Népszava, 1941. július (69. évfolyam, 146–172. sz.)

1941-07-01 / 146. szám

GSL évfolyam 146. szám Budapest, 1941 július 1. kedd A S­Z­O­C­I­Á­L D­V.* . VI. * • E­M­O­K­R­AT­A P­Á­R­T KÖZ­P­O­N­T­I L­A­P­J­A Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­z­tjelenik hétfő k­i­v­é­t­e­lével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A világtörténelem legnagyobb ütkö­zetei folynak Minszk és Janek körül A német hadijelentés Kaunas, Diinaburg, Libau, Vilna, Grodno és Lemberg elfog­lalását, valamint többezer szovjet repülő és páncélos megsemmisítését közli.­­ Sorozatos repülőtámadások finn terület ellen, hivatalos román jelentés 500 sassy-i kivégzésről A moszkvai angol katonai bizottság megkezdte tárgyalásait Az amerikai nagykövet Molotovnál Vichy megszakította a diplomáciai viszonyt a Szovjet­ Unióval A tengelyhatalmak és a mellettük fejlő európai országok politikai szó­szólói és sajtója hangoztatja, hogy a Kelet-Európában folyó gigászi küzdelem világnézeti mérkőzés. Ba­áel a beállítottsággal közlik a né­met hadsereg parancsnokságának az egyheti háborúról­ szóló jelenté­sét, amelyert lapunk távirati tudósí­tásai között részletesen ismertetünk. „A nemzeti szocialista Német­ország köszönti mindazokat az álla­mokat, amelyek oldalára álltak Európának a Szovjet­ Unió elleni harcban, hogy végre kiirtsák az utolsó évtizedek minden bajt okozó csíráját és új talajt teremtsenek egy erős Európa és népeinek minden valóban teremtő erői számára." Ezekkel a szavakkal hangsúlyozza Alfred Rosenberg birodalmi vezető a „Völkischer Beobachter" vasár­napi számában „Európa újjászüle­tése" címmel megjelent cikkében „a bolsevizmussal való leszámolás" je­lentőségét. „Európa meg van mentve'', „Szét­zúztuk a szovjet hadsereg felvonu­lását'„A német diadalmenet kele­ten" és más hasonló címek alatt hoz­zák a berlini lapok a véderő fő­parancsnokságának vasárnapi kü­lönjelentéseit. A berlini estilapok is terjedelmes cikkekben foglalkoznak a véderőfőparanc­snokság rendkívüli jelentésével. A „Deutsche Allgemeine Zeitung" rámutat arra, milyen hatalmas mennyiségű ellenséges hadianyagot semmisítettek meg vagy zsákmá­nyoltak ezekben az első napokban. A hadianyag tömeges megsemmisí­tése még nagyobb jelentőségű, ha tekintetbe vesszük, hogy hol történt­­? — írja a lap. — A Szovjet­ Unió a Rokitnói mocsaraktól északra és délre olyan területeken összpontosí­totta haderejét, ahol számolnia kel­lett azzal, hogy csapatait az ellenség bekeríti. Aki főerejét ilyen helye­ken összpontosítja, ezt csakis tá­madó szándékkal teheti — hang­súlyozza a lap. A cikk végül rá­mutat arra, hogy ennek a hatalmas összecsapásnak még vannak ugyan nézői a világon, de senki sem te­kinti azt, pártatlanul. Berlini politikai körökben — je­lenti a „N. S. T." — fölmerült a kér­dés, milyen álláspontot foglalnak el a különböző európai országokban, elsősorban Németországban, Fran­cia­országban és a Balkánon élő orosz emigránsok a szovjetoroszok ellen folyó jelenlegi háborúval kap­csolatban. A kérdésre válaszolva, a Wilhelmstrasse köreiben rámutat­tak arra, hogy német részről ezt a háborút nem az "orosz restauráció érdekében folytatják, hanem ön­védelemből. Éppen ezért nem is válaszolhatnak arra a kérdésre, mennyiben hajlandók az orosz emigránsok a bolsevizmus elleni harcban való részvételre. A „Hamburger Fremdenblatt" az­zal a visszhanggal foglalkozik, ame­lyet számos európai államnak a Szovjet­ Unió ellen való háborúba­lépése váltott ki. A lap ezeket szembe­állítja Anglia és az Egyesült Álla­mok magatartásával, amelyek támo­gatják a Szovjet­ Uniót.­­ „A Fehér Ház és a Downing Street a Kreml­lel szövetségben Németország és Európa ellen: ez a mostani napok páratlan eseménye, amelyről min­denütt beszélnek — írja szó szerint a lap. . — Semleges megfigyelők, akik Londonban a helyszínen tanul­mányozhatták az ellenfél szellemi frontjának összeomlását, igyekez­nek megtalálni a számukra érthetet­len magatartása indító okait és úgy vélekednek, hogy a Führer határo­zott ütése, amelyet a szovjetorosz hadsereg felbomló csapataira mért, Anglia összes sztratégiai terveit ha­lomra döntötte. Churchill, Roose­velt és Sztálin — a két első a szabad világrend hirdetője — az utóbbi pedig a világforradalmat hirdető kommunista internacionálé fő­titkára — amint együtt indulnak keresztes hadjáratra Németország ellen, túlságosan groteszk ahhoz, hogy ne ejtse gondolkodóba az egész világot." A hétfői olasz lapo­k óriásbetűs címfeliratok alatt emlékeznek meg az eseményekről. „Olaszország — mondják római politikai körökben — már türelmetlenül várja, hogy saját csapatait is ott láthassa Eu­rópa szabadságharcában a német bajtársak oldalán." A „Popolo di Roma" többek között a következő­ket írja: „Hadd pusztuljon Európa, ha­ ezzel Anglia megmenekülhet, ez­zel a gondolattal reménykedtek londoni kormánykörökben a bolse­viki sikerekben a harc megindulása idején. A Szovjet­­ Unióval való küzdelem azonban a tengelyhatal­mak számára nem jelent figyelem­elterelést, hanem parancsolóan szük­séges feladatot." * Mint berlini illetékes helyről közlik — jelenti a „M. T. I." —, a Szovjet-Unió diplomáciai képviselői még a birodalmi fővárosban tar­tózkodnak. Úgy hiszik, hogy rövide­sen megtörténik a Szovjet-Unió diplomáciai képviselőinek elszállí­tása. Úgy tudják továbbá, hogy Moszkvában most már megkezdték a tárgyalásokat az ott akkreditált német diplomaták­­kicseréléséről. A német diplomatáik hazájukba való visszatérésének útvonaláról Berlin­ben még semmit sem tudnak. Moszkvai jelentés szerint — írják a svájci lapok — a szovjetorosz kormány nem emel kifogást az el­len, hogy a moszkvai japán követ­ség képviselje az olasz érdekeket a Szovjet­unióban. Ugyancsak el­fogadta a szovjetorosz kormány azokat az intézkedéseket, amelyek szerint a finn és a dán érdekeket a svéd követség, a magyar érdeke­ket pedig a bolgár követség kép­viselje. Egyúttal felkérte a szovjet­orosz kormány a svéd kormányt a szovjetorosz érdekeknek Finnország­ban, Olaszországban és Romániában való képviseletére. * Mint az angol rádió közli, Sir Stafford Gripps­­moszkvai brit nagy­követ, amikor a brit küldöttség meg­beszélést folytatott Molotovval, be­szédet mondott. Utalt a missziónak arra az elhatározott akaratára, hogy mindenben együttműködjék a szov­jetorosz kormánnyal. Nagy-Britan­niának szilárd elhatározása, hogy a szovjetorosz kormány oldalán har­coljon. Stockholmi távirat közli, hogy a Moszkvából érkező jelentések sze­rint az odaérkezett angol katonai és gazdasági küldöttség lázas tevé­kenységet folytat. Szombaton és va­sárnap egész napon át szakadatla­nul tárgyaltak a Szovjet­ Unió bi­zottságaival. A katonai küldöttség a többi között a szovjetorosz had­sereg főparancsnokaival tárgyalt, a gazdasági küldöttség pedig ugyan­akkor Mikojan külkereskedelmi nép­biztossal tanácskozott. Ankarai jelentés szerint a két bizottság tárgyalásai során nehéz­ségek támadtak. Az angolok állás­pontja, hogy a brit-szovjetorosz együttműködés mindenek előtt had­műveleti és hadászati jellegű le­gyen. A szovjetorosz kormány vi­szont követeli a valóságos katonai együttműködést és főleg azt kívánja, hogy az Egyesült Államok épúgy juttasson hadianyagot a Szovjet­uniónak, mint Angliának. Az Egye­sült Államok f­atonai attaséja, akit bevontak a tanácskozásokba, kö­zölte a szovjetorosz megbízottakkal, hogy Washington nehéz helyzetben van, mert máris nagyszámú szál­lítmányra kötelezte magát, amelyet még nem tudott teljesíteni. Az attasé ennek ellenére ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok kormá­nya mindent megtesz a Szovjet­ Unió érdekében, ami csak lehetséges. Azokban a moszkvai külképviseleti­körökben, amelyekre -­az ankarai, tudósítás hivatkozik, úgy tudják, hogy a Szovjet­ Uniónak főleg re­pülőgépekre van szüksége. Egyéb­,­ként pedig más távirati tudósítás arról számol be, hogy Steinhardt moszkvai amerikai nagykövet vasár­nap egyórás megbeszélést folytatott Molotov népbiztossal. Az „Associated Press" sidneyi jelentése szerint Sydneyben nagy gyűlést tartottak és ezen elhatároz­ták, hogy a Szovjet-Unió részére segélyalapot teremtenek. A szónoki emelvényt Ausztrália és a Szovjet-Unió zászlóival díszítették. A „New York Herald Tribune" washingtoni jelentése szerint be­folyásos katonai szakértők hirdetik, hogy az USA hasonló egyezményt kössön a Szovjet-Unióval támasz­pontok átengedése tekintetében.

Next