Népszava, 1941. február (69. évfolyam, 26–49. sz.)

1941-02-01 / 26. szám

10. oldal FERENC JÓZSEF ÉISERÜVIZ­ ­i faxot: „Angliát és az Egyesült Államokat már régóta egybefűzik a verség és barátság kötelékei. Én bízom abban, ,nagykövet úr, hogy m­­a jelenléte a két állam viszo­nyát és kapcsolatait csak erősí­teni fogja. Boldog leszek, ha megadha­tom ö­nnek mindazt a segítséget, amiért most idejött és amelyet hatal­miamban, van megadni. Biztosítha­tom­ önöt, hogy u­gyana­kkor az ame­rikai kormány tagjai és felelős ve­hetői mindent megtesznek az együtt­műk­­ödés érdekében. Egyben bizto­sítani akarom önt arról — folytatta elnök —, hogy az amerikai kor­mmványnak az az eltökélt szándéka, hogy mindig növekvő mértékben küldjön fegyvert és lőszert az ön hazája számára" Sumner Welles külügyi államtit­kár a newyorki egyetem jogászai előtt hosszabb külpolitikai beszéd­ben hangsúlyozta, hogy a törvény­h­hozás előtt fekvő javaslat elfoga­dása időt ad az Egyesült Államok­nak a felfegyverkezésre és az egész amerikai földrésznek veszély elleni biztosítására. Ez a veszély — mon­dotta Welles — Latinamerikát is fenyegeti abban az esetben, ha a tengelyhatalmak győznek. Az ál­lamtitkár a továbbiakban annak a­­véleményének adott kifejezést, hogy az Egyesült Államok kormánya a legutóbbi nyolc évben meg­teremtette Latinamerikával az érdekközösséget amit Roose­velt hivatalbalépése előtt nem tartottak megvalósíthatónak. Ezután Sumner Welles a hár­mas egyezmény hatalmai­val kelt vitába. Véleménye szerint Németországnak az a szándéka, hogy a latinameri­kai országokat politikai és gazda­sági nyomás alá helyezze. Az ál­lamtitkár Németországot és Japánt azzal vádolta meg, hogy Európát és a Távol-Keletet illetőleg támadó­jellegű egyeduralmi szándékaik vannak. Kemény szavakban kelt síkra amellett a véleménye mellett, hogy a háromhatalmi egyezmény­ben előrevetített új rend — amint a „M. T. L"—német távirati iroda jelentése közli — „a kőkorszak vi­lágrendje" lesz, amely a modern kultúrát bukásra ítéli. Knox ezredes tengerészeti mi­niszter az Anglia megsegítését célzó törvényjavaslattal kapcsolat­ban kijelentette, hogy most nincs idő alkudozásra és számítgatásokra, mert az Egyesült Államoknak hala­déktalanul kell Anglia segítsé­gére mennie, nem csupán Ang­lia, hanem saját maga létérde­kéből is. Hasonló szellemben nyilatkozott George szenátor is azzal a hozzá­tevéssel, hogy a Berlinben elhang­zott beszéd „nem félemlítheti meg az Egyesült Államokat abban az elhatározásában, hogy megsegíti Angliát". Itt közöljük azt a­ jelentést, amely szerint a képviselőház kül­ügyi bizottsága csütörtökön 17 sza­vazattal 8 ellenében foglalt állást az Anglia támogatásáról szóló tör­vényjavaslat elfogadása mellett. A törvény elfogadását azzal indo­kolták, hogy a törvény „igen nagy fontosságú Amerika életbevágó érdekei és az amerikai civilizáció szempontjából". A bizottság közle­ményt adott ki, amely szerint világos, hogy az Egyesült Államok politikájának arra kell törekednie, hogy 1. Amerikát megóvja a hábo­rútól; 2. Angliát és más országo­kat, amelyeknek védelme az Egye­sült Államok biztonsága szempont­jából is fontos, a legsürgősebben el­lássák a védekezésre szükséges hadi­anyagokkal. , Az Egyesült Államok és Latin­amerika szolidaritása szempontjá­ból, amelyről Sumner Welles is be­szélt, érdekes az a washingtoni „b­­ejelentés, amely arról szá­mol be, hogy Mexikó állam­ washingtoni kö­vete, Castillo Nachera, csütörtö­kön repülőgépen Mexikóba uta­zott, hogy odahaza megbeszélje az összes időszerű kérdéseket, amelyek az USA és Mexikó kö­zött fennforognak. Nachera elutazása előtt hosszasan tanácskozott Welle® külügyi állam­titkárral. Diplomáciai körökben úgy értesültek," hogy a mexikói kö­vet és az amerikai külügyi állam­titkár annak a katonai szövetség­nek utolsó pontjait beszélte meg, amely az Egyesült Államok és Mexikó között készül. E szerződés mintájául az a megegyezés szolgál majd, amely az Egyesült Államok és Kanada között jött létre Vichyben pénteken változatla­nul tartott a feszültség — jelenti egy onnan keltezett „E­U."-távirat. — A délutáni órákig még nem nyújtották át Hitler kancellár válaszát Pétain tábornagy karácsonyi üzenetére, a válasz tar­talma azonban a­ péntekre virradó éjszakán részben ismeretessé vált a közlés alapján, amelyet De Brinon nagykövet közvetlenül tett Pétain tábornagynak. A vichyi politikai körökön sötétenlátó hangulat lett úrra —­ jelenti a „N. S. T." vichyi táv­irata —, bár túlzás volna az olyan állítás, hogy Vichyben reményte­lennek és kilátástalannak tartják a helyzetet. Hitler válaszát a tábor­nagyon és talán néhány belső munkatársán kívül senki sem is­meri még, de állítólag tudják, hogy a válasz rövid és részben igen éles­hangú,, Vichyi komoly körökben azt mondják, bármennyire súlyos is Hitler válasza, sem tárgyi, sem idő­beli tekintetben nem tekinthető ultimátumnak­ A vichyi kormány körül keletke­zett ellentétekkel kapcsolatban újabb részletek derülnek ki arról, hogy mi okozta a szakítást és az em­lékezetes viharos jelenetet Pé­tain és Laval között. Beszélik, hogy ez nem politikai, hanem egyéni természetű volt Pé­tain tábornagy ezek szerint Laval hivatalában tett, de saját személyé­vel kapcsolatos intézkedésével kész­tette Pétaint ismeretes állásfogla­lására. TUcCdljü­nk a főváros világhírű gyógyfor­rásokkal táplált fürdőiben: Szent Gellért-fürdő Széchenyi-fürdő Szent Imre-fürdő Rudas-fürdő nép-, gőz-, kád-, termál-, iszapgyógyfürdőiben és uszodáiban Kedvezményes jegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­ és Conti­ncca 4. Tel.: 130-330. 31. 32 nál Erzsébet körút 35. Tel: 222-233 NÉPSZAVA 1941 február 2. vasárnap Bukarest elővárosaiban visszahelyezték hivatalaikba a Károly-rendszer polgármestereit Újabb vasgárdista milliomos került fogságba (Bukarest, január 31. — „M. T. J.f - „N. S. T." — JL EL") Bukarest elővárosaiban újból visszahelyezték hivata­laikba a múlt év szeptember 6-a előtt működött polgármestere­ket Ezzel tehát Antonescu a vasgárdista polgármesterek he­lyébe a lemondott Károly ki­rálytól kinevezett polgármeste­reket helyezte vissza. Az új román kormány valamennyi romániai egyetemre és főiskolára új rektort és új dékánokat nevezett ki. A pénteki nap folyamán egyéb­ként tovább tartott a tisztogatás munkája, amelynek során számos házkutatást és további nagyszámú letartóztatást hajtottak végre. Csü­törtök éjszakáig a hivatalos jelen­tés szerint 2291 személy került letartózta­tásba. Eddig az időpontig 27 gépfegyvert, 469 géppisztolyt és 17.680 gyalogsági puskát koboz­tak el A romániai zendülés jóval több áldozatot követelt, mint ahogy ko­rábban becsülték. A legújabb becs­lések szerint az áldozatok száma egész Romániában 9—12.000-re rúg és ebből is 6000 Bukarestre esik. A bukaresti rádió újabb adato­kat közölt arról, hogy a vasgárdista központokban a vezetők óriási mennyiségű élelmiszert, italokat és értékeket halmoztak össze. A rádió megerősítette azt a hírt, hogy letartóztatták a vasgárdát tá­­mogató Cantaanzino György milliomost mert lakásán rádió­leadóállomást találtak. Antonescu pénteken kiáltványt adott ki, amelyben hangsúlyozza: a legfontosabb feladat, hogy minél gyorsabban rendet teremtsen Ro­mániában. Csak ha már ez meg­valósult, akkor lehet hozzáfogni az állam politikai életének megszerve­zéséhez, amit az általa később is­mertetendő irányelvek alapján va­lósít majd meg. (Bukarest, január 31. — „M. T. I") A bukaresti rendőrprefektus a no­vember 12-e óta kinevezett rendőr­ségi informátorokat azonnali ha­tállyal elbocsátotta és felszólította, őket, hogy igazolványaikat és meg­bízatásaikat azonnal szolgáltas­sák be. i­ st­vekszik­ az árvízveszély Napok óta tart a Duna, áradása. Pénteken, noha helyenként csök­kent már a víziszint az áradás egyre veszedelmesebb méreteket ölt, mert a Duna felső folyása felől érkezett hatalmas jégtáblák hozzátapadtak a­z eddigi jégtakaróhoz, úgyhogy Ercsitől a Dráva torkolatáig, tehát mintegy 230 kilométer hosszú­ságban összefüggő jégtömb fedi a folyamot. Budapesten péntekre 517 centi­méterre nőtt a Duna, ami 37 centi­méter emelkedést jelent Ercsinél pénteken hajnalig 16 centiméterrel emelkedett, a víz szintje, de azóta némi apadás észlelhető, úgyhogy a déli órákban 685 centiméter magas a víz. Ercsi határában 4000 hold föld víz alatt áll. Némi apadást jelentenek Adonyból és Kiskunlacházáról is, Dömsödön megállt az áradás. A legveszélyeztetettebb helyeken utász- és hidászcsapatok dolgoznak. Dunapentelénél 50­ kilós bombákkal törik össze a feltorlódott jégtöme­geket Többszáz falusi ház lakóit kénytelenek voltak ezen a környé­ken kilakoltatni a hatóságok. Ám­bár mindenütt elszántan védekez­nek az áradás ellen, az őszi vetések sok helyen már tönkrementek. Adonyban és környékén 12 ház összedőlt, a kiskőrösi járás terüle­tén több mint 100 ház áll víz alatt. Hasonló a helyzet mindenfelé, egyre nagyobb földterületeik kerül­nek víz­ alá és egyre több házat fenyeget teljes összeomlás Talán még a Duna áradásánál is veszedelmesebb a hatalmas mér­tékben feltörő talajt!l pusztítása, főként Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös és Kecskemét környékén. Az említett helyeken mindenütt hatalmas terü­letek kerültek víz alá. Amint a Népszavának Szegedről jelentik, az árvízveszély Szegeden és a tanyavilágban az újra beállott fagy következtében némileg eny­hült ugyan, de újabb olvadás komoly veszedel­met jelent majd. Pénteken zártkörű értekezletet hívtak össze a fenyegető alföldi árvízveszedelemmel szemben kap­csolatos legsürgősebb teendők meg­beszélésére. Az értekezleten az ér­dekelt városok és megyék főtiszt­viselői vettek részt. Kogutowítz Károly egyetemi tanár rámutatott arra, hogy az idén a Duna—Tisza közében a tavalyinál is súlyosabb talaj­vízáradásra kell felkészülni Az értekezlet végül elha­tározta, hogy szorgalmazni fogja a san­kré­szes pénzügyi alap megteremtését Az olasz közlekedési és külkereskedelmi miniszter is bevonul (Róma, január 31. — J­. S. T.") Host-V­enturi közlekedésügyi mi­niszter és Riccardi külkereskedelmi miniszter — politikai körökben el­terjedt hír szerint — rövidesen szintén követi többi minisztertársa példáját és ka­tonai szolgálatra jelentkezik. Ezzel szemben nem tartják való­színűnek, hogy Tassinari földműve­lésügyi miniszter is katonai szolgá­latot teljesítsen, mivel állása a mostani háborús időben különösen fontos a népelátás szempontjából Berlja­­ közbiztonságügyi főbiztos (Moszkva, január 31. — Reuter.)" Pénteken megjelent rendelet értel­mében közbiztonságügyi főbiztossá nevezik ki Lavrentij Berija eddigi beln­írvi népbiztost Barija, aki két éve áll a belügyi népbizto­ság élén, treoremiai eredetű. Azelőtt újságíró volt és Sztálin legbizalmasabb ba­­rátai közé tartozik. („M. T. I") 1­1 Kedvezményes jegyek kaphatók a Komédia Orfeumba Kultúrpropaganda jegypénztáraink­­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 és Conti­ncca 1. Tel.: 130-830. 31, 31

Next