Népszava, 1941. július (69. évfolyam, 146–172. sz.)

1941-07-01 / 146. szám

b oldal mint amilyent­­Anniiéval a nyugati féltekén l­­lő támaszpontok átadá­sáról kötöttek volt. Azt kívánják, hogy a Szovjet-Unió aa Alaszkával szemben lévő szibériai tundrán en­gedjen át repülőtámaszpontokat az Egyesült Államoknak. A­­"New York Times" heti össze­foglalójában azt írja, hogy Német­országot a Szovjet­ Unió elleni tá­madásra az Egyesült Államok be­avatkozása kényszerítette. * A finn sajtó egyre nagyobb figye­lemmel fordul a svéd politika irá­nya felé. Az „Uusi Suomi" nem hiszi, hogy a jövőben fenntartható lesz Svédország teljes és feltétlen semlegességre vonatkozó álláspontja. Svéd lapok londoni tudósítóinak jelentése szerint az angol-finn vi­szony válságos helyzetbe jutott. Londonban azzal a lehetőséggel szá­molnak, hogy az angol-finn diplo­máciai kapcsolatokat rövidesen megszakítják. A Balti államok helyzetére és állásfoglalására vonatkozólag mind­addig nem érkezett jelentés. Hétfőn azonban stockholmi távirat már is­merteti a német ellenőrzés alá ke­rült kau­aszi rádiók bejelentését arról, hogy önálló litván kormányt alakítottak és hogy Litvánia fel­veszi a harcot a szovjetrooszok ellen. A Helsinki távirat kam­aszi jelentést­­közöl arról, hogy Woldemaras volt litván miniszterelnököt kiszabadí­tották fogságából és ugyancsak sza­badlábra helyeztek több m­ás olyan­­ politikust is, aki letartóztatásban volt. Woldemaras tudvalevőleg: dik­tatúrás rendszert vezetett volt be Litvániában és politikai ellenfelei­­még a szovjetorosz részről történt bekebelezés előtt fogságba vetet­ték. A szovjetorosz hatóságok ép­pen arra való tekintettel, hogy a­­ bevonulásuk előtt volt és velük szemben állott kormányzat Wolde­marast ellenfelének tekintette, kí­mélte a volt miniszterelnököt. Franco spanyol államfő szomba­ton fogadta Samuel Hoare angol nagykövetet. Tanácskozásuk egyik­­tárgya svájci lapok madridi értesü­lése szerint az angol követség előtt minap lefolyt tüntetés volt. Franco tábornok kijelentette, hogy a­­bűnösöket megbüntetik és az eset megismétlődését megakadályozzák. A tanácskozáson fölmerült egyéb­­kérdésekről semmi sem került nyil­vánosságra. A német távirati iroda madridi­­ jelentés© közli: A spanyol kormány elhatározta, hogy július 1-től kez­dődően még jobban korlátozza az üzemanyag használatát, tekintettel arra, h­ogy a brit hatóságok nem szolgáltatnak ki menlevelet a Spa­nyolországba irányuló üzemanyag­szállítmány­okára. * A vicsk­yi kormány állást foglalt a most folyó nagy mérkőzésben. Hi­vatalos közlemény adja tudtul, hogy az francia kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatot a Szovjet-Unióval. A bejelentés szövege a kö­vetkező: „A francia kormány, mi­után bizonyságot szerzett arról,­­h­ogy Franciaországban a Szovjet-Unió diplomáciai és konzuli ügy­nökei az állam közrendjét és biz­­­tonságát veszélyeztető cselekménye­­­ket folytatnak, elhatározta, hogy­­ megszakít­ja Moszkvával a diplo­máciai kapcsolatot. A moszkvai cisra a Híjad nagyikövetet is elhatalmazták, sez orosz kormány tudomására. Par­san tengernagy, helyettes miniszter­elnök és külügyminiszter hétfőn dél­előtt tájékoztatta a vdldigi szovjet­orosz nagykövetet a francia kor­mány határozatáról. Megfelelő in­tézkedéseket hoznak, hogy egyfelől a franciaországi szovjetorosz kép­viselet, másfelől az oroszországi francia képviselet tagjai vissza­térhessenek hazájukba." Egy másik jelentés arról számol be, hogy Vichyben házkutatást tar­tottak a szovjetorosz nagykövetség alkalmazottjainál. Kettőt közülük a­ rendőrségre idéztek, ahol hossza­san hallgatták ki őket. Casablancai jelentés közli, hogy a katonai törvényszék öt francia állampolgárt hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélt de­gaulleista tevékenység miatt. Kefid Saidari török miniszter­elnök külön kihallgatáson fogadta Mcehin alállamtitkárt, Pétain tá­bornagy külön követét. A két ál­lamférfiú megbeszélése félóráig tar­tott és ezen részt vett az ankarai francia nagykövetség ügyvivője is. Svájci lapok értesülése szerint a megbeszélésen a szíriai francia hadseregről volt szó. A jelentés sze­rint a vichyi kormányhoz hű csa­patok átengedését és hazatérésének lehetővé tételét kéri a Pétain-kor­mány Törökországtól. Hírek sze­rint a török kormány semlegessé­gére való hivatkozással vonakodik a kérés teljesítésétől. NÉPSZAVA 1941. július 1. Eedil Északi Maorit A németek angol hajókat és kikötőket,­­ az angolok Hamburgot és Brémát támadták (Berlin, június 30. — „M. T. I.") A német véderő főparancsnokságá­nak a vezéri főhadiszállásról kelte­zett június 29-i és 30-i hadijelen­tése közli az északi háborúról, hogy német tengeralattjárók az At­lanti óceánon összesen 011.100 tonna hajóteret semmisítettek meg. Az elsüllyesztett hajók kö­zött volt egy segédcirkáló is. A német légierő a­ június 29-ére és 30-ára virradó éjjel Anglia körül 38.000 tonna angol hajóteret pusztí­tott el, továbbá sikeresen bombáztak a Hull és Hum­ber folyók mentén fekvő angol kikötőket. A német re­pülők ezenkívül aknákat dobtak le a brit kikötők előtt. Az angol légi­erő a június 30-ára virradó éjjel romfe­tó- és gyújtóbombákat do­bott le az északnémet part­vidékre, füles Hamburg és Bréma lakónegyedeire. Né­hány polgári személy meghalt vagy megsebesült, több épület megrongálódott. Összesen 12 angol gépet lőttek le. (Berlin, június 30. — „M. T. I.") Amint a német távirati iroda hétfőn este jelenti, egyes angol harcirepülő­gépek az alacsony felhőtakaró vé­delme alatt berepültek a német öböl fölé s bombákat dobtak le Kiel váro­sának lakónegyedeire. Csak je­lentéktelen károk keletkeztek. A lakosság sorában néhányan meg­haltak vagy megsebesültek, a RAF az elmúlt 24 órában 22 repülőgépet vesztett. Algír, a kalózállamok erőssége elbukik ... Az északafrikai arab kalózfészkek, illetve „államok" névleges hűbér­ura, a kalifátus megszerzésétől kezd­ve, a török sz­ultán volt. Algír, a „dicső és legyőzhetetlen" is ilyen közjogi kapcsolatban állott a török szultánokkal. Azonban volt — akár­csak egyéb államocskájánál — vá­lasztott uralkodója is, aki a minden­kori török szultán hűbérese. Ám csak névleg! Mert ezek az algíri „királyok", illetve kalózkirályok csak igen ritkán törődtek legfőbb urukkal és kalifájukkal! Algír ki­rályát, a „Dey"-t vagy a török szul­tánátus janicsárjai, vagy az algíri hajóskapitányok, azaz­ a kalózha­jók kapitányai választották. Ez mindig hatalmi kérdés volt! Kifeje­zője annak, hogy az algíri hűbéres mennyire függött ténylegesen is a szultánátustól. A „választók", mi­ként egykoron a császárt választó, régi, római légiók a birodalom ha­nyatlásának szakaszában: ezek is csak addig tűrték meg fejedelmi urukat, amíg a bőséges zsákmány­ból gondtalanul élhettek... Ha va­lami okból a „kereset" megcsap­pant, lázadás és a Dey eltávolítása következett. Kevés halt közülük természetes halált... A „Badestanon" folyik az­­ üzlet... kai, illetve gazdasági versengésé­nek következménye volt, hogy fegyverekkel, ágyúkkal, lőszerrel rendszeresen látták el Algírt. Sőt európai államok is részt vettek az ilyenfajta tengeri „hadviselésben" és keresztény embereket juttattak muzulmán em­berkereskedők kezére. Igaz, hogy a keresztény rabszolga­kereskedő sem volt izgalmas. Er­zsébet angol királynő idejében hol­land királyi engedélylevekkel el­látott angol, francia és holland ten­geri kalózok és rabszolgakereske­dők spanyol hajókra vadásztak. A királyi levélért illetéket fizettek. A portékát elkobozták, eladták. Az el­fogott spanyolokat Dover angol kikötőben fejenként száz arany­fontért (vásárlóértékben számítva körülbelül 18.000 pengő) eladták. A vevő gyakran kitűnő üzletet csi­nált, mert ennek többszörösét kapta váltságdíj fejében az előkelőségek után. A meggazdagodási vágy, az arany utáni mohóság azonban nem először fertőzte meg az európai fe­hér emberiséget! Az északafrikai kalózhajósok fejedelmei gúnyolód­tak is efölött. Rámutattak, hogy ne­kik nincs szükségük a pápa enge­délyével Amerikába vagy egyéb távoli vidékre hajózni rab­szolgákért és kincsekért. Kapitá­nyaik a Gibraltár körüli vizekre szállanak —­ mondották — és máris mindabból részesülnek, amit euró­pai hajósok más, tengerentúli né­pektől szedtek el! A vég bekövetkezik... Termelő, komoly munkát senki sem folytatott a városban. A rab­szolgákkal végeztették. Úgy éltek, mintha mindennap ünnepnap lett volna. Csak a zsákmányolással ösz­szefüggő foglalkozást űzték. Ennek nagy része a ,,Badestan"-on, a rab­szolga-piacon folyt le, ahol „jó idők­ben" évente harmincezer rabszolgát is „forgalmaztak". Naponta a déli ima után folyt az üzlet.. Amikor az európai államok hajói és fegyverei tökéletesedtek és a gőze­rőf­orr­ás használata már a gőz­hajózásig eljutott, megnehezült az északafrikai rablómesterség. 1769­,v.,A3^gu 19Eai-fiSffla^iSk MtadjfcU fesn­ig láttak már, - «reiggksi" §gt koldulni a mecsetek előtt. A város-­­ban is már csak 2—300 renegát élt. Van francia páter szerint valami­kor 100.000-nél több lakosa volt Algírnak, 15.000 ház, 100 nyilvános kút, sok kert, mecset ékesítette. 1830-ban — elestekor — már csak 30.000 ember élt ott. Hussein pasa, volt Algír utolsó ura. 1830 június elején a francia flotta parancsno­kának szabad elvonulás ellen meg­adta magát és átadta a várost. Görög renegát volt. Asszonyaival, vagyonával távozott a rendelkezé­sére bocsátott vitorláson, a vérbő­ sajtolt arany földjéről. Vele letűnt a régi kalózvilág „dicsősége". Renegát kapitányok... Még számos „renegát" akadt, akit­ az arany vágya megejtett. Feljegy­zések szerint 1581-ben, Algírban 35 hajóskapitány (reis) közül 23 volt keresztényből iszlámra áttért „rene­gát", vagy ilyennek a fia. Általában számos renegát állott török állami szolgálatban. Különösen a tengeré­szet szolgálatában. (A török sohasem volt jó hajósnép.) A renegát kapitányok leghíre­sebbje volt a flandriai születésű Dania Simon. 1606-ban, mint annyi más kalandvágyó európai, nem Amerikában vagy a portugálok tengeri utain, hanem közelebb, a­ Földközi tenger övezetében kereste» a kincseket, az aranyat. Ezért fel­csapott tengeri kalóznak. Kitűnt és híres tengerész volt — egykorú­­ adatok szerint —, azt meg kell adni. Keménykötésű legény. Erre vall az is, hogy minden csalogatás és ígérgetés ellenére sem tért át ki. az iszlámra s mégis Algírban ..be esü­lt" ember s félelmetes „reis"*; hírében állott. Északi hazájában, a viharosabb járású apályos-dagályos tengeren, megtanulta a vitorlaállí­tás nagy művészetét. Ezt a hajósok­ a Földközi tengerövezetben még nem ismerték. Hajótípusuk a szelí­debb tenger­járáshoz alkalmazkodó 1­­ evezősgálya volt. Ha volt is vitorla rajta, csak akkor használták, ami­dőn a gálya szél előtt járta útját. Állítani, manővrírozni szél elleni nem tudtak a vitorlákkal. Ezt ér­tette Dania. Meg a vitorlásfrágat­tok (sorhajó) építését. Megtanította, az algíri kalózhajósokat a magas­bordás vitorlások építésére s hasz­nálatára. 1614-ben már 14 ilyen hajója volt Algír urának. Ezzel azután kimerészkedtek az Atlanti óceánra is és a francia, hollendi és angol partokat és a hajókat ott megsarcolták. Az időket mi sem jellemzi job­ban, mint az, hogy a franciák hiva­talosan tárgyaltak vele. IV. Henrik francia, király megbízottjával meg­állapodott, hogy visszahoz 10 el­fogott jezsuita atyát, mielőtt az algíri híres rabszolgavásáron el­adják őket. Megszabadításukra a király — a törökök szövetségese —­különösen súlyt helyezett A keresz­tény Európa és a pápa hangulatát kívánta enyhíteni cselekedetével. Ezért a kalózvezérnek megengedte, hogy partra léphet velük, büntetle­nül, Franciaországban. A vásáron a maga számára megvásároltatta és nagy titokban kalózhajóra csem­pészte a foglyokat. Azután mintha újabb rablóútra futna ki, elhagyta Algír kikötőjét, összes rablott kin­cseivel. Elvitorlázott és partra­szállt Franciaországban. A kalózok és a gályarabszolgaság világát — éppen úgy, mint általá­ban a ra­bszolgavilágot — nem az emberiség lelkiségének változása szüntette meg! Gazdasági és társa­­dalmi kérdés volt ez lényegében. Éppen ezért nem is erkölcsi ténye­ző, hanem a megváltozott technikai erőforrás s a munka szervezésének hozzáigazodása kényszerítették ki az­­ idők során a gályarabság meg­­­szüntetését, meg a tengeri kalózi mesterségnek „korsz­erűbb" vagyon-, szerző vállalkozássá­­való szelid­ülé* * • ü&Itt .

Next