Népszava, 1940. május (68. évfolyam, 98–120. sz.)

1940-05-04 / 99. szám

12. oldal NÉPSZAVA ITT-ITT május 1, szonggai' 1 Az olasz közlekedésügyi miniszter látogatása Budapesten A Kormányzó kihallgatáson fogadta és magas kitün­tetéssel tüntette ki.­­ Host-Venturi miniszter a Nem­zetközi Vásáron és a miniszterelnöknél Csütörtökön éjszaka a római gyorsvonattal Budapestre érkezett Host-Venturi olasz közlekedésügyi miniszter, hogy eleget tegyen Varga József kereskedelemügyi és iparügyi miniszter meghívásának. Az olasz miniszterrel együtt érke­zett Inganni Giulio tábornok, sze­nátor, az olasz kereskedelmi h­a­jó­zás vezérigazgatója, Bacci Iti kép­viselő, Bellasiti Salvatore jogtaná­csos, Cordellini Guido közlekedés­ügyi minisztériumi osztályfőnök és Vannata Leonardo konzul, a minisz­ter személyi titkára. A Déli pálya­udvart ez alkalomra ünnepélyesen földíszítették. Az olasz miniszter fogadására megjelentek Varga Jó­zsef miniszter, Algyay-Hubert Pál államtitkár, Láner Kornél, a MÁV elnöke, továbbá Talamo márki bu­dapesti olasz követ vezetésével a követség tagjai és másoik. A pálya­udvarról Varga miniszter Host-Venturi olasz minisztert gépkocsin a Dunapalotában lévő szállására kí­sérte. Pénteken reggel Host - Vemturi miniszter és kísérete Varga József kereskedelemügyi miniszter társa­ságában meglátogatta a Nemzetközi Vásárt. Először az olasz paviliont nézte meg, majd Jugoszlávia és ezt kö­vetően Törökország pavilion­ját, az­után pedig a magyar ipar és kézmű­ipar termékeit. Másfél óra hosszat időzött az olasz miniszter a Nem­zetközi Vásár területén. Délben 11/1:12 órakor Host-Venturi­ miniszter látogatást tett gróf Te­leki Pál miniszterelnöknél. Délben 12 órakor a kormányzó fogadta kihallgatáson Host-Venturit, akinek ez alkalommal átnyújtotta a Magyar Érdemrend nagykereszt­jét. Délután 2 órakor Talamo márki olasz követ villásreggelit adott a követségen Host-Venturi miniszter tiszteletére. A villásreggelin részt­vet­t­ Varga József miniszter is. Pénteken este Varga József ke­reskedelemügyi miniszter a belügy­minisztérium dísztermében ünnepi vacsorát adott Host-Venturi olasz közlekedésügyi miniszter tisztele­tére. A vacsorán résztvett gróf Teleki Pál miniszterelnök, Csáky külügyminiszter, Reményi-Schneller pénzügyminiszter, Karafiáth Jenő főpolgármester, továbbá a magyar politikai és közélet számos vezetője. Ott voltak Host-Venturi kíséreté­nek tagjai is, valamint Talamo márki olasz követ. A vacsorán pohárköszöntők is hangzottak el. Varga József keres­kedelemügyi miniszter pohárkö­szöntőjében a többi között hangoz­tatta, hogy „Host-Venturi miniszter látogatásában újabb megnyilvánu­lását látja annak a hagyományos és termékeny együttműködésnek, amely a két nemzet között közleke­désügyi és gazdasági vonatkozás­ban is fennáll". Örömének adott ki­fejezést, hogy a miniszter megláto­gatta a Nemzetközi Vásárt és így meggyőződhetett arról a nagysza­bású és szívós munkáról, amelyet a magyar nép olyan nehéz viszonyok között is fenntart, ezzel is bizo­nyítva élni akarását és fegyelme­zettségét. Varga miniszter pohárköszöntő­jét az olasz uralkodó éltetésével olasz nyelven fejezte be. Host-Venturi miniszter magyar­nyelvű beszéddel válaszolt. Ennek során hangoztatta, hogy a tavaszi budapesti vásár, amelyet megtekin­teni alkalma volt, a magyar hitnek és a magyar akaratnak megnyilvá­nulása. Örül annak is, hogy az olasz-magyar összműködés mindig szebben és szebben működik. Pohár­köszöntője végén a kormányzót és Magyarországot éltette. M UVESZET® IRODALOM Főnyeremény Bemutató az An­drássy Színházban A darab jó. Két francia, Borr és Guillemaud írta, Vaszary János ültette át magyarba. A darab csupán szórakoz­tatni akar, de ezt igen szellemesen és fölöttébb hatásosan műveli. A történet egy bársonykabátba­n felejtett és főnye­reményt nyert sorsjegy körül játszódik. A mulatságos kalandok egész sora után a jók elnyerik jutalm­ukat, a rosszak büntetésüket, de közben a nézőtér ha­lálra nevette magát , ami­t mondani szokás. Hiba és nagyképűség lenne ezt a darabot jelenetenként boncolgatni, ér­téke fölött elmélkedni sbb. Mulattat, ne­vettet, pezsdít. Akinek telik rá, okvet­len nézze meg. A szereplők igen jók. Törzs Jenő a leg­jobb. Simor Erzsi igen kedves. Szakács Zoltán, Perényi László és Pataky Miklós jól a helyén van. Baló Elemér, Haj­mássy Miklós és Makláry János kitűnőt nyújt. A darab azonban minden szerep­lőnek alkalmat ad kitűnő alakításra. Valójában az összes szereplőket fel kel­lene sorolni, mert ezúttal az egész együttes kifogástalan. A rendezés ötletes, fordulatos, szeren­csés. Sokkal jobb, mint a múltban­ volt. Végeredményben az összes mellékkörül­mények pontos találkozásából — a jelek szerint — az Andrássy Színház valóban m­egütötte a­­ főnyereményt. (f. m.) Május 12-én délelőtt Vili órai kezdettel a Nemzeti Színház emlékelőadást rendez elhúnyt kiváló tagja, Kürt­ly József hozzátartozói javára. Moreto „Donna Diana" című vígjátékát adják elő, a fe­stői szerepben b­ajor Gizivel. Németh Antal igazgató ünnepi beszédet mond. A jegyek estéli áron a mai naptól kezdve kaphatók. (*) Szent-Györgyi professzor belga ki­tüntetése. Szegedről jelentik: Lipót belga király Szent-Györgyi Albert egye­temi tanárnak a Lipót-rend parancsnoki keresztjét adományozta ama munkája el­ismeréséül, amelyet Szent-Györgyi az el­múlt év folyamán mint a liégei Franqui­tanszék tulajdonosa a belga kultúra ér­dekében végzett. (*) Haydn „Évszakok"-ora­tóriuma ki­fejezésteljes és hangulatos növendék­előadásban volt hallható pénteken este a Zeneművészeti Főiskola nagytermé­ben. Ádám Jenő tanár színes elképzelé­sét át tudta vinni a növendékek ének-és zenekarára. A magánszerepekben Szalay Eszter nagyon rokonszenvesen hatott éber intelligenciára valló előadó­művészetével. Tetszett Járay József is, aki a tenorszólamban bizonyított fel­tűnő alkotókészséget. Fodor Jánostól Pogány László vette át a basszusszóla­mot, feladatát az adott körülmények közt dicséretesen oldotta meg. Említést érde­mel Weiner László ízléses zongora­kísérete is. f—) (*) A Gutenberg Társaság vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel irodalmi dél­előttöt rendez a vasasok székházában. Kállai Gyula „A falu szól hozzánk" című előadását Baló Elemér, Erdős Magda, Horváth Ferenc, Markó Eta, Szőke Gabriella, a Könyvnyomdászok • Dalkörének vegyeskara és a Szalmás-Jíc&rus. illusztrálják. (*) Május 11 és május 12 a Nemzeti Színházban. Május 11-én este a Nemzeti Színház az árvízkárosultak javára reprízt tart Shakespeare „Romeo és Jú­lia" című tragédiájából. A mérsékelten fölemelt helyárakkal megtartandó elő­adást .Kémeik Antal utazgató rendezi- † (*)A Budai Dalárda belgrádi szerep­lése. A péntek esti „Pravda" a Budai Dalárda pünkösdi belgrádi szereplésé­vel foglalkozik. Ismerteti a dalárda tör­ténetét, sikereit és Belgrádban elő­adandó műsorát. Megjegyzi még a lap, hogy a Budai Dalárda látogatása vá­lasz a Sztankovics Énekkar márciusi budapesti vendégszereplésére. (*) A Székesfővárosi Énekkar ezidő­szerint hangversenyeket ad Olaszország­ban. Firenzei jelentés szerint az ének­kar ott csütörtökön nagy sikerrel lépett föl. Liszt, Kodály, Bárdos és Harmat kórusműveit adta elő Karvaly Viktor vezénylésével.. (*) Händel „Josua"-oratóriuma került előadásra csütörtök este a dohányutcai izraelita főtemplomban több ezer lányi hallgatóság előtt. Minden helyen ingye­nes műsor várta — a gyönyörű orató­rium teljes szövegével — ezt a tömeges közönséget. A nemrég alakult és hozzá­értő karmesterek irányításával gyor­san fejlődő ének- és zenekart Káldi László vezényelte gondosan és megbíz­hatóan. A simamenetű, csiszolt előadás­nak Fehér Pál, Ernster Dezső, Radnai Erzsi és Brand Hanna volt a szólista közreműködője, Beregi Oszkár a szöveg­mondója. Ernster Dezső külön figyel­met keltett magvasan szóló, ápolt basszusbaritonhangjával. (—) (*) Csajkovszki - emlékhangversenyt adott szerdán este — a szerző születés­napjának 100. évfordulója alkalmából — Komor Vilmos karmester és vezénylete alatt a Budapesti Szimfonikus Zenekar. Az V. és IV. szimfónia között Tamás T. Ödön játszotta el a b-moll zongora­versenyt; erről a tehetséges fiatal zon­goraművészről nemrég feljegyezhettük, hogy fejlett hangszertudásával, gondos felkészültségével kelt figyelmet. Ezeket a jó tulajdonságait most újból megálla­píthattuk. (—) (*) Villon-est: május 4-én, szombaton este 9 órakor a vasasok Magdolna utcai székházában. Bevezetőt mond: Erdődy János. A Villon - esték válogatott mű­sorával Gobbi Hilda, Maróth Annie, Rácz Vali, Tapo­­czai Gyula. Greguss Zoltán fölléptével Villon-balladák, chan­sonok és. a.. .Nagytestam­entum­. Belépő­jegyül szolgáló műsorok 80 filléres ár­ban kaphatók a Magdolna utcai szék­­ház felügyelőjénél és a Népszava jegy­pénztáránál. (*) Nerio Brunelli olasz gordonka­művész az olasz-magyar művészcsere­akció keretében május 6-án, hétfőn este 8 órakor a Zeneművészeti Főiskolán hangversenyt ad. A műsoron Strauss-, Beethoven-, Debussy-művek és modern olasz szerzemények szerepelnek.. (•) Észt-matinét rendezett csütörtökön a Magyar-Észt Társaság az Uránia Filmszínházban. Petri Pál elnöki meg­nyitója után­ dr Nagy Iván „Rokonaink az észtek" címmel vetítettképes előadást tartott. A két testvérnép eredetével, év­százados kapcsolataival foglalkozott, majd bemutatta az észt nemzeti visele­tet, az ottani szokásokat, a nagyobb városokat és az észt építészet kimagas­lóbb alkotásait. Az előadást Markus Johannes, Észtország budapesti követe magyar nyelven köszönte meg és rokon­szenvét hangoztatva, a két nemzet kö­zeledését mondotta kívánatosnak. Lotvak Éva észt hegedűművésznő észt zene­szerzők műveiből adott elő, nagy siker­rel. Az előadás végén három észt kul­túrfilmet mutattak be az észtek nép­viseletéről, népművészetéről, iparáról és rókavadászatairól. (*) A Magyar Goethe Társaság Mátyás király emlékezetére csütörtökön ünnepi ülést tartott. Lukács György elnök meg­rajzolta Mátyás király politikai, diplo­máciai és hadászati pályáját, majd megemlékezett Olaszországgal való kap­csolatairól. Dr Nemény Vilmos Mátyás király hatását ismertette a szepességi német és magyar nép körében és azokat az emlékeket, amelyek e hatás nyomán máig is fönnmaradtak. Dr Kardos Tibor Mátyás királyt humanistái körében mu­tatta be. Végül Somody Pál Janus Pannoniusnak egy sorozat szép költe­ményét szavalta el, Geréb László sike­rült fordításában. (*) Nil írónő halála. Rozsnyay Kál­mánná Dapsy Gizella, a Nil néven halk­szavú lírájáról ,ismert írónő Nógrád­verőcén elhúnyt. Csütörtökön temették el általános részvéttel kísérten. A sírnál Dutka Ákos író mondott gyászbeszédet. (*) Nyíregyházára szállították Besse­nyei György hamvait. A szabolcsmegyei Bessenyei Kör, amint már megírtuk, mozgalmat indított, hogy Bessenyei Györgynek, a modern magyar irodalom elindítójának, Szabolcs megye szü­lötté­nek hamvait Nyíregyházára, szállítsák és ott mauzóleumban helyezzék el. Be­rettyóújfaluról jelentik, hogy Puszta­kovácsi községben május 2-án megtörtént, a költő maradványainak kihantolása és a hamvakat el is szállították Nyíregy­házára. A kettős koporsóban elhelyezett­ hamvakat országos ünnepség keretében,­­.na, szombaton helyezik el új sírhelyén. (*) A magyar festőművészek belgrádi képkiállításán, amint Belgrádból jelen­tik, pénteken megjelent Pál kormányzó­herceg, aki több mint félórát töltött a kiállításon. A kormányzóherceget báró Bakach-Bessenyei György magyar követ fogadta és Almássy grófnő Teleki Éva kalauzolta. (*) Baleset elleni rajzkiállítást rendez az Országos Közegészségügyi Egyesület a Gyermekhét kapcsán. A kiállításon, amely ma, szombaton délelőtt 11 órakor a Pedagógiai Szemináriumban nyílik meg (Mária Terézia tér 8/a) bemutatják elemista és középiskolás tanulók figyel­meztető rajzait a baleseti veszélyekről és megelőzésükről. A kiállítás május 11-ig délelőtt 10-től 1-ig és délután 4-től 6-ig díjtalanul tekinthető meg. Vasár­nap délután zárva. Ha belei el vannak dugulva és gyomra rossz, úgy folyamodjék azonnal a „Ferenc József" keserű­vízhez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kelle­mesen tisztítja ki az emésztési út­jait s jó étvágyat és friss közérze­tet teremt. Kérdezze meg orvosát! A kerekek alatt két 10—12 évesnek látszó gyer­mek a Kerepesi úton fölugrott egy HÉV-kocsira. Visszaestek, az egyik a kerekek alá került és a kocsi da­rabokra szaggatta. Balogh Istvánné 75 éves rákos­palotai magánzónő a Fővám téren egy mozgó 4'üres villamosra akart föllépni, a kerekek alá került, tűz­oltók emelték ki, majd a mentők akarták kórházba szállítani, de út­közben meghalt. Sturm Lipót , 39 éves gépkocsi­vezető szerdán este utast vitt bér­gépkocsin a Margit körúton. A so­főr a margit körúti gázgyár közelé­ben állítólag hirtelen rosszul lett s az autó a villamossínek és a gya­logjáró közé szorult. Az egyik arra robogó villamoskocsi a taxit el­ütötte s annak utasa, dr Nemes Jenőné kizuhant az úttestre és sú­lyosabb horzsolásokat szenvedett. Megsérült Sturm Lipót sofőr is. A villamosról éppen lelépő Szűcs Jenő ügynök agyrázkódást és hor­zsolt sérüléseket szenvedett. A bal­eset során Feith Mihály építész­mérnök ugyancsak zúzott és hor­zsolt sebeket kapott. A mentők a sebesülteket — az építészmérnök kivételével — az Új János-kórházba vitték, a mérnököt pedig kötések­kel látták el. A tömegszerencsétlen­ség ügyében a rendőrség megindí­totta a nyomozást. Varga György komáromi keres­kedő Tatabányán gépkocsijával el­ütötte Katona József bán­hi­da­i föld­művest, aki még a helyszínen meg­halt. Varga ellen az eljárás meg­indult. Szakács Antal forgalmiadóellen­őr motorkerékpárja Kecskeméten az egyik útkereszteződésnél össze­ütközött egy személyautóval. Sza­kács az útszegélyre esett, koponya­alapi, törést szenvedett és kórháziba­szállítása után néhány órával sérü­léseibe belehalt. Babati Mihály 41 éves zajki mun­kás, családos ember, mezőgazdasági munkára utazott. A teherkocsi aj­tajából, amely a munkáscsoportot rendeltetési helyére vitte, Gola kö­zelében kiesett. A vonatot, megállí­tották, az eszméletlen, súlyosan sé­rült embert a kanizsai kórházba szállították, ahol lábát amputálni kellett. Minden olyan , ahová a'mi­nkások' fárnák, követeljük, hogy a fizessék elő!­t . . aVVM.-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék