Népszava, 1940. május (68. évfolyam, 98–120. sz.)

1940-05-01 / 98. szám

198. évfolyam 98. szám Budapest, 1940 május 1. szerda V­ ira élet V -­kön. A S Z O C I Á L D E M OK R A T A P A R T K 0 Z P O NTI LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­g­­jelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 MÁJUS FÖLTÁMADÁSA... ]Nem sokan élhetnek már azok közül, akik ötven esztendővel ezelőtt először álltak ott a május elsejét ünneplő seregben, akiket először érintett meg a májusi varázslat, akiknek lelkében először lobogott föl egy szebb, boldogabb és tisztább világ reménysége. Mit gondolhatnak ezek a kevesek most, ezen a május elsején, az első­nek ötvenesztendős fordulóján? Akik közülök hűségesen megma­radtak szocialistáknak, bizonyára boldog örömmel emlékeznek vissza az első májusi ünnepre. Hiszen éle­tük nemcsak reménnyel telt meg, ha­nem értelemmel is. És ha vissza­tekintenek a félévszázados, nehéz útra, büszkeség töltheti el őket, mert olyan eszmének voltak a harcosai, amely immár betölti a földkerekség minden zugát s amelynek segítségé­vel a munkásosztály a reménytelen és sötét mélységből feljutott olyan magasságokba, ahová hajdan a szeme sugara sem ért el. Nagy és szép út volt ez az ötven esztendő. Aki végigjárta, bizonyára vidáman vállalja ma is fáradalmait, hiszen a történelem legdicsőségesebb útja ez. Igen, mert a történelem során most először emelkedett történelmet for­máló erővé a proletár. Addig csak nyersanyaga volt a históriának. Vakon és siketen bolyongott a történelem útjain, nem látta sem célját, sem ren­deltetését és nem volt képes felfogni életének értelmét , éppen ezért hosszzú évezredek történetírása nem is jegyzett föl róla annyit, mint amennyi följegyeznivaló cselekedete volt az elmúlt félévszázadban. A szocializmus tette azzá a mun­kásosztályt, amivé lett, mert a szo­cializmus eszméje világosította meg elméjét és hívta benne életre azokat az alkotóerőket, amelyeknek segítsé­gével osztállyá szerveződött, intéz­ményeket épített, kultúrát teremtett és új erkölcsi törvénnyel ajándékozta meg önmagán kívül az egész emberi­séget. A szolidaritás gondolata a munkás­osztályban érlelődött meg, a mun­kásosztály mélységeiből sugárzott szét s termékenyítette meg az egész társadalmat. A szolidaritás nemes és tiszta tör­vénye tette, hogy a dolgozó tömegek semmitlenségükből elővarázsolhatták a tetterőt és a bátorságot, hogy le­nyűgözően, félelmetesen, nagy erők­kel, a pénzzel és a géppel szembe merték állítani emberségüket, az élethez való jogukat és harcba mer­tek szállni azzal az anarchiával, ame­lyet a kapitalizmus közgazdászai és filozófusai szabadságnak neveztek. A munkásosztály a szolidaritás er­kölcsi törvényével a lelkében és szervezettségének, céltudatosságának büszke érzetével a tudatában megvívta az utolsó évszázad legragyogóbb küz­delmeit az ipar, a tudomány és a társadalom minden területén. Mindig nyomában járt a diadalmas kapitalizmusnak a diadalra törő, szervezett munkásosztály és ha most, a világ zűrzavarában, a vas és vér bomlott korszakában, gépek és ágyúk, holtak és élők üvöltő hangzivatarán át is bizeng ez a szó:­munkás, akkor ez azért van, mert győzelmeken és bukáson árt a szervezett szocialista munkásság a társadalmi lét leglénye­gesebb és immár el nem disputálható kérdésévé emelte a szocializmust. Ma divat koreszmékről beszélni. Sok mindenit értenek rajtuk, de nincs senki, aki a szocializmust így vagy úgy bele ne értené ebbe a fogalomba: koreszme. Sok minden történik ma a világ­ban, sokféle kísérlet folyik, fegyver­rel és fegyver nélkül, erőszakkal és érteleimmel. Minden kísérlet, min­den harc, minden számvetés, az erő­nek és az értelemnek, a fegyvernek és a tollnak minden mozdulata akö­­rül megy végbe, milyen legyen hol­napra az élet. Mindenütt mindenki érzi, hogy úgy, amint van, nem ma­radhat, hogy évszázadok hatalmas fejlődésének eredményei nem me­hetnek veszendőbe, hogy amit ész és erő alkotott, a hatalmas technikai civilizáció nem terhesülhet átokként az emberiségre, hogy el kell érkeznie az újjárendeződés korszakának, hogy a néptalajt meg kell termékenyíteni, mert új virágzásra vár, új életre vár az emberiség. Ez az új élet nem­ fa­kadhat másutt, csak a dolgozó nép­tömegekben. Mart ezekben a dolgozó néptömegekben talál visszhangra leg­tisztábban a szolidaritásnak új, er­kölcsi törvénye, szemben azzal a má­sikkal, amely a letűnő világ morálja volt: aki bírja, marja. Igen, büszkén tekinthet vissza a félévszázados útra az, aki ezt az utat végigjárta, hiszen ez az út vezet a jövendőbe és ezt az utat építették verejtékük és vérük hullásával mun­kásnemzedékek szakadatlanul. Mit tesz az, ha itt vagy ott torla­szok zárják el az utat, mit jelent az, ha itt is, ott is seregestől lépnek föl az új próféták s hevesen bizonygat­ják, hogy ők hozzák az újat, az ő szavaik nyomán következik a meg­újhodás. Semmit, de semmit sem je­lent. Még az sem befolyásolhatja a jövendőt és az ezt a jövendőt elő­készítő eszmének tündöklő tisztasá­gát, ha a tömegek egy részét meg­szédítik az ifj varázslók, mert hiszen itt olyan törvényszer­űségekkel ál­lunk szemben, amelyeket kijátszani nem lehet. Mégis: hiba volna, ha bárki is közöttünk lebecsülné az ember sze­repét a történésekben, hiba volna, ha úgy fognánk föl a történelmet, mint valami beláthatatlan mecha­nizmust, amely láthatatlanul és föl­foghatatlanul alakítja sorsunkat. Ez azt jelentené, hogy tegyük ölbe a kezünket s várjunk türelmesen a változások idejére. De ha így tett volna a munkásosztály: mivé lett volna? És mivé lett volna az egész emberiség? " A gondolkodó és cselekvő ember: ez az eszménykép. Ezt az eszmény­képet alakította ki a szocialista mun­kásmozgalom, amelynek éppen azért volt ereje annyi sok mindent véghez­vinnie, mert gondolkodó és cselekvő emberek közössége lehetett. Május elseje a gondol­kodó és cse­lekvő ember ünnepe volt mindig és az is marad. A dátumot kisajátíthat­ják, de ami benne eszme, az meg­marad örökké tisztán és érintetlenül a gondolkodó és cselekvő munkás­osztály szellemi tulajdonának. Ma a májusi ünnepre is mély ár­nyék borul. Erők mérkőznek, fegy­verek mérkőznek. Életek hanyatla­nak el, értékek pusztulnak. A vér és vas sikoltásával telik meg a világ. Vér és vas ... De május elseje ta­vaszi ünnep is. A természet megúju­lásának verőfényes ünnepe. Május elseje a reménység ünnepe. És aho­gyan a virágzó fák alatt fölujjong az ember, mert véget ért a tél zordon­sága és kegyetlensége, akként for­dítja a munkás gondterhelt arcát a májusi gondolat sugarai felé és föl­ujjong benne a reménység: el kell következnie a megújulásnak az em­beriség életében is és ez a bizonyos­ság ott kering benne éppen olyan érlelő erővel, mint ahogyan a tavasz nedvei áthatják az egész természetet. Ez a bizonyosság ad erőt a mun­kásosztálynak, hogy minden meg­próbáltatások ellenére is küzdjön a maga és az egész emberiség tava­száért, a munka és az értelem fel­szabadulásáért! fyXll-K­CX­L

Next