Népszava, 1942. február (70. évfolyam, 26–48. sz.)

1942-02-01 / 26. szám

1942 -február 1. vasárnap NÉPSZAVA Német hadijelentés a Kurszktól északkeletre betört szovjet hadosztályok visszavetéséről A don­eci arcvonalon is óriási arányú küzdelem folyik.­­ Felderítő tevékenység Líbiában, Ben­gázitól északkeletre Az angolok visszavonultak, a singaporei szigetre, megkezdődött az erőd ostroma •­ Hitler vezér és kancellár sa­jt •­nuár 30-i berlini beszédének visszhangjával és diplomáciai vo­natkozásaival lapunk külpolitikai bevezetésében foglalkozunk. Ezen a helyen a beszédnek a háborús arcvonalakra vonatkozó különböző megállapításait emeljük ki. A berlini tiportpalotában a né­met politika és a német hadsereg legfőbb irányítója számos helyen, de elsősorban két vonatkozásban szólott a háborúról. A katonai ter­mészetű megállapítások egyik része ugyanis a keleti, másik része pe­dig a nyugateurópai (atlantióceáni) háborúval volt összefüggésben és ennek kapcsán Hitler nemcsak a jelenlegi helyzetről szólott, hanem betekintést engedett azokba a ter­vekbe is, amelyeket a német fő­parancsnokság az 1942-es évben akar megvalósítani. Erről az évről általánosságban annyit mondott a német vezér és kancellár, hogy: „Ma, január 30-án nem tudom, mi­ként végződik ez az év. Vájjon vége lesz-e vele a háborúnak, nem tudom, egyet azonban tudok: bár­hol jelentkezzék is az ellenfél, ebben az esztendőben ismét meg fogjuk verni, éppen úgy, mint ed­dig. 1912 a nagy győzelmek éve lesz." Ez után az általános természetű megállapítás után Hitler áttért a keleti háború eseményeire. Idevo­natkozó kijelentéseiből is kicsen­dült az a meggyőződés, hogy a má­sodik világháború főhadszíntere keleten van, a Szovjet-Unió elleni óriási méretű küzdelem arcvona­lain. Ezzel kapcsolatban ismertette a jelenlegi helyzetet, a német had­seregnek a támadásból a védelemre történt átállítását, majd hivatalo­san is közölte, hogy a német hadse­reg tavas­szal a Szovjet­ Unió ellen újabb offenzívába kezd. A berlini jelentések — így a „Pest" január 31-i tudósítása­i kiemelik ezzel kapcsolatban, hogy „a Führernek a tavasszal tervezett offenzíváról szóló ismételt utalásai annyiben tartalmaznak új mozzanatot, hogy Hitler célzásai szerint ez az offen­zíva korábban fog megkezdődni, mint sokan hitték". Mint ismeretes, egyik legutóbbi beszédében Hitler annyit mondott, hogy tavasszal vagy a nyár elején kezdődik meg ez az offenzíva, időközben azonban a német és szövetséges hadseregek előkészületei annyira előre halad­hattak, hogy valószínűbbnek lát­szik a támadás megkezdésének ko­rábbi időpontja. A beszédnek egy má­sik mondatából kiderül, hogy ez az időpont körülbelül mikor követ­kezik el. „Olyan ellenféllel — mon­dotta — állunk szemben, amely talán számszerint fölényben van, de a tavasszal egyenrangúak le­szünk számbelileg is az ellenség­gel." Az előbbieken túlmenőleg ez a megállapítás nemcsak a tavaszi hadműveletek kérdésével foglalko­zik, hanem ugyanaz a komoly és realisztikus hang tükröződik vissza belőle, amely már egy idő óta any­nyira jellemzi a felelős német meg­nyilatkozásokat. .Ugyanakkor Hitler vezér és kan­cellár minden esetben hangsúlyozta a győzelembe vetett föltétlen hi­tét, rámuta­tva arra, hogy ennek érdekében a Hinterland, az otthon dolgozó nép éppen olyan áldozato­kat hoz, mint a fronton küzdő kato­nák. A keleti háború szükségletei­vel összefüggésben Hitler ezért föl­hívta a fegyvergyári munkásokat, hogy még az eddiginél is nagyobb tömegben állítsanak elő hadianya­got és szállítóeszközöket. Ezzel a felszólításával különleges jelentő­séget adott a szállítás problémájá­nak, amit bizonyít az is, hogy a Német Birodalomban nemrégiben külön vezetőt állítottak a szállítási ügyek, illetve a szállítóeszközök termelésének élére. Hitler a keleti háború mellett megemlékezett a másik két, fontos arcvonalról, a déli és nyugati küz­delemről. Az afrikai mérkőzéssel összefüggésben Rommel legutóbbi sikereire utalt, míg az atl­antióceáni csatával kapcsolatban elsősorban a német búvárhajók tevékenységét emelte ki. Ezek a tengeralattjárók vannak hivatva arra, hogy meg­akadályozzák az amerikai ember­es hadianyag segítségnek Angliába érkezését, illetve távol tartsák az amerikai fegyveres erőket az euró­pai partoktól. A berlini jelentések rámutatnak arra, hogy a német­ fő­parancsnokság legutóbb úgyneve­zett búvárai­kálókat, nagy ható­sugarú és tonnatartalmú tengeralatt­járókat vetett harcba és ezek azort, amelyek az elmúlt hetekben tíz-húsz egységből álló csoportokat alkotva, az amerikai vizeken támadásokat hajtottak végre. Mindent összefoglalva, Hitler be­szédéből is kitűnik, hogy a német főparancsnokság az 1942. évben a legnagyob jelentőséget a keleti há­borúnak tulajdonítja és ha az ottani harcoktól nem is várja feltétlenül a küzdelem lezáródását, minden­esetre az év legsúlyosabb küzdelmei ezen a hadszíntéren következnek majd be. *­­ A Népszava szombati számá­ban már rámutattunk arra, hogy a legutóbbi napokban a keleti arcvonalak közül elhatározó erővel lépett előtérbe a déli hadszíntér, te­hát az a hadműveleti övezet, amely­nek mind sztratégiai, mind hadi­gazdálkodási szempontból a legna­gyobb jelentősége van. A szombati jelentések egyöntetűen szólnak ar­ról, hogy délen még inkább növe­kedett az elkeseredett elhárító küz­delem hevessége. A január 31-i táviratok ugyanakkor elmondták, hogy Hitler beszéde és bejelentései után még inkább megnövekedett a déli küzdelmek fontossága és szá­mos megállapítás szerint a Kurszk­tól az Azovi tengerig terjedő had­színtéren tomboló küzdelem már szoros összefüggésben van a ta­vaszra várható eseményekkel. Való­színűnek tartják ugyanis, hogy a német csapatok szaporodó ellen­támadásai nemcsak az itteni német kötelékek további megerősítését bi­zonyítják, hanem azt is, hog­y a várható hadműveletek súlypontja ezen a vidéken lesz. Éppen ezért a szembenálló felek fokozzák erő­­feszítéseiket, ami automatikusan hozz­a magával a küzdelem súlyos­bodását. A január 31-i német hadijelentés elmondja, hogy a legutóbbi napok­ban a középső és déli arcvona­lak szárnyainak találkozópontján, Kurszktól északkeletre többnapos küzdelem folyt. Nagyobb szovjet erőcsoport — amely több had­osztályból ás pámcéloskötelékből állott az OKW-közlemény szerint — az említett szakaszon betört a német állásokba. Német gyalogos és pán­céloscsapatok ellentámadásra in­dultak és a német hadijelentés közli, hogy a betört szovjet hadosztályo­kat kelet felé visszavetették. Ugyan­akkor az úgynevezett doneci arc­vonalon, Charkovtól délre, válto­zatlan erővel tombol a küzdelem. A vörös hadsereg itt is nagyobb erők­kel — több hadosztállyal — támad és a súlyos veszteségek ellenére is állandóan megismétli tömegroha­mait a Poltavától és Pavlográdtól, valamint Sztálinótól messze keletre eső térségben. A német jelentések elmondják, hogy a szívós védelem ezen a vidéken is meghiúsítja majd a bolsevista vezérkar terveit, ame­lyek a csapatok kíméletlen harcba­vetésével a Doneca medencének leg­alább egy részét szeretnék vissza­ragadni. A középső fronton, a Vjazmától délkeletre eső térségben, valamint Rzsev előtt folynak a legkeményebb harcok. Az északi hadszíntérről, illetve a középső front jobbszárnyá­ról szombaton nem érkezett új je­lentés. * 3 A távolkeleti hadszíntereken , a legutóbbi huszonnégy órá­ban jelentős események következ­tek be. Közel két hónapi harc után a maiakkai félszigeten harcolt an­gol csapatok visszavonultak a sin­gaporei szigeterőd területére, ami annyit jelent, hogy a maiakkai küzdelem véget ért és megkezdődik a singaporei csata. A japánok ez­zel az angolszász hatalmak távol­keleti fővédelmi vonalának egyik nyugati kulcspontjához érkeztek el és valószínű, hogy a legközelebbi napokban a szárazföldről, a levegő­ből, sőt a tengerről is megkezdődik 3. oldal URAK! 3 méter 140 cm szé­les divatos férfi öltönyszövet hoz­závalóval együtt 168 Kapható: Szövet- ésTextilraktár kirÁly ucca az udvarban «•» sarokházé A kapu alatti kirakatainkat szíveskedje­nek megtekinteni. Alapítva ISOS-ben.

Next