Népszava, 1939. október (67. évfolyam, 201–225. sz.)

1939-10-01 / 201. szám

67. évfolyam 201. szám Budapest, 1939 október 1. vasárnap 1S-­ A S­Z­O­C­I­Á­L­D­­­E­M­O­K­R­ATA P­ÁR­T K­Ö­­­Z Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­g­j­e­­­leni­­k hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 fillér P­O­NT­­LA­P­J­A Jövő héten összehívják­ a német birodalmi gyűjtést Graf Ciano olasz külügyminiszter a német kormány meghívására Berlinbe utazott A nyugati hatalmak megmaradnak az elutasítás álláspontján Moseicki lemondott, Ruczkietwicz tábornok az új lengyel köztársasági elnök Az új elnök Sikorski tábornokot miniszterelnökké nevezte ki A moszkvai megegyezés fejlemé­nyei állnak az érdeklődés központ­jában. Ennek az eseménynek első és közvetlen fejleménye Anglia és Franciaország állásfoglalása. Pá­rizsi és londoni táviratok arról számolnak be, hogy a két nyugati nagyhatalom mestmarad az elutasí­tás álláspontján. Nem hajlandók arra, hogy Lengyelország felosztá­sához hozzájáruljanak és megmar­­adnak kitűzött háborús céljuk, a német európai hegemónia megaka­dályozása mellett. Berlini jelentések közlik, hogy a német birodalmi gyűlést a jövő héten összehívják. Nyilván ezen az ülésen tesznek majd jelen­tést a moszkvai tárgyalásokról és terjesztik elő a kormány béke­felhívását. A jelentések szerint Hitler kancellár lesz a kérdés elő­adója. Bár a hivatalos jelentések részletes tájékoztatást nyújtottak arra vonatkozóan, hogy milyen meg­állapodás jött létre Németország és Szovjet-Oroszország között, még­is feszült, figyelemmel tekintenek a birodalmi gyűlés ülése elé. A berlini sajtó részletesen közli a szo­v­jet kormány hivatalos lapjai­nak cikkeit a moszkvai megegye­zésről és rámutat arra, hogy ezek­nek fölfogása a történtekről és ezek következményeiről teljesen egy­öntetű a­ német lapok fölfogásával. A nemzetközi helyzettel szoros összefüggésben van a nemzetközi politikának az az eseménye, hogy gróf Ciano olasz külügy­minisztert meghívták Ber­linbe és hogy Ciano már el is utazott oda. Az utazás tulajdonkép­pen való célját illetően a szombat késő esti órákig egyetlen szűkszavú tudósítás érkezett be. Eszerint a tengelytárs tájkoztatása végett hívták meg a­z olasz külü­gyminiszt­tert, a német birodalmi­­ fővárosba. A tájékoztatásról azonban nem szo­rítkoznak az ismertetésre, külügy­miniszterek útjainak célja tanács­kozás és megbeszélés. Hogy miről tanácskoznak majd Berlinben, erre vonatkozóan annyival kevésbé áll rendelkezésünkre adat, mert maga az olasz sajtó a moszkvai meg­egyezésről szólva egyedül a tények ismertetésére és a külföldi lapvéle­mények közlésére szorítkozott. A lengyel tragédiának új fejezete nyílott Párizsban. Moscicky köztár­sasági elnök és kormányának több tagja az összeomlás után Buka­restbe menekült, azzal a­ szándék­kal, hogy onnan továbbutazik a szövetséges m­y­umti hatalmak vala­melyik fővárosába. Jelentések, szá­­­moltak­ be arról, hogy a román kor­­mány német föllépésre megakadá­lyozta a köztársasági elnök és kor­mánya tagjainak elutazását. Mos­chcky elnök ezért lemondott és Raczkiewicz tábornok lett a lengyel köztársaság új e­l­n­ö­k­e. Raczkiewicz köztársasági elnök beiktatása után új kormányt nevezett ki, amelynek elnöke Si­korski tábornok. A moszkvai megegyezés ifjabb fejleményei a nemzetközi politikában Ciano gróf berlini utazása (Róma, szeptember 30. — Stefani.) Ciano gróf olasz külügyminisz­ter a német birodalmi kormány meghívására szombaton délután 6 órakor elutazik Berlinbe, ahová vasárnap délután érkezik meg. ( » M. T. I.") (Róma, szeptember 30.— Stefani.) Ciano gróf külügyminiszter szom­baton délután 6 órakor elutazott Berlinbe. A pályaudvaron búcsúz­tatására több miniszter és­ államtit­kár jelent meg, továbbá a római német nagykövet és a külügymi­nisztérium több magasrangú tiszt­viselője. („M. T. I.") helytársnak gyors és lehető pontosabb tájékoz­tatása azoknak a megbeszéléseknek ered­ményéről, amelyeket Ribbentrop német külügyminiszter folytatott Moszkvában az orosz államférfiak­kal. A Németország és Olaszország között fennálló szívélyes kapcsola­tok ezt az utat egészen természetes­sé teszik. Az olasz sajtó közlése a megegyezésről (Róma, szeptember 30. — „M. T. I.") A ma reggeli olasz lapok is kommentár nélkül közlik az orosz­német megegyezést és annak kül­földi visszhangját. Ciano gróf útjának célja (Róma, szeptember 30. — „X. S. T.") Gróf Ciano cetikélyszámú kí­sérettel utazik Berlinbe. Római illetékes politikai körökben a kül­ügyminiszter berlini útjával kap­csolatban megjegyzik, hogy­ a berlini út célja az olasz ten­ Összehívják a német birodalmi gyűlést (Berlin, szeptember 30. — Német távirati iroda.) A jövő héten össze­hívják a német birodalmi gyűlést, hogy meghallgassa a kormánynyilat-­­kozatot. („M. T. I.") (Berlin, szeptember 30. — „N. S. T.") Szombat délután hivatalos közlemény adta hírül, hogy a biro­dalmi gyűlést a jövő hét folyamán összehívják. A gyűlés célja a biro­dalmi kormány nyilatkozatának meghallgatása. A híradás politikai és­ diplomáciai körökben nagy figyelmet keltett s a ritkán ülésező birodalmi gyűlés jövő heti ülését ál­talános érdeklődéssel várják. Noha a birodalmi kormány nyilatkozatá­nak tartalmáról semmi sem szivár­gott ki, p­olitikai és diplomáciai körök­en bizonyosra veszik, hogy en­nek a nyilatkozatnak külpoliti­kai tárgya lesz és a lengyelor­szági hadjárat, valamint a moszkvai tárgyalások ismerte­tése után Németország megis­métli békeajánlatát, annak hang­súlyozásával, hogy Németország­­ kész a háború teljes­­erővel való folytatására. Lehetséges természetesen, hogy az ülés időpontjáig még közbejön va­lami esemény, ami tárgytalanná teszi, vagy legalábbis részben­­mó­dosítja ezeket a berlini politikai körökben hallható véleményeket. Hivatalos forrásból arról sem hangzott el eddig semmi közlés, hogy ki lesz az ülés szónoka, illetve ki mondja el a kormánynyilatkoza­tot, általában arra számítanak azon­ban, hogy maga Hitler kancellár lesz az előadó és világítja meg nagy beszédben a kormány nyilatkoza­tát. A megnyitó beszédet — mint mindig — nyilván ezúttal is Göring vezértábornagy tartja. Hogy a hét melyik napján lesz ez az ülés, azt még nem állapították meg.

Next