Népszava, 1941. június (69. évfolyam, 123–145. sz.)

1941-06-15 / 133. szám

18. »KM ­ Fogva tartja a tábla is Bóné Endre volt főrevizort és társait. Az ügyészség, amint ismeretes, megvesztegetés, hivatali bűnpárto­lás és közokirathamisítás bűntette mr­iatt bűnvádi eljárást indított az árel­len­őrzés országos kormány­biz­tossága építési osztályának veze­tője, Szabó Lá­szló, továbbá Bóné End­re főrevizor és Szekulesz Béla ügyvédi irodai alkalmazott ellen. Ezek a terheltek vizsgálati fogság­ban vannak. A vizsgálati fogság határidejének letelte után Bónét és társait a vádtanács továbbra is fogvatartotta. A vádtanács határo­zata ellen Bóné és társai felfolya­anodással éltek. Most a tábla eluta­sító végzést hozott Bóné és társai továbbra is fogva mradnak­.­­ Az Országos Társadalombiztosító Intézet értesíti az érdekelteket, hogy hivatalaiban június 18-án, szerdán a kormányzó születésnapja alkalmából munkaszünet lesz. Az intézet ezen a napon kizárólag az erre a napra már beidézett felek ügyeinek intézésére szolgálatot tart. Az ezen a napon ese­dékes betegségi biztosítási segélyeket a központban június 17-én, kedden, illetve június 19-én, csütörtökön a hivatalos órák alatt fizeti ki. A kifizetőhelyeken az esedékes segélyek kifizetése a szokott időben változatlanul megtörténik. A rendelőintézetek ügyeletes szolgálatot tartanak. — Védőnőképző tanfolyam. Az Országos Közegészségügyi Intézet keretében mű­ködő Budapesti Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet a szeptember havában kezdődő tan­folyamra felvételi pályázatot hirdet. Az Intézet képezi ki az általános egészség­védelmi munkára képesített úgynevezett „­hildikeresztes" egészségügyi védőnőket. A kiképzés 2*/3 évig tart, amely idő alatt a növendékek elméleti és gyakorlati kikép­zésben részesülnek. Közelebbi felvilágosít­­ást az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, dr Tomcsik Jiesef egyetemi ny. r. tanár (Budapest IX, Gyáli út 4. sz.) nyújt. — Matolcsy Andor nyilas író büntető­pere a Karlin. Matolcsy Andor nyilas író Pilisen egy gyűlésen olyan kijelen­téseket tett, ame­lyek miatt az ügyész­ig a csendőrség kérelmére elkövetett,­fölhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás és- nemzet­gyomszás­-vétsége miatt vádat emelt. A budapesti bün­tetőtörvényszék ötös tanácsa hathónapi fogházra és háromévi politikai jog­vesztésre ítélte Matolcsy Andort. Most a Kúria Kvassay - tanácsa 1000 pengő pénzbüntetésre enyhítette Matolcsy Andor büntetését. — Megnyílt a­ úijságírók visegrádi ndfl­si háza. Az újságírók visegrádi Rákosi Jenő ü­dülőháza megnyílt és előjegyzéseket az egész szezonra már elfogadnak. Júniusban és szeptemberben előszezoni árak. Előjegy­zéseket elfogad a Magyar Hírlapírók Or­szágos Díj T­gdíjin­téz­ete (VI. Andrássy út ím. Telefon: 48-558.) — Felhívás a délvidéki egyetemi hall­gatókhoz! Illetékes helyről felhívják azokat a délvidéki diákokat, akiknek okmányai a volt jugoszláviai főiskolá­kon vagy egyetemeken maradtak, írás­ban írják meg a Délvidéki Diákok Iro­dájának az okmányok jegyzékét, mert a beírat­áshoz nélkülözhetetlenül szük­séges okiratokat a Délvidéki Diákok Irodája a lehetőséghez képest meg­szerzi és eljuttatja tulajdonosaiknak. Az iroda Budapesten, Mária ucca 34. szám alatt működik. — Agyonhurcolt egy pásztorfiút a t­eű­én. Szigeti Tivadar zalaegerszegi lakos fogadott fia, Sipos Lajos, nevelő­apja tehenét őrizte. Hogy a tehén el ne szökhessék, a 13 éves gyermek az állatot tartó kötelet a dereka köré csa­varta. A tehén valamitől megvadult, száguldani kezdett és maga után hur­colta a gyermeket. A járókelők nagy­nehezen megfékezték az állatot, de a szerencsétlen fiúban már nem volt élet. A vizsgálat megindult. — Mindenki kv­rclámpája. Newyork­ból jelentik: Franklin E. Sherwood csi­kágói elektrotechnikus izzólámpánál alig valamivel nagyobb és nem sokkal drágább kvarclámpát szabadalmazta­tott, mely ilyenformán a legszegényebb háztartásba is elviszi a „Magaslati nap­fény" áldásait. — Húszéves találkozó. Az alábbi sorok kiűl­ését kérték tölt­ni: A gyáli úti polgári fiúiskola 1921-b­en végzett IV/B ossúlya jú­nius 22-én délelőtt 10 órakor az iskolában tartja húszéves találkozóját Kérem volt osztá­lytársaimat, közöljék címüket velem: Winkler János, Kispest, Zrinyi utca­ 29. Házasság. Weisz Edith és Stein Lajos ma, vasárnap déli ötol órakor­­, dohányuccai templomban tartják esküvőjüket (X). T­EST­D­Z­E­S Meghalt az elnök, éljen az elnök. .. És amikor ismét elérkezett az a pilla­nat, amidőn a TISE pénztárosa, Zsu­gori sporttárs rádöbbent arra, hogy a kasszában ismét nincs egy árva grand, azaz egy huncut krajcár sem, így szólt az elnökhöz: — Ó, bölcs vezérem, vasárnap meccsünk van a kisfütyülésekkel és sem a vici­nálisra, sem másra fedezet nincs, szó­val itt állunk megfürödve és most mondd, a nagy férfiú, mitévők le­gyünk?." És szólt bölcs elnökünk: — Zsugorikám, úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, most is majd csak lesz valahogy. Élt ebben az időben a prérin egy Ramsztek nevű dúsgazdag hentesmes­ter, kinek nagy farmja és sok-sok ba­romja lévén. Mindene volt nekije, csak amire a legjobban vágyott, szép címe nem. Ezt a Ramszterc nevű bácsit mutatta be péntek esti tagértekezletün­kön bölcs elnökünk és utána a követ­kező süket dumát eresztvén meg: — Szeretett sporttársaim! Mint tud­ják, én nagyon bírom a futballt, már mint idegekkel gondolom, de mit szé­pítsem a dolgot, anyagilag ki vagyok, mint a gyönge liba. Száz szónak is egy a vége, minket nem támogat , sem­­az­ OTT, sem a MLSZ és most elérkezett az a pillanat, amikor sportéletünk ten­gerében lavírozó kis hajónk kormányát egy tőkeerős kézbe adhatjuk át és ké­rem a sporttársakat, hogy az egylet új el­ökét — itt­ felállt az öreg, meghaj­tott a. leendő elnök felé, majd kezet­, fogtak egymással és így folytatta — fogadják olyan szeretettel, mint ami­lyen gavallérosan gondoskodott már az imént Ramsztek barátom arról, hogy a TISE megint egyenesbe jusson. Egy­előre egy egész százast és az amatőr­szabályokra való tekintettel a sporttár­sak eelijét egyenlítette­ ki előre jövendő elnökünk*- 'Ramsztek 'sporttárs, akit re­mélem f ezfiny­(j,n,, JsöffAkul­ássál fasztanak meg hel­yettesémmé. A beszédnek örült palása­­volt, a szolnok­nak számosan gratuláltunk és Kukucska sporttársunk, ez a megrög­zött alkoholista — akkor már két egész családi volt benne — elkiáltotta magát: „Meghalt az elnök! Éljen az elnök!" A TISE teljes taglétszáma úszott az örömmámorban és már láttuk magun­kat a jövőheti kisfütyülős meccsen új dresszben és vadonatúj csukákban. Ek­kor tört ki a gyalázat. Ramsztek elnök úr egy nagyot, ütött az asztalra és el­kezdett kiabálni, hogy így, meg úgy, micsoda egy vagány társaságba került , és beteljesedett rajta az a közmon­dás, hogy aki korpa közé keveredik, azt egész biztosan felfalják a TISE­tagok és hogyha az arany töltőtolla, amit az ipartestülete adott neki 50 éves születésnapja alkalmából, elő nem ke­rül, akkor ő tüstént levonja a konfe­renciát, fogja a kalapját és már itt se volt. Erre mondván volt elnökünk a kö­vetkezőket: — Kedves Ramsztek úr, moderálja magát, mert ebbe az egyletbe még semmi az égvilágon el nem veszett. A Góré, azaz vendéglős a tanú rá, hogy bár majdnem egy éve, hogy itt va­gyunk a­­helyiségben, ennek ellenére például a falon a minta még mindig megvan és ha Ramsztek úr valóban úgy gondolja, hogy itt veszett el a töltő­tolla, amit nem hiszek, akkor végtele­nül sajnálom, mert én valamennyi já­tékosomért tűzbe teszem­­ a kezem. Sze­gények vagyunk, de malomkőhöz, tüzes vashoz nem nyúlunk — fejezte be be­szédét bölcs elnökünk. Egy szem nem maradt szárazon. Még a távozó volt elnök, Ramsztek mester is könnyezett. Viszont az is lehet, hogy ő csupán a töltőtollat és az itthagyott százast, no meg a kifizetett cehhet siratta. Az ezek után beálló mély csendet Jegenye sporttárs törte meg: — V. böl­cs elnököm, engedje meg, hogy ezért a szédítően nagy dumáért felajánljak egy valódi, Ramsztek-féle töltőtollat — itt a Pali kecses mozdulat­tal az öreg szivarzsebébe csúsztatta a tollat. Elnökünk tért először magához, kezével elhárító mozdulatot tett, szeme beszélt helyette, mondván: „Távozz, sá­tán". De Jegenye nem engedte szóhoz jutni: „Itt helyben csapjon belém a mennydörgős mennykő — ami biztos, az biztos, Jegenye eligrott arról a hely­ről és tovább folytatta —, a tollat ettől a dagadt pancsertől senki el nem vette. Ott volt a füle mellett és akkor pottyant pont az ölembe, amikor a Pali a kalapját dühösen a pa­cekjára vágta. Adtánk­­volna vissza-t- Az­ ilyen ember még az édes mamáját is meggyanú­sítja. Hagytam, hadd menjen a fenébe. — Meghalt az elnök, éljen az elnök — rikoltotta ismét Kukucska sporttárs, ekkor már pontosan az ötödik családi­nál tartott. Amikor hazafelé mentünk, megkér­deztem bölcs elnökünktől, hogy valóban tűzbe merné-e tenni értünk a kezét. Megállt a járda közepén, tréfásan hátbavágott, majd huncutul moso­lyogva így szólt: — Na hallod, Szeszkám, akár mind a kettőt is. Mégegyszer hátbavágott, nagyot ne­vetett és hozzátette: — De csak az Abeszt kesztyűkkel! Ebben maradtunk. NÉPSZAVA 1941 júniu­s 15. vasárnap Mi lesz ma? Az utolsóelőtti bajnoki fordulóhoz érkeztünk, sőt az újpestieknek és a To­kodnak ez már az utolsó is. A Ferenc­város Szegeden mérkőzik, a szombat­helyiek viszont Kispestre jönnek, míg a Törekvés Diósgyőrben vendégeske­dik. A nap legnehezebb s egyben a leg­elkeseredettebb küzdelme kétségkívül a Gamma—Beszkárt-mérkőzés lesz. Itt ar­ról van szó, hogy amelyik csapat vesz­tes lesz, az már búcsút is mondott az I. osztálynak. A Szeged—Ferencváros­mérkőzésre nem is igen lehet ered­ményt jósolni. A papírforma a 16 pont­tal a Szeged előtt vezető bajnokcsapat biztos győzelmét mutatja, viszont a szegedi oroszlánbarlangban minden csak talán és a meglepetés nincs ki­zárva. A Gamma—Beszkárt-találkozó a lágymányosi pályán lesz. Ha a saját pályát tekintjük, akkor a Gammának kell győznie, viszont, mert a tét igen nagy, a Beszkárt sem hagyja magát és így lehetséges az utóbbiak győzelme is. Az Újpest a meg­yeri úti pályán látja vendégül a salgótarjániakat. Az utóbbi előtt 10 ponttal vezető újpestiek győ­zelme egy percig sem lehet kétséges, sőt futballkörökben féltucat gólt sem tartanak kizártnak. A Kispest—Haladás­mérkőzés Kispesten lesz és itt majd­nem bizonyos a vendéglátók győzelme. Sokkal nehezebb mérkőzése lesz Diós­győrben a Törekvésnek, de mert ez a mérkőzés már úgysem menti meg a Tö­rekvést­­ a kieséstől, olyan mindegy, hogy hány góllal jön haza. A II. osz­tályban lévő csapatok nagy része vi­dékre látogat el. Ezek között nagyobb érdeklődésre tarthat számot a Duna­csoport élén lovagló Szegedi VSE, amely Szombathelyen mérkőzik. A Vasasok a Postás-pályán vendégeskednek és merjük remélni, hogy végre kiugranak a pechszériából és győznek. Nagy mér­kőzése lesz a budapesti kerület első osztályában játszó Tipográfia munkás­csapatnak, amely a MAFC-cal méri ösz­sze erejét. Ha a játékvezető itt való­ban olyan lesz, mint amilyennek a kifogástalan bírónak lennie kell, akkor nem féltjük a Tipográfiát. Hasonló nehéz meccse lesz az UMSE-nek is. A HAC lesz az ellenfele, amelytől az ősszel egy durva mérkőzés kereté­ben kapott ki. Ma talán a saját pálya hozzásegíti az UMSE-t a győzelemhez. Idegen pályán játszik még a következő három munkáscsapat: a PeMTK a III. kerülettel a Nagyszombat utcában, a szentlőrinciek a KSC-vel a Gergely utcában, míg a budafokiak a Gázgyár­ral Aquincumban kerülnek össze. KÉZILABDA. A Munkás TE—WMTK-talál­kozó délelőtt é­sitt órakor lesz a csepeli sta­dionban. Utána a II. csapatok mérkőznek. A munkásbajnok­ságért küzdő csapatok az. MTK-pályán, a Fészekben, a pünkösdfürdői Vasas-telepen és másutt játszanak. CSZAS: A Magyar Úszószövetség este 7 órai kezdettel a Nemzeti Sportuszoda nyi­tott m­edencéjében a kövekező számokat rendezi: 100, 200 és 400 méteres gyorsúszás, valamint 100 méteres hátúszás és mellúszás. A nők részére ugyancsak 100 méteres távo­kon mell­­én hátúszás. A verseny keretében 3 válogatott ,keret­rajtjai is szerepelnek . ezek után BSE-FTC, majd MAO—TSC neki vízipólómért­kőzés követ­kezik. Az Újpesti Torna Egylet uszodájában va­sárnap délután 1i5 órakor I. osztályú tál­noki vízipólómérkőzés lesz az ÚTE és a Sze­gedi Vasutasok Sportegylete csapatai között. Sporthírek KEDDRE HALASZTOTTÁK a szombat es­tére a Millenárisra tervezett akülvívómérkő­zést, valamint a kerékpáros- és motorveze­téses versenyeket, amelyek a rossz időjárás miatt maradtak el. A mára tervezett balatonszéplaki ország­úti kerékpárverseny elmarad. — örökre eltiltották Vezér De­zső játékvezetőt, aki a Szeged—WMFC-b­eér­kőzésen partjelző­­volt. Indokolás: Vezér magatartása ellenkezett azzal a szokással, amit a mérkőzésen tanúsítani kellett volna. — Leonid Mes­kov a leningrádi úszóverseny első napján a 200 méteres gyorsúszásban 2:09.3 perces, míg a második nap a 400 m-es távon 4:43.4 perces időt úszott. Meskov a legjobb orosz úszó.­­ Stockholmban a 100 km-es nagy­díjas országúti kerékpárversenyen, amely svéd, német, finn és svájci amatőr verseny­zők erős küzdelmét hozta, győzött Johansson svéd 2 óra 20 perc 1­7 másodperccel. 2. San­ger német, Hellberg svéd.­­ A kerékpáros, szövetség sem akar lemaradni és a legutóbbi ülésén olyan határozatot hozott, hogy A bajnoki és nemzetiközi küzdelmekből kizárja a zsidókat. — Munkástragédia. Megdöbbentő a kettős m­unkástra­­édia színhelye volt a kolozsmetryei Almásszent­mária szénbánya tárnája. A bányá­ban a bányalég megölte Paul­ András vájárt A szerencsétlenül­,járt embert társai ki akarták men­teni és Szűcs József vállalkozott arra, hogy kötéllel leereszkedik a bányába társa segítségére. Szűcs a tárna mélyén szintén súlyos mérge­zést szenvedett és meghalt. A sze­rencsétlenség üg­gében megtindult a vizsgálat . Kivégeztek egy háborús sikert Né­metországban. A német távirati iroda jelentése szerint június 7-én kivégezték Peter Seihmittet, aki 1883 szeptember 1-én Bergtheimban született, "Westfalen­tió ifi lakos éa akit a különbíróeig Lecneidemühlben ,m­int hadigazdálko­­dási bűnözőt és a népre ártalmas egyént ítélt halálra. Schmitt mint egy hadi-­ fogolytábor kantinjának tulajdonosa, különösen nagymértékben vont el a né­­met népközösségtől életfontosságú és szűkében lévő árukat és azokat mint legrosszabb fajtájú háborús siker, hadi­ nyerészkedő, alattomosan a hadifogo­lyoknak juttatta. — Nagy zsebtolvajfogás Szegeden. Három budapesti detektív a szegedi ipari vásár megnyitása alkalmából Szegedre utazott, hogy elejét vegye a zsebtolvajlásoknak. Útközben a vasúti kocsiban felismerték Tuczkó Sándor nemzetközi zsebtolvajt, a szegedi pálya­udvaron pedig, alig hogy leszálltak a­ vonatból, a leszállók között még három másik nemzetközi zsebtolvajt ismertek fel. A négy zsebtolvajt, Tuczkót, Jám­bor Kálmánt, Juhász Györgyöt és Baier Józsefet nyomban a szegedi rendőr­kapitányságra kísérték.­­ Spanyolországban büntetik az er­kölcstelen viselkedést. Madridból jelen­tik. A spanyol rendőrigazgatóság kiált­ványt bocsátott ki, amelyben figyel­mezteti a lakosságot, hogy a jövőben szigorú büntetéssel sújtják az erkölcs­telen viselkedést vagy illetlen beszédet és rámutat arra, hogy különösen fiatal­emberek gyakran botránkoztatják"meg a nyilvános helyeken polgártársaikat viselkedésükkel és beszédükkel. A kiált­vány azt is közli, hogy a jövőben szi­gorú razziákat rendeznek éjjeli mu­latóhelyeken, különösen azokban a helyiségekben, amelyekben eddig biz­tonságban érezték magukat.­­ Az állami gépjárművezetőképzés (m­ofor) tanfolyam a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest VIII. József körút 6) 1941 június 35-án es­te V­ 7 órakor nyíl­t m­e­g. Beírás és a felvételhez szükséges ű­rlapok kiadása naponta délellőtt 10—12 óra között az igazgatósági irodában. OKTATÁSÜGYEK A könyvkötők szakegylete tagjai ré­szére június 15-én, vasárnap délelőtt VilO órakor tanulmányi kirándulást rendez a várhegyi barlangokba. Talál­kozás délelőtt VilO órakor a sikló alsó állomásánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék