Népszava, 1940. június (68. évfolyam, 121–145. sz.)

1940-06-13 / 131. szám

­. oldal Hét napra betiltották a reggeli nyilas újságot A „Magyar Távirati Iroda" je­lenti: A belügyminiszter 141.983/1940. VII. a. szám­ú rendeletével a Buda­pesten ifj. virtsologi Ruppferdt Olivér felelős kiadásában és Rutt­kay R. Kálmán felelős szerkesztés­­ben megjelenő és a Centrum kiadó­vállalat­a­nt. nyomdájában előállí­tott „Magyarság" című politikai napilap további megjelenését és ter­jesztését az 1939. évi II. tc. 151. §-ának harmadik bekezdése értelmé­ben az országnak az említett tör­vényhely által védett érdekeit ve­szélyeztető magatartása miatt hét­napi időtartamra, azaz bezárólag június 19-ig betiltotta. M­ŰVÉSZET IRODALOM (•) A Sziget Színpad operaelőadásai. Sajnálatos sajtóhiba csúszott a Sziget Színpad plakáthirdetésébe. A közönség tájékoztatására közöljük, hogy a „Faust" második előadása nem 13-án, hanem 16-án kerül színre a szigeti szabadtéri színpadon. (•) Szombaton nyílik meg Újpest színháza. Az újpesti színház építését befejezték és most gyors ütemben vég­zik a belső berendezés-munkálatokat. Tolnay Andor cseretársulata már Új­pestre érkezett. A színházat szombaton este nyitják meg ünnepélyesen. Kiss Fe­renc, a Színművészeti Kamara elnöke mond ünnepi beszédet. (*) Néphangversenyek Sárospatakéi. Nagyfontosságú kezdeményezést indított útjára Képes Géza sárospataki tanár n­éphangversenyek intézményes meg­szervezésével. 10, 20 és 30 filléres hely­árak mellett lehetővé tette, hogy a hely­beli munkás- és földműves-rétegük meg­ismerkedhessenek a komoly művészi muzsikával. A műsor gerince az új ma­gyar zene. A most megtartott hangver­senyen kórusművek, népdalfeldolgozá­sok és Bartók-, Kodály-, Liszt-zonifora­darabok hangzottak el Török Erzsébet, Jankovich Ferenc, G. Tier, States István és Szabó Ernő kitűnő előadásában. (•) Szent-Györgyi Albert Nobel-díj­érme a Nemzeti Múzeumban. Dr. Szent-Györgyi Albert, a világhírű magyar tu­dós arany Nobel-díjérmét annak idején felajánlotta a finnországi segélyakció céljára. Az Országos Magyar Történeti Múzeum főigazgatója, gróf Zichy István akciót indított avégből, hogy ez a kul­túrtörténeti és művésztörténeti érték ne kerüljön ki az országból, evégből a Ma­gyar Nemzeti Múzeum éremtára részére az érmet­ megváltsák. Onni Talas finn követ felkarolta ezt a tervet és Hilbert Vilmos helsinki vállalati igazgató meg­felelő pénzösszeget ajánlott fel, hogy az Aranyérmet a segélyakciótól megváltsa és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozza. A terv valóra vált: az ajándékozó Hil­bert Vilmos a finn követ kíséretében szer­dán átadta az aranyérmet Zichy főigaz­gatónak, aki meleghangú szavakban mondott köszönetet mind Hilbertnek, mind Onni Talas finn követnek. Az ér­met egyébként az éremtárban rövidesen közszemlére teszik. A Szent Margitszigeti Gyógyfürdő Rt. igazgatósága gazdasági okok­ból ez évben nem ad kedvez­ményes áron szigeti belépő- és Palatinus-strand­jegyeket. Szociális szempontokra való­­ tekintettel azonban csak kizárólag a munkásságnak ad kedvezményes szigeti belépő- és strandjegyeket A kedvezményes jegyek kap­hatók — megfelelő igazolás ese­tén — kizárólag kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 és Conti ucca 4. Tel.: 130-330, 31. 32 NÉPSZAVA 1940 június 13. csü­törtök Légiriadónál ki kell nyitni az ablakokat! Mint ismeretes, a közeli napok­ban országszerte légoltalmi gyakor­latokat tartanak. A komoly időkre tekintettel szükséges, hogy min­denki teljes nyugalommal és fe­gyelmezettséggel teljesítse köteles­ségét a gyakorlatok alkalmával, mzert ezzel nemcsak a maga bizton­ságát, hanem a közösség érdekeit is szolgálja. A legutóbb kiadott lakóházi lég­oltalmi rendelet előírja, hogy minden házban ki kell függesz­teni a riadó, a légitámadás ideje alatti és a légitámadás utáni magatartást szabályozó rendel­kezéseket. Ez a táblázat szerdán a Légoltalmi Liga kiadásában megjelent és a Liga hivatalos lapjának, a ,,Kiadó"­nak kiadóhivatalában kapható (Mussolini tér 1.) A falragasz figyelmeztetéseket tartalmaz az elméleti és gyakorlati kiképzés szükségességéről, figyel­meztet az elsötétítő anyagok beszerzé­sének és készenlétben tartásá­nak fontosságára és arra, hogy a padlások lomtala­nítását állandóan ellenőrizni kell. Szabályozza a lakosság magatar­tását a légvédelmi készültség idején. A lakásokat ,u házakat ez idő alatt teljesen el kell sötétíteni. Az óvó­helyet használatra kész állapotba helyezni, riasztóügyeleti szolgálatot kell tartani és össze kell állítani az óvóhelycsomagokat, gondoskodni kell ivóvíztartalékról és szükség­világításról. Függönyöket, szőnye­geket és egyéb könnyen gyúló díszí­téseket le kell szerelni, a gázálarcot, gázsebcsomagot és kötözőcsomagot mindenkinek állandóan magánál kell tartani. Állandóan figyelemmel kell kísérni a ha­tósági hirdetményeket és azok rendelkezéseit a legszigo­rúbban be kell tartani. A légvédelmi riadó alkalmával: Az ügyeletes azonnal riasztja a lakókat, a víz- és gázcsapokat azon­nal elzárják, a redőnyöket leeresz­tik, a világítást kikapcsolják és az ablakokat kinyitják. A lakás ajtaját be kell csukni, de kulccsal nem szabad lezárni, az óvóhelycsomaggal felszerelve azon­nal az óvóhelyre kell sietni. A légitámadás alatt legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, a pánikot minden eszközzel meg kell akadályozni. Mindeki köteles engedelmeskedni az óvóhely parancsnokának, az őr­ség­ munkáját legjobb tudása sze­rint köteles ellátni. A légitámadás után csak a légoltalmi őrség parancsno­kának engedélyével szabad az óvó­helyet elhagyni és az utcára ki­menni. A lakásba való visszatérés­kor is ellenőrizni kell az elsötétítés tökéletességét, be kell zárni az ablakokat, ajtókat és csak azután szabad világosságot gyújtani. *­­Célszerű már most beszerezni a szükséges intézkedéseket tartal­mazó és magatartást szabályozó hirdetményt, m­ert a légoltalmi gyakorlatok ideje alatt már min­denkinek ismernie kell a tenni­valókat. Bevezetik a cukor-váltójegyeket Mennyi „cukorjegy-sprőpénzt" kell leadni kávé­házakban, vendéglőkben, cukrászdákban? A „Magyar Távirati Iroda" jelenti. A „Budapesti Közlöny" csütörtöki szá­mában a cukorelosztással kapcsolatban újabb fontos rendelet jelenik meg a kettős ellátások csökkentése érdekében. Budapesten és környékén — tehát ott, ahol a cukor heti fejadagja 24 dekagramm .— megszűnik a ven­déglőkben és kávéházakban a jegy­nélküli cukorfogyasztás és e célból a földművelésügyi miniszter váltó­jegyeket rendszeresít. A váltójegyeket a jegyhivatalokban le­het az érvényes szelvények ellenében beváltani, de lehetőséget biztosít a föld­művelésügyi miniszter arra is, hogy azok, akik ennek utánajárni nem kíván­nak, laponként négy fillérért doh­ány­tőzsdékben is beszerezhessék a váltó­jegyeket. Cukorral készült ételekért a ven­déglőkben annyi váltójegyet kell be­szolgáltatni, amennyi az étlapon fel van tüntetve, ha csak az étel jelentéktelen mennyi­ségű cukorral nem készült (például sa­láta stb.). A felszolgált meleg és elidig kávéházi ételekhez pedig annyi cukrot lehet igényelni, amennyi váltójegy szel­vényt a fogyasztó a megrendeléskor lead. Ugyanilyen jegyeket kapnak Budapesten és környékén a szállodában megszálló vendégek is, hogy vendéglők­ben és kávéházakban a cukorfogyasztás­ban korlátozva ne legyenek. A cukrászdákban csak a kávé, tea és egyéb édesített italok fogyasztá­sánál kell váltójeg­yet leadni, édes sütemények és fagylalt fogyasztásá­nál nem kell váltójegyszelvényt be­szolgáltatni. A rendelet további része a hajósok cukorellátásáról intézkedik, akik a rév­kapitányságok székhelyén lévő községi elöljáróságoktól kaphatják meg cukor­jegyüket és azt négy héten belü­l bármelyik partmenti községben beválthatják. Újból szabályozták továbbá a rend­e­letben a belügyminiszterrel egyetértően a betegek és a kórházi ápoltak cukor­ellátását. Végül részletes intézkedések történnek nemcsak az internátusok, gyermeküdülők, nevelőintézetek, vala­mint a katonai szolgálatra bevonult személyek cukorellátása ügyében, ha­nem az ipari üzemek cukorszükségleté­nek biztosításáról is. A rendeletnek a váltójegyek érvénybe­léptetésére vonatkozó rendelkezései június 20-án lépnek életbe és addig a községi elöljáróságok (polgár­mesterek) — az érvényben lévő rendel­kezések szerint — biztosítják az ipari üzemek cukorszükségletét. AMI A GAZDASÁGI ROVATBÓL KIMARADT A földművelésügyi miniszter rendeletter­vezetet készített, amelyben erélyes intézke­dések vannak a magyar gyümölcspálinkák minőségének megvédésére. A ,,Magyar Tudósító" jelentése szerint az érdekeltek új értékesítési rendszert kérnek az állati bőrök átvételénél. A „M. T. 1." jelentése szerint az ungvölgyi vizierömű­telepek kiépítése, amelyeknek munkálatait a téli hónapok alatt szünetel­tetni kellett, ismét teljes erővel továbbfo­lyik. Az egész erőműteleprendsz­ert — előreláthatólag — 1911 őszén helyezik üzembe. Orosházán rendkívüli sikerrel zárult a „vasnap". A fémhulladék átvételét egy nap nem tudták befejezni. BASELBÓL Jelentik: A Róma Locarno közötti légijárat változatlanul közlekedik. A Locarno—Barcelona közötti vonalon azon­ban szünetel a forgalom. NEW YORKBÓL jelentik: A kolumbiai Bogotában új légiforgalmi társaság alakult. A társaság személyzetét USA-légioktatók tanítják majd be. KOPENHÁGÁBÓL Jelentik: Megerősítik a dán-szovjetorosz kereskedelmi tárgyalások hírét, amelyek dán kezdeményezésre történ­­nek majd. A dán küldöttséget a kormány egyik tagja vezeti majd Moszkvába. HSINKINtiBÓL Jelentik: A kormány hi­vatalos nyilatkozata szerint bár a háború Olaszország belépésével kiterjedt, Mandzsu- Kém­iás és neuralgiás fájdalmak­ban szenvedő egyéneknek reggelen­ként felkeléskor egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz sok esetben igen jót tesz, mert a gyomorbék csatornát alaposan ki­tisztítja és méregteleníti, az anyag­csere és az emésztés folyamatát pe­dig igen hathatósan előmozdítja. Kérdezze meg orvosát! (X) kuo politikája továbbra is a „nem hadvi­selő fél" politikája marad, hacsak a há­ború nem közeledik a Távol-Kelethez, külö­nösen Kelet-Indiához és ha a japán man­dátumok nyugodtak maradnak. Az olasz háború érinti Mandzsukuo cserekeresk­e­del­mét, különösen villamossági anyagok, jár­művek, ruházati cikkek, bőráruk és a ce­m­entbehozatal tekintetében, továbbá a szója­babkivitelt. DUBROVNIKBÓL Jelentik, hogy onnan útnak indult az első jugoszláv kereskedelmi gőzös Szovjet-Oroszország felé. A szóban­forgó hajó a „Loveen" szentély- és teher­gőzös. A Zeta hajózási társaság tulajdona és épületfát­­állít Odesszába. A gőzös a jövőben havonta egyszer teszi meg ezt az utat. Füst Milán: Amine emlékezete Egy varázsló játszik velünk e kötet­ben, de olyan varázsló, aki maga is szinte megmámorosodik a saját bűvö­letétől. Megszállott írások ezek, csupa lobogós és eszeveszett rajongás és még­is pontosak, mint egy mértani ábra és sokrétűek, mint e nagy világ. „Akkori­ban minden rosszul ment nálunk" — így kezdődik az. „Amine emlékezete" és meg­fülledt h­erem­agról, kigyulladt mag­tárról, biztosítótársaságról hallunk, de még zsizsikes lencséről és lomha hasz­nárról is.­ Ugy­e, nem érdekes? De ol­vasd csak tovább. A második oldalon, már egy kis csikóról van szó és mi­csoda csodálatos kis csikóról, hogy a homlokát szeretnéd vakarni és a tenye­redből etetnéd. Idillikus írás ez a javá­ból! Vagy talán mégsem? Mert aztán egyszerre megrendül az ég, a borongós­kedvű földesurat elkapja „a sors go­nosz szele", forgatja a forró vihar és micsoda tájakra viszi. Elkártyázza a vagyonát, reszketünk az izgalomtól, ahogy végigéljük e pusztulást s milyen csodálatos szerelmes éjszaka jön ez­után, csupa rebbenő gyönyörűség és fojtogató szomorúság, lázadó halál­hívás és fáradt megnyugvás. És mindezt nem érted, miért történik, csak azt látod, hogyan történik. Min­den apró mozdulatot látsz és szívod magadba a villamos levegőt. Mert Füst nem magyarázza az életet — ő maga sem érti —, de leírja ezerféle erejét, ..a lélek alvilágának" valamennyi dé­monát. Nem dolgozik mély lélektani módszerrel, nem világítja meg, ami a valóságban is homályos, szóval nem hamisít. De szabadjára engedi a szen­vedélyt és azt mutatja meg, milyen csaló játékot játszik az emberrel a sors és a lélek és milyen pokoli fintorokkal játsszuk e gyalázatos játékot. És e novellákból jobban megérted Oedipus tragédiáját, aki a boldogság tetőfokáról zuhan a feneketlen mély­ségbe és megérted a barátodat, aki egy hangverseny után vette be a régóta gyűjtött mérget, megérted a lázadókat és megnyugvókat egyaránt, minden emberi szenvedélyt és istentelen szen­vedést megértesz. És ha rossz álmaid lesznek e könyv olvasása után — mert lesznek —, ne sajnáld, megéri. Gelléri novellái után a mai magyar próza e nagy mestere is az Almanach kiadásában jelent meg. (kanizsai) Az MTK-sporttelepen (Hungária körút) június 16-án, vasárnap délután 16 órakor: Hungária—Rapid (Bukarest) középeurópai kupamérkőzés Előtte délután­­/14 órakor: NTK-ALBA RESSA nemzeti bajnoki labdarúgó­mérkőzés Kedvezményes (elővételi) jegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 és Conti ucca 4. Tel.: 130-330. 31. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék