Népszava, 1941. március (69. évfolyam, 50–73. sz.)

1941-03-01 / 50. szám

2. oldal FERENC JÓZSEF u­g­yanis, hogy a bolgár képviselő­ház pénteki, ülését félórával a meg­nyitás után félbeszakították, anél­kül, hogy a napirendet letárgyal­­­ták volna. Az ülés berekesztése után azonnal összeült a miniszter­tanács és a késő délutáni órákig folytatta tárgyalását. Este 7 óra­kor Filov miniszterelnök kihallga­tásra ment Borisz királyhoz, aki­vel félóra hosszat tartózkodott. Az ülés tárgyáról és lefolyásáról a késő esti órákig, amikor ez az ösz­szefoglalás készül, még nem érke­zett jelentés. Sa­lai távirat azon­ban közli, hogy a váratlanul meg­tartott minisztertanácsnak igen nagy jelentőséget tulajdonítanak. * Amíg a Földközi tenger meden­céjének keleti részében izgalmas feszültséget keltve gyülekeznek a viharfelhők, a nyugati részen égi­szen megenyhült a légkör. A „N. S. T." algecirasi távirata közli: érdekes diplomáciai udvariaskodás folyik ezekben a napokban Gibral­tár és Algeciras között. A földközi­tengeri angol flotta főparancsnoka ünnepélyes látogatást tett Algeci­rasban Munoz Grande hadosztály­tábornoknál. Most bejelentették, hogy a spanyol tábornok a látoga­tást hasonló udvarias módon viszo­nozza Gibraltár­ban. A spanyol fő­városban ugyanakkor vendégül várják Donovan ezredest, Roose­velt külön megbízottját, aki haza­térte előtt még a spanyol viszonyo­kat is tanulmányozza majd és kö­rülbelül két hetet tölt majd Mad­ridban. Csütörtökön a sevillai kikötőbe egy amerikai gőzös futott be, amely élelmiszer- és gyógyszerküldeménye­ket hozott­ A hajót és a rajta lévő ajándékokat az amerikai Vörös-­­kereszt küldte Spanyolországba az­zal a kikötéssel, hogy a szállít­mány egy része a spanyol lakos­ságnak, másik része a meg nem szállt Franciaország területén lévő szűkölködőknek t jusson. Spanyol­országnak valóban nagy szüksége van most idegenből érkező élelmi­szerre és egyéb támogatásra. Fran­cia lapok közlik, hogy Spanyol­ország 1940. évi termése volt 100 év óta a legrosszabb termés, mert 40 millió méter mázsa gabona helyett csak 18 millió termett. A spanyol mezőgazdaságnak fontos kiviteli cikke volt a növényi olaj. Ebből most olyan szűk volt a termés, hogy még a spanyol lakosság szük­ségleteinek kielégítésére sem ele­gendő. Ugyancsak erősen meg­rogyott Spanyolország állatállo­mánya is. Mindez a polgárháború következményei Spanyolors­zág nem­csak emberéletben, hane­m gazda­sági tekintetben is nagy vesztesé­geket szenvedett a két és fél évig tartott bel­ső harcban. • A polgárháborúval kapcsolatban kimutatás jelent­­meg az olasz la­pokban arról, hogy milyen hadi­anyaggal segítette Olaszország Francóékat. A számszerű adatok öss­zefüggésben vannak Mussolini február­­13-i beszédével, amelyben ugyanis azt mondta, hogy „az ola­szok a nemzeti forradalmat elindító Franco tábornok felhívását nem hagyhatták válasz nélkül". A ki­mutatás szerint a Franco tábornok­nak nyújtott segítség kölcsön összege 6.5 milliárd lírára rúgott. Olaszország Spanyolországba kül­dött 1930 löveget, 10.835 géppuskát, 240.747 kézi tűzfegyvert, többszáz­milló lövedéket és töltényt, 16­­ gépkocsit, 763 repülőgépet és 91 vízi­járművet, amelynek egy részét vég­leg átengedték Spanyolországnak. A „Popolo di Roma" hangsúlyozza, hogy Mussolini azért domborította ki a kapcsolatot az abesszíniai és spanyolországi háború és a mos­tani viszály között, mert az első kettőt a mostani nagy fegyveres viszály első két felvonásának te­kinti. A német távirati iroda római távirata szóváteszi, hogy az ango­lok a polgárháború alatt olasz részről Spanyolországnak szállított hadianyagoknak közzétett jegyzé­két úgy állítják ki, mintha ezzel a jegyzékkel Olaszország számlát nyújtana be Spanyolországnak. Olasz politikai körökben — mondja a távirat — határozottan vissza­utasítják az angoloknak ezt a pró­bálkozását. * Vichyben egyébként péntek dél­után fontos minisztertanács volt A jelentőségére rámutat az is, hogy ennek kedvéért halasztotta el Dar­lan tengernagy helyettes minisz­terelnök péntekre tervezett párizsi utazását. A minisztertanácson szö­vegezték meg a végső választ Ja­pánnak az Indokína és Sziám kö­zött lévő" ellentétek elintézésére. A válasz lényege nem ismeretes. Vichyben az a nézet alakult ki, hogy a franciáknak közvetlenül kell tárgyalniuk Sziáminal, mert így annak a japán követelésnek kihagyásával, amely támaszpontok átengedésére irányul, esetleg több remény van a megegyezésre. Ezek a támaszpontok igen fonto­sak és sürgősek Japánnak. Ez adja a magyarázatát annak a harcias magatartásnak, amelyet Tokió ebben a kérdésben tanúsít. Az Indokína és Sziám között felmerült viszályt éppen a japán követelés teszi nemzetközi érdekűvé és ez szolgál magyarázatul arra nézve, hogy Indokína sorsa most talán még a franciáknál is jobban ér­dekli­­ Angliát és az Egyesült Államokat. A helyzet mindenesetre bizarr. NÉPSZAVA 1941 március 1. számba? Váratlan, nagyjelentőségű minisztertanács Szófiában (Szófia, február 28. — „X. S. T.") A szobrantó pénteki ülését félórá­val a megnyitás után félbe­szakították anélkül, hogy a napirendet letárgyalták volna. Alig hogy az ü­lést berekesztették, összeült a minisztertanács, amely egész délután tartott Este 8 órakor Filov miniszterelnök ki­hallgatásra ment Itorisz király­hoz, akinél félóra hosszat tartózko­dott. A minisztertanácsnak nagy jelentőséget tulajdonítanak. Az ülés tárgyáról és lefolyásáról nem tájékoztatták a nyilvánosságot ebben nagy szerepe van azoknak a nyilatkozatoknak, amelyeket a szó­fiai brit követ angol­­és amerikai sajtótudósítók előtt tett Bolgár politikai körök hidegvérrel fogad­ják az angol követ fenyegetéseit, annál inkább, mert a katonai hatóságok már meg­tették intézkedéseiket esetleges angol bom­bázás ellen._ A rendőrség egyébként igen szigorúan ellenőrzi a Szófiá­ban lakó angol állampolgárokat és mindazokat, akik a brit követséggel kapcsolat­ban állanak. Válságos szakaszban a bolgár-angol viszony­ ­ (Szófia, február 28. — Stefan­i. — "Érkezett 23 óra 30 perckor.) A diplo­máciai arcvonalon ma rendkívül nagy volt az élénkség. Filov mi­niszterelnök kihallgatáson fogadta Anglia, Törökország, Olaszország követét A miniszterelnök az olasz követtel hosszasan tanácskozott A bolgár-angol viszony a leg­utóbbi huszonnégy óra folya­mán rendkívül válságos sza­kaszba jutott Politikai körök értesülése szerint Légitámadás esetére szóló tanácsokat közölnek a román lapok (Bukarest, február 28. — „M. T. I.") A lapok légitámadás esetére szóló tanácsokat közölnek a lakos­ság számára. Cikkeikben ismertetik a légi­bombák különböző fajait s a védekezési módszereket. Közlik továbbá, hogy a volt nem­zeti szabadelvű párt vagyonára­ ér­dekt zárlatot feloldották és hogy a vasárnap tartandó népszavazás után elkészítik az ország új,­­ nemzeti szocialista alapokon álló alkotmányát Mirescu volt igazság­ügyminiszter már hozzá is fogott az új alkotmánytervezet kidolgozá­sához. A moszkvai legfelső szovjet és a pártkongresszus tanácskozásai (Moszkva, február 28. — Német távirati iroda.) A legfelső szovjet első kamarája, a szövetségi tanács pénteken délelőtt ü­lt össze. Az ü­lé­s napirendjén az 1941. évi " költség­vetési tervezet további vitája" áll. („M. T. I.") (Moszkva, február 28. — „K. H.") A 18. kommunista pártkongresszus csütörtöki ülésén az állami köz­igazgatás, a mezőgazdaság és a véd­erőfellesztés kérdéseire vonatkozóan hoztak határozatokat. A szakértői előadások és a titkári javaslatok után a pártkongresszus elhatározta, hogy­­ A szovjet birodalom adminisztrá­lásának költségeit le kell szállítani és az adminisztrációs gépezetet egyszerű­síteni kell. 2. Küzdeni kell az állami közigazgatás túlságos elbürokratizáló­dása ellen. 3. A Szovjet­ Unió mező­gazdaságát erősen tovább kell fejlesz­­teni. Fontosak egyes vidékek belterjes gazdálkodásának megszervezésére tett javaslatok, ugyanakkor azonban a nagyarányú tömegtermelés megköny­nyítésére az 1940-ben alkalmazott 341.000 traktor helyett a Szovjet­ Unió mezőgazdasága 1941-ben 150.000 traktor­ral fog dolgozni.­­. A hadsereg és haditengerészet fejlesztése céljából 1941-ben erre a célra 70,865.000.000 ru­belt irányoznak elő. 1910-ben az össz hadügyi költségvetés 56,105.000.000 ru­­­bel volt. Német jelentés: Amszterdamban rendeződött a helyzet (Amszterdam, február 28. — Né­met távirati iroda.) Amszterdam­ban a péntek reggeli órákra ismét teljesen rendeződött a helyzet Már a csütörtöki nap folyamán vissza­nyerte a város megszokott képét, miután a munkások ismét tel­jes számban visszatértek azokba a nyilvános és gazdasági üzemekbe, amelyekben szerdán a munkát megszakították. („M. T. I") Börtönt kapott a Kölcsö­nSHet fő-vevő főszolgabíró Szentiványi Ferenc mezőkövesdi főszolgabírót az ügyészség azzal vádolta, hogy az alája tartozó tíz jegyzőt arra kényszerítette, hogy neki 500—500 pengő kölcsönt adjanak. Minthogy több jegyzőnek nem volt pénze, ezekkel kölcsönt vétetett fel és mint hivatalfőnök ezeket a kölcsönkérelmeket láttamoztatta. A főszolgabíró azonban nem törlesztette a kölcsönt, tekintettel arra, hogy már a köl­csönvétel időpontjában tudta, hogy ezt anyagi helyzete nem fogja meg­engedni. A törvényszék a sikkasztó főszolgabírót nyolchónapi börtönre ítélte. . A jugoszláviai áradás (Belgrád, február 28.) Az egész or­szágban tovább tartanak az áradá­sok­ A vajdaságban nagyobb terü­letek újból víz alá kerültek. Ezen a vidéken már régebben nagyobb ki­terjedésű belvizek pusztítottak és most a folyók áradása is bekövet­kezett. A Duna a magyar határtól nem messze kilépett medréből és kiöntött a Tisza, valamint a Béga is. Ezeken a területeken már a bel­vizek is eddig mintegy 50 millió dináros kárt okoztak. Jugoszlávia többi folyóinak is emelkedik a vízszintje. A Morava okoz ismét károkat és alsó folyásánál termékeny terü­leteket pusztít. Dél-Szerbiában, Bitolj vidékén hatalmas tó keletkezett, elborítva 10.000 hektár területet Montenegróban is kiléptek a fo­lyók medrükből. Podgoricánál a Sku­tari tó a bel­vizek következtében megáradt és elöntött hat falut. A lakosság csónakokon közlekedik. Véres verekedés: egy halott Sós Károly és Antal József szent­gotthárdi földmunkások, akik régi haragosok voltak, összeszólalkoztak az utcán. Az összeszólalkozásból rövidesen verekedés lett. Antal Jó­zsef leütötte ellenfelét majd pedig borotvával levágta a fejét. Sós a helyszínen meghalt, Antal Józsefet pedig elfogták és a szombathelyi törvényszék fogházába szállították. Minisztertanács. A kormány tag­jai pénteken délután Teleki Pál miniszterelnök elnökletével minisz­tertanácsot tartottak. A miniszter­tanács folyó ügyeket tárgyalt. — Veszteségünk. Engzler Ignác kőbá­nyai elvtársunk fia, Engter Zoltán elv­társ, a szűcsmunkások és az ifjúmunkás­szervezet agilis tagja meghalt. Vasár­nap temetik '/1 3 órakor a rákoskeresztúri zsidótemetőben.­­ Hat társi találkozó. Az alábbiak WVaterst kérték: „A volt 4. én 18. hegyifüzérenre­rtekbe tartozott bajtársak március 4-én, ked­den este tartják összejövetelüket Budapes­ten, a VIII. József utca 26 szám alatt lévő Csákodi-vejzdéglőben. Mindenféle jegyért forduljon • Kultúrpropaganda jegypénztá­runkhoz. VII. Erzsébet körút 33 és Conti­ncca 4. TeL: 13.03-30. 31. 0

Next