Népszava, 1942. április (70. évfolyam, 74–97. sz.)

1942-04-01 / 74. szám

70. évfolyam 74. szám Budapest, 1942 április 1, szerda J A­S .2 : O­C­I­Á­L­D­E­M­O­K­R­AT­A PÁR­T K­Ö­Z­P­O­N­TI L­A­P­J­A ÁRUSÍTÁS Ára 12 fillér Szerkesztőség­ét 3 kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • M­e­g­j­e­l­e­n­i­k hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A Jeges tenger vizein és a keleti front legészakibb szakaszán tovább fokozódott a haditevékenység A középső fronton újra 20 fokos hidegben nagyobb szovjet erőkkel kemény harcok folytak. A Német hadijelentés brit hajók, a holland tengerpart, Norvégia és a Birodalom keleti vidékei ellen végrehajtott légitámadásokról Angliában az aktív hadviselés mellett mélyreható szociális reformokat követelnek Újabb Pétain—Laval-találkozó készül A hindu pártvezéreit az angol alkotmányjavaslat módosítását követelik. — Roosevelt személyes megbízottja és szovjet katonai küldöttség utazik Indiába A berni „Bund" berlini munka­társa a németeknek arról a munká­járól ír, amely arra irányul, hogy a kollektív rendszerből a marján­tulajdon r­endszerére térítsék vissza ezt a területet. Ukrajnában sok helyet­ ,­­ a szakértők már­­megtették az intézkedéseket, hogy m­ég a ta­vasz folyamán­­ magánosok ke­zébe kerüljenek a komm­unizált földek — írja a „Bund". — Legelsősorban azoknak a parasztoknak adják visz­sza a földjét, akik a partizánok el­leni harcokban kitüntették magu­kat, majd azoknak, akik szorgalom­ról és igyekezetről tettek tanúságot a tavalyi termés betakarításánál, valamint az őszi vetések elvégzésé­nél. Ezek az új tulajdonosok min­denesetre kénytelenek lesznek, hogy kölcsönkért gazdasági felszereléssel dolgozzanak mindaddig, amíg saját­juk nem lesz. E célból vidékenként szövetkezeteket állítanak föl és a fölszerelést a szövetkezeti gazdák földjeinek közös megművelésére az a célból alakult központoktól kap­ják majd. Ez az eljárás csak ideig­lenes, amíg a teljes magángazdál­kodásra való áttérés megtörténhe­tik. A parasztoknak addig is kiad­nak egyes parcellákat, amelyeket azok addig is a maguk erejével és a megadott utasítások szerint mű­velnek meg. Papon ankarai német nagykövet néhány nap óta Berlinben tartózko­di­k megbeszélés végett, de egyben orvosi kezelés céljából is. Ankarába való visszatéréséről a Wilhelm­strassén még semmit sem közölhet­tek, mert a visszatérés időpontja elsősorban a nagykövet egészségi állapotától függ — jelenti a „N. S. T.". A nagy­követ ellen elkövetett merénylet ügyé­ben megindított perre vonatkozóan a Wilhelmstrasse szóvivője kiemelte, hogy az április 1-én meginduló tárgyalás érdekes leleplezéseket eredményez majd mind a merénylet előkészítését, mind pedig végrehajtását illetően. Hétfőn délelőtt megérkezett az alexandrettei kikötőbe az a máso­dik torpedóromboló,, amelyet a tigh­rök kormány rendelt és amelyet egy angol hajógyárban építettek. A hadihajó átvétele alkalmával Sukri Kanikry tábo­rnok mondott­­ beszédet. Ankarában a politikai helyzet megítélésénél nagy szerepet játszik Borisz király berlini látogatása. Vasárnap tartották meg a pót­választást Egyiptomnak abban a 28 választókerületében, ahol a már­cius 22-i választásokon egyik jelölt sem jutott abszolút többségbe. A pótválasztások alkalmával mind a 28 kerületben a Wafd­párt jelöltjei nyerték el a man­dátumot. Faruk király hétfőn megnyitotta az egyiptomi országgyűlés új ülés­szakát. Nahaz pasa miniszterelnök felolvasta a trónbeszédet, amely a többi között kifejtette, hogy Egyip­tom a háború borzalmaitól való távolmaradásra és az angol-egyip­tom­i szerződés betartására törek­szik, anélkül, hogy saját jogairól lemondana. A beszéd többi része nagyszabású munkatervet ismertet, belpolitikai tér­en, közegészségügyi, öntözési és földművelésügyi vonat­­kozásban, egy és negyed millió kisparaszt megadóztatását beszünteti, két és fél milliónak pedig mérséke­lik eddigi adóját. A búzaváltságot megoldják. A kormány azon fáradozik, hogy emelje a földművelés és az ipar eredményeit. A hadseregre külön­leges gondot fordítanak. Az ország több pontján nagyszámú repülőteret építenek. A trónbeszéd befejező része nyomatékosan szól arról a testvériességről, amely Egyiptomot a szomszédos keleti népekkel egy­befűzi. A trónbeszéd Nahaz pasa kormányának programját foglalja magában és amint látjuk, nagysza­bású munkatervével az ország gaz­dasági helyzetét illetően messze­menő optimizmust juttat kifeje­zésre. A trón­beszédnek az a mondata, amely • a­zovi vízőrfos á­llamokkal való együttműködésre vonatkozik, kapcsolatban van Manzur emirnek, Ibn Saud király fiának akciójával, amely­­arra irányul, hogy­­ arab értekezletet hívjon egybe és ennek érdekében hosszabb­­ ideig tartóz­kodott Egyiptomban. Laval viehyi és párizsi tanács­kozásairól már írtunk. Vichyb­ől érkezett jelentés szerint Laval most a Német Birodalom képviselőivel tárgyal, akikkel Pétain tábornagy­gyal folytatott megbeszélései ered­ményét közölte. Ezek a megbeszélések, amelyek a né­met-francia együttműködés to­vábbfejlesztésének tervével van­nak kapcsolatban, igen élénk visszahatást keltettek angolszász oldalon. A londoni „Times" angol-amerikai ellenintézkedésekkel fenyegetődzik. Sem Londonban, sem Washington­ban nem ringatódznak illúzióban arra vonatkozóan, hogy mit jelen­tene Laval belépése a francia kor­mányba és a kormány átköltözése Párizsba. Megírtuk, hogy Pétain tábornagy hétfőn Varlan tengernagy jelenlété­ben kihallgatáson fogadta Leahy tengernagyot, az Egyesült Államok vichyi nagykövetét. A megbeszélés­ről eddig semmi sem szivárgott ki, de illetékes helyen valószínűnek tartják, hogy a kihallgatás során szóba került a francia belpolitikai élet új fejleménye — jelenti a „N. S. T." Vichyből. — Kormánykörök­ben minden állásfoglalás elől ki­térnek ezzel kapcsolatban­ A fran­cia belpolitika újabb eseményei igen kedvezőtlen visszhangra talál­tak az Egyesült Államokban, ezt a tényt azonban megjegyzés nélkül tudomásul veszik Vichyben. Lehet, hogy Laval megbeszélései­vel kapcsolatos az, amiről a Stefani párizsi jelentése szól. A Stefani­­ ugyanis hitelt érdemlő értesülésre hivatkozva jelenti, hogy a riumi pént április 14-én biz­­.un­y talán időre elnapolják. Az offenzív föllépés követelése ma hullámként megy át egész Nagy-Britannián. Ennek a hangulatnak,­­adott kifeje­zést a­ londoni Trafalgar Squaren rendezett tömeggyűlés. A „Göte­borge Handels - och • Sjäfarts Tid­ning" londoni tudósítója a gyűlés­ről és ezzel kapcsolatban lezajlott tüntetésről közli. A tér közepét a Nelson-oszlop körül Churchill, Roo­sevelt, Sztálin és Csang-Kaj-Sek nagy arcképével, valamint az illető államok lobogóival díszítették fel. A sok szónok között szerepel O'Con­nor, a „Daily Miror" vezércikkírója is, aki beszédében a kormánynak a hosszú háborúra irányuló politiká­ját bírálta. Félreismerhetetlenül mutatkozott, hogy a radikális szó­nokok aratták a legnagyobb tet­szést. Egyébként azonban a tünte­tésen valamennyi párt képviselői megjelentek. Az offenzívával kapcsolatos vitá­ból — amint a „Neue Zürcher Zei­tung" jelenti — kitűnik, hogy a ki­fejezésre jutó követelések nem csu­pán katonai térre szorítkoznak. Amíg a lapok katonai munkatársai az offenzíva mellett és ellen felsora­kozó­ érveket állítják szembe, addig a lapok hasábjain, nyilvános beszédekben és más viták során gazdasági és szociális téren való megújhodást is követelnek. Lasky tanár a Daily Heraldban felszólítja Churchillt, hogy ne zár­kózzék el a 20. század valósága elől, hanem szolgálja a jövőt. Han­goztatja, hogy senki sem hajlandó az elmúlt világ fenntartásáért har­colni és mindenki azt várja, hogy a szociális rendezés útjára vezessék nem is a jövőben, hanem a háború alatt is. Roosevelt elnök hétfőn aláírta az USA államadósságainak felső hatá­ráról szóló új törvényt. Ezzel

Next