Népszava, 1942. február (70. évfolyam, 26–48. sz.)

1942-02-01 / 26. szám

2. oldal kodnia kell arról, hogy minden té­ren — tehát nemcsak katonai szem­pontból — föl legyen szerelve. Be­széde további során megnyugtató kijelentéseket tett az ország­ gazda­sági helyzetére vonatkozóan. A nemzetgyűlés üléseinek jelentő­ségét emelte az is, hogy azon Izmet Inön­ii államelnök is részt vett. A miniszterelnök vasárnap este az ankarai rádióban beszédet mond a nemzetvédelmi törvény megváltoz­tatásáról. A török kormány, amint Ankará­ból jelentik, újabb 60 millió fontnyi hadfelszerelési póthitel igénybe­vételére kért felhatalmazást a had­sereg mozgósított állapotban való tartása céljából. A nemzetvédelem egyéb kiadásának fedezésére 25 mil­lió font értékű újabb takarékköl­csönt bocsátanak ki, ami után már a múlt ősszel egymásután két 50 mil­lió font értékű hasonló kölcsönt vet­tek föl. Változások az angol kormány összetételében A stockholmi „Nya Dagligt Alle­handa" közli azt a Népszavában m­ár ismertetett hírt, hogy bizo­nyosra veszik Beaverbrooknak haditermelési miniszterré való ki­nevezését. A lap szerint Beaver­b­rook utódjaként a hadianyag­beszerzési minisztérium élén Staf­ford Crippset emlegetik. A Daily Herald politikai tudósítója szerint Cripps már elfogadta ezt a tárcát. Más oldalról viszont azt állítják, hogy Gripps Greenwood utódja lesz a háború utáni újjáépítés miniszté­riumának élén. Hírek szerint Green­wood­on kívü­l Margesson hadügy­miniszter, Moore­ Brabazon repülő­gépgyártási miniszter és Kingley Wood pénzügyminiszter válik ki a kormányból. Végül számolnak az utolsó „müncheni­­emberek" menesz­tésével is. Ezek közé számítják Halifax washingtoni nagykövetet és John Simon lordkancellárt. Későbbi londoni jelentés közli, h­ogy Halifax már kérte is washingtoni nagyköveti állásától való felmentését. A „Daily Miror" című lap diplomáciai szerkesztője mértékadó helyre való hivatkozás­sal közli ezt a hírt. Eszerint Halifax azzal az indokolással kérte felmen­tését, hogy munkája túlságosan igénybe veszi és 35 évi politikai és diplomáciai tevékenység után visszavonul birtokaira. Egyébként Angliában szombaton nagy sürgés-forgás volt. Ezen a na­pon kellett katonai lajstromozás­­végett jelentkezniök a 17 éveseknek. Újabb felhatalmazás Rooseveltnek Amint Washingtonból jelentik, R­oosevelt elnök törvényjavaslatot terjesztett a kongresszus elé, amely­lyel újabb fontos felhatalmazást nyer az elnök. A törvényjavaslat értelmében az elnök belátása sze­rint bármiféle hajót átengedhet olyan más államoknak, amelyeknek biztonsága létfontosságúnak látszik az Egyesült Államok szempontjából. Roosevelt egyébként pénteken alá­írta az árellenőrzé­sről intézkedő törvényt. Roosevelt pénteken este rádió­beszédet intézett Amerika közönsé­géhez és ebben születésnapja alkal­mából adakozásra szólította fel a közönséget a gyermekparalízis ál­dozatainak hozzátartozói javára. Beszédében hangoztatta, hogy a de­mokrácia minden emberéletet be­csesnek tekint, mert nem csupán abból a szempontból nézi azt, h­ogy váljon felhasználható-e háborúra. Az általános emberszeretet elvét hirdette, amelyért, mint mondotta, az Egyesült Államok háborúja is folyik. A Népszava előfizetési ára: ligy évre — — — — — — — — 37.Íl pengő Véletre — — UH pengő Neggyedévre — — — — — — — — 9.3® pengő Egy h­ónapra — — — — — — — 1.Sfl pengó FsÉf hitre — 89 fillér Egyes szám ára hétköznap 12 fillér Egyes szám ára vasárnap •» -9 21 filé r NÉPSZAVA 1942 feb­ruár 1. vasárnap Az USA és Dél-Amerika Amint Washingtonból jelentik, az Egyesült Államok és Brazília közös védelmi bizottságot szervez meg. Most válik ismeretessé, hogy a két hatalom kormánya már előzőleg elő­készítette a közös védelmi terveket. Rito de Janeiróból érkezett jelen­tések szerint Brazíliában rendelet jelent meg, amely korlátozza a ten­gely­hatalmak polgárainak utazási lehetőségeit. Az ország határain be­lül való utazásra ezeknek az állam­polgároknak külön hatósági enge­délyre van szükségük. A „M. T. I." Berlinből jelenti. Illetékes német helyről közlik. Mint hírlik, időközben — Argentí­nát és Chilét kivéve — valamennyi délamerikai állam megszakította diplomáciai k­apcsolatait a három­hatalmi egyezményben tömörült ál­lamokkal. Az Egyesült Államok kormánya intézkedésére az USA és Argen­tína között hajójáratokat fenn­tartó északamerikai hajóstársasá­gok megszüntettek minden hajó­indítást, mind az amerikai, mind pe­dig a buenosairesi kikötőkből. En­nek a határozatnak következtében — írja a Stefani-ügynökség — Ar­gentína gyakorlatilag véve elszige­telődött, mert az a néhány spanyol vagy portugál gőzös, amely Európa és Rio de la Pla­ta között még közlekedik, nem elégséges Argentina kereskedelmi és gazda­sági szükségleteinek ellátására. Nyilvánvaló, hogy Argentina r­o­dejaneirói magatartásának meg­torlásáról van szó — mondja a Stefani-jelentés. Felügyelőt neveztek ki a m­agyar Siadianyasgyártás élére A „Magyar Távirati Iroda" je­lenti: A kormányzó a honvédelmi miniszter előterjesztésére Szent­györgyvár­y-S­t­­­r­­­i 11­y László altábornagyot, a honvéd központi átvételi bizottság elnökét, jelenlegi szolgálatának ellátása mellett a hadianyaggyártás orszá­gos felügyelőjévé kinevezte. Milyen üzletekre vonat­kozik a 9 órás nyitást szabályozó rendelet A január 26-án életbe lépett 9 órás nyitást szabályozó rendelettel kapcsolat­ban a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara kö­zli, hogy a rendelet szerinti nyílt árusítási üzlet árusítás céljából a közönség számára nyitva álló minden olyan helyiséget jelent, amelyekből a vevő a vásárolt árut rögtön magával viszi vagy viheti, vagy házhoz szállíttatja. A rendelet értelmében a nyílt árusítási üzlet forgalmának nem szükségképpeni kelléke az, hogy az üzlet ajtaja közvet­lenül az utcára nyíljék. Amennyiben a műhelyek (fodrász- stb. üzletek), továbbá a megrendelések gyűjtésével foglalkozó helyiségek a rendeltetésükön túl árusí­tásra is be vannak rendezkedve, ebbeli tevékenységükre a rendelet korlátozásai szintén kiterjednek. Bárczay államtitkárt nevezték ki árvízvédelmi kormánybiztossá A „M. T. I." jelenti: A miniszté­rium az árvédekezés megszervezé­sére és irányítására, valamint az ezzel kapcsolatos rendkívüli felada­tok ellátására Bárczay János föld­művelésügyi államtitkárt január 26-án országos árvízvédelmi kor­mánybiztossá nevezte ki. Új rendszer a tehergépkocsifuvarozásnál A „Magyar Tudósító" jelenti: A MÁV igazgatóságának közlése sze­rint február elsejétől kezdve a köz­úti közhasznú tehergépkocsifuva­rozás terén új rend lép életbe. Az új rendszerben a közúti közhasznú, helyközi fuvarozást a magyar vas­utak bonyolítják le részint a sajá­t tulajdonunkban lévő, részint a MATEOSZ tagjai tulajdonában levő autókkal. A vasutak a teher­gépkocsikat az ország különböző helyein létesített fuvar felvételi he­lyek útján bocsátják a fuvaroztató közönség rendelkezésére. A külde­mény fuvarozása külön e célra ren­delt fuvarlevéllel történik. A délvidéki népszámlálás előzetes eredményei A Központi Statisztikai Hivatal 1911 október közepén végrehajtotta a nép­számlálást a visszafoglalt délvidéki ré­szeken is. Ezen a területen 339 város és község van. Az ideiglenes számlálási eredmény szerint a visszafoglalt terület népességének a száma 1.021.876 fő. Ezzel a mai Magyarország népessége 14.668.010­ főre emelkedett. Az azóta lefolyt termé­szetes szaporulat figyelembevételével ez a szám immár 14.733.000-re tehető. Köz­vetlenül a trianoni békekötés után, 1920 december végén az ország megcsonkí­tott területén 7390.000 lakos élt, a lakos­ ság lélekszáma tehát csaknem 6­/5 millió­val emelkedett, főként területvissza­szerzések és jóval szerényebb mérték­ben az időközi népgyarapodás követ­keztében. A főváros védekezése a kiütéses tífusz ellen A belügyminiszter az elmúlt hé­ten körrendeletben intézkedett a kiütéses tífusz ellen védekezés ha­tályosabbá tétele ügyében. A ren­delet alapján a polgármester utasí­tást adott ki, hogy az iskolaorvosok és az iskolai gondozónővérek az iskolásgyermekek körében foglal­kozzanak a tetvesek felkutatásával és hasonló gondossággal kell" el­járni a szeretetotthonokba, a haj­léktalanok menhelyére és a kór­házakba történő felvételeknél. A­ tisztiorvosok utasítást kaptak, hogy a tetvesség megállapítása végett, főként a tömeglakásokban, ínséges nyomortanyákon, cigánytelepeken a szükséges vizsgálatokat végezték el. A fertőtlenítő intézet is meg­felelő utasításokat kapott. Súlyos széngázmérgezés egy asztalosműhelyben Szombaton délután a Paulai Ede utca 58. szám alatt levő asztalos­műhelyben Kob­inger István asz­talosmester és Holczer András 21 éves asztalosp­unkás faszéngázmér­­g­ezést szenvedett. A mentők mind­kettőt a Rókus-kórházba vitték. A Zsámbék utca 4. szám alatt lev­­ lakásán Bia József 18 éves tanuló faszénnel fűtött szobában aludt, a kiáramló gáztól rosszul lett, a men­tők a Rókus-kórházba vitték.­­ — Összehívták a 42-es bizottságot. A „M. T. I." jelenti, hogy a 42 tagú, országos bizottság szerdán délelőtt, 11 órakor a képviselőház miniszter­elnöki tanácstermében ülést tart. Napirenden szerepel: a külkereske­delmi hivatal egyes szervezeti kér­déseinek szabályozásáról szóló ren­delet; a községi hivatali állásokra helyettesként ideiglenesen kiren­delt alkalmazottak illetményeiről szóló rendelet utólagos bejelentése; a lakások és egyéb helyiségek bérle­tére vonatkozó rendelet utólagos be­jelentése; a közhasználatú tehergép­kocsik fuvarozásánál használt fuvarlevelek illetékéről szóló ren­delet. — Egy színinövendék megmérgezte magát. Szombaton délután az­ Új Ma­gyar Színházban a színinövendékek egy vizsgaszíndarabot próbáltak. Próba közben Polli Anni 22 éves színinövendék nagymennyiségű brómmal megmérgezte magát. A mentők a Rókus-kórházba vitték.­­ Meghalt Lipták László. Lipták László főmérnök, agrárpolitikai író hosszas szenvedés után Budapesten 87 esztendős korában elhúnyt. Lipták a Beszkárt anyagvizsgáló osztályának volt a vezetője, de közéleti szerepet is ját­szott és egyike volt a fiatalabb mű­szaki nemzedék legértékesebb tagjainak. Őszinte együttérzése a dolgozó magyar néppel kitűnő szociográfiai írásaiban is megnyilatkozott. Szombaton temették el nagy részvéttel kísérten. „Adj emberséget az embernek. Adj magyarságot a magyarnak..." 1942 február 6-án, pénteken este 8 órakor és 1942 február 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Fővárosi Vigadóban Iótzsef Attila­est Bevezeti: Darvas József. Közreműködnek: JÓZSEF JOLÁN, Gobbi Hilda, Hont Erzsi, Pápay Klára, Major Tamás, Hollós Melitta, 1arassai Viktor (Kolozsvár) stb. Rendező: Hont Ferenc. HANGERŐSÍTŐ FELSZERELÉS! Kedvezményes jegyek kaphatók: Kultúrpropaganda jegypénztárainknál, Erzsébet körút 35. Telefon: 222-293 és Conti ucca 4. Tel.: 130-330, 331, 332 Elővételi színházjegy­ek az Andrássy Színház Erzsébetvárosi Színház Józsefvárosi Színház Kisfaludy Színház Madách Színház Magyar Színház Royal Revűszínház Vígszínház hétköznapi, vasár- és ünnepnapi előadásaira kaphatók Kultúrpropagan­da jegypénztáraink­nál Erzsébet körút 35. Tel.: 222-295 és Conti veca 4. Tel: 130-330. 31. 32

Next