent, amennyiben — amint ismeretes — megválasztottak 14 kisgazdapártit és 5—5 szociáldemokrata és Rassay­párti képviselőt. Kétségtelen, hogy ne­héz küzdelem vár majd a parla­mentben arra a 24 képviselőre, akiknek az ellenzék feladatát kell vállalniuk és ebben a harcban nem­csak a 180 főnyi kormánypárttal, hanem egy 10—50 lapú szélsőjobb­oldallal szemben is helyt kell áll­niok. Az egyébként még meglehetősen tisztázatlan, hogy a különböző nyilas pártok és frakciók milyen pozíciót foglal­nak majd el a képviselőházban, mi lesz a viszonyuk a kormányhoz, hogy ellenzéki szerepet szánnak-e önmaguknak, avagy bizonyos fokú együttműködésre törekszenek-e a MÉP-pel vagy legalábbis annak esetleges job­bszárnyával. Ennek a kérdésnek a kijegecesedése termé­szetesen nemcsak a nyilasoktól, ha­nem elsősorban a kormány állás­foglalásától és jövőbeni magatartá­sától függ. Teleki miniszterelnök­nek kell el­döntenie, hogy a kor­mány félre nem ismerhetően és félre nem magyarázhatóan meg­húzza-e a határvonalat a­ MÉP és a jobboldali szélsőség­ között. a nyilasok Kik kerülnek szembe a pótválasztásokon? A MÉP-mandátum­ok száma egyéb­ként ezidőszerint pontosan nem ISO — amint a kedd este kiadott fél­hivatalos jelentés közölte —, hanem eggyel kevesebb, tehát 179, ezzel szemben a különböző szélsőséges jo­bboldali pártok és frakciók, vagy­is a nyilasok mandátumainak száma 44-re emelkedett. A főváros déli választókerületeiben ugyanis csak szerda délelőttre állapították meg a választás hivatalos eredmé­nyét és ez most már így alakult 4 (tehát nem 5) mandátum jutott, a MÉP-nek, ugyancsak 4 mandátum, (tehát nem 3) a nyilasoknak, és­ 1—1 mandátum a Szociáldemokrata Párt­nak és Rassayékn­ak. Ez időszerint tehát

Next