Népszava, 1940. december (68. évfolyam, 273–296. sz.)

1940-12-01 / 273. szám

1940 december 1, NÉPSZAVA Kezdődik a temetés? •Maróth­yV?) Károly ügyvéd úr, úgyis mint képviselő és vezérszerkesztő, mér­szes kis cikket csunyít egykori fészkébe: a keresztényszociális, legényegyleti moz­galorába. Szörnyű méreggel támadja a KALOT-ot. Ebből a cikkből tudjuk meg, ho­gy a KATIOT országos gyűlést tartott csütörtökön a székesfővárosi vigadóban , ezen a gyűlésen állítólag kétezer le­svény egyleti kiküldött jelent meg az or­szág különböző vidékeiről. Utánanézvén a dolognak, megállapíthatjuk, hogy a gyűlést valóban megtartották s egyebek köztl itt érdes üzeneteket küldözgettek­­Maróthy úr és nyilastestvérei felé. Az egyik szónok azt emlegette, hogy nem­régiben „bizonyos oldalról" megüzenték a mozgalomnak, mármint a K­VLOT-nak, hogy „amint uralomra jutnak, eltemet­nek bennü­nket". Persze, nyomban vissza­üzenték, hogy állnak a temetési szándé­kok elébe... Maróthy testvér, úgy látszik, türelmet­len kissé. Nem várja be az uralomra­kerülést, hanem máris megkezdi a teme­tési szertartást. Azzal kezdi, hogy erő­sen sebesüli az ellenlábas mozgalmat, a KAIÍOT-ot és megírja róla, hogy sem­mit nem­ akar tenni a földreform, a mun­kavédelem, a kielégítő munkabérek és a szociálpolitika kivívása érdekében. T.úgy írja ezt, mint aki benfentes, jól is­meri a dörgést és illetékes mindennek a megállapítására. „Húsz évet töltöttem el a­ keresztény és szociális jelszavak ár­nyékában — írja —, közelről és belül­ről figyeltem, sőt csináltam az ilyen népi, társadalmi mozgalmakat; termé­szetük, adottságaik és belső lefékezett­ségük idő előtt kivenítették, elerőtlení­tették e mozgalmakat." Miután még illetlenül megkérdezi, hogy ugyan kinek a pénzén utaztatták föl a vigadói gyű­lésre „azt a kétezer falusi legényt", még kilő egy mérges nyilat, mondván, hogy „nem Prohászka kemény szavai szóltak a vigadói szónokok ajkáról". Hát igen, e népboldogító ellenlábasok így enyelegnek egymással. Hoppant nagy köztük a barátság. A KALOT meg­üzeni a konkurrenseknek, hogy „csak v­ízigránátokkal tudják magukra vonni a közfigyelmet", aminek ellenében, íme, Meizler testvér mingjárt a temetési szertartást kezdi T m ég. Csak arra nem gondol, hogy az idők mégis csak érnek végtére is azok mondanak majd íté­letet az egyik és a másik úgynevezett népmozgalom fölött, akiknek nevében az egyik is meg a másik is szónokol... Csak csendesen ... A feldúlt Romániában, ezekben a sú­lyos napokban, ráérnek arra is, hogy lefolytassák a tárgyalást abban az újrafelvételi pörben, amelynek célja: Zelea Codreanu rehabilitálása. Ennek a pörnek a tárgyalása alkalmából széltében-hosszában fölelevenítik azt a másik törvényszéki tárgyalást, amely­nek során Codreanut tízévi fegyházra ítélték. Sok mindenfélére világosság derül, ami annak a régi pernek a tár­gyalásán történt. Megírják egyebek között a vádat képviselő ü­gyész gú­nyolódó beszédét is. Megírják, hogy az ügyész idézeteket olvasott föl Cod­reanu körleveleiből, amelyeket a légio­náriusokhoz intézett. Utasítás volt ezekben a körlevelekben, az intézkedé­sek egész sora­­ és tanácsadás is. A többi között Codreanu ezt is taná­csolta minden légionáriusnak: „Csendesen tedd be a s­ajtót magad után." Misztikus tanács, úgy látszik, csak a legionáriusok értették meg, ha nem is teljes egészében, de legalább részben. Megértették és végre is hajtották, egy­r­észt a jilavai börtön udvarán, más­részt Románia egyéb városaiban. Be­tették az ajtót, nem ugyan maguk, ha­nem — mások után... Betették nem csendesen, mint a „kapitány" taná­csolta, hanem kissé hangosan, úgy, ahogy a géppuskák és a revolverek dörögnek. Az ügyész gúnyosan, nevetve idézgette vádbeszédében ezeket a jó­tanácsokat. A légionáriusokon túl most már megérthetik mások is, hogy­­ nem­ volt semmi nevetnivaló ezen a tanácsadáson... Megjelennek a jövő héten a takarékossági rendeletek Huszonöt százalékkal mérséklik a közvilágí­­tást, a fővárosban éjjel vidéken h12-kor lesz záróóra, megszüntetik a túlgazdag étlapo­kat, bevezetik az egytál-rendszert és az éttermi zsírjegyeket, esetleg csökkentik a zsíradagokat Fontos gazdasági vonatkozású in­tézkedéseket határozott el pénteken a minisztertanács. Ezek a rendelke­zések életbelépésük után sok tekin­tetben megváltoztatják majd Bu­dapest életét Kétségtelenül vannak az intézkedések között olyanok, amelyek a jelenlegi világpolitikai helyzetben, a mostani gazdasági viszonyok között elkerülhetetlenek, de van néhány olyan rendelkezés is, amely súlyosan érint jelentős dolgozó rétegeket és félő, hogy bi­zonyos területeken növelni fogja a munkanélküliséget, amelynek amúgy is egyre fenyegetőbb jelei mutatkoznak. Az alapgondolat, amely szükségessé tet­te a rendele­tek megalkotását, a takarékoskodás fontossága. A rendeletek előrelát­hatólag szerdán vagy csütörtökön jelennek meg. Takarékoskodás szénnel és élelmiszerekkel A minisztertanács által elhatáro­zott intézkedések egyik részének célja a szénnel való takarékosko­dás. Ezek közül a legfontosabb rendelkezés: az egész ország területén mér­séklik 25%-kal a közvilágítást. További intézkedések: üzletzárás után nem szabad tovább világítani a kirakatokat; megszűntetik az egész ország területén a reklám­világításokat és neonfényeket, a fővárosban éjfél után fél egy óra­kor, vidéken pedig éjjel fél 12 óra­k­or általános záróra lép életbe, ez vonatkozik a kávéházakra, vendég­lőkre, éttermekre; Budapesten mu­latóhelyek éjjel három óráig tart­hatnak nyitva; múzeumok és köz­gyűjtemények csak nappal tarthat­nak nyitva; valószínűleg megrit­kítják a fővárosban a villamosköz­lekedést, sőt szó van arról, hogy éjfél után egyáltalán nem közle­kednek majd villamosvasutak; fog­lalkoznak­ az ipari áramfogyasztás csökkentésének tervével is; a vilá­gító házszámtáblák rendszerét meg­szüntetik. Magánháztartásokat illetőleg egyelőre nem léptettek életbe megszorításokat. A központi fűtéses házakban sem csökkentik a fűtést nappal leg­alább 21, éjszaka pedig 16 Celsius fok hőmérsékletűre kell fűteni a helyiségeket. A melegvízszolgált­a­tásnak — a kiszivárgott hírek sze­rint — reggel­­i 7 órától este 8—9 óráig kell tartania Közhivatalok­ban 18 fok lesz a hőmérséklet. Az üzletek záróóráját, tekintettel a közelgő karácsonyi és újévi sze­zonra, nem teszik át korábbi idő­pontra. A takarékossági intézkedések má­sik csoportja az élelmiszertakaré­koskodásra vonatkozik. Eszerint a jövőben éttermekben, vendéglőkben, kávéházakban megszüntetik a túlságosan vál­tozatos étlapokat korlátozzák a készíthető ételek számát, sőt hetenként egy húsos napon bevezetik az egytál-rend­szert. Ezeken a napokon kétféle „egytálétel" lesz kapható az étter­mekben, de egy vendég csak az egyikből fogyaszthat Intézkedése­ket­ tesznek majd arra vonatkozóan, hogy nyilvános étkezőhelyeken takarékosabban bánjanak a vendé­gek a kenyérrel. A kávéházi és vendéglői cukorváltójegyek meg­szűnnek majd, de nyilvános helyen étkezőknek napi zsír­jegyeket kell m­ajd be­szolgáltatni­uk a fogyasztott ételeik után. Arról is szó van, hogy a 20 dekás heti zsír­fejadagot 16 vagy 18 dekára szál­lítják le. Japán szövetségi egyezménye a nankingi kormánnyal (Tokió, november 30. — „K. H.") Japán szombaton ünnepélyes körül­mények között elismerte a Vang-Csing-Vei-kom­ányt Az utóbbi na­pokban bizonyosra vették tokiói diploma­takörökben ezt az ese­ményt miután előzetesen a Vang-Csing-Vei-kormány többízben kí­sérelte meg, hogy Csang-Kaj-Sek­kel olyan békét köthessen, amely kedvező Japán politikája szempont­jából is. Az ünnepélyes elismeréssel egy­időiben egyezmény jött létre Japán és a Vang-Csing­-Vei-kormány kö­zött A megállapodás fontosabb pontjai a következők: 1. Japánnak jogában áll, hogy csapatokat tart­son Észak-Kínában és Belső-Mongó­liában a kommunisták ellen indított harc folytatása céljából; 2. Japán más kínai területeken is tarthat csapatokat rendfenntartás végett; 3. A két szerződő fél közös érde­kei megóvására japán hadihajók állomásozhatnak a kínai vizeken. 4. Japán gazdasági előnyükhöz jut és Kínával együttesen vesz részt Észak-Kína és Belső-Mongólia­ ter­mészeti kincseinek kitermelésében, egyes területeken azonban Japán egyedül élvez önálló kitermelési engedélyt. 5. Japán külön előjogokat élvez a Jangcse alsó folyásánál, valamint az Észak-Kína és Belső-Mongólia, úgyszintén Japán között fennálló áruforgalomban. 6. Japán formailag lemond exter­ritoriális jogairól és visszaadja az engedményes területeket Kínának. A megszállás időtartamát és a megsz­áll­a­n­dó területek kiterjedését később fogják pontosabban meg­határozni. A keletázsiai tengely (Nanking, november 30. — Német távirati iroda.) Mandzsukuo kor­mánya szombaton a következő nyi­latkozatot hozta nyilvánosságra: Mandzsukuo császárság, a nem­zeti Kína és a Japán császár­­ság kormánya megfogadja, hogy köl­csönösen elismeri egymás örökletes tulajdonságait erkölcsi alapon nyugvó új keletázsiai rendet épít ki és mint baráti viszonyban lévő jó szomszéd kíván együttműködni Ezért a három állam Kelet-Ázsiá­ban az örök béke tengelyét ková­csolta össze, amely a világbéke magva lesz. A három kormány ezért ­Oda! jKephaM minden ORION. rédiíkwwktdínKi Királyi udvari hangszergyár I HúS Rákóczi Út 60. Legjobb választék. Csere. Javítás. Kedvező fizetési feltételek. Díjtalanul bemutatja: MARNITZ VIII, József kiirút 37-39. Részlet! Cserei kölcsönösen kijelenti: 1. Mandisu­kuo, Kína és Japán kölcsönösen tiszteletben tartja egymás felség­jogait és területét. 2. A három ál­lam megegyezik a­bban, hogy a kölcsönösség alapján együtt­működik, baráti, jószomszédi­­ viszonyt tart fönn, gazdasági­lag egymást támogatja és kitest-­­­sen jár el, hogy a komintern tevékenységét elnyomja E közös célkitűzések érdekében­ minden szükséges intézkedést meg fognak tenni. 3. Mandzsukuo, Kína és Japán e nyilatkozat alapján azonnali meg­állapodásra jutott. („M. T. L") *••**! ­ Vasárnap temetik a budafoki rabló­gyilkos fiatal áldozatát. Budafokon va­sárnap délután 3 órakor temetik a buda­foki temető halottasházából a budafoki rablógyilkosság 24 éves áldozatát, Cséka Erzsébetet. A Cséka-család iránt nagy részvét nyilvánul meg és a tragikus sorsú fiatal leányt sokan kísérik ki utolsó útjára. ­­ímk multán a mcfülthal«»* és népek • InfUjhatU ÓRÁK A CSILLAQVÉDJEQQYEL • Immár S» »Dighlrfitk «Inteo óraszakQzUtbrn kspbeteV-

Next