Népszava, 1941. június (69. évfolyam, 123–145. sz.)

1941-06-01 / 123. szám

69. évfolyam 123. szám Budapest, 1941 június 1. vasárnap Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 ára 20 fs­ler HIRDESSÉ­TEK... írta: Szakasits Árpád Nem elég, ha te tudod, hogy mi az igazság. Nem elég, ha te magad látod a célt s az utat. Nem elég, ha benned világosság van... Hirdesd az igazságot, mutasd meg a célt s az utat másoknak is, ter­jeszd a világosságot. Szakadatlanul és rendíthetetlenül. Mint tették volt az apostolok. És ne félj semmi veszélytől. Amiként ők sem féltek. [Amiként nem féltek soha sem üldöztetéstől, sem gúnytól, sem pedig a gonoszságtól azo­k, akikben az igazság fénye sugárzott... Mi az igazság, amit hirdetned kell? Egyszerű ez az igazság: megváltozott a munka szerszáma s a tmuruka módja. Termékenyebbé vált, mint valaha. Meg kell tehát változnia az emberiség életének is, hogy egyensúlyba jusson gazda­ság és társadalom, gép és ember, termelés és fogyasztás, technika és szellem, civilizáció és kultúra, egyén és közösség ... Az összhangot kell hirdetned a belső és külső világ között, a békét és a szabadságot, a biztonságot és az emberiességet, mert ez az a cél, amely felé törekednünk kell. És mi az út? ! A dolgozó emberek egyesülése. Egyesülése mindazoknak, akik­­bármily módon, bármiféle eszközökkel, erejükkel, értelmükkel mun­kálkodnak és értéket teremtenek. Egyesülése és közös célra való törekvése mindazoknak, akik ebben a harmóniátlan és egyensúlytalan világban nem találják meg békéjüket, biztonságukat, kenyerüket és örömüket, akik nem látják létük értelmét, akik szenvednek és meg­aláztatásban élnek, akiknek érdeke a változás, akik készek a közös cselekvésre, mert eljutottak ama felismeréshez, hogy egyedül csak a dolgozó emberek szolidaritása és együttes erőfeszítése, gondolati és cselekvésbeli egysége viheti előre a társadalmi fejlődést a kataszt­rófák nélkül.­­ Az út: küzdelem. Aki erre az útra nem akar vagy nem mer rálépni, soha nem vál­hat szabaddá és soha nem válhatik emberré. Minden, amit az embe­riség mindmáig elért, évezredek óta tartó küzdelemnek az ered­ménye és csak a küzdelemnek lehet eredménye az a harmónia, amely felé tart az emberiség néha szörnyűséges zűrzavarokon át is. A küz­delmet is csak ez a cél magyarázhatja értelmessé. Hirdessétek tehát a küzdelem szükségességét, értelmét és célját, hogy megsokasodjanak azok, akik betöltik az ember fogalmát. Minél többen lesznek, akik gondolkodnak és gondolkozva harcolnak az igazságért, az emberségért s a szabadságért, annál hamarább jutunk célhoz, annál könnyebben lesz megvalósítható mindaz, aminek immár megvan valamennyi materiális föltétele. A gondolatnak kell meg­valósulásra törnie... Hirdessétek a szocializmust, amely az emberi szolidaritás nagy törvényének beteljesítője, a szabadság egyetlen lehetséges záloga, mert megszabadítja az embert az anyag rabláncától, a kenyérért való barbár küzdelem kényszerűségétől, kiszabadítja a szellemet a félelem­nek s megalkuvásnak börtönéből, békét teremt s biztonságot, amely végre valóban emberré emeli az embert. Hirdessétek a bátorság és kötelesség igéit. Ezek nélkül meg nem valósulhat a szocializmus. Ne higgyetek a szavak varázserejében. Töltsétek meg a szavakat értelemmel, hogy akik hallják, világosan megértsék: nem elég hinni valamiben, cselekedni is kell érette és a megismert igazság megvalósításáért, győzelméért szüntelenül és fáradhatatlanul vállalni kell a munkát s a küzdelmet. Eszméket vak erők nem valósíthatnak meg. Soha nem is valósítottak meg. Csak gondolkodó, értelmes, egyakaratú emberek közössége lehet képes erre Hirdessétek a közösségi gondolatot, a kollektív cselekvés és a kollektív felelősség eszméjét, a szociális ember ideálját. Hirdessétek az emberiesség erkölcsi törvényét és szálljatok szembe a barbárság minden igézetével. Mutassatok példát emberi magatartástokkal mindenkinek, hogy lássá­k a szocializmus ember­formáló erejét minden cselekvéstekben. Ismételjük: nem elég, ha tudjátok, mi az igazság s ha látjátok a célt és az utat. Akik veletek egy sorsban élnek, tudják meg ők is az igazságot, lássák meg ők is a célt és az utat, hogy megsokasodva haladhassunk a jövő felé, amely a mi számunkra nem káprázat és nem rejtelem és nem a sötét semmi, hanem a történelmi fejlődés logikájának beteljesülése, a szocializmus, amelyet nagy gondolattá nemcsak tartalma emel, hanem a társadalmi és gazdasági élet tényei­nek megsemmisíthetetlen ereje. Hirdessétek, hogy a szocializmus nem utópia, nem álom, a szocia­lizmus megvalósulása nemcsak lehetséges, hanem olyan szükség­szerűség, amely elől kitérni nem lehet, mert megteremtése az egész emberiség érdeke ... Hirdessétek valamennyi dolgozó egységét a szolidaritás és az emberiesség, a közös cél és a közös felelősség, a közös munka és a közös küzdelem jegyében. Hirdessétek az emberek, népek és nemzetek szabadságát! Van társadalmi szemléletünk ! Ebben különbözünk azoktól, akik egyik vagy másik polgári pártnak a tagjai és egyik vagy másik politikai irányt követik és egyik vagy másik vezérre esküsz­nek. A szociáldemokratákat ez megóvja attól, hogy politikai di­vatoknak áldozatul essenek, de attól is megóvja őket, hogy az események zűrzavarában a fejü­ket veszítsék el. Nagyon is megértjük, ha ellen­feleink dühösek ránk. Dühösek, mert az események forgatagában nem tudunk és nem akarunk el­­­veszni. A dolgok kétségkívül hat­nak ránk is, mégsem veszítjük el a fejünket és nem veszünk min­den frázist komolyan. Életünket és munkánkat nem kötjük pilla­natnyi sikerhez és múló percekért nem cseréljük el a holnapot. Egy­szerűen és röviden: szociáldemo­kraták vagyunk és azok is ma­radunk. Se elveinket, se meggyőződé­sünket, se pártunkat nem­­csere­beréljük. Vezetőinket magunk vá­lasztjuk meg, velük élünk, velük dolgozunk és velük maradunk. Vezetőink közöttünk nőttek meg, közöttünk is maradnak és ahogy ők nem csereberélhetnek tömege­ket, úgy mi sem csereberéljük őket. Ez a szilárdság a tisztesség­nek, a becsületes meggyőződésnek és az azonos társadalmi szemlé­letnek a szilárdsága. Bizonyos, hogy nekünk is van véleményünk a történő dolgokról, a napi eseményekről, a kor hősei­ről. Tudjuk, hogy életünkre és küzdelmeinkre közvetlen befo­lyással vannak a történő esemé­nyek és az emberek, akik az­ ese­mények központjában élnek és hatnak. Ebből azonban nem kö­vetkezik, hogy szertelen rajon­gásban vagy ijedelemben köves­sünk új eszméket vagy hagyjuk el a régieket. Csak a perc ember­kéi cserélik hőseiket és mindig azt választják, akinek, a siker szolgájává szegődött és aki a leg­nagyobb színjátékot nyújtja kö­zönségének. Bennünket nem vá­dolhatnak begyepesedett maradi­sággal, mert nem vagyunk azok. A mi „maradiságunk" társada­lomszemléletünkből következik és annyiban vagyunk „maradiak", hogy amíg eszméink meg nem valósultak, vagy azokat meg nem valósítottuk, addig dolgozunk és harcolunk érettük és nem ülte­tünk trónra újakat helyettük. Szociáldemokraták voltunk és azok is maradunk, ha gazdasági válság, ipari konjunktúra, háború vagy forradalom foglalja le törté­netesen a közérdeklődést. Értsék meg: eszméinket és törekvésein­ket nem kötjük össze semmiféle irányzattal és kormányzattal és nem kompromittáljuk a napi poli­tika hőseivel és eseményeivel. Meggyőződésünk szerint a mun­kások szociáldemokraták lesznek a háborít befejezése után is és az lesz a törekvésük és célkitűzésük, ami a miénk most: ők is kettős irányú küzdelmet folytatnak majd, a dolgozók sorsát és életét javítják meg és a szocializmus megvalósításáért folyó harcnak szentelik életüket. Ne botránkoz­zanak meg tehát azon, ha egy jó konjunktúra sem teszi fölösle­gessé az új és jobb társadalomba vetett hitünket és egy nagyon súlyos világválság sem szünteti meg, vagy teszi lehetetlenné a szocializmus eszméiért való har­cot. Még a háború és a forra­dalmak sem teszik fölöslegessé a mi eszméinkért való küzdel­met. A háború és a forra­dalom mindig adott társadalmi és politikai viszonyok megváltoz­tatására irányul, belső lényegé­ben hatalmi harcokról van szó és egyik sem jelenti a szocializmus megvalósulását s így számunkra sem jelenti a harc befejezését. Elhisszük, hogy vannak ember­csoportok, amelyeknek az életét kitölti egy politikai konjunktúra kihasználása. Tudjuk, hogy pol-

Next