Népszava, 1940. október (68. évfolyam, 222–248. sz.)

1940-10-01 / 222. szám

68. évfolyam 222. szám Budapest, 1940 október 1. kedd A S Z O C­I Á L D E M O K RAT A PÁR T K C­­­z P O N TI LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Meg­je­leni­k hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 Hatalmi csoportosulások a berlini szerződés után Japán, kínai és sziámi csapatok harcolnak Indokínában Egyre hevesebbé válik a német-angol légiháború Tengeri és légiharcai délen, ahol mindkét fél erősen készülődik Graf Ciano olasz külügyminisz­ter hétfőn délelőtt Mackensen német­ nagykövet társaságában visszaérkezett Rómába. Az olasz külügyminisztert a pályaudvaron a japán és spanyol követen kívül a magyar követ is fogadta. Ciano hazaérkeztével még egyáltalában nem fejeződtek be a tengely­hatalmak tárgyalásai. Most újra Spanyolország állásfoglalása van napirenden. Beavatkozik-e Spanyolország ? Serrano Suner spanyol belügy­miniszter elutazott Berlinből és útjának iránya — amint ezt már a Népszava megírta — az olasz főváros. Rómában keddre várják Sunert. A „M. T. I." római táv­irata szerint a spanyol miniszter Rómában folytatja majd Berlin­ben megkezdett tárgyalásait a tengelyhatalmak és Spanyol­ország között való együttműködés végleges megállapítására. Egyes hírek szerint Rómában meg­egyezés aláírására sor ke­rül majd. Gayda a „Voce d'Italia" vezércikkében mérlegeli Spanyolország helyzetének fon­tosságát a háború tovább folyta­tása szempontjából. Gibraltár —­­úgymond — jog szerint Spanyol­országhoz tartozik, összekötő ka­pocs Európa és Afrika között. Spanyolország új európai rendel­tetése visszaköveteli Gibraltárt. Serrano Sunez tárgyalásai azt mutatják, hogy a spanyol kérdés időszerűvé vált. Római „K. H."-jelentés szerint Suner római tartózkodása alatt állítólag elsősorban a spanyol­szovjetorosz viszony tisztázására törekszenek és bár ezt még fenn­tartással közlik, szó van a diplo­máciai viszony helyreállításáról a két ország között. A hétfői svájci sajtó hosszasan foglalkozik azokkal a hírekkel, amelyek szerint Suner római tar­tózkodása alkalmával olyan szer­ződés kerülne aláírásra, amelynek értelmében Spanyolország csatla­koznék a német-olasz-japán kato­nai szövetséghez. Japán a berlini hármasszövetség megkötése után A japán félhivatalos Domei­iroda azzal a bejelentéssel kap­csolatban, hogy­ Japán hivatalo­san adja majd tudtul az angol kormánynak a háromhatalmi szerződés megkötését, azt is közli, hogy az angol-ja­pán kapcsolatok fokozottan rosszabbodnak és ezért már tanácskoztak az Angliában élő japánok eltávolításáról abban az esetben, ha ez szükségessé vál­nék. A londoni japán nagykövet­ség azt a kérelmet intézte a to­kiói külügyi hivatalhoz, hogy rendelje Liver­poolba a jelenleg Lisszabonban tartózkodó ,,Fusini Maru" japán gőzöst, mint kiürítő hajót. A japán befolyás alatt megala­kult Vang-C­sing-V­ej-kormá­ny, kö­zölte az­­ angol követtel,­ hogy a Vejhaivai­ közelében fekvő Liu­kung sziget tízéves bérbevételé­ről szóló szerződés szeptember 30-án lejárt és hogy a nankingi kormány nem újítja meg a bér­leti szerződést. Anglia ugyan a Csang-Kaj-Sek - kormánnyal kö­tötte meg ezt a szerződést, azon­ban a nankingi kormány nem is­meri el ezt és nem ismeri el azt sem, ha Anglia a szerződést a Csang-Kaj-Sek-kormánnyal meg­újítaná. A japán sajtó a Csang-Kaj-Seknek nyújtott kölcsönből és az Egyesült Államok újabb kiviteli tilalmából azt állapítja meg, hogy az USA kormánya to­vábbra is határozottan japánel­lenes álláspontot foglal el, úgy­hogy egyre jobban közeledik a japán-amerikai kapcsolatok meg­szakítása és a japáni önellátás szükségessége. Holland-India kérdése, úgy lát­szik, valóban napirendre kerül. A japán sajtó hétfőn már támadó cikkeket közöl Holland-India ha­tóságai ellen. Hangoztatják, hogy Kobajasi volt kereskedelemügyi miniszter vezetése alatt álló ja­pán gazdasági küldöttség más­két hete időzik Holland-Indiában és a holland hatóságok még min­dig nem voltak hajlandók a tár­gyalások megkezdésére. A japán sajtó megállapítja, hogy a Hol­land-Indiával­­­fölmerült kérdések nem csupán gazdasági,­­ hanem politikai természetűek is. Érdekes a kínai lapok állás­foglalása. A japánpárti­­ Vaung-Csing-Vej-kormányhoz közelálló lapok fenntartás nélkül helyeslik a berlini hármasegyezményt. A Csang-Kaj-Sek - párti „National Herald" azt írja, hogy a szerző­dés közvetlen hatásában nem hát­rányos Kínára és azt hiszi, hogy ez a szerződés, amely eddig is meglévő állapotot szentesít, még­inkább Kína oldalára állítja Angliát és Amerikát. Anglia és Románia Lapunk távirati tudósításai kö­zött rövid bukaresti jelentést köz­lünk a Romániában letartóztatott angol állampolgárok sorsáról. Dél-Anglia több kikötője ellen irá­nyultak. A német gépek az elmúlt éjszaka nagykaliberű bombákkal tá­madták Aberdeen, Edinbourgh és Leith skót városokat. Midlandben fegyvergyárat bombáztak. A keleti angol partok előtt szétszórtak két angol hajókaravánt. A brit repülők egyes nyugati helységekre bombá­kat dobtak le. Katonai kár nem je­lentkezett. A szeptember 29-i légi­harcokban 17 angol vadászgép és egy harci repülőgép veszett el. Négy német gép nem tért vissza. („M. T. I.") (London, szeptember 30. — Reu­ter.) A légügyi és belbiztonsági minisztérium közlése szerint a né­met bombázók a hétfőre virradó éjszaka több támadást hajtottak végre. A legerősebb támadás Lon­dont és környékét érte. A főváros egyes kerületeiben több tűz, a Cityben pedig egy súlyos tűzvész keletkezett. Mersey közelében több nagy tűz támadt és néhány keres­kedelmi épület megrongálódott. London környékén főleg délen és nyugaton okoztak károkat az el­lenség bombái. („M. T. I.") Újabb angol támadások (Kloppenburg, szeptember 30. —Új Német távirati iroda.) Vasárnapra virradó éjszaka az angol repülők — mint minden éjszaka — ismét meg­kísérelték a behatolást a Weser-Ems tartományba és gyújtólapocskákat" szórtak le. A kloppenburgi múzeumfalut kár nem érte. Hannover tartományt is meg­támadták az angol repülők. A kár jelentéktelen. A német táv­irati irodához érkezett jelentés sze­rint angol repülőgépeknek a legutóbbi éjszakán Német­ország felett végzett repülései során német éjszakai vadászgépek egy an­gol repülőgépet lelőttek. (Amszterdam, szeptember 30. — Német távirati iroda.) Az angol légierő gépei hétfőn támadást intéztek Amszterdam ellen. Sok lakóház rombadőlt. Különösen­ nagy volt a pusztítás a kikötő ne­gyedben. Az északhollandiai Nardenben vasárnap robbanó­bom­bákat dobtak le, amelyek csak mezei károkat okoz­t­­ak. („M. T. I.") Tüzérségi párbaj (Zürich, szeptember 30. — „K. H") Szombaton ismét­ tüzérségi párbaj zajlott le a német és az angol csatornaparti messzehordó ágyúk között. Először a német parti üte­gek szólaltak meg és szórták grá­nátjaikat Dover kikötőjére. Az­ an­gol ágyúk csakhamar viszonozni kezdték a tüzet és a Calais—Lan­gatte közt elterülő parti sáv egyes pontjait vették tűz alá (Zürich, szeptember 30. — _K. H.") Franciaországból érkező jelentések szerint hétfőn hajnalban 5 óra tájt ismét tüzérségi párbaj zajlott le a német és angol messzehordó ágyúk között a Csatorna mindkét partján. (Berlin, szeptember 30. — ,,M. T. I.") A német távirati iroda értesü­lés© szerint hétfőn több hullámban . Eszudi Hubofil Változatlan hevességgel folyik a német-angol légiháború (Berlin, szeptember 29. — Német távirati iroda.) A véderőfőparancs­nokság közlése szerint a német légierők szeptember 29-ére virradó éjjel főleg Londont, Liverpoolt és más délangliai kikötőt támadták. Kelet-Skócia partvidékén elsül­lyesztettek két hajót. A nappali tá­madások során London felett heves légiharcok voltak. A brit légihad­erő különösen nyugat- és dél­nyugatnémetországi határvidéki cél­pontokat bombázott, említésre méltó kár nélkül. Anglia szombaton 28 repülőgépet vesztett. Egy német gép nem tért vissza. („M. T. I.") (Berlin, szeptember 29. — Német távirati iroda.) A vasárnapra vir­radó éjjel angol repülőgépek tá­madást intéztek Észak- és Nyugat-Németország ellen. A támadások főleg a Ruhr-vidék és Berlin ellen irá­nyultak. Az anyagi kár jelentéktelen. A brit repülők Berlinnél nem jutot­tak át a zárótűzön. Egy angol re­pülőt lelőttek­. („M. T. I.") Újabb német támadások (Berlin, szeptember 30. — Német távirati iroda.) A véderőfőparancs­nokság jelentése szerint, a német légierők London, valamint Anglia és Skócia ellen szakadatlanul foly­tatják támadásaikat. A támadás fő­célpontja ismét London és Liver-­­­pool volt, míg a további támadások .

Next