Népszava, 1942. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1942-01-02 / 1. szám

1943 január 1, csütörtök" NÉPSZAVA a keresi félszigetet és Feodézia mellett Az északi és középső fronton kemény hideg­ben folynak az elkeseredett elhárító harcok A luzoni japán csapatok Manila felé Utextiled­nek A Népszava szerdai számában­­ rámutattunk már arrra, hogy a keleti fronton nemcsak a küzde­lem hevessége növekszik, hanem ezzel párhuzamosan a harcok ter­jedelme i­s azaz, hogy a középső frontszakaszon december elején megkezdődött élénk mozgás idő­közben kiterjedt az északi és déli hadműveleti övezetekre is. Már szerdai számunkban is megemlítet­tük, hogy a déli hadműveleti öve­zet szoros összefüggésben áll a krími félszigettel. A német véderő főparancsnoksága most december 10-i jelentésében behatóan foglal­kozik a krími hadieseményekkel és ezzel kapcsolatban visszatekint a Szebasztopol környékén december környékén december 17-e óta meg­indított német támadásra is. Úgy­látszik, hogy a keleti front cent­ruma mellett most egyre nagyobb erővel lép előtérbe a déli arcvonal, tehát az a terület, ahol a németek november 17-én fejezték be a krími félsziget megszállását, illetve Sze­basztopol körülkerítését.­­ Amint már említettük, a német­­ főparancsnokság december 31-i hadijelentése visszatekint azokra a harcokra, amelyek december 17-e óta folynak a krími félsziget dél­nyugati partvidékén fekvő Szebasz­topol mélyen kiépített és szívósan védelmezett erődművei és állásrend­szerei ellen. Beszámol azokról az eredményekről, amelyeket a Ma­nn­stein tábornok vezetése alatt álló német és román csap­atok az elmúlt hetekben, a leghevesebb elhárítás­sal szemben megvívott súlyos küz­delemben elértek és ezek után be­számol arról, hogy a legutóbbi na­pokban — december 29-én és 30-án — a vörös hadsereg Szebasztopol védelmének tehermentesítésére a keresi félszigeten és Feodozia mel­lett ismét erősebb haderőket tett partra. Ezzel a legújabban végre­hajtott partraszállással szemben a szükséges ellenintézkedéseket meg­indították. A német hadijelentés­ben említett keresi félsziget az Azovi tengert délről elzáró nyugati földszorost jelenti, amelyet mind­össze egy három és fél kilométer széles tengerszoros választ el a vele szemben fekvő temrjuki, kaukázusi földszoros­tól. A december 29-i és 30-i német hadijelentés már hírt adott arról, hogy a keresi tengerszoros környé­kén a német légierő nagyarányú tevékenységet fejtett ki az itt meg­jelent szovjet és szállítóhajók ellen. A szerdai jelentések ezzel kapcso­latban elmondják, hogy a keresi földszoros partvidékén, valamint a Kerestől 100 kilométerre délnyugat­ra fekvő Feodozia környékén sza­kadatlanul tart a nagyarányú ten­geri és légitevékenység. A német zuhanóbombázók támadásokat in­téznek azok ellen a szállítóhajók és cirkálók ellen, amelyek újabb csa­patokat igyekeznek partratenni, tel­jes erővel tombol a harc és a rendel­kezésünkre álló táviratok meghiú­sított kitörési kísérletekről szólnak. A szerdai német hadijelentés­­ a krími háború mellett arról számol be, hogy „a keleti arcvonal több más szakaszán kemény hideg­ben elkeseredett elhárító harcokra került sor", amelyek során a német légierő különösen nagy tevékenysé­get fejtett ki. Az északi frontszakaszon nem történt számottevő esemény és mindössze egyetlen távirat érkezett arról, hogy a Volchov folyó nyu­gati partján tart a küzdelem. Észak-Afrikában — amint er­ről a Népszava szerdai száma már beszámolt — Agediaibia környé­kén egyre nagyobb erők vesznek részt a főerők most kialakuló har­madik nagy összecsapásában. A har­cok középpontjában ezitteszerint nem is annyira a tengerparti terü­let, mint inkább a sivatagi rész áll, de erről a mérkőzésről — érthető okokból — egyelőre semmiféle rész­letesebb jelentés nem érkezett, hiszen egyetlen fél sem akarja tájékoztatni a másikat kifejlődő hadmozdulatai­ról. A Távol-Keleten úgy látszik, hogy a Fülöp szigetek Luzon nevű északi szigetén — ahol Manila a főváros —­ döntő szakaszába érkezett el a japánok és amerikaiak küzdelme. A szerda déli amerikai jelentés sze­rint a jelentékeny számú nehéz­fegyvertel támogatott, körülbelül kétszázezer emberre becsült japán sereg az egyik irányból 70, a má­sik irányból 95 kilométerre van Manilától. A „DMB" szerda dél­után a japánok további igen jelen­tékeny előnyomulásról adott hírt, de erről hivatalos tokiói jelentés még nem érkezett. Mindenesetre tény, hogy a Manila ellen kifejlő­dött japán támadás egyre inkább közeledik a Fülöp szigetek fővá­rosa felé, mint ahogy tény az is, hogy a levegőből alig támogatott amerikai csapatok helyzete egyre súlyosabbá válik. A csendesóceáni küzdelem egyéb hadszínterein egyelőre nem állott be nagyobb arányú változás, bár a japánok úgyszólván mindenütt tá­madnak. A Népszava kiadóhivatala fokozottabb mér­­tékben kívánja­­. olvasói érdekeit kielégíteni ezért kéri, hogy" Ha valaki előfizetni akar, Ha valakinél­ címváltozása van, Ha nem kapja a lapot, ha korábban akarja a lapot, Ha a kézbesítés körül panasza van, forduljon azonnal a Népszava kiadóhivatalához Budapest VIII. Conc­ utea­t. czom Távolkeleti Habora, További Japán esősigorny­ás Luzernon HÁTSÓ-INDIA hadszíntereiről, elsősorban a maiak­kai félszigetről a hivatalos singa­porei jelentés .Javulást" és „a ja­pán nyomás enyhülését" adja hírül, ezzel szemben a japán jelentések további előny­omulásról szólnak. A tokiói táviratok szerint a Perak folyó szakaszáról az angolok Kuala Lumpur irányába vonulnak vissza és a japánok — kedvezően alakuló hadműveleteikkel — megkísérlik el­vágni az angolok visszavonulásá­nak útját. A Domei-iroda szerint az ango­lok azon fáradoznak, hogy Kuala Lumpur közelében szer­vezzék meg az ellenállást, hogy így időt nyerjenek a dél felől érkező erősítések felhasználá­sára. Ezeket az erősítéseket és a vissza­vonuló brit erőket előkészített, vé­delmi berendezésekben helyezik el. Singaporeban kihirdették az ost­romállapotot, részben a japán légi­támadások következő tén­yeké­ppen, amelyek a legutóbbi napokban meg­szaporodtak. A ..Bud. Tud." szerint Singaporeban nagyarányú katonai erődítő munkálatok folynak és Ausztráliából, valamint Új-Zéland­ból csapatmegerősításek érkeznek az erődökbe. A Singaporeba érkező csapatok között van néhány amerikai szá­zad is. A távolkeleti angol légi­flottát Singaporeba vonták ösz­sze, ugyanúgy, ahogy 1941 első felében London környékére összpontosítot­ták a brit légierő nagy részét. Singraporeban tárgyalások folynak arról, hogy a burmai út katonai ellenőrzését közös északamerikai­brit-kínai bizottságnak rendeljék alá Kínában egyébként. Hunan és Kiangszi tartományokban to­vább folynak a harcok. Kunnun kö­zelében is összecsapásokra került sor. A CSENDES ÓCEÁN angolszász támaszpontjai ellen a japánok további támadásokat haj­tottak végre. A Fülöp szigeteken — hivatalos manilai jelentés szerint — a japánok északon és délen erős egységekkel folytatják előnyo­mulásukat és nagytömegű harc­kocsi, valamint igen sok zuhanó­bombázó k­ü­zdelem bevetésével visszaszorították az amerikaia­kat. A japánok Luzon déli részén, Ma­nilától 70 kilométerre vannak, míg északi irányban az amerikaiak visszavonultak a Lingayen öböltől és a harcok ezen a szakaszon Mani­lától 95 kilométerre folynak. A ,,DNB" Sanghajból keltezett szerda délutáni távirata manilai jelentések alapján úgy tudja, hogy a japán páncélosok már csak 10 kilométerre vannak Manilától. Hír szerint 200.000 japán katona támadja Luzonon az amerikaiakat. A tokiói főhadiszállás hivatalos jelentése szerint a japán hajóhad ismét­ támadást intézett a csendes- 5. oldal Settimio Soprani harmonikák hangszergyár, Rákóczi út 60 áramvonalas hangszínváltóval, tokkal, iskolával 68©.-­ óceáni Malui, Johnston és Pal­myra szigetek ellen s az ágyú­zás során katonai célpontokat semmisített meg. Midway szigetén — amely a Hawai szigetcsoporthoz tartozik — a hely­zet változatlan. Washingtoni jelen­tés szerint japán hadihajók, jelentek meg Kodiak szigete előtt, amely Alaszka délnyugati partja előtt fek­szik. A „N. S. T." szerint az USA tengerészeti minisztériuma közölte, hogy folytatják az Egyesült Álla­mok búvárhajóinak hadműveleteit. Déli Unharti Agedabia környékén tartanak a harcok A december 31-én kiadott 577. számú olasz hadi jelentés közli a déli háborúról: Agedabia környékén járőrcsatározá­sok folytak­. Solium és Bardia arcvo­nalán élénk tüzérségi tevékenység volt. A tengely légiereje továbbra is eredményesen támogatta a szárazföldi hadműveleteket. Jgedabiától délre, egy olasz felderítő repülőgép 11 ellen­séges vadászgéppel vette fel a harcot és hármat közülük lelőtt, majd látf­­okban suhant alá az olasz vonalakon belül. Legénységének két tagja ejtő­ernyővel menekült meg. A német légi­erő kötelékei ismételten bombázták Málta szigetét, egy tengeralattjárót és egy kereskedelmi gőzöst találat ért, egy segédmotoros nagy vitorlázhajó elsüllyedt, azonkívül telibe találtak­ több katonai épületet és a földön vesz­teglő repülőgépeket gyújtottak fel. A kísérő vadászgépek három Hurricane­ gépet pusztítottak el. A német véderő főparancsnoksága közli: s Észak- Afrikában eredményes harci tevékenység volt az Agedabiától ke­­letre fekvő téren. Az angol gépkocsi oszlopok, üzemanyagraktárak és sá­tortáborok ellen Kirenaikdban és Marmarkcában intézett bombatámadá­sok erős tüzeket idézteti elő. Német harci repülőgépek Málta szigetén is is­mételten megtámadtak több repülőte­ret és egyéb katonai berendezést. — A „Kelet Népe" d­j szám­a Szentknch Jenő cikkét közli a Székelyföld háziipari­ról, Jócsi­k La­ion Ke­menyik Sándorról írt tanulmányt, Kühmer Béla a délvidéki szel­lemi életről, Móricz Zsigmond „Ha­rmathy bácsi" címmel ír, Vi­da Perecc Nagybánya mai főépzőműv­észetei életéről, Móricz Miklós Szabadegyetem és népfőiskola" címmel ír állásfoglaló cikket. Figyelemreméltók Kepes Géza fordításai. Mátyás Ferenc verse­in több más írás egészítii ki a lapot. BÉKEBELI AJÁNLAT! Már több tél meg­egyesütt abban, hogy egy jó csövetből ké­­szült kabát 300 P-nél többe karol, vegyen helyette tartósabb, melegebb, szebb­ől mégis olcsóbb, u­giéletes szabású eleörenidű SZŐRMIS­BUNDÁT. Méret után is, prima selyemmel, végig vatelinnal. PILAT SZŰCSNÉL, FE­­RENC KÖRÚT 53. H. EMELETEN.

Next