Népszava, 1942. április (70. évfolyam, 74–97. sz.)

1942-04-01 / 74. szám

1942­­április T, sze NÉPSZAVA Ő­már fua Cseppnyi méltatlan sínes ben­nünk a zöld hírral szemben, •amiért annyit ékvet­kedik kö­rülöttünk. Inkább az mondhatnók, hogy bizonyos há­l vagyunk irányában, hogy ezért a semmi­képpen­ sem könny­ű árokban oly bőkezűen — jegy­nél — adagolja a derűt, aki bicsakjást és hasra­eséseket ország-vit­a számára • • • A „Pesti Újság" — sem mindenki tudhatja, hogy csakra lehet szó — mindennap szóli valami mu­latságos gyatrasági mindennap tarkára keni magájelötti bohóc­ruháját és szörny­ei,amely bádog­képpel ugrándozik ját manézsá­ban. Legújabb százan példának okáért pártunk írópályázatával foglalkozik és ami még senki sem tudja, hogy ilajdonképpen kicsodák is h­át a a m­űvészek, akik a pályázatorésztvesznek, ő már felsorol egy ipar­­nevet és rájuk mutat bütyt ujjával: ezek azok... piha, száor is piha... mind csupa zsidóját idehallgas­son, szeretve tielt, drága és egyetlen laptársul Egyelőre még jeligés levél rejti soknak a művé­szeknek a nevet,kik beküldték a pályázatra pályánkájukat, netán pályamunkáikat, ha a kiállítás bezárul s a alal is elvégezte fel­adatát, akkor i­sak azoknak a neve kerül a nyilnosság elé, akik díjakat nyernek, többi pályázó nevét ezután sem tudja majd meg senki, legkevésbé „Pesti Újság". Ámde, kacagtati kedvencünk siet. Ő már most tut azt, amit még senki sem tud .. Arról persze, hogy a szentesi nyilas testvér, szentesi úgyneve­zett nyilas ifjút? „lelki nevelője" hány betörést, ha lopást és szél­hámosságot követt el, tudni sem­­akar a „Pesti­­ság". Legfeljebb annyiban, hogy­­habilitálni igyek­szik ezt a jeles párttagot. Egyéb­ként mindent jóan tud. Mindent jobban szeretni tudni. Ebből a célból legdúsabb forrásához, a kis­ujjához folyamlik és abból szo­pogatja ki frisses szenzációs érte­süléseit. A cég érdekébe­n (amint azt szintén egy mai cikkében tette) összetéveszti Ehrlich Gusztávot Em­ich Gusztávval, a filagóriát az allegóriával , a hazugságot az igazsággal. Csak így történhetett meg, hogy egy úgynevezett szenzá­ciós riportjában holmi csepeli ifjú­sági értekezletről, persze „titkos" értekezletről fecseg s­­ olyan be­szédet füllent egyik csepeli elv­társunk szájába, amit szintén föntebb említett hírforrásából, a kisujjából csiklandozott ki. Ne erőlködjék hát olyan feszt, tisztelt laptárs. Foglalkozzék csak a saját dolgaival. S ha már egy ilyen vadóc újságseprő került a kezébe, seperjen csak a maga háza előtt. Mert ha például a Hűség Házát, Vagy a szentesi botrányt vesszük Izgalmas amerikai filmtörténet az angol történelem véres napjairól! BORIS KARLOFF VINCENÍ PRICE * NAN GREY MA! SCALA LÉNA-FILM tekintetbe, van ott sepernivaló nem egy, hanem száz cikkecske erejűi! A legészakibb keleti hadszíntereken nagyarányú szárazföldi és tengeri küzdelem fejlődött ki A középső frontszakaszról a német főparancs­nokság nagyobb szovjet támadásokat és kemény harcokat jelent A német sajtó éles hangon foglalkozik a lübecki angol légitámadással A hétfőn közzétett német jelenté­sek rámutattak már arra, hogy a keleti arcvonal legészakibb — Mur­m­inszktól nyugatra húzódó — lapp­földi arcvonalain, illetőleg Észak-Norvégiától és a Kola félszigettől északabbra található tengerrészeken nagyarányú küzdelem fejlődött ki. A hétfői német hadijelentés első­sorban arról a súlyos összecsapás­ról tudósított, amelyet német tor­pedórombolók vívtak egy hatalmas angol-amerikai hajókaravánt kísérő és számszerint fölényben lévő an­golszász tengeri erőkkel. Ezzel kap­csolatban a jelentések megemlítet­ték azt is, hogy a keleti szárazföldi arcvonalakon várható későtavaszi­nyári hadmű­veletek számára az an­golok és amerikaiak növekvő meny­nyiségű hadianyagot igyekeznek el­juttatni a Szovjet­ Unióba s hogy a németek ezt a fokozódó hajóforgal­mat szaporodó támadásokkal akar­ják ellensúlyozni és befolyásolni. A keddi jelenté­sekből kitűnik, hogy egyrészt a Jeges tengeren lebonyo­lódó forgalom, másrészt a kombi­nált német tengeri és légitámadá­sok most már valóban hatalmas ará­nyokat öltöttek. Az Északi fok (Nord Kap, Európa legészakibb pontja) és a Spitzibergáktól délre ta­lálható Medve szigetek közötti ten­­gerrészen, részben zajló jégtáblák között és csaknem állandó viharok­ban (amelyek ilyentájt ezeken a sarki tájakon különösen erősek), egymásután kísérlik meg a kelet felé haladó angolszász hajókaravá­nok a német támadásokkal való szembeszáll­á­st. A március 31-i né­met jelentés ismét hírt ad arról az akcióról, amelyet a németek egy amerikai hajókaraván ellen indítot­tak és amelyről már a március 29-i és 30-i OKW-közlemény is beszá­molt. A jelentés megemlíti azt is, hogy az­ akció a korai öböl bejáratá­nál folytatódott tovább, ami arra mutat, hogy a megtámadott hajó­karaván Archangelszket szeretné el­érni. Egy ,,DNR"-jelentés ugyan­csak egy ilyen jellegű, német táma­dásról számol be. Mindezek a köz­lemények az előbb már említett fo­kozott aktivitás tünetei. Meg kell említeni, hogy a Mur­manszktól nyugatra, található Lietsa folyó mentén húzódó lappföldi szá­razföldi arcvonalon is megnöveke­dett a haditevékenység. Ezen a leg­északibb keleti frontszakaszon októ­ber­­közepe óta viszonylagos szünet uralkodott, mert a legföljebb három­négyórás sarkvidéki nappalok a tél folyamán csaknem teljesen lehetet­lenné tettek minden nagyobb arányú haditevékenységet. Hozzájárult eh­hez az állandó ,n 50—60 fokos hideg is, ami még inkább közreműködött az itteni front ideiglenes megmerevíté­sében, hiszen ilyen körülményeik kö­zött az utánpótlás ellátása is ember­fölötti feladatot jelent. Most a né­met távirati iroda arról ad hírt, hogy német és finn csapatok már­cius 30-án nagyobb­­ szovjet erők (több zászlóalj) meglepő támadását hiúsították meg eredményesen és az előretört szovjet csapatokat kelet felé visszavetették. Ez is mutatja, hogy Mum­anszknak — mint után­pótlási k­ikötőnek — az elkövetkező hadműveleti szakaszban milyen je­lentősége lesz (illetve van már most is) , hogy ezért a Jeges tenger men­tén nemcsak a tengeri összecsapá­sok szaporodnak. * A március 31-i német hadi jelen­tés a többi keleti arcvonal közül elsősorban a középső hadszíntere­ket említi, bár utal arra, hogy a Donec-vidéken meghiúsították a vörös hadsereg újabb támadásait. A középső frontszakaszon — közli az OKW — a Szovjet több helyen nagyobb erőkkel támadásokat kez­dett, amelyek kemény harcokra ve­zettek, de a németek a támadáso­kat meghiúsították. Egy berlini tudósítás a vjazmia—szm­olenszki térség eseményeivel kapcsolatban rámutat arra: igen nagy ügyelmet keltett berlini illetékes köröknek az a megjegyzése, hogy a középső arcvonalon a hőmérséklet­ ismét zuhanásszerűen leesett és az elmúlt éjszakán 20 fokos hidegeket tapasz­taltak. A Népszava március 31-i számá­ban már írtunk arról, hogy a jelen­legi keleti harcokban nem is any­nyira a területi szempont az irány­adó, mint inkább az, hogy a küz­delem az „elhasználódás csatájává" alakul át és hogy a mostani had­műveletek a későbbieket igyekez­nek befolyásolni. Egy berlini je­lentés a Wilhelmstrasse illetékes katonai tájékoztatójának további nyilatkozatát ismerteti ezzel kap­csolatban. Külföldi híresztelésekkel szemben kiemelte a német fő­parancsnokság tájékoztató tisztje, hogy más katonák folytatják a ke­leti elhárító küzdelmeket és ismét más kötelékek vesznek majd részt a támadó hadműveletekben. „Szem­ben a Szovjet számításaival — mon­dotta —, az elhárító harcokat a né­met és szövetséges kötelékek úgy folytatják, hogy ezzel defenzív cé­lokra nem használják föl a későbbi hadműveletek számára tartogatott tartalékokat. Tudatosan lemondtak arról, hogy egyes területsávokat mindenáron igyekezzenek védel­mezni vagy azok visszaszerzésére tartalékokat vessenek harcba, mert ezeket a tartalékokat éppen fonto­sabb és mindenekelőtt nagyobb fel­adatok számára­ tartják fönn" — mondotta ezután a német tájékoz­tató tényező. Kiemelte azt, hogy mindezeknek a feladatoknak meg­valósítása egészen rendkívüli köve­telményeket támasztott mind a csapatok, mind pedig a vezetéssel szemben, de ezeket a feladatokat eredményesen megoldották és ugyanakkor tovább folytatják az erők gyűjtését a későbbi támadás számára. * A déli háború kedden sem szol­gáltatott nagyobb eseményt, a távolkeleti küzdelem híreit pedig távirataink között részletesen is­mertetjük. Ugyanakkor Nyugat-Európa fölött nem szünetel a fokozott légiháború és a keddi német hadijelentés brit hajók ellen végrehajtott támad»« Cros Man­ts . Ápilis Hó 5-én, húsvétvasárnap délelőtt és 11 óra ét a VÍGSZÍNHÁZBAN. Szíre kerül ANDRE BIRABEAU cím­ű vígjátéka 3 felvonásban Április hó 5-án, húsvé­thétfőn délelőtt 11 órakor a MIRDÁCH SZÍNHÁZBAN. Szíre kerül LUIGI PIRANDELLO című tragédiája 3 felvonásban Jegyek ára: 40 fillértől 3.20 pengőig Rukitári díj személyenként: 20 fillér Figyem­eztetés! 12 éven aluli gyermeket a színházba hozni nem szabad! Kegyek kaphatók Kultur propaganda jegypénztárainknál: Népszava­könyvkereskedésben (VII. Erzsébet körút 35), tel.:­­222-293 és a Népszava kiadóhivatalában (VIII, Conti ucca 4), telefon: 130-330, 331 és 332. A nagy érdeklődésre való tekintettel kívánatos a jegyekről jóelőre gondoskodni. 3. oldal

Next