Népszava, 1940. június (68. évfolyam, 121–145. sz.)

1940-06-01 / 121. szám

2. oldal ,előkelő gesztussal" visszaadja ne­künk azt, ami a miénk?" Amint mondottuk, Hoare volt lég­ügyi miniszter mint rendkívüli angol nagykövet Madridban időzik. Londonban kérdezik: vájjon diplo­máciai szerepe sikeresebb lesz-e, mint légügyi miniszteri szerepe volt. (Párizs, május 31. — Havas. — Érkezett 23 óra 15 perckor. A fland­riai ütközet egész súlya arra a hegyes vidékre és sík területre esett, amely a hegyes vidéktől közvetlenül keletre és északkeletre terül el. Itt Prioux tábornok hadseregének egyik része rendkívül kemény cs.­ A franciák elfoglalták Abbeville szegélyét fákba bocsátkozott a németekkel és utat próbált nyitni Dunkerque felé. Ezalatt más francia és angol egysé­gek a szünet nélkül érkező német erőktől próbálták elragadni a dom­bokat. Késő délután Párizsiba még nem érkeztek értesülések a fland­riai harctéri helyzetről. Most már a Dunkerque körüli elárasztott területeken a víz olyan magas, hogy nemcsak a gyalogság tevékenysége, hanem a gépe­sített egységeké is lehetetlenné vált. Ennek következtében pénte­ken nem is történt egyetlen támadás sem a dunkerquei körül­árkolt tábor ellen. A dunkerquei kikötőben a csapatok hajóra­szállása gyors ütemben továbbfolyik. A szövetségesek körülárkolt táborá­hoz csatlakozott csapatok között már eg­yes belga egységek is van­nak, amelyek megtagadták a fegy­verletételi parancs teljesítését. A belga tisztek között egy hadtest­parancsnok is van. A francia csa­patok kétnapos hadműveleteik során elfoglalták Abbeville város szegé­lyeit. („M. T. I.") (Párizs május 31. — Havas.) A dunkerquei csapatok igen nagy részét már hajóra szállították. („M. T. I.") NÉPSZAVA 1940 június 1, szombat A flandriai front „A német hadosztályok zöme felszabadult új feladatokra" Az időjárás elősegíti az angolok, hajóraszállását (Vezéri főhadiszállás, május 31. — „M. T. I.") A véderő főparancsnok­s­ága közli: Míg az észak-kelet­franciaor­szági fran­cia csapatok zöme felmorzsolódott, vagy fog­ságba került, néhány helyen szét­ugrasztott és bekerített osztagok még ellenállást tanúsítanak. Az ellenállást rövide­sen megtörjük. Az angol hadsereg maradványai ellen folyamatban van a támadás, a sík immár csak néhány kilométer mély és a csator­nák megduzzasztásával védett Far­nes-Bergues és a Dunkerquetől nyu­gatra elterülő vidék közötti ívben. Az ellenség itt szívósan védekezik abban a törekvésében, hogy minél több katonát mentsen — ha felszerelés nélkül is — a ha­jókra. A Cassel körül bekerített angol haderőket, annak a kísérletnek a során, hogy észak felé áttörjenek, felmorzsolták. Az Artoisban és Flandriában levő német hadosztályok zöme felszabadult új fel­adatokra. A foglyok számát és a zsákmány menny­iséggét még megközelítőleg nem lehet megállapítani. A hadi­tengerészet itt egész hollandiai, va­lamint a német kézen levő belga és francia partvidéken átvette a part­védelmet. Egy német gyorrsnaszád­­nak sikerült a belga tengerpart előtt egy ellenséges rombolót tör­pe­dót­a l­á­­­a­tta­­ elsü­­ly esetén­­. A német távirati iroda harctéri jelentése közli, hogy a három héttel ezelőtt megkez­dett hadműveletek eredményei a háborús történelemben egyedül­állnak. A foglyul ejtett francia tábornokok száma a legutóbb közölt adatokkal nem merült ki. Az időjá­sr­ánt segítsé­gére van a menekülő angoloknak és a csatorna sűrű köde védelembe veszi az angol katonákat. A német csapatok rövidesen telje­­sen urai lesznek az Abbevilletől a holland-német határig terjedő ten­gerpartnak is. Ezen a partvidéken elhelyezték a haditengerészet tüzér­ségi ezredeit. Német mérleg az eseményekről (Berlin, május 31. — „M. T. I."). Német politikai körökben megálla­pítják", hogy májussal véget ért a háború kilencedik hónapja és ezzel a háború első háromnegyed éve. Berlinben az eseményekről mérle­get állítanak föl, amely szerint a le­számolás az ellenféllel mér­­vem is teljes, azonban már nem lehet meg­akadályozni. A német hadsereg Hollandiát öt nap alatt, Belgiumot pedig 13 nap alatt verte le és meg­semmisítette a franciák és an­golok legerősebb, válogatott flandriai hadseregét. A­ német légih­aderő és a légihárítás erősen megritkította az 'eltert'ség légihaderejét és a német haderő most a francia erődök mögött és az angol partok előtt áll, míg az el­lenség embe­rben és anyagban sú­lyos veszteségeket szenvedett és erői lecsökkente­k. Berlini politikai körökben­­ hangsúlyozzák, ho­gy a legteljesebb bizalommal tekintenek a jövő elé. A vízelárasztással is védett dunkerquei flLa Coruna"-vonal mögött folyik a szövetségesek hajóraszállása (Párizs, május 81. — Havas. — Reuter.) A flandriai fronton har­coló szövetséges csapatok helyzete a csütörtöki nap és a péntekre vir­radó éjjel fokozatosan súlyosbo­dott, ennek ellenére azonban egyre több szövetséges katona érkezik Dunkerque környékére, hogy ott hajóra szálljon. Hiva­talos helyen kijelentik, hogy az angol és francia csapatok el­szállítása folyik és hangsúlyoz­zák, hogy már eddig is meg­lehetősen nagyszámú katonát és sebesültet hajóztak be Dun­kerq­ueben. Amíg Dunkerqueben­ a behajózás folyik,­ addig a szövetséges csapa­tok harcolva folytatják visszavonu­lásukat a part irányában. A fog­lyulejtett Prioux francia tábornok hadseregének tekintélyes csapat­részei — amelyek keresztülvágták magukat a németeken — meg­ érkeztek a kikötő vidékére. A dunkerquei hajóraszállást azok a szövetséges csapatok védelmezik — a légihaderő és a francia és an­gol hadiflotta támogatásával —, amelyek a partvidék körül sáncol­ták el magukat. Azt a vonalat, amelyet a szövet­ségesek a flandriai tengerpart­tól bizonyos távolságra tarta­nak, „La Coruna"-vonalnak ke­resztelték el. Az elkeresztelés az ibériai félszige­ten 1808-ban lefolyt háborúval áll összefüggésben, amikor az angol csapatok Corunárál híres vissza­vonulást hajtottak végre. A flan­driai „La Coruna"-vonalat p pénte­ken este szilárdan tartották az an­gol katonák. Az állások védelmét megkönnyíti, hogy a szövetségesek az elsáncolt dunkerquei tábortól délnyugatra és északkeletre vízzel árasztották el a terepet. Több napra volt szükség, amíg az elárasztás hatályossá vált. A leg­utóbbi nap folyamán többezer tonna víz nyomult a kinyitott zsi-Székrekedésekben szenvedő bá­gyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József'' keserűvíz csak­hamar megélénkíti, az emésztő­csa­tornában összegyűlt salakot ki­üríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondolkodó- és munka­képességet emeli. Kérdezze meg orvosát! (X) lipeken keresztül a várostól dél­nyugatra és északkeletre terjedő környékre. A víztakaró mélysége 50 centiméter és több méter között, szélessége 3 és 5­ kilométer között változik. NÉPSZAVA MINDENRŐL BESZÁMOL! Eddig százezer brit és francia katona érkezett Angliába ,,Adj­at­ok több repülőgépet!" (London, május 31. — Reuter — Havas.) Pénteken az angol királyi légih­aderő és haditengerészet vé­delme alatt tovább folyt a Belgium­ból ás Flandriából visszavont angol csapatok partraszállása a brit ki­kötőkben. Pénteken az expedíciós hadsereg többezer katonája érkezett meg Londonba. A katonák legna­gyobb része rendkívül ki van merülve, de töretlen lelkiálla­potban érkezett vissza Angliába. Többen közülük könnyebb sebe­­sülések nyomát viselik, né­melyik arcát többnapos szakál ' '' ' fedte. ' ' Sokan mély álomba merültek, mi­helyt helyet foglalta­k a vonatban, mások az ablakból kihajolva elbe­szélgettek a pályaudvari közön­séggel és borzalmas részleteket mondtak el arról a csatáról, amelyet Flandriában vívtak. A katonák el­mondották, hogy az ellenség a flandriai harcok alatt nagy veszteségeket szenve­dett és hogy az angolok kato­nai szempontból keményen áll­ták a harcot a németekkel szemben. Azonban minden katona ajkáról hallható volt: ,,Az isten szerelmére, adjatok nekünk több repülőgépet." („M. T. 1.") (Stockholm, május 31. — ,,N. S. T.") Londonban megerősítik azt a hírt, hogy nem csupán angol csapatok kelte­k át a La Manche csatornán, hanem franciák is. Pénteken Lon­donban közölték, hogy az első 100 francia katona az egyik angol ki­kötőbe érkezett. (Róma, május 31. — „M. T. I." — „N. S. T.") A „Popoli­ di Roma" szerint a szövetségesek flandriai visszavonulását 4000 szövetséges repülőgép fe­dezi és körülbelül 100 szállító­hajó,­­ valamint könnyű hadihajók vesz­nek benne részt. Az angolok szerint ehetig a brit expedíciós hadsereg­nek mintegy egyharmadát, körülbe­lül 100.000 embert mentettek meg. A „Corriere della Sera" szerint az angol katonáik sokszor mentőcsóna­kokon menekültek át a csatornán Angliába. A lakosság téma­­csend­ben nézte a katonák visszaérkezését. A megérkező hajókon vérnyo­mok és bombák ütötte sérülések látszanak. Az orvosok azonnal hozzáláttak a hordágyakon kiszállított sebesültek ápolásához. ^^^^^ AMI A GAZDASÁGI ROVATBÓL KIMARADT BELFÖLD. A Felvidék és Kárpátalja visszatérése óta most tartotta meg első köz­gyűlését a kassai kereskedelmi és ipar­kamara. A közgyűlés ünnepi ü­l­ése hódoló táviratot intézett a kormányzóhoz. A Ma­gyarország és Fülöp szigetek között meg­nyílt a távbeszélő forgalom. — Iparoskörök­ben állást foglaltak a közszállítási járandó­ságok utólagos árleszállítása ellen. — Kü­lönböző országrészekben 40 darab új gyümölcsaszalót létesít a földművelésügyi minisztérium.­­— 4 .,Magyar Tudósító­­ jelentése szerint kétszeresére szaporodtak tavaly óta az ipar­jogosítvány­ok. — A Sze­gedi Ipari Vásár szombaton nyílik meg. — Hír szerint a kárpátaljai almatermést nem érte nagy téli vagy tavaszi fagykár. — Korlátozzák Svájcban az áruszállítást. KÜLFÖLD. A balkánszövetségi gazdasági bizottságának belgrádi ülésszakára pénte­­ken délelőtt Belgrádba érkezett — Bukares­ten át — a török küldöttség Hassza Alin egyetemi tanár, volt miniszter és képviselő vezetésével. A török küldöttséget a belgrádi pályaudvaron ünnepélyesen fogadták. K­icsionlít a főváros világhírű gyógyfor­rásokkal táplált fürdőiben: Szent Gellért-fürdő Széchenyi-fürdő Szent Imre-fürdő Rudas-fürdő nép-, gőz-, kád-,­ termál-, iszapgyógyfürdőiben és uszodáiban Kedvezményes jegye­­t kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 és Conti ucca 4. Tel.: 130-330. 31. 32 in«­«»»» Búcsúvacsora a távozó finn követ tiszteletére. A Magyar-Finn Társaság csütörtökön este a Gellért - szállóban búcsúvacsorát rendezett Onni Tallas, a Budapestről elhelyezett finn követ és családja tiszteletére. A vacsorán meg­jelent Hóman Kidiint közoktatásügyi miniszter, Karafiáth Jenő főpolgár­mester, a magyar közélet több vezető személyisége és a diplomáciai kar né­hány tagja. A­agy Emil volt miniszter búcsúzott a távozó követtől és családjá­tól a társaság nevében. Ezután Onni Tallas, majd a követ felesége hangoz­tatta, hogy mennyire megszerette Ma­gyarországot és milyen nehezére esik búcsút vennie. — Felkay Ferenc tanácsnok kineve­zése. A kereskedelmi miniszter a hajó­zási és, kikötő ügyi tanács 1942. évi ápri­lis végéig terjedő működési időszakának tartamára a polgármester kijelölése alapján dr Felkay Ferenc tanácsnokot a tanács tagjává kinevezte.

Next