Népszava, 1939. szeptember (67. évfolyam, 176–200. sz.)

1939-09-13 / 185. szám

I Magyar lovaregylet­­ 13., 16., 17-én délután 113 órakor versenyt tart . 1939 szeptember 13. szerda imi—m­i« • i*MM um ni mi Mii •raa NÉPSZAVA Vidéki előfizetőink figyelmébe! A mai napon postai befizetőlapot mellékelünk azon előfizetőink lap­példányaihoz, akiknek az előfizetése szeptember 15-én lejár. Kérjük­­. elő­fizetőinket, hogy az előfizetési díjat minél előbb küldjék be, nehogy a lap szállítása fennakadást szenved­jen. Ahol a Népszavát saját kéz­besítőnk hordja szét, az előfizetést a lapkézbesítőnél kell megújítani. A Népszava kiadóhivatala HÍREK Eső, Zivatar A Meteorológiai Intézet jelenti szep­tember 12-én, este. Várható időjárás a következő 24 órára: Délnyugatira­nyugatira forduló és élénkülő szél. Nyugat felől tovább nö­vekvő felhőzet. Az északi és nyugati megyékben eső, ziva­tar, főleg a délutáni órákban. A hőmérséklet nyugat felől csökken. A MUNKA HŐSE Akinek ma helyén van az esze és helytáll a küzdelemben, bizony hős az még akkor is, ha kitartását, szí­vósságát és lélekjelenlétét nem fegyvercsörgés közepette bizonyítja be. Ilyen h­ős volt az az egyszerű fa­lusi tanító is, akinek tragédiájáról oly megható sorokban számolnak be az újságok. Ez az ember éveken ke­resztül érvelt, bizonyított, harcolt, amíg keresztülvitte, hogy faluja új iskolát kapjon. Végre-valahára ez év nyarán elkövetkezett eszméi megva­lósításának ideje. Lerakták a funda­mentumot s egyre magasabbra és magasabbra emelkedtek a falak. de az ősz, az iskolai év kezdete is roha­mosan közeledett. A tanító, mint igazi hőshöz illik, nem elégedett meg eszméi diadalá­val, hanem két keze munkájával részt is vett annak megvalósításá­ban. A nagyobbacska iskolásgyer­mekekkel keverte a maltert,­­hordta a téglát, csak hogy minél előbb el­készülhessen a tudomány új, sze­rény hajléka. Dolgozott, küzdött, de közben se­beket is kapott. A munka irányí­tása közben egy tégla a fejére esett. Semmi. — legyintett és azért még nem vonult vissza. A vérző sebeket kimosták, bekötözték és a tanító dolgozott tovább. Néhány nappal később egy gerenda esett rá! És meghalt. Ki meri kétségbevonni, hogy ez az ember igazi hős volt? A munka és a tudás hőse. Szel­lemi­ otthont, hajlékot akart épí­teni sokszáz falusi gyermeknek. Küzdött és elesett. Megérdemli hogy mint igazi hősnek jegyezzük fel a nevét. Babos Istvánnak hív­ták. ­ Autótolvajokat fogott a rendőrség. Kedden hajnalban a Monitor utca sar­kán egy kerékpáros járőr megállásra szólított föl egy autót. Az autó utasai kiugrottak a kocsiból, átvetették magu­kat a Császárfürdő kerítésén és mene­külni igyekeztek. A rendőrjárőr a mene­külő fiatalembereket elfogta, bekísérte a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy a fiatalemberek — Jedlicska Ferenc és Salzer Sándor — az autót a Margit kör­út 26. számú ház elől lopták el. — Bestiális gyilkosság Komáromban. A késő éjszakai órákban részegen tért haza és halálra verte feleségét Lovász Imre komáromi hajógyári munkás. A gyilkos férjet letartóztatták. Nagy idők Mi, mint a kétemeletes bérkaszárnya lakói nagyon megváltoztunk, megkomo­lyodtunk és mintha jobbak lennénk egymáshoz. Reggelenként nem szidjuk már a rádiót, hanem lessük­ a híreit és ha a leadás véget ér, elkezdődik a mi házi leadásunk. — Misi, gyere már suliba! A suli egyébként iskolát jelent és a felhívás a Gregácsék legifjabb csemeté­jének szól, aki így válaszol: — Nem mehetek, mert a csuhám el­vitte a Sanyi és még nem jött haza. Vagyis a Gregács-gyerekek ketten járnak egy pár cipőben és míg a Sanyi oda van tejet kihordani, addig a Misi otth­on várja a cipőt. A zongorásné nyomban felajánlotta a kisleánykájá­nál, a tavalyi tornacipőjét és Gregács Misi meg­ volt mentve. Még napirendre sem tértünk az ügy fölött, már ismét kiáltás süvít keresztül az udvaron: — A festékesnél petróleum kapható! Varázsereje volt a fölhívásnak, min­den ajtóból üveggel vagy kis kannával fölszerelt asszonyok siettek le a petró­leumért, amelyben egy litert mértek ki szenétyaként. Nem is volna nekünk fontos a petróleum, de a mi házunkban egyetlenegy lakásban sincs villany. Egy­ V óra múlva lakásról lakásra száll a drót­nélküli leadás, hogy ,,a fűszeresnél cukor kapható". Újabb rohanás és végül kiderült, hogy kár volt a nagy izgalom, mert hiszen végeredményben annyi min­den fűszeresnél kapható, amennyi egy háztartásban szükséges. Nincs itt semmi baj, meleg van, fűteni még nem kell, a gyümölcs olcsó, mi kell még. Nem min­denki van úgy elkeseredve, mint Mayer Laci, aki valószínűleg szerelmes, mert ilyeneket énekel: „így múlok el én, káposzta lévén..." A búbánatos hangulatnak Pavelka atya vet véget, aki, mint légvédelmi­­parancsnok, a következő gyakorlatot rendeli el: — Mindenki tartson a saját szája elé egy vizes zsebkendőt, hogy a gaz be ne tolakodja és csak akkor vegye le, ha én azt mondok, hogy elég. Közben az öreg elmegy a kocsmába és a naiv lelkek ott állnak a folyosón lefátyolozva zsebkendővel, mint régen a török hölgyek. Ennek van előnye is, egy ideig halotti csend honol, de annál nagyobb lett a muri, amikor Pavelka előkerült. — Csak itt voltam, a kávémérésbe védekezik —, majd hozzáteszi: Ja, nagy idők. is.) MŰVÉSZET IRO­DALO Operai változások A frontot, a passzív rezisztencia álláspontját a kamarai rendelkezések­kel szemben legtovább az Operaház tartotta. Művészek és színpadi munká­sok adták tudtul a kamarának, h­ogy ők operát játszottak, hogy ők színházat építettek már akkor, amikor még nem volt kamara. Fleischer Antal karmester mégis át­adta helyét.­­"'j kezekbe tette le finom repertoárját. Ha nem is fiatalabbak­nak, de mindenesetre nemzsidóknak. Keresztény származású dirigensek ve­szik át Fleischer vezényletét, mint Failoni, az olasz karmester, Csubányi Vilmos, Ferencsik János, Kenessey Jenő és Berg Ottó. Hiányozni fog Fleischer Antal a kar­mesteri pulpitusról, nélkülözni f­ogja ős közönsége. Csak átadta helyét, de ez pillanatig sem jelenti azt, hogy kezé­ből kiesett volna a karmesteri pálca. (1) Nyollc színdarab, nyolc magyar szerző a Vígszínház mű­sortervezetén. A Vígszínház bérleti felhívásából kitűnik, hogy az idei szezonban a Vígszínház nyolc magyar szerző: Bókay János, Bónyi Adorján, Csathó Kálmán, Fodor László, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Hunyady Sándor és Zilahy Lajos drá­mai műveit mutatja be. (*) Roster Endre olaszországi meg­hívása. Szeptember második felében a perugiai Szent Pál székesegyházban olasz meghívásra Haydn „Teremtés" című oratóriumában vendégszerepel Roster Endre, az Operaház neves mű­vésze. (•) Indul a Fővárosi Operettszínház szezonja. A Fővárosi Operettszínház igazgatósága Kézdi-Kovács Antalt, a tehetséges fiatal színészt és rendezőt szerződtette új művészeti titkárául. Kézdi-Kovács Antal személye biztosíték arra, hogy a színészek szociális körül­ményei magas színvonalon állanak majd, erről tanúságot tesz az is, hogy a színház új titkárának tanácsára tagjai sorába szerződtette Bubinyi Tibort, aki­nek közismerten sajnálatos körülmé­nyek között kellett megválnia a Nem­zeti Színháztól. A színház egyébként erőteljes ütemben készül Szilágyi László, Békeffi István és Fényes Szabolcs „Pusz­tai szerenád" című darabjának bemuta­tójára. — Ví­un­kássze­re­ps esetlenség Csepe­len. Kedden este a csepeli Weiss Manfrád-nyárban munka közben le­esett magas lébáról és súlyos zú­zódásokat szenvedett Winkler Nán­dor munkás. A mentők koponya alapi töréssel a csepeli Weiss Man­fré­d-kórházba szállították. . .Játék közben halálos baleset ért egy gyermeket. A Szombathely melletti Táplálófa község határában egy gumi­kerekű társzekérre kapaszkodott Varga István 11 éves pásztorgyerek. Bebújt a szekér alá szerelt két gumipótkerék­be, majd kiesett onnan és fejjel a ke­rekek alá zuhant. A súlyosan terhelt társzekér összelapította a gyermek fe­jét. — A buenosairesi sakktorna állása. A nemzetek sakktornájának döntőjében a nyolcadik forduló után a torna állása: Svédország és Lengyelország 19'1, Né­metország 19, Argentína 18'i, Hollan­dia 18,­­Cseh­-Morvaor­szág 16, Lettország 15'/i, Franciaország 14, Palesztina 13'/i, Chile 12 (1), Dánia 12, Észtország 11 '/­• (1), Brazília és Kuba 11, Litvánia 9 pont. — Megtartják a német-magyar válo­gatott futball mérkőzést. Szeptember 24-én lesz a német-magyar válogatott labdarúgómérkőzés Budapesten. Német­ország a két ország közötti, immár ti­zennegyedik találkozóra elküldi csapa­tát. Legutóbb 1938-ban Nürnbergben mérte össze erejét a német és a ma­gyar válogatott. Az eredmény 1:1 arányú döntetlen volt. — A halálba! Különös háttere van annak az öngyilkosságnak, amelyet Kis­pesten hajtott, végre Bajna Margit 19 éves volt lévai ápolónő. Egy hónap­pal ezelőtt bocsátották el állásából és emiatti elkeseredésében egy marék gom­bostűt nyert. Operációt hajtottak rajta, végre, de az nem sikerült teljesen és most emiatt lett öngyilkos. Mentők vit­ték az István-kórházba. — 160 pengő miatt, amivel nem tudott elszámolni, fölakasztotta magát és meghalt Cséri János kocsis a Tömő ucca 4. számú ház­ban. — Kedden délelőtt a Zsigmond ucca 71. számú ház kerthelyiségében föbelőtte magát és meghalt Xerovits Géza 50 éves postafőfelügyelő, aki a Lajos ucca 7. számú házban lakott. Tettének okát vizsgálják.­­ Hétfőn a Visegrádi köz 10­ b számú házba hívták a mentőket, ahol eszméletlen állapotban találták Schein Sándor 30 éves magán­tisztviselőt. Gázzal mérgezte meg magát, családi okok miatt. Súlyos állapotban a Rókus-kórházba vitték.­­ Pár nappal ezelőtt a képíró uccai Fehér hajó­szálló­ban lakást bérelt Horváth János 63 éves tisztviselő. Két napja nem jelentkezett. Kedden este fölnyittatták a szobája aj­taját, a szerencsétlen embert az ajtó­félfára fölakasztva találták. — MŰKÖDIK AZ ETNA. Cataniából jelentik: Az Etna tűzhányó kedden szokatlan erősen működött. Cataniá­ban heves földlökéseket lehetett érezni. Eddig nem jelentettek károkat. I — A Filmkamara felhívása a mozgó­fényképszínházakhoz. A Filmkamera felhívja az összes magyarországi moz­gófényképszínházakat, hogy az 1839. évi IV. tc. végrehajtása tárgyában kiadott 7720/1939. M. E. számú rendelet 31. §-ának megfelelően jelentsék be alkal­mazott igazgatóikat vagy igazgatási tennivalókat ellátó ügyvezetőiket. A be­jelentés határideje: szeptember 20. Bő­vebb felvilágosítás a Filmmkam­arában. 5. oldal A^m­­o­­totok '« W a 8 «ÖN­A osószóda...? Több mint ötven éve minden háziasszony kedvelt és meg­bízható segítőtársa a házi tisztítómunkában a világhírű Persil Művek­ által gyártott Henko háztartási és mosó­szóda. Ennek a kiváló összetételű háziszernek tisztító hatása többszörösen felülmúlja bármilyen más szóda hatását, tehát használatban nemcsak a legmegbízhatóbb, hanem a legkiadósabb és legolcsóbb is. Használjunk •el*t minden tisztító-, súroló- és mosogató munkához - t Henkel Háztartási és f ! | › mosószikso­­r mentes Uw­. • «m›mt& y — Fogházbüntetés a kivándorlásra csábítás bűntettéért. Szép István nagy­mákfai munkás ez év tavaszán nagyobb munkáscsoportot akart átcsempészni Né­metországba. A csendőrség letartóztatta s a szombathelyi törvényszék kivándor­lásra csábítás vétségéért egyhónapi és négynapi fogházbüntetésre ítélte. — Veszteségünk. Morvai Sándor új­pesti elvtársunkat, a városi képviselő­testület tagját súlyos veszteség érte, kedden hirtelen elhúnyt a felesége. A munkásmozgalomban igen tevékeny, ön­feláldozó elvtársnőnk temetése szerdán délután a megyeri temetőben. — Találtak egy csecsemőt. Szeptember 10-én egy újszülött csecsemőt találtak a Lipótmezei út 12. számú ház előtt. A csecsemő fehér kendőbe volt pólyálva. Felkéri a rendőrség mindazokat, akik a csecsemőre vonatkozóan bármiféle fel­világosítást­ tudnak adni, jelentsék be. Akinek bélműködése rendetlen és gyak­ran fáj a gyomra, mája duzzadt, emész­tése leromlott és étvágya megcsappant, annak reggelenként egy-egy pohár ter­mészetes „Ferenc József" keserűvíz csak­hamar szabályozza a székletétét, előmoz­dítja az anyagcseréjét, élénkíti a vér­keringését és megjavítja a közérzetét. Kérdezze meg orvosát! DK)

Next